HOTĂRÂRE nr. 429 din 26 iunie 2013privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 10 iulie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (3)-(36) şi al art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Departamentul pentru Energie se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică, în cadrul Ministerului Economiei, care aplică strategia şi programul de guvernare în domeniul energiei în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici. (2) Departamentul pentru Energie are sediul principal în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, şi îşi poate desfăşura activitatea şi în alte sedii în condiţiile legii.  +  Articolul 2 (1) Departamentul pentru Energie îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul creşterii economice în domeniul energiei; b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul energiei şi din alte domenii conexe: conservarea energiei, recuperarea instalaţiilor, reciclarea materialelor şi gestionarea resurselor materiale, restructurarea şi, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea sa; c) de reprezentare, prin care se asigură, în condiţiile legii, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniul energiei; e) de autoritate de stat:1. prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum şi al funcţionării instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sa;2. în domeniul energie, prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor legale în vigoare; f) de autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului; g) de autoritate competentă pentru coordonarea, constituirea, menţinerea, controlul şi supravegherea stocurilor minime de ţiţei şi produse petroliere; h) de administrare a proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale energetice, al transportului, producţiei şi distribuţiei energiei, al transportului şi stocării ţiţeiului şi gazelor naturale, prin operatorii economici care funcţionează sub autoritatea sa; i) de coordonare la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a activităţilor referitoare la relaţiile economice internaţionale, fluxurile comerciale şi cooperarea economică, pe domeniul coordonat; asigurarea participării în cadrul comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state şi elaborarea componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului şi Guvernului pe domeniul coordonat; j) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniul energiei aflate în responsabilitatea sa. (2) Principiile care stau la baza activităţii Departamentului pentru Energie sunt următoarele: a) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea în domeniul energiei; b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene; c) întărirea autorităţii instituţiei; d) perfecţionarea managementului fondurilor publice; e) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate; f) colaborarea cu partenerii sociali; g) asigurarea unui climat concurenţial pe piaţa energiei şi resurselor energetice.  +  Articolul 3 (1) În realizarea funcţiilor sale, Departamentul pentru Energie exercită, în principal, următoarele atribuţii, în conformitate cu reglementările în vigoare:1. elaborează în domeniul energetic strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă energetică, referitoare la evoluţia sectorului energetic, respectiv energie electrică şi termică, hidro, nucleară, petrol, gaze, resurse minerale energetice;2. asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului;3. elaborează politici publice în domeniul energiei;4. asigură coordonarea metodologică şi funcţională a Dispecerului Energetic Naţional şi a Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş;5. iniţiază şi avizează proiectele de acte normative, împreună cu ministrul economiei, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniilor pentru care a fost învestit;6. asigură coordonarea şi controlul aplicării actelor normative în domeniul energetic şi avizează propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu impact în domeniile pentru care a fost învestit;7. participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniul energiei;8. cu aprobarea autorităţilor competente, în condiţiile legii, iniţiază, negociază sau participă la negocierea tratatelor internaţionale în domeniul energetic, respectiv iniţiază promovarea procedurilor de exprimare a consimţământului de a deveni parte la tratatele internaţionale în domeniul energetic;9. asigură armonizarea reglementărilor legislative naţionale din domeniul energetic cu cele ale Uniunii Europene;10. elaborează legislaţia în domeniul ajutorului de stat pentru operatorii economici din domeniul energetic, cu avizul Consiliului Concurenţei;11. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul energiei;12. elaborează studii şi sinteze referitoare la evoluţia şi la ajustarea structurală a industriei energetice, precum şi la orientarea forţei de muncă şi urmăreşte implementarea lor;13. asigură administrarea proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale energetice, precum şi valorificarea produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa;14. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniile coordonate şi, în această calitate: a) administrează participaţiile statului la societăţile/companiile naţionale şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare; b) desfăşoară activităţi de privatizare potrivit legii, activităţi de monitorizare a îndeplinirii obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare în cadrul activităţii de postprivatizare; c) iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, neprofitabile;15. asigură informarea, consultarea şi instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producţia şi consumul durabil, strategiile tematice din Uniunea Europeană;16. urmăreşte realizarea sarcinilor ce îi revin din planul naţional de gestiune a deşeurilor, referitoare la gestionarea deşeurilor generate de industria energetică;17. monitorizează piaţa pentru produsele industriale energetice importate de România din ţări din afara Uniunii Europene;18. monitorizează implementarea directivelor europene transpuse în legislaţia naţională, în domeniul energetic;19. asigură dialogul permanent cu patronatele şi asociaţiile sindicale din domeniul energetic, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;20. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi cu alţi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniului energetic;21. participă în comisiile de control al exporturilor şi importurilor strategice care vizează domeniul energetic;22. stabileşte şi asigură aplicarea măsurilor de management al situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă în domeniul energetic, precum şi de identificare, desemnare şi protecţie a obiectivelor de infrastructură critică naţionale şi europene din domeniul energetic, în condiţiile legii;23. întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului energetic;24. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind apărarea şi securitatea naţională, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice naţionale din domeniul energetic;25. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul energetic; urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;26. gestionează mijloacele financiare în domeniul energetic şi controlează modul de utilizare a acestora de către unităţile din subordine;27. elaborează reglementări, implementează şi controlează politica de eficienţă energetică, de securitate a instalaţiilor din industria energetică, de reciclare a materialelor;28. coordonează activitatea de producere, transport şi de distribuţie a energiei electrice şi monitorizarea pieţei de energie;29. elaborează programul energetic de iarnă şi urmăreşte asigurarea necesarului de combustibil;30. urmăreşte situaţia stocurilor de siguranţă ale sistemului electroenergetic al sistemului naţional la resursele primare de energie, cărbune, hidrocarburi, iar împreună cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice situaţia volumului de apă din lacurile de acumulare;31. coordonează activităţile sistemului naţional de transport al energiei electrice şi al gazelor naturale;32. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul energetic;33. coordonează procesul de realizare a sarcinilor României privind piaţa regională de electricitate şi gaze naturale;34. elaborează strategia sectorului minier - producător de energie şi al producătorului de uraniu;35. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice şi în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici din sistemul energetic;36. organizează efectuarea controlului aplicării actelor normative în vigoare de către operatorii economici cu activităţi în domeniul energetic;37. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;38. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;39. iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terţe pieţe;40. îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Planul naţional de investiţii prin atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale de interes pentru România, din domeniul energiei;41. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale în domeniul energetic, la care România este parte;42. îndeplineşte atribuţiile de organism intermediar în domeniul energiei, conform acordului de delegare încheiat prin acordul părţilor cu Autoritatea de Management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice";43. iniţiază măsuri pentru stimularea cooperării economice internaţionale în domeniul energiei;44. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din dispoziţiile reglementărilor europene, precum şi desfăşurarea activităţilor de către partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniul energiei;45. asigură implementarea măsurilor din domeniul de intervenţie "energie" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice";46. asigură întâlniri periodice cu reprezentanţii organelor administraţiei publice locale şi cu operatori economici din domeniul energetic, cu privire la aplicarea prevederilor legale din acest domeniu;47. elaborează răspunsuri la petiţiile aferente domeniului energiei şi acordă informaţii de interes public, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;48. realizează şi editează materiale promoţionale, materiale informative, buletine şi jurnale de informare comercială şi de afaceri, în domeniile sale de activitate. (2) Departamentul pentru Energie îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale, Departamentul pentru Energie colaborează, în condiţiile legii, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte organisme şi instituţii publice.  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuţiilor sale, pe domeniul coordonat, Departamentul pentru Energie este autorizat: a) să dea unităţilor aflate sub autoritatea sa, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii; b) să ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa; c) să încheie protocoale de schimb de informaţii şi documente, precum şi de colaborare cu ministere, instituţii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competenţelor atribuite; d) să emită, să anuleze, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condiţiile legii, acte administrative sub forma atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanţilor organizarea şi/sau desfăşurarea unei anumite activităţi; e) să iniţieze şi să supună aprobării Guvernului, în condiţiile legii, strategiile de privatizare, restructurare şi/sau lichidare ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea sa; f) să iniţieze şi să supună aprobării Guvernului, în condiţiile legii, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea sa; g) să stabilească orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 6Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Departamentul pentru Energie poate solicita, pe bază de protocol, de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor, cu păstrarea confidenţialităţii acestora.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a Departamentului pentru Energie este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Structura organizatorică la nivel de servicii şi birouri, numărul posturilor de conducere, precum şi alocarea personalului în direcţii, servicii, birouri sunt stabilite prin ordin al ministrului delegat pentru energie, emis în temeiul şi pentru executarea prezentei hotărâri. (3) Personalul Departamentului pentru Energie este compus din demnitari şi asimilaţi ai acestora, funcţionari publici, cu funcţii publice generale sau specifice, precum şi din personal contractual. (4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Departamentului pentru Energie este de 210, inclusiv demnitarii şi cabinetele demnitarilor.  +  Articolul 8 (1) Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile structurilor din cadrul aparatului propriu al Departamentului pentru Energie se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru Energie, aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru energie. (2) Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al Departamentului pentru Energie se stabilesc prin fişa postului, întocmită conform legii. (3) Statul de funcţii, structura posturilor pe direcţii generale, direcţii, servicii şi compartimente pentru aparatul propriu al Departamentului pentru Energie, precum şi încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru energie.  +  Articolul 9 (1) Conducerea Departamentului pentru Energie se asigură de către ministrul delegat pentru energie. (2) Ministrul delegat pentru energie reprezintă şi angajează Departamentul pentru Energie pe domeniul coordonat în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie şi în raporturile cu celelalte organe jurisdicţionale. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare secretarilor de stat sau persoanelor din subordine. (3) În faţa autorităţilor jurisdicţionale, Departamentul pentru Energie este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenţei stabilite prin ordin al ministrului delegat pentru energie. (4) Ministrul delegat pentru energie îndeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite, precum şi atribuţiile generale delegate prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, conform domeniului în care a fost învestit. (5) Ministrul delegat pentru energie îşi îndeplineşte atribuţiile specifice care îi revin pe domeniul coordonat, folosind structurile proprii ale Departamentului pentru Energie, precum şi prin intermediul unităţilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei. (6) Pe lângă ministrul delegat pentru energie funcţionează Colegiul Departamentului. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului Departamentului se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru energie. (7) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul delegat pentru energie emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii, în domeniul pentru care a fost învestit. (8) Prin ordin al ministrului delegat pentru energie pot fi delegate atribuţii. (9) În cazul în care ministrul delegat pentru energie nu îşi poate exercita atribuţiile, poate numi un înlocuitor dintre secretarii de stat.  +  Articolul 10 (1) Ministrul delegat pentru energie este ajutat în activitatea sa de 2 secretari de stat şi un subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului, precum şi de secretarul general, numit în condiţiile legii. (2) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului delegat pentru energie. (3) Secretarul general al Departamentului pentru Energie îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Economiei ori încredinţate de ministrul delegat pentru energie, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării Departamentului pentru Energie, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile acestuia.  +  Articolul 11 (1) Companiile naţionale, societăţile naţionale şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care Departamentul pentru Energie îndeplineşte atribuţiile de instituţie publică implicată în domeniul privatizării prin Direcţia generală privatizare şi administrarea participaţiilor statului în energie sunt prevăzute în anexa nr. 2A. (2) Unităţile din administrarea Ministerului Economiei prin care Departamentul pentru Energie urmează să îşi exercite atribuţiile sunt prevăzute în anexa nr. 2B.  +  Articolul 12Departamentul pentru Energie are în dotare un parc auto, iar pentru activităţi specifice, numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 3, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Departamentul pentru Energie şi toate unităţile aflate sub autoritatea acestuia pot utiliza spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii.  +  Articolul 14Patrimoniul Departamentului pentru Energie se constituie prin preluarea unei părţi din patrimoniul Ministerului Economiei, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 15 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Departamentul pentru Energie, prin Direcţia generală privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie organizată pe direcţii de specialitate în domeniul administrării, privatizării, atragerii de investiţii, postprivatizării, relaţii instituţionale şi cu investitorii, preia şi exercită toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind administrarea, restructurarea şi, după caz, lichidarea societăţilor şi companiilor naţionale şi a celorlalte societăţi comerciale din domeniile coordonate de Departamentul pentru Energie, în limitele competenţelor aprobate de ministrul delegat pentru energie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Departamentul pentru Energie preia din cadrul Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (denumit în continuare O.P.S.P.I.), cu păstrarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin contractele individuale de muncă, personalul de specialitate în domeniul administrării, privatizării, atragerii de investiţii, postprivatizării, relaţii instituţionale şi cu investitorii, inclusiv personalul de specialitate juridică şi economică, necesar pentru desfăşurarea activităţilor în cadrul Direcţiei generale privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie. (3) Reîncadrarea în Direcţia generală privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie din cadrul Departamentului pentru Energie a personalului preluat de la O.P.S.P.I. se realizează cu respectarea prevederilor art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru funcţiile de director general, director general adjunct care nu au corespondent în statul de funcţii al O.P.S.P.I. se aplică un nivel de salarizare situat între nivelul de salarizare al şefului O.P.S.P.I. şi nivelul de salarizare maxim al funcţiei de director în cadrul O.P.S.P.I.  +  Articolul 16Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 17Anexele nr. 1, 2A, 2B şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul delegat pentru energie,Constantin NiţăMinistrul economiei,Varujan VosganianViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 26 iunie 2013.Nr. 429.  +  Anexa 1  +  Anexa 2ACompaniile naţionale, societăţile naţionale, societăţi şi regiile autonomepentru care Departamentului pentru Energie îndeplineşte atribuţiile deinstituţie publică implicată în domeniul privatizării
  1. Societatea Comercială OMV PETROM - S.A. Bucureşti - participaţia statului
  2. Societatea Comercială Oil Terminal - S.A. Constanţa
  3. Societatea Comercială Conpet - S.A. Ploieşti
  4. Societatea Comercială Rompetrol Rafinare - S.A. Năvodari
  5. Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. Mediaş
  6. Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY România - S.A. Bucureşti - participaţia statului
  7. S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A. Târgu Mureş - participaţia statului
  8. S.C. E.ON Gaz DISTRIBUŢIE - S.A. Târgu Mureş - participaţia statului
  9. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale
  10. Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A. Bucureşti
  11. Societatea Comercială Electrocentrale Bucureşti - S.A. Bucureşti
  12. Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A.
  13. Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A.
  14. Societatea Comercială Uzina Termoelectrica Midia - S.A. Năvodari
  15. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale
  16. Societatea Naţională Nuclearelectrica - S.A. Bucureşti
  17. Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale şi participaţiile statului la societăţi privatizate
  18. Compania Naţională a HUILEI - S.A. Petroşani
  19. Societatea Naţionala a HUILEI - S.A. Petroşani
  20. Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti
  21. Societatea Comercială Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică Proiectare Mine pe Lignit - S.A. Craiova
  22. Societatea Comercială Petrotrans - S.A. Ploieşti
  23. Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti, cu filialele societăţi comerciale
  24. Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor - S.A. Târgu Jiu
  25. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin
  26. Societatea Comercială Minieră Banat - Anina - S.A.
   +  Anexa 2BUnităţile din administrarea Ministerului Economiei prin careDepartamentul pentru Energie urmează să îşi exercite atribuţiile
  1. Societatea Comercială FORMENERG - S.A.
  2. Societatea Comercială "Operatorul Pieţei de Energie Electrică" OPCOM - S.A.
   +  Anexa 3MIJLOACELE DE TRANSPORTşi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice
  Nr. crt. Unitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat bucăţi Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul litri/lună
  0 1 2 3 4
  1. Aparatul propriu *)
  pentru transport marfă şi persoane - delegaţii autovehicule 16 300
  _________ Notă *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.NOTE:1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului delegat pentru energie.______