HOTĂRÂRE nr. 430 din 26 iunie 2013privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (4)-(4^6) şi al art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale, principalele obiective, funcţii şi atribuţii  +  Articolul 1 (1) Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism se înfiinţează, organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în cadrul Ministerului Economiei, cu personalitate juridică, având rol de sinteză, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperatist, mediului de afaceri şi turismului, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici. (2) Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism are sediul principal în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1. Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism îşi desfăşoară activitatea şi în sediile prevăzute în anexa nr. 4, deţinute în condiţiile legii.  +  Articolul 2 (1) Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, al celui cooperatist, al mediului de afaceri şi turismului, precum şi elaborarea strategiilor şi a programelor privind creşterea economică în aceste domenii; b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură, în condiţiile legii, elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice necesare dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale şi turismului, restructurarea şi, după caz, privatizarea operatorilor economici din turism; c) de elaborare a strategiei de promovare a destinaţiilor turistice naţionale; d) de reprezentare, prin care se asigură, în condiţiile legii, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; e) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniul sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, al celui cooperatist, mediului de afaceri şi profesiilor liberale şi turismului; f) de autoritate de stat:1. prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate;2. în domeniile întreprinderi mici şi mijlocii, cooperaţie, mediu de afaceri şi turism, prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor legale în vigoare;3. prin care exercită funcţia de coordonare a politicilor şi a măsurilor de încurajare şi de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii, monitorizare şi evaluare a acestora, prin oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie prevăzute în anexa nr. 2;4. prin care se asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor ce revin Autorităţii Naţionale pentru Turism în condiţiile legii. g) de administrare a proprietăţii publice din domeniul gestionat potrivit legii şi a fondurilor publice destinate cooperaţiei, comerţului, întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, turismului; h) de coordonare la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a activităţilor referitoare la relaţiile economice internaţionale, fluxurile comerciale şi cooperarea economică în vederea dezvoltării mediului de afaceri, a activităţii de IMM şi a promovării turismului. (2) Principiile care stau la baza activităţii Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism sunt următoarele: a) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea în domeniul sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, al celui cooperatist, comerţului, mediului de afaceri, profesiilor liberale şi turismului; b) armonizarea cadrului legislativ din domeniul coordonat cu reglementările Uniunii Europene; c) întărirea autorităţii Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism; d) perfecţionarea managementului fondurilor publice; e) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate; f) colaborarea cu partenerii sociali, în domeniul coordonat; g) asigurarea unui mediu de afaceri concurenţial.  +  Articolul 3În realizarea funcţiilor sale, Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism exercită, în principal, următoarele atribuţii, în conformitate cu reglementările în vigoare:1. asigură elaborarea şi monitorizează implementarea proiectelor şi programelor pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a societăţilor cooperative, precum şi pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei acestora în condiţiile mediului concurenţial şi ale fenomenelor specifice economiei de piaţă;2. asigură corelarea şi monitorizarea îndeplinirii planurilor de măsuri elaborate de autorităţile publice interesate, pentru aplicarea în România a Small Business Act (S.B.A);3. asigură monitorizarea îndeplinirii prevederilor din domeniile dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperaţiei şi turismului, cuprinse în acordurile guvernamentale încheiate de România cu alte state;4. asigură stimularea şi corelarea acţiunilor destinate promovării principiilor cooperatiste;5. reprezintă şi participă, în numele statului român, la activitatea organizaţiilor internaţionale din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperaţiei şi turismului;6. exercită funcţiile de coordonare şi control privind Fundaţia de postprivatizare şi asigură reprezentarea intereselor acesteia în cadrul unor organe, organizaţii, instituţii şi autorităţi;7. asigură corelarea şi monitorizarea îndeplinirii activităţilor şi acţiunilor cuprinse în Planul naţional de reformă (P.N.R.) pentru domeniile întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperaţiei şi turismului;8. solicită şi primeşte de la celelalte autorităţi publice, în condiţiile legii, informări, analize, rapoarte, sinteze pe probleme ce ţin de dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperaţiei şi turismului;9. elaborează strategiile şi planurile de acţiune aferente domeniului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperaţiei şi turismului;10. elaborează criteriile, priorităţile şi procedurile necesare în vederea desfăşurării programelor şi proiectelor activităţilor specifice, după caz;11. derulează sau coordonează programe şi proiecte cu finanţare externă, prin înfiinţarea de unităţi de management de proiect, în condiţiile legii;12. participă, în condiţiile legii, împreună cu alte organe ale administraţiei publice de specialitate, la elaborarea şi implementarea politicilor, proiectelor şi programelor de cercetare, inovare şi transfer de tehnologie în domeniile sale de activitate;13. coordonează cooperarea în cadrul programelor şi studiilor Uniunii Europene şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a proiectelor şi programelor din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi în cadrul acordurilor bilaterale interguvernamentale încheiate de România în acest domeniu;14. elaborează, actualizează, implementează şi monitorizează Planul de acţiuni pentru mediul de afaceri;15. propune şi derulează acţiuni pentru elaborarea, adaptarea şi implementarea instrumentelor de identificare şi măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordanţă cu metodologiile şi practicile internaţionale de identificare, măsurare şi reducere a barierelor administrative;16. organizează şi participă la derularea sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative şi procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia şi instrumentele preluate de la organizaţii şi organisme internaţionale în domeniul cercetărilor de piaţă;17. colaborează direct pe proiecte specifice şi în regim permanent cu organizaţii şi organisme internaţionale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, asigurând coordonarea programelor şi activităţilor desfăşurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;18. identifică şi testează metode de îmbunătăţire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparenţei administrative, elaborării şi implementării unor coduri de bune practici, încurajarea şi sprijinirea iniţiativei antreprenoriale;19. implementează politicile în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor şi angajamentelor cu privire la "reforma reglementărilor" formulate de Comisia Europeană şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - O.E.C.D. - Investment Compact;20. asigură, în domeniile de competenţă, îndeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia Europeană prin Programul de acţiune, în vederea reducerii constrângerilor şi a barierelor administrative în Uniunea Europeană;21. asigură identificarea, măsurarea şi optimizarea costurilor administrative impuse de reglementările cu impact asupra derulării afacerilor şi acţionează direct sau în cooperare cu celelalte autorităţi interesate pentru reducerea acestora;22. sprijină activitatea asociaţiilor profesionale, patronale şi sindicale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent;23. urmăreşte promovarea unui mediu de afaceri stimulativ, concurenţial, prin coordonarea aplicării următoarelor măsuri: a) organizarea de consultări publice periodice între reprezentanţii sectorului public şi cei ai mediului de afaceri cu privire la implementarea strategiei naţionale anticorupţie, în domeniul de activitate şi al celorlalte politici publice cu impact asupra mediului de afaceri; b) implementarea standardelor Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Uniunii Europene şi Organizaţiei Naţiunilor Unite în materia comportamentului etic în afaceri; c) cunoaşterea şi aplicarea de bune practici internaţionale în implementarea programelor de conformitate între sectorul public şi mediul privat;24. colaborează cu celelalte instituţii ale statului care au competenţe în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperaţiei şi turismului, inclusiv pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ;25. asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu prevederile europene în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperaţiei şi turismului;26. coordonează şi participă cu alte organe ale administraţiei publice, cu atribuţii în domeniu la elaborarea, actualizarea şi implementarea Planului de acţiuni pentru mediul de afaceri şi elaborează strategiile în domeniul mediului de afaceri, turismului şi cooperaţiei;27. aprobă propunerile şi coordonează derularea acţiunilor pentru elaborarea, adaptarea şi implementarea instrumentelor de identificare şi măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordanţă cu metodologiile şi practicile internaţionale de identificare, măsurare şi reducere a barierelor administrative;28. coordonează organizarea, urmăreşte şi centralizează rezultatele derulării sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative şi procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia şi instrumentele preluate de la organizaţii şi organisme internaţionale în domeniul cercetărilor de piaţă, în condiţiile legii;29. reprezintă permanent, pe proiectele specifice mediului de afaceri, interesele statului român în cadrul organizaţiilor internaţionale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Reţeaua Internaţională pentru IMM (INSME), Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, asigurând coordonarea programelor şi activităţilor desfăşurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;30. coordonează implementarea politicilor în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor şi angajamentelor cu privire la "reforma reglementărilor" formulate de Comisia Europeană şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;31. coordonează şi răspunde pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia Europeană prin Programul de acţiune, în vederea reducerii constrângerilor şi a barierelor administrative;32. monitorizează activităţile de identificare, măsurare şi optimizare a costurilor administrative impuse de reglementările cu impact asupra derulării afacerilor şi acţionează direct sau în cooperare cu celelalte autorităţi interesate pentru reducerea acestora;33. colaborează cu asociaţiile profesionale, patronale şi sindicale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul perfecţionării cadrului legislativ existent;34. reprezintă interesele statului român în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale pentru domeniul coordonat;35. elaborează cadrul normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice şi pentru implementarea politicilor din domeniul mediului de afaceri şi profesiilor liberale;36. asigură reprezentarea statului român şi a Guvernului României pe plan intern şi extern în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperaţiei şi turismului;37. asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, cooperaţiei şi turismului;38. asigură coordonarea la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a activităţilor referitoare la cooperarea internaţională în domeniul mediului de afaceri şi profesiilor liberale;39. urmăreşte derularea de către organismele intermediare din cadrul structurilor teritoriale ale domeniului coordonat şi urmăreşte derularea activităţii organismului intermediar din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism, a tuturor programelor finanţate din fonduri europene;40. reprezintă autoritatea competentă care asigură respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările ulterioare;41. acordă avizul pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea înscrierii acesteia în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;42. participă la lucrările Consiliului consultativ al cooperaţiei, constituit conform Legii nr. 1/2005, cu modificările şi completările ulterioare;43. coordonează Autoritatea Naţională pentru Turism şi elaborează strategia naţională de dezvoltare turistică, strategia de dezvoltare a produselor şi destinaţiilor turistice, strategii ce vor fi implementate de către Autoritatea Naţională pentru Turism;44. contribuie împreună cu Ministerul Economiei la elaborarea strategiei de privatizare şi la implementarea acesteia şi asigură împreună cu Ministerul Economiei activitatea de postprivatizare la societăţile unde statul este acţionar majoritar pentru societăţile comerciale din domeniul turismului;45. aprobă planurile de dezvoltare a infrastructurii turistice elaborate de către Autoritatea Naţională pentru Turism;46. aprobă reprezentarea pe plan intern şi extern de către Autoritatea Naţională pentru Turism, în domeniul său de activitate;47. aprobă în condiţiile legii înfiinţarea şi atribuţiile reprezentanţelor de promovare turistică cu sediul în străinătate şi ale reprezentanţelor şi unităţilor teritoriale cu sediul în ţară;48. participă la lucrările Consiliului consultativ pentru întreprinderi mici şi mijlocii;49. participă la lucrările Consiliului consultativ pentru turism.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale, Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism colaborează, în condiţiile legii, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte organisme şi instituţii publice.  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuţiilor sale, Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism este autorizat: a) să dea unităţilor aflate în subordine sau în coordonarea sa, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii; b) să ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa; c) să iniţieze şi să supună aprobării Guvernului, în condiţiile legii, bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa; d) să stabilească orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 6Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism poate solicita pe bază de protocol de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor, cu păstrarea confidenţialităţii acestora.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism este prevăzută în anexa nr. 1. (2) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului delegat, se pot organiza direcţii, servicii, birouri, compartimente, programe şi colective temporare şi se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii, fără a se modifica anexa prevăzută la alin. (1). (3) Personalul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism este compus din demnitari şi asimilaţi ai acestora, funcţionari publici, cu funcţii publice generale sau specifice, precum şi din personal contractual. (4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism este de 136 posturi, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, precum şi cele aferente cabinetelor secretarilor de stat. (5) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.  +  Articolul 8 (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul intern de organizare şi funcţionare al departamentului, aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism se stabilesc prin fişa postului, întocmită conform legii. (3) Statul de funcţii, structura posturilor pe compartimente pentru aparatul propriu al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, precum şi încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism  +  Articolul 9 (1) Conducerea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism se asigură de către ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism. (2) Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism reprezintă şi angajează departamentul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie şi în raporturile cu celelalte organe jurisdicţionale. În acest scop, poate da împuternicire de reprezentare personalului din subordine. (3) Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism îndeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite al Ministerului Economiei în domeniile pentru care a fost învestit. (4) Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism îndeplineşte în domeniile de activitate ale Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, în mod corespunzător, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (5) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism emite ordine şi instrucţiuni. (6) Prin ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism pot fi delegate atribuţii. (7) În cazul în care ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism. (2) Secretarul general al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, numit în condiţiile legii, are atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism ori încredinţate de ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, potrivit legii. (3) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism.  +  Articolul 11Instituţiile aflate în subordinea sau în coordonarea ori sub autoritatea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 12Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism are în dotare un parc auto, iar, pentru activităţi specifice, numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 3, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism şi toate instituţiile aflate în subordinea acestuia pot închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii.  +  Articolul 14Patrimoniul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism se constituie prin preluarea unei părţi din patrimoniul Ministerului Economiei pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Capitolul II Dispoziţii finale  +  Articolul 15Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul economiei,Varujan VosganianMinistrul delegat pentru întreprinderi micişi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,Maria GrapiniViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 26 iunie 2013.Nr. 430.  +  Anexa 1 Structura organizatorică a Departamentului pentruÎntreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi TurismNr. maxim de posturi - 136 (inclusiv demnitarii şi posturileaferente cabinetului ministrului şi secretarilor de stat)*Font 9*                                  ┌────────────────────────┐ ┌──────────────────────┐                         ┌────────┤ Ministru delegat ├──────►│ Consilier diplomatic │                         │ ┌─────┤ ├──────┐└──────────────────────┘┌──────────────────────┐ │ │ ├────────────────────────┤ ││ Oficiile teritoriale │ │ │ │Cabinet ministru delegat│ ││ pentru întreprinderi │◄┘ │ └─┬──────────│─────────┬─┘ ││ mici şi mijlocii │ │ │ │ │ ││ şi cooperaţie │ │ ▼ │ ▼ │└──────────────────────┘ │ ┌---------------┐│┌----------------┐│                            │ | Secretar de |│| Secretar de |│                            │ | stat |│| stat |│                            │ ├───────────────┤│├----------------┤│                            │ | Cabinet secre-|│| Cabinet secre- |│ ┌────────────────────┐                            │ | tar de stat |│| tar de stat |│ ┌─┤ Compartiment audit │                            │ └---------------┘│└----------------┘│ │ └────────────────────┘                            │ │ │ │ ┌────────────────────┐┌──────────────────────┐ │ │ │ │ │Corpul de Control al││ Direcţia juridică, ├─┐ │ │ │ ├─┤ministrului delegat ││resurse umane, relaţii│ │ │ │ │ │ │pentru întreprinderi││ publice-instituţio- │ │ │ │ │ │ │ mici şi mijlocii, ││ nale şi comunicare │ │ │ ▼ │ │ │ mediul de afaceri │└──────────────────────┘ │ │ ┌───────────────────┐ │ │ │ şi turism *) │┌──────────────────────┐ │ │--------│ Secretar general │--------│ │ └────────────────────┘│ Direcţia economică, │ │ │ └─────────┬─────────┘ └►│ ┌────────────────────┐│ buget, financiar şi ├─┼◄─┤ | │ │Compartiment infor- ││ contabilitate │ │ │ | ├─┤ maţii clasificate │└──────────────────────┘ │ │ | │ └────────────────────┘┌──────────────────────┐ │ │ | │ ┌────────────────────┐│ Serviciul achiziţii │ │ │ | │ │ Unitatea politici ││ publice şi servicii ├─┘ │ | └─┤ publice ││ interne │ │ | └────────────────────┘└──────────────────────┘ │ |                            │ |                            ▼ |              ┌─────────────┴─────────────┬────┴─────────────────────┐              │ │ │   ┌──────────┴─────────────┐ ┌──────────┴─────────┐ ┌────────────┴─────────────┐   │ Direcţia politici şi │ │ Direcţia politici │ │ Direcţia generală pentru │   │ strategii de promovare │ │ pentru mediul │ │ întreprinderi mici şi │   │ a turismului │ │ │ │ mijlocii şi cooperaţie │   └────────────────────────┘ └────────────────────┘ └──┬─────────────────────┬─┘                                                           │ │                                                           ▼ ▼                                             ┌─────────────┴──────┐ ┌───────────┴─────────┐                                             │ Direcţia politici │ │Direcţia implementare│                                             │pentru întreprinderi│ │ programe pentru │                                             │ mici şi mijlocii │ │ întreprinderi │                                             │ şi cooperaţie │ │ mici şi mijlocii │                                             └────────────────────┘ └─────────────────────┘  +  Anexa 2 Instituţiile aflate în subordinea Ministerului Economiei specificedomeniului coordonat de ministrul delegat pentru întreprinderimici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism
  Instituţii care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei specifice domeniului coordonat de ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism
  I. Cu finanţare de la bugetul de stat:
  1. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Ploieşti - 10 posturi
  2. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Târgu Mureş - 10 posturi
  3. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Timişoara - 11 posturi
  4. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Craiova - 10 posturi
  5. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Constanţa - 13 posturi
  6. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Iaşi - 12 posturi
  7. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Cluj - 13 posturi
  8. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - Braşov - 10 posturi
  Instituţii care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi în coordonarea ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism
  1. Autoritatea Naţională pentru Turism - 153 posturi
   +  Anexa 3 Mijloacele de transport şi consumul de carburanţipentru activităţi specifice
  Unitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăţi) Consumul maxim de carburant pentru un vehicul (litri/lună)
  1 2 3 4
  Aparatul propriu *)
  Pentru transport marfă şi persoane (delegaţii) Autovehicule 10 300
  ---------- Notă *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.NOTE:1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al departamentului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului delegat.
   +  Anexa 4 SITUAŢIAbunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate înadministrarea Departamentului pentru ÎntreprinderiMici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism1. Imobil construcţie P + 3, situat în str. Poteraşi nr. 11, sectorul 4, Bucureşti2. Imobil construcţie şi teren, situat în Şos. Viilor nr. 38, sectorul 5, Bucureşti3. Imobil situat în Şos. Olteniţei nr. 225 A, sectorul 4, Bucureşti.------