ORDONANŢĂ nr. 11 din 4 iulie 2013privind completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 9 iulie 2013    Având în vedere că sprijinirea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) este o prioritate atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivel naţional, deoarece această extrem de numeroasă categorie de operatori economici, mai dinamici şi mai flexibili decât societăţile mari, constituie liantul oricărei economii moderne,având în vedere că Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri s-a bucurat de un larg interes în rândul tinerilor şi a condus la crearea a peste 10.000 de locuri de muncă, iar prin program sunt acordate facilităţi fiscale care se vor compensa în mare măsură prin contribuţiile de asigurări sociale şi impozit pe salarii plătite de către noii angajaţi,considerând necesară susţinerea şi sprijinirea dezvoltării afacerilor iniţiate de către tinerii întreprinzători, precum şi pentru încurajarea creării de noi locuri de muncă, în sensul că facilităţile acordate prin program să nu se recupereze în cazul în care societatea cu răspundere limitată debutantă îşi schimbă calitatea de microîntreprindere, trecând într-o altă categorie de IMM,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.13 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICLa articolul 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 9 februarie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), facilităţile acordate prin program nu se consideră acordate necuvenit şi nu se recuperează în situaţia în care calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant a fost pierdută, deoarece societatea cu răspundere limitată înfiinţată de întreprinzătorul debutant nu se mai încadrează în categoria microîntreprinderilor potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul economiei,Varujan Vosganianp. Ministrul delegat pentru întreprinderi micişi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,Dumitru Dan Enache,secretar de statp. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 4 iulie 2013.Nr. 11.-------