ACORD din 8 mai 2013de împrumut (Proiectul de modernizare a administrației fiscale) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 9 iulie 2013  Împrumut nr. 8261-ROAcord din data de 8 mai 2013 între România (Împrumutat) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca). Prin prezentul acord Împrumutatul și Banca convin următoarele:  +  Articolul ICondiții generale. Definiții1.01. Condițiile generale (așa cum sunt definite în documentul atașat la prezentul acord) constituie parte integrantă a acestui acord.1.02. Cu excepția cazului în care contextul necesită alt înțeles, termenii scriși cu majusculă în prezentul acord au înțelesurile atribuite lor în Condițiile generale sau în documentul atașat la prezentul acord.  +  Articolul IIÎmprumutul2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, în termenii și condițiile prevăzute sau la care se face referire în prezentul acord, suma de șaptezeci de milioane euro (70.000.000 EURO) (împrumutul), pentru a sprijini finanțarea proiectului descris în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul acord (Proiectul).2.02. Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu secțiunea a IV-a din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul acord.2.03. Comisionul inițial plătibil de către Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului. Împrumutatul va plăti comisionul inițial nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în efectivitate.2.04. Dobânda plătibilă de către Împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu rata de referință pentru valuta împrumutului plus o marjă fixă, cu condiția ca, la conversia în totalitate sau a oricărei porțiuni din suma împrumutului, dobânda plătibilă de către Împrumutat pe durata perioadei de conversie a respectivei sume să fie determinată în conformitate cu prevederile relevante ale articolului IV din Condițiile generale. Fără a aduce atingere celor de mai sus, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadență și această neplată continuă pentru o perioadă de 30 de zile, atunci dobânda plătibilă de către Împrumutat va fi calculată respectiv conform prevederilor secțiunii 3.02(e) din Condițiile generale.2.05. Datele de plată sunt 1 aprilie și 1 octombrie ale fiecărui an.2.06. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu graficul de rambursare stabilit în anexa nr. 3 la prezentul acord.2.07. (a) Împrumutatul poate solicita oricând oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei: (i) o schimbare a valutei împrumutului a întregii sume sau oricărei părți din suma împrumutului, trasă sau netrasă într-o valută aprobată; (îi) o schimbare a ratei de bază a dobânzii aplicabile (A) întregii sume sau oricărei părți a sumei împrumutului trase și neutilizate - de la o rată variabilă la o rată fixă ori viceversa; sau (B) întregii sume sau oricărei părți a sumei împrumutului, trase și neutilizate - de la o rată variabilă bazată pe o rată de referință și marja variabilă la o rată variabilă, bazată pe o rată de referință fixă și marja variabilă, sau viceversa; sau (C) suma împrumutului trasă și neutilizată de la o rată variabilă bazată pe o marjă variabilă la o rată variabilă bazată pe o marjă fixă; și (iii) stabilirea unor limite asupra ratei variabile ori ratei de referință aplicabile întregii sume a împrumutului sau oricărei părți a acestuia trase și neutilizate, prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje de variație a ratei dobânzii asupra ratei variabile sau ratei de referință.(b) Orice conversie solicitată în baza paragrafului (a) al acestei secțiuni care este acceptată de Bancă va fi considerată o "conversie", așa cum este definită în Condițiile generale, și se va efectua în conformitate cu prevederile articolului IV din Condițiile generale și ale Ghidului de conversie.  +  Articolul IIIProiectul3.01. Împrumutatul își declară angajamentul față de obiectivele proiectului. În acest scop, Împrumutatul va determina implementarea prezentului proiect de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în conformitate cu prevederile articolului V din Condițiile generale.3.02. Fără a se limita la prevederile secțiunii 3.01 din prezentul acord și cu excepția cazului în care Împrumutatul și Banca nu convin altfel, Împrumutatul va determina ANAF să se asigure că proiectul este implementat în conformitate cu prevederile din anexa nr. 2 la prezentul acord.  +  Articolul IVClauze asigurătorii pentru Bancă4.01. Evenimentele suplimentare de suspendare constau în următoarele:(a) Legislația ANAF a fost modificată, suspendată, abrogată, anulată sau s-a renunțat la ea astfel încât a dus la afectarea materială a abilității ANAF de a-și îndeplini oricare dintre obligațiile sale conform proiectului.(b) A apărut o situație care face improbabilă realizarea Planului de implementare a proiectului sau a unei părți importante din acesta.4.02. Evenimentele suplimentare de plată anticipată constau în următoarele: (a) oricare eveniment specificat în paragraful (a) al secțiunii 4.01 a prezentului acord se produce și continuă pentru o perioadă de 120 de zile după ce notificarea producerii unui astfel de eveniment a fost transmisă de către Bancă Împrumutatului; și (b) oricare eveniment specificat în paragraful (b) al Secțiunii 4.01 se produce și continuă pentru o perioadă de 60 de zile după ce notificarea producerii unui astfel de eveniment a fost transmisă de către Bancă Împrumutatului.  +  Articolul VTerminarea5.01. Data-limită pentru intrarea în efectivitate este data care survine după o sută cincizeci de zile (150) de la data semnării prezentului acord.  +  Articolul VIReprezentant. Adrese6.01. Cu excepția prevederilor secțiunii 2.02 din prezentul acord, reprezentantul Împrumutatului este Ministrul Finanțelor Publice al Împrumutatului.6.02. Adresa Împrumutatului este:Ministerul Finanțelor PubliceStr. Apolodor nr. 17BucureștiRomâniaFax: +(402) 131 216306.03. Adresa Băncii este:Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare1818 H Street, N.W.Washington, D.C. 20433Statele Unite ale AmericiiAdresă cablu: Telex: Fax:INTBAFRAD 248423(MCI) sau 1-202-477-6391Washington, D.C. 64145(MCI)Convenit la București la data și anul înscrise primele în cele de mai sus.ROMÂNIA,prinDaniel Chițoiu,viceprim-ministru, ministrul finanțelor publiceLiviu Voinea,ministru delegat pentru bugetReprezentanți autorizațiBANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE,prinMamta Murthi,director de țară, Europa Centrală și Țările BalticeReprezentant autorizat  +  Anexa nr. 1
  DESCRIEREA PROIECTULUI
  Obiectivele Proiectului sunt: (a) creșterea eficacității și eficienței în colectarea taxelor, impozitelor și contribuțiilor sociale; (b) creșterea conformării fiscale; și (c) reducerea poverii asupra contribuabililor pentru asigurarea conformării.Proiectul constă din următoarele părți:  +  Partea A Dezvoltarea instituțională1. Asigurarea de bunuri, servicii de consultanță, servicii, altele decât cele de consultanță, precum și instruire pentru a sprijini dezvoltarea organizațională a ANAF prin îmbunătățirea sistemelor sale de management și a proceselor analitice2. Asigurarea de bunuri, servicii de consultanță, servicii, altele decât cele de consultanță, precum și instruire pentru a sprijini și a consolida controlul intern, auditul public intern și funcția de integritate ale ANAF în concordanță cu obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție deja în curs de implementare în cadrul ANAF3. Asigurarea de servicii de consultanță și instruire pentru a sprijini și a consolida resursele umane și sistemele de pregătire și strategiile în ceea ce privește, printre altele, procedurile de recrutare, selecție și angajare, sistemele de stimulare a performanței, planificarea strategică a forței de muncă, dezvoltarea managementului, proiectele de curriculum, nevoile pe termen scurt și lung, precum și asigurarea infrastructurii de instruire pentru a satisface necesitățile operaționale și tehnice ale ANAF4. Asigurarea de servicii de consultanță și instruire pentru a asista ANAF: (a) să revizuiască legislația existentă și celelalte reglementări pentru a promova conformarea cu legislația privind impozitele și contribuțiile sociale, recunoscând, în același timp, drepturile și obligațiile contribuabililor, și a propune MFP și altor organisme guvernamentale îmbunătățiri în cadrul legal și instituțional; (b) să promoveze aplicarea uniformă a legislației fiscale; și (c) să instituie un proces îmbunătățit de soluționare a contestațiilor administrative pentru ANAF.5. Asigurarea de servicii de consultanță și instruire pentru a sprijini și a consolida reproiectarea proceselor de activitate ale ANAF, în concordanță cu efortul de reproiectare a tuturor proceselor, beneficiind de toate avantajele soluțiilor de piață pentru managementul veniturilor, de asigurarea calității și de utilizarea tabloului de bord proiectat de către MFP  +  Partea B Creșterea eficacității și eficienței operaționale1. Asigurarea de bunuri, servicii de consultanță, servicii, altele decât cele de consultanță, precum și instruire, pentru a îmbunătăți funcțiile operaționale ale ANAF cu privire la inspecția fiscală, controlul documentar, antifraudă, informații fiscale, executare silită, înregistrarea, declararea și procesarea plăților, procesarea în volum mare a veniturilor în conformitate cu cele mai bune practici internaționale, în special acelea urmate în statele membre ale Uniunii Europene și reproiectarea proceselor de activitate2. Asigurarea de bunuri, servicii de consultanță, servicii, altele decât cele de consultanță pentru a susține modernizarea și consolidarea proceselor de activitate și a fluxurilor de lucru prin: (a) dezvoltarea, instalarea și implementarea de sisteme adecvate de management al veniturilor; (b) efectuarea unei evaluări a activelor IT ale ANAF existente și planificate, a aplicațiilor, a infrastructurii și facilităților fizice pentru comunicații și rețele, dezvoltarea unei arhitecturi și strategii eficiente și cuprinzătoare pe termen lung pentru sistemele de informații și tehnologia comunicațiilor pentru ANAF, precum și dezvoltarea cerințelor privind hardware și software adecvate; (c) dezvoltarea, îmbunătățirea și implementarea unui sistem centralizat de management al veniturilor, a unei baze de date și a unei capacități de back-up, securitate și recuperare în caz de dezastru; (d) asigurarea de software de management; și (e) asigurarea de instruire de tipul instruirea instructorilor privind noile aplicații software.3. Asigurarea de bunuri, servicii de consultanță, servicii, altele decât cele de consultanță, precum și instruire pentru a dezvolta și implementa infrastructura de tehnologia informației  +  Partea C Servicii pentru contribuabili și comunicare corporativăAsigurarea de bunuri, servicii de consultanță, servicii, altele decât cele de consultanță, precum și instruire pentru: (a) modernizarea serviciilor pentru contribuabili; (b) implementarea unor mecanisme pentru transparență și responsabilitate, cum ar fi panelul tehnic consultativ și sondaje comunitare, pentru a asigura intrarea de informații corecte din partea comunității; (c) modernizarea canalelor de livrare a serviciilor pentru a furniza servicii avansate contribuabililor; (d) promovarea înțelegerii de către comunitate a legislației fiscale, a procedurilor, a drepturilor și obligațiilor contribuabililor; (e) promovarea eficienței contribuabililor prin asigurarea și simplificarea serviciilor electronice; și (f) întărirea comunicării externe și interne.  +  Partea D Coordonarea și managementul ProiectuluiAsigurarea de bunuri, servicii de consultanță, inclusiv audit extern, instruire și costuri operaționale pentru UMP pentru a desfășura activitățile de management ale Proiectului.
   +  Anexa nr. 2
  REALIZAREA PROIECTULUI
   +  Secţiunea I Aranjamentele de implementareA. Aranjamentele Instituționale1. Împrumutatul va determina ANAF să stabilească în termen de cel mult 120 de zile de la data intrării în efectivitate și ulterior să mențină, pe perioada implementării Proiectului, un consiliu de coordonare (CC), prezidat de ministrul finanțelor publice al Împrumutatului și incluzând reprezentanți de nivel înalt ai ANAF și ai caselor sociale, cu termeni de referință, structură/componență și resurse satisfăcătoare pentru Bancă, care, printre alte funcții, va fi responsabil pentru furnizarea de îndrumare strategică generală pentru Proiect.2. Împrumutatul va determina ANAF să fie responsabilă pentru: (a) managementul general, coordonarea și facilitarea implementării Proiectului; (b) prezentarea rapoartelor de progres pentru Proiect întocmite de către UMP; (c) urmărirea orientărilor și recomandărilor CC; și (d) asigurarea coordonării dintre diferitele părți implicate în Proiect.3. Împrumutatul va determina ANAF să stabilească în termen de cel mult 120 de zile de la data intrării în efectivitate și să mențină ulterior pe perioada implementării Proiectului un panel tehnic consultativ (PTC), cu termeni de referință, componență și resurse satisfăcătoare pentru Bancă, care se va reuni cel puțin de două ori pe an și va fi responsabil pentru furnizarea de sugestii către ANAF privitor la schimbările instituționale susținute prin Proiect și va facilita responsabilitatea externă.4. În momentul demarării activităților Proiectului, Împrumutatul va determina ANAF să stabilească și ulterior să mențină, pe durata implementării Proiectului, un comitet de implementare a Proiectului (CIP), cu termeni de referință, componență și resurse satisfăcătoare pentru Bancă, ce va fi responsabil pentru: (a) asigurarea monitorizării implementării Planului de implementare a Proiectului și a impactului schimbărilor instituționale realizate în cadrul Proiectului; și (b) validarea rapoartelor de progres pregătite de către echipa administrativă a UMP.5. Împrumutatul va determina ANAF să mențină, pe perioada implementării Proiectului, UMP cu termeni de referință, componență și resurse satisfăcătoare pentru Bancă, care va fi responsabilă, între altele, pentru: (a) managementul financiar zilnic al Proiectului, inclusiv auditul; (b) monitorizarea și evaluarea activităților Proiectului; (c) efectuarea achizițiilor Proiectului și pregătirea actualizărilor Planului de achiziții; (d) supravegherea tuturor activităților de instruire efectuate în cadrul Proiectului; (e) coordonarea generală și facilitarea implementării Proiectului; (f) pregătirea propunerii de buget anual al Proiectului; (g) pregătirea rapoartelor de progres pentru Proiect; și (h) urmărirea orientărilor și recomandărilor CC. Ca parte a UMP, Împrumutatul va determina ANAF să înființeze o echipă administrativă a Proiectului și o echipă pentru managementul schimbării, fiecare cu termeni de referință, componență și resurse satisfăcătoare pentru Bancă.6. Împrumutatul va determina ANAF să înființeze, nu mai târziu de începerea respectivelor activități ale Proiectului, și ulterior să mențină, pe perioada implementării acestor activități ale Proiectului, o echipă de implementare pentru fiecare dintre componentele Proiectului (cu excepția părții D a Proiectului), în cadrul ANAF, fiecare cu termeni de referință, componență și resurse satisfăcătoare pentru Bancă, care să fie responsabile pentru a asista ANAF în implementarea zilnică a activităților Proiectului în următoarele domenii: (a) dezvoltarea organizațională, managementul resurselor umane și al instruirii, sistemul de informații de management (SIM) și management strategic, audit și executare silită, audit public intern și control intern, servicii pentru contribuabili și comunicare, reproiectarea proceselor de activitate, sistemul de management al veniturilor, tehnologia informației și infrastructură și procese și contestații.B. AnticorupțieÎmprumutatul va determina ANAF să asigure faptul că Proiectul este realizat în conformitate cu prevederile Ghidului anticorupție.C. Manualul operațional al Proiectului1. Cu excepția cazului în care Banca va conveni altfel, Împrumutatul va determina ca Proiectul să fie realizat de către ANAF în conformitate cu Manualul operațional al Proiectului și, dacă Banca nu convine altfel, să nu amendeze, să nu abroge, să nu renunțe la sau să nu permită amendarea, abrogarea ori renunțarea la cele mai sus menționate sau a oricăror prevederi ale acestuia, fără a avea acordul prealabil și în formă scrisă al Băncii.2. În eventualitatea unui conflict între prevederile Manualului operațional și cele ale prezentului acord, prevederile acordului vor prevala.D. Planul de implementare a Proiectului1. Cu excepția situației în care Banca nu va conveni altfel, Împrumutatul va determina ANAF să implementeze Proiectul în conformitate cu Planul de implementare a Proiectului și, dacă Banca nu convine altfel, să nu amendeze, să nu abroge, să nu renunțe la sau să nu permită amendarea, abrogarea ori renunțarea la cele mai sus menționate sau a oricăror prevederi ale acestuia, fără a avea acordul prealabil și în formă scrisă al Băncii.2. În eventualitatea unui conflict între prevederile Planului de implementare a Proiectului și cele ale prezentului acord, prevederile acordului vor prevala.  +  Secţiunea a II-a Monitorizarea, raportarea și evaluarea ProiectuluiA. Rapoartele Proiectului1. Împrumutatul va monitoriza și evalua progresul Proiectului și va determina ANAF să pregătească rapoarte ale Proiectului în conformitate cu prevederile secțiunii 5.08 din Condițiile generale și în baza unor indicatori acceptabili pentru Bancă după cum urmează: (a) un raport de Proiect semestrial care să acopere perioada primului semestru calendaristic al fiecărui an pe toată durata implementării Proiectului; (b) un raport de Proiect anual, care să acopere perioada anului calendaristic al fiecărui an pe toată durata de implementare a Proiectului (exceptând primul an al Proiectului care va acoperi perioada de la semnarea acestui acord până la 31 decembrie 2013) și care va fi transmis Băncii în termen de cel mult 45 de zile de la sfârșitul perioadei acoperite de un astfel de raport.2. Împrumutatul:(a) la solicitarea Băncii va discuta cu Banca referitor la progresul Proiectului, îndeplinirea obligațiilor sale în baza prezentului acord și va informa prompt Banca despre orice condiție care interferează cu sau amenință să interfereze cu progresul Proiectului, îndeplinirea obiectivelor Proiectului ori îndeplinirea obligațiilor sale în baza prezentului acord;(b) la sau aproximativ la treizeci (30) de luni de la data intrării în efectivitate va efectua împreună cu Banca o analiză la mijlocul perioadei cu privire la progresul înregistrat în realizarea Proiectului (analiza de la mijlocul perioadei), care să acopere, printre alte aspecte, progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivului Proiectului și performanța generală a Proiectului raportat la indicatorii de performanță a Proiectului;(c) va determina ANAF să pregătească și, cu cel puțin 4 săptămâni înainte de analiza de la mijlocul perioadei, să furnizeze Băncii un raport care să descrie stadiul implementării fiecărei componente a Proiectului și un raport rezumativ privind implementarea generală a Proiectului; și(d) în cel mult 4 săptămâni de la analiza de la mijlocul perioadei va determina ANAF să pregătească și să prezinte Băncii un program de acțiune acceptabil pentru Bancă, pentru implementarea ulterioară a Proiectului, ținând cont de constatările analizei de la mijlocul perioadei, și, ulterior, va implementa acest program de acțiune.B. Managementul financiar, rapoartele financiare și auditurile1. Împrumutatul va determina ANAF să mențină un sistem de management financiar în conformitate cu prevederile secțiunii 5.09 din Condițiile generale.2. Fără a se limita la prevederile din partea A a prezentei secțiuni, Împrumutatul va determina ANAF să pregătească și să transmită Băncii în cel mult 45 de zile de la sfârșitul fiecărui trimestru calendaristic rapoarte financiare intermediare neauditate pentru Proiect, care să acopere trimestrul respectiv, într-o formă și cu un conținut satisfăcătoare pentru Bancă.3. Împrumutatul va determina ANAF să își organizeze auditarea declarațiilor financiare în conformitate cu prevederile secțiunii 5.09(b) din Condițiile generale. Fiecare audit al declarațiilor financiare va acoperi perioada unui an fiscal al Împrumutatului, începând cu anul fiscal în care a fost efectuată prima tragere în cadrul Proiectului. Declarațiile financiare auditate pentru fiecare astfel de perioadă vor fi furnizate Băncii în termen de cel mult 6 luni de la sfârșitul perioadei respective.  +  Secţiunea a III-a AchizițiiA. Generalități1. Bunuri și servicii, altele decât cele de consultanță. Toate bunurile și toate serviciile, altele decât cele de consultanță necesare pentru Proiect și care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului, vor fi achiziționate în conformitate cu cerințele prevăzute în sau la care se face referire în secțiunea I din Ghidul privind achizițiile, precum și cu prevederile prezentei secțiuni.2. Serviciile de consultanță. Toate serviciile de consultanță necesare pentru Proiect și care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului vor fi achiziționate în conformitate cu prevederile stabilite în sau la care se face referire în secțiunile I și IV din Ghidul privind consultanții și cu prevederile prezentei secțiuni.3. Definiții. Termenii cu majusculă folosiți mai jos în prezenta secțiune pentru a descrie metode specifice de achiziții sau metode de revizuire de către Bancă a anumitor contracte fac referire la metoda corespunzătoare descrisă în secțiunile II și III din Ghidul privind achizițiile sau secțiunile II, III, IV și V din Ghidul privind consultanții, după caz.B. Metode specifice de achiziții pentru bunuri și servicii altele decât cele de consultanță1. Licitație competitivă internațională. Cu excepția cazului în care se prevede altfel la paragraful 2 de mai jos, bunurile și serviciile, altele decât cele de consultanță, vor fi achiziționate în baza unor contracte acordate în conformitate cu procedurile de licitație competitivă internațională.2. Alte metode de achiziții pentru bunuri și servicii, altele decât cele de consultanță. Următoarele metode, altele decât licitația competitivă internațională, pot fi folosite pentru achiziția de bunuri și servicii, altele decât cele de consultanță, pentru acele contracte specificate în planul de achiziții: (a) licitația competitivă națională, cu următoarele prevederi suplimentare: contracte de bunuri și servicii, altele decât cele de consultanță, pot fi achiziționate în conformitate cu legislația și reglementările naționale ale Împrumutatului în măsura în care sunt acceptabile pentru Bancă; (b) cumpărare; și (c) atribuire directă.C. Metode specifice de achiziție a serviciilor de consultanță1. Selecția în funcție de calitate și cost. Cu excepția altor cazuri decât cele prevăzute la paragraful 2 de mai jos, serviciile de consultanță vor fi achiziționate în baza unor contracte atribuite prin selecție în funcție de calitate și cost.2. Alte metode de achiziții pentru serviciile de consultanță. Următoarele metode, altele decât selecția în funcție de calitate și cost, pot fi folosite pentru achiziția de servicii de consultanță pentru acele contracte care sunt specificate în planul de achiziții: (a) selecție în funcție de calitate; (b) selecție pe baza unui buget fix; (c) selecție în funcție de costul cel mai redus; (d) selecție în baza calificărilor consultanților; (e) selecție din sursă unică a firmelor de consultanță; (f) proceduri prevăzute la paragrafele 5.2 și 5.3 din Ghidul privind consultanții pentru selecția consultanților individuali; și (g) proceduri din sursă unică pentru selecția unor consultanți individuali.D. Revizuirea de către Bancă a deciziilor privind achizițiilePlanul de achiziții va prevedea acele contracte care vor face obiectul analizei prealabile a Băncii. Toate celelalte contracte vor face obiectul revizuirii ulterioare de către Bancă.  +  Secţiunea a IV-a Tragerea sumelor împrumutuluiA. Generalități1. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în conformitate cu prevederile articolului II din Condițiile generale, prezenta secțiune și alte instrucțiuni suplimentare pe care Banca le poate specifică prin notificare către Împrumutat (inclusiv Ghidul Băncii Mondiale privind disponibilizarea pentru proiecte din mai 2006, cu revizuirile periodice ale Băncii și așa cum sunt aplicabile prezentului acord în baza instrucțiunilor respective), pentru a finanța cheltuielile eligibile, așa cum sunt prevăzute în tabelul de la paragraful 2 de mai jos.2. Următorul tabel specifică acele categorii de cheltuieli eligibile care pot fi finanțate din sumele împrumutului ("Categoria"), alocarea sumelor împrumutului fiecărei categorii și procentajul de cheltuieli ce urmează să fie finanțat pentru cheltuielile eligibile din fiecare categorie.
  Categoria Suma alocată din împrumut (exprimată în euro) Procentajul din cheltuieli ce urmează să fie finanțat (inclusiv taxe)
  (1) Bunuri, servicii, altele decât cele de consultanță, servicii de consultanță, instruire și costuri operaționale ale Proiectului 70.000.000 100%
  SUMĂ TOTALĂ: 70.000.000
  B. Condiții de tragere. Perioada de tragere1. Fără a contraveni prevederilor din partea A a acestei secțiuni, nu se va efectua nicio tragere:(a) din contul împrumutului, până când Banca nu a primit plata totală a comisionului inițial; și(b) pentru plăți efectuate anterior datei semnării prezentului acord, cu excepția acelor trageri de până la o sumă cumulată care să nu depășească echivalentul a un milion euro (1.000.000 euro) care pot fi făcute pentru plăți efectuate înainte de această dată, dar la sau după 30 martie 2013 pentru cheltuieli eligibile.2. Data-limită de tragere este 31 martie 2019.
   +  Anexa nr. 3
  GRAFICUL DE RAMBURSARE
  1. Tabelul următor prezintă datele de plată a sumelor împrumutului și procentul din suma totală a împrumutului plătibil la fiecare dată de plată a principalului ("Rata de capital"). Dacă sumele împrumutului au fost trase în totalitate la prima dată de plată a sumei împrumutului, suma împrumutului plătibilă de către Împrumutat la fiecare dată de plată a sumei împrumutului va fi determinată de Bancă prin înmulțirea: (a) soldului împrumutului tras la momentul primei date de plată a sumei împrumutului; cu (b) rata de capital pentru fiecare dată de plată a sumei împrumutului, suma rambursabilă respectivă urmând să fie ajustată, dacă este cazul, pentru a se deduce orice sume la care se face referire la paragraful 4 din prezenta anexă, cărora li se aplică o conversie valutară.
  Data de plată a sumei împrumutului Rata de capital (exprimată ca procentaj)
  La fiecare 1 aprilie și 1 octombrie, cu începere de la 1 octombrie 2018 până la 1 octombrie 2024 7,140%
  La 1 aprilie 2025 7,180%
  2. Dacă sumele împrumutului nu au fost trase în totalitate la prima dată de plată a sumei împrumutului, suma împrumutului rambursabilă de către Împrumutat la fiecare dată de plată a sumei împrumutului va fi determinată după cum urmează:(a) În măsura în care orice sume ale împrumutului au fost trase la prima dată de plată a sumei împrumutului, Împrumutatul va plăti soldul împrumutului tras la data respectivă în conformitate cu paragraful 1 din prezenta anexă.(b) Orice sumă trasă după prima dată de plată a sumei împrumutului va fi rambursată la fiecare dată de plată a sumei împrumutului ulterioară tragerii respective, în sume stabilite de către Bancă prin înmulțirea sumei fiecărei astfel de trageri cu o fracție, al cărei numărător este rata de capital inițială specificată în tabelul din paragraful 1 din prezenta anexă pentru acea dată de plată a sumei împrumutului ("Rata de capital inițială") și numitorul este suma tuturor ratelor de capital rămase pentru datele de plată a sumei împrumutului care cad la sau după această dată, aceste sume rambursabile urmând să fie ajustate, după caz, pentru a scădea orice sume la care se face referire în paragraful 4 din prezenta anexă, cărora li se aplică o conversie valutară.3. (a) Sumele împrumutului trase în termen de două luni calendaristice anterior oricărei date de plată a sumei împrumutului, doar în scopul de a calcula valorile sumei de plată la orice dată de plată a sumei împrumutului, vor fi tratate ca fiind trase și scadente la cea de-a doua dată de plată a sumei împrumutului care urmează datei tragerii și vor fi rambursabile la fiecare dată de plată a sumei împrumutului, începând cu cea de-a doua dată de plată a sumei împrumutului care urmează datei tragerii.(b) Fără a contraveni prevederilor subparagrafului (a) al prezentului paragraf, dacă în orice moment Banca adoptă un sistem de facturare cu scadență în baza căruia facturile sunt emise la sau după respectiva dată de plată a sumei împrumutului, prevederile acestui subparagraf nu se vor mai aplica vreunei trageri efectuate după adoptarea acestui sistem de facturare.4. Fără a contraveni prevederilor de la paragrafele 1 și 2 din prezenta anexă, în momentul conversiei valutare a întregii sau oricărei părți din soldul tras al împrumutului într-o valută aprobată, suma astfel convertită într-o valută aprobată care este rambursabilă la orice dată de plată a sumei împrumutului, care cade pe durata perioadei de conversie, va fi determinată de Bancă prin înmulțirea sumei respective în valută sa de denominare imediat anterior conversiei cu: (i) rata de schimb care reflectă sumele împrumutului în valută aprobată plătibile de către Bancă în baza tranzacțiilor de acoperire a riscului valutar referitoare la conversie; sau (îi) dacă banca o determină în conformitate cu Ghidul de conversie, "rată de schimb" - componentă a ratei de referință.5. Dacă soldul tras al împrumutului este denominat în mai mult de o valută a împrumutului, prevederile prezentei anexe se vor aplica separat sumei denominate în fiecare valută a împrumutului, pentru a produce un grafic separat de rambursare pentru fiecare astfel de sumă.Document atașat  +  Secţiunea I Definiții1. Ghidurile anticorupție înseamnă Ghidurile privind prevenirea și combaterea fraudei și corupției pentru proiecte finanțate prin împrumuturi BIRD, credite AID și granturi, din data de 15 octombrie 2006 și revizuite în ianuarie 2011.2. Categorie înseamnă o categorie prevăzută în tabelul din secțiunea a IV-a din anexa nr. 2 la prezentul Acord.3. Consultanți înseamnă consultanții descriși în Ghidul privind consultanții (așa cum este definit în continuare), incluzând o varietate de entități publice și private cum ar fi firmele de consultanță, de inginerie, management, auditori, organizații multinaționale, bănci de investiții și comerciale, universități, institute de cercetare, agenții guvernamentale, organizații neguvernamentale (ONG-uri) și persoane fizice.4. Ghidul privind consultanții înseamnă Ghidul: Selecția și angajarea consultanților în cadrul împrumuturilor BIRD, credite AID și granturi de către împrumutați ai Băncii Mondiale, din ianuarie 2011.5. Panelul tehnic consultativ sau PTC înseamnă Comitetul Împrumutatului care va fi înființat în conformitate și așa cum este descris în partea A.3 din anexa nr. 2 la prezentul acord.6. Consiliul de coordonare sau CC înseamnă Comitetul Împrumutatului care va fi înființat în conformitate și așa cum este descris în partea A.2 din anexa nr. 2 la prezentul acord.7. An fiscal înseamnă perioada dintre 1 ianuarie și 31 decembrie a fiecărui an calendaristic pe întreaga perioadă de implementare a Proiectului.8. Condițiile generale înseamnă Condițiile generale pentru împrumuturi ale Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, din data de 12 martie 2012.9. Bunuri înseamnă bunurile descrise în Ghidul de achiziții (definit mai sus), incluzând mărfuri, materii prime, mașini, echipamente, vehicule și unități industriale.10. Ministerul Finanțelor Publice sau MFP înseamnă Ministerul Finanțelor Publice sau succesorul acestuia al Împrumutatului.11. ANAF înseamnă Agenția Națională de Administrare Fiscală a Împrumutatului, înființată în baza legislației ANAF (așa cum este descrisă mai jos).12. Legislația ANAF înseamnă Agenția Națională de Administrare Fiscală, înființată în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare, sau succesorul acesteia.13. Strategia Națională Anticorupție înseamnă Strategia națională a Împrumutatului de luptă împotriva corupției, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012-2015.14. Servicii, altele decât cele de consultanță, înseamnă servicii, altele decât cele de consultanță, descrise în ghidurile de achiziții (definite mai jos), incluzând serviciile, altele decât cele de consultanță, pentru care aspectele fizice ale activității predominante sunt licitate și contractate pe baza performanței rezultatelor fizice măsurabile și pentru care standardele de performanță pot fi identificate cu claritate și aplicate în mod consistent, cum ar fi forare, fotografii aeriene, imagini din satelit, cartografiere și operațiuni similare.15. Costuri operaționale înseamnă cheltuielile de funcționare efectuate de Împrumutat pentru implementarea, managementul și monitorizarea Proiectului, pentru închirierea spațiului, utilități și consumabile, comisioane bancare, comunicații, funcționarea, întreținerea și asigurarea autovehiculelor, întreținerea clădirii și a echipamentelor, cheltuieli de publicitate, de traducere, de deplasare și supervizare (inclusiv supervizarea activităților în legătură cu Proiectul, salarii pentru personalul contractual sau temporar, dar exclusiv salarii, onorarii, și prime pentru membrii serviciilor publice ale Împrumutatului).16. Ghidul privind achizițiile înseamnă Ghidul: Achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță în cadrul împrumuturilor BIRD, credite AID și granturi de către împrumutații Băncii Mondiale, din ianuarie 2011.17. Planul de achiziții înseamnă planul de achiziții al Împrumutatului pentru Proiect, datat 19 martie 2013, la care se face referire la paragraful 1.18 din Ghidul privind achizițiile și la paragraful 1.25 din Ghidul privind consultanții, așa cum acesta va fi actualizat periodic în conformitate cu prevederile de la paragrafele respective.18. Comitetul de implementare a Proiectului sau CIP înseamnă Comitetul Împrumutatului, înființat în conformitate și așa cum este descris în secțiunea I partea A.4 din anexa nr. 2 la prezentul acord.19. Planul de implementare a Proiectului înseamnă planul ANAF din data de 29 martie 2013 care descrie țintele și pașii care trebuie îndepliniți în cadrul Proiectului, conform secțiunii I.D din anexa nr. 2 la prezentul acord.20. Unitatea de management a Proiectului sau UMP înseamnă unitatea înființată în cadrul ANAF, conform Ordinului ANAF nr. 837/2012*) și Ordinului ANAF nr. 301/2013*), așa cum este descrisă în secțiunea I partea A.5 din anexa nr. 2 la prezentul acord.*) Ordinele ANAF nr. 837/2012 și nr. 301/2013 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.21. Manualul operațional al Proiectului reprezintă manualul din data de 29 martie 2013, incluzând toate anexele la manual, subliniind, printre altele, responsabilitățile, procedurile de achiziții și contractare și procedurile de pregătire a planurilor anuale de formare, pentru implementarea Proiectului, conform secțiunii I.C din anexa nr. 2 la prezentul acord.22. Case sociale înseamnă: (a) Casa Națională de Pensii Publice a Împrumutatului, înființată conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar public de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, sau succesorul acesteia; (b) Casa Națională pentru Asigurările de Sănătate, înființată conform Legii nr. 95/2006 privind reforma sectorului sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, sau succesorul; și (c) Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, înființată conform Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 6 mai 2009, sau succesorul acesteia.23. Instruire înseamnă instruirea și activitățile conexe, inclusiv seminare, ateliere de lucru și vizite de studiu, cheltuielile de deplasare și diurnă pentru participanții la instruire, onorariile instructorilor, închirierea facilităților pentru instruire, pregătirea și reproducerea materialelor de instruire și alte activități conexe pregătirii și implementării activităților de instruire.
  -----