DECRET nr. 62 din 30 mai 1975privind ratificarea Convenţiei pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, încheiată la Washington la 18 martie 1965
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 56 din 7 iunie 1975    EXPUNERE DE MOTIVEPrin alăturatul decret al Consiliului de Stat se ratifica Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, încheiată la Washington la 18 martie 1965.Convenţia prevede instituirea unui Centru internaţional pentru reglementarea diferendelor referitoare la investiţii, cu sediul la Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.), compus dintr-un consiliu administrativ şi secretariat.Competenţa centrului cuprinde procedura soluţionării diferendelor de ordin juridic dintre un stat contractant şi persoane fizice sau juridice ale unui alt stat contractant în legătură cu o investiţie, diferende pe care părţile au consimţit în scris să le supună centrului.Diferendele care ar putea surveni între statele contractante cu privire la interpretarea sau la aplicarea convenţiei şi care nu ar putea fi rezolvate prin buna înţelegere sînt aduse înaintea Curţii Internaţionale de Justiţie, la cererea oricărei părţi în diferend, dacă statele interesate nu au convenit o alta metoda de reglementare.Convenţia este deschisă semnării de către statele membre ale B.I.R.D. şi supusă ratificării, acceptării sau aprobării potrivit procedurii constituţionale a fiecărei tari şi intră în vigoare la 30 de zile după depunerea instrumentelor de ratificare.Potrivit practicii constante a tarii noastre în decret se prevede că la depunerea instrumentului de ratificare se va face o declaraţie în legătură cu reglementările art. 70 din convenţie.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se ratifica Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, încheiată la Washington la 18 martie 1965.  +  Articolul 2La depunerea instrumentului de ratificare a Convenţiei pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state se va face următoarea declaraţie:"Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România considera ca menţinerea stării de dependenta a unor teritorii la care se referă reglementările art. 70 din convenţie nu este în concordanta cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu documentele adoptate de O.N.U. cu privire la acordarea independentei ţărilor şi popoarelor coloniale, inclusiv cu Declaraţia referitoare la principiile dreptului internaţional privind relaţiile prieteneşti şi cooperarea între state potrivit Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptată în unanimitate prin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 2625 (XXV) din anul 1970, care proclama în mod solemn obligaţia statelor de a favoriza realizarea principiului egalităţii în drepturi a popoarelor şi a dreptului lor de a dispune de ele însele, în scopul de a pune de îndată capăt colonialismului."NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste RomâniaCONVENTIE 18/03/1965