ORDONANȚĂ nr. 80 din 24 august 2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 30 august 2000  (la 11-03-2003, Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 671 din 19 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2003. ) (la 22-12-2005, Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. ) (la 10-10-2009, Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. F pct. 8 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Produsele și materialele de exploatare noi, destinate utilizării la vehicule rutiere, pot fi introduse pe piață și/sau comercializate numai dacă respectă condițiile prevăzute de prezenta ordonanță.(2) Produsele și materialele de exploatare noi, din categoria celor care privesc siguranța circulației rutiere, protecția mediului, eficiența energetică și protecția împotriva furturilor vehiculelor rutiere, pot fi introduse pe piață și/sau comercializate numai dacă sunt omologate sau certificate, după caz.(3) Produsele și materialele de exploatare noi care necesită omologare sau certificare în vederea introducerii pe piață și/sau a comercializării, conform prevederilor alin. (2), se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(4) Omologarea produselor prevăzute la alin. (2) se efectuează de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», organism tehnic specializat aflat sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, denumit în continuare R.A.R., pe baza rezultatelor încercărilor efectuate de R.A.R. sau de servicii tehnice evaluate de R.A.R.(5) Certificarea produselor și a materialelor de exploatare prevăzute la alin. (2) se efectuează de R.A.R. pe baza rezultatelor încercărilor efectuate de R.A.R. sau de servicii tehnice evaluate de R.A.R.(6) Dacă R.A.R. consideră că anumite produse și materiale de exploatare noi care dețin omologare comunitară (CE) de tip, acordată de un alt stat membru al Uniunii Europene, prezintă un risc serios pentru siguranța rutieră sau dăunează semnificativ mediului și/sau sănătății publice, R.A.R. poate refuza, pe motive temeinice, pentru o perioadă de maximum 6 luni, introducerea pe piață, comercializarea sau utilizarea acestora. În acest caz, R.A.R. informează de îndată producătorul, celelalte state membre și Comisia Europeană, specificând motivele refuzului, în special dacă acesta este rezultatul lacunelor din reglementările relevante sau al aplicării incorecte a cerințelor relevante.(7) R.A.R. poate refuza, pe motive temeinice, să acorde omologarea sau certificarea, în cazul în care constată că un tip de produs sau material de exploatare, deși se conformează reglementărilor aplicabile, prezintă un risc serios pentru siguranța rutieră sau dăunează semnificativ mediului și/sau sănătății publice.(8) Se exceptează de la prevederile alin. (4) și (5):a) produsele omologate de autoritățile competente ale părților contractante în baza acordurilor de la Geneva;b) produsele omologate sau certificate de autoritățile competente ale statelor membre potrivit directivelor/regulamentelor Uniunii Europene;c) produsele de origine sau produsele de schimb de origine;d) produsele și materialele de exploatare noi fabricate în mod exclusiv pentru a fi utilizate de vehiculele destinate competițiilor sportive, care nu sunt destinate utilizării în circulația rutieră. Această excepție nu se aplică în cazul în care produsele și materialele de exploatare respective au dublă utilizare, atât pentru vehiculele destinate competițiilor sportive, cât și pentru vehiculele destinate circulației rutiere.(9) Se supun omologării sau certificării, potrivit prezentei ordonanțe, și componentele, piesele de schimb și entitățile tehnice neomologate sau necertificate de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene și care sunt destinate înlocuirii componentelor, pieselor și entităților tehnice care fac parte dintr-un sistem sau un echipament de origine ori care fac parte dintr-un sistem sau un echipament omologat, potrivit prevederilor directivelor/regulamentelor Uniunii Europene ori regulamentelor CEE-ONU.(10) Produsele prevăzute la alin. (2), respectiv componentele, piesele și entitățile tehnice, care sunt fabricate și comercializate legal în state membre ale Uniunii Europene, altele decât România, și care nu fac parte dintr-un sistem sau echipament care este reglementat printr-o directivă/regulament al Uniunii Europene sau printr-un regulament CEE-ONU aplicat de Uniunea Europeană, sunt exceptate de la obligativitatea omologării sau a certificării în vederea introducerii pe piață și/sau comercializării, dacă acestea asigură un nivel echivalent de protecție a siguranței rutiere sau de protecție a mediului în raport cu cerințele naționale de introducere pe piață, nivel demonstrabil pe baza unor documente oficiale.(11) Sunt exceptați de la obligativitatea certificării în vederea introducerii pe piață și/sau a comercializării carburanții auto fabricați și comercializați legal în state membre ale Uniunii Europene, altele decât România, dacă aceștia asigură un nivel echivalent de protecție a mediului în raport cu cerințele naționale de introducere pe piață, nivel demonstrabil pe baza unor documente oficiale.(12) Produsele și materialele de exploatare noi, altele decât cele prevăzute la alin. (2), pot fi introduse pe piață și/sau comercializate numai dacă respectă prevederile art. 3 și 4.(13) Comercializarea produselor și a materialelor de exploatare este admisă pe toată durata termenului de garanție/valabilitate a produselor și a materialelor de exploatare certificate/omologate, indiferent de termenul de expirare a certificării/omologării, cu condiția ca certificarea/omologarea să nu fie suspendată sau să nu fi fost retrasă.(14) Producătorul unui vehicul sau reprezentantul acestuia este obligat să comunice R.A.R. situația abilitărilor retrase pentru fabricarea de produse de origine, în termen de 7 zile de la data retragerii acestora. (la 10-10-2009, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )  +  Articolul 1^1Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate competentă în domeniu, asigură notificarea R.A.R. ca autoritate și serviciu tehnic pentru omologarea, certificarea și supravegherea introducerii pe piață a produselor și a materialelor de exploatare noi, precum și notificarea celorlalte servicii tehnice evaluate de R.A.R., după caz, către Comisia Europeană și Secretariatul General al Organizației Națiunilor Unite, potrivit procedurilor prevăzute de actele comunitare și de acordurile de la Geneva. (la 10-10-2009, Art. 1^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )  +  Articolul 1^2Pentru aplicarea prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles: (la 22-12-2005, Partea introductivă a art. 1^2 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. ) 1. produs - un sistem, un echipament, o piesă, o componentă sau o entitate tehnică utilizate la fabricarea unui vehicul, pentru înlocuirea celor existente pe un vehicul sau pentru montarea/utilizarea ulterioară pe un vehicul omologat. Poate fi: (la 22-12-2005, Partea introductivă a pct. 1 al art. 1^2 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. ) 1.1. produs de origine - produsul fabricat potrivit specificațiilor și standardelor de producție prevăzute de producătorul vehiculului pentru fabricarea unor produse utilizate pentru asamblarea vehiculului în cauză. Aceasta cuprinde produsele fabricate pe aceeași linie de producție cu produsele în cauză. Se consideră, dacă nu se dovedește contrariul, că produsele sunt de origine în cazul în care producătorul lor atestă faptul că produsele corespund nivelului calitativ al produselor utilizate pentru asamblarea vehiculului în cauză și că au fost fabricate potrivit specificațiilor și standardelor de producție ale producătorului vehiculului; (la 10-10-2009, Pct. 1.1. al art. 1^2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) 1.2. produs de schimb - produs destinat să fie utilizat la un vehicul pentru a înlocui un produs montat pe acest vehicul;2. material de exploatare - substanțe necesare la utilizarea unui vehicul rutier, care se consuma sau se uzeaza în timpul utilizării unui vehicul rutier și care se completează ori se înlocuiesc în timpul exploatării acestuia. Include carburanții auto, lubrifianții auto, aditivii pentru carburanții auto, lichidele pentru frana, lichidele de răcire, uleiurile hidraulice;3. omologarea unui produs - procedura prin care R.A.R. certifică faptul că un produs nou îndeplinește cerințele aplicabile, potrivit legislației în vigoare; (la 10-10-2009, Pct. 3. al art. 1^2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) 4. certificarea unui produs sau a unui material de exploatare-procedura prin care R.A.R. certifică faptul că un produs sau un material de exploatare nou îndeplinește condițiile tehnice esențiale pentru siguranța circulației rutiere, protecția mediului și eficiența energetică, precizate prin standardele naționale sau standardele internaționale aplicabile ori prin specificațiile tehnice declarate de producător; (la 10-10-2009, Pct. 4. al art. 1^2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) 5. certificarea unui carburant auto - procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un carburant auto îndeplinește condițiile tehnice, precum și alte condiții aplicabile în vederea introducerii pe piață; (la 22-12-2005, Pct. 5 al art. 1^2 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. ) 6. acordurile de la Geneva - Acordul privind adoptarea de prescripții tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti, echipamentelor și pieselor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roti și condițiile de recunoaștere reciprocă a omologarilor eliberate pe baza acestor prescripții, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, la care România a aderat prin Decretul nr. 371/1976, și Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum și echipamentelor și componentelor ce pot fi montate și/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 97/2002.8. partiționare- împărțirea unei cantități de materiale de exploatare în vrac în cantități mai mici, în vederea ambalării pentru introducerea pe piață și/sau pentru comercializare; (la 10-10-2009, Pct. 8. al art. 1^2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) 9. serviciu tehnic - organizația sau organismul desemnat în urma evaluării de R.A.R. drept laborator de încercări, în vederea efectuării de încercări, sau drept organism de evaluare a conformității producției, în vederea evaluării inițiale și a altor încercări sau inspecții, în numele R.A.R.; (la 10-10-2009, Pct. 9. al art. 1^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) 10. introducere pe piață- acțiunea de a face disponibile pentru prima dată pe teritoriul României, contra cost sau gratuit, produsele și/sau materialele de exploatare noi, în vederea distribuirii și/sau a utilizării acestora; (la 10-10-2009, Pct. 10. al art. 1^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) 11. comercializare - acțiunea de a face disponibile contra cost, după introducerea pe piață, produsele și/sau materialele de exploatare noi, în vederea redistribuirii și/sau a utilizării acestora; (la 10-10-2009, Pct. 11. al art. 1^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) 12. produse și materiale de exploatare noi - produsele și materialele de exploatare neutilizate și aflate în termen de garanție/valabilitate. (la 10-10-2009, Pct. 12. al art. 1^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (la 24-10-2005, Art. 1^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. )  +  Articolul 1^3(1) Pentru fiecare tip de produs omologat de tip, R.A.R. eliberează producătorului, reprezentantului acestuia sau importatorului, după caz:a) certificatul de omologare națională a unui tip de produs;b) certificatul de omologare CE a unui tip de produs;c) certificatul de omologare CEE-ONU a unui tip de produs.(2) Pentru fiecare produs sau material de exploatare certificat, R.A.R. eliberează producătorului, reprezentantului acestuia sau importatorului produsului ori materialului de exploatare un certificat de conformitate. (la 10-10-2009, Art. 1^3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )  +  Articolul 2(1) Omologarea națională de tip/certificarea produselor și/sau a materialelor de exploatare se acordă de R.A.R. la cererea producătorului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, persoană juridică.(2) Omologarea comunitară (CE) de tip a produsului se acordă de R.A.R., la cererea producătorului sau a reprezentantului acestuia.(3) Omologarea internațională (CEE-ONU) de tip a produsului se acordă de R.A.R., la cererea producătorului sau a reprezentantului acestuia.(4) Operatorii economici care nu dispun de împuterniciri de reprezentare din partea producătorilor sau a reprezentanților producătorilor pot obține dreptul de introducere pe piață și/sau de comercializare numai prin certificarea de către R.A.R. a loturilor de produse respective, în condițiile prezentei ordonanțe.(5) În cazul în care un material de exploatare în vrac, prevăzut la art. 1 alin. (2), este partiționat și/sau ambalat de operatori economici, alții decât deținătorul certificatului de conformitate R.A.R., serviciul de partiționare și ambalare a acestuia trebuie să fie autorizat de R.A.R. (la 10-10-2009, Art. 2 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )  +  Articolul 2^1(1) Eliberarea certificatelor de omologare internaționala (CEE-ONU) pentru echipamente, piese și componente se face în conformitate cu acordurile de la Geneva. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin R.A.R., și, respectiv, R.A.R. sunt desemnate de Guvernul României, parte contractantă la acordurile de la Geneva, ca departament administrativ și, respectiv, serviciu tehnic, în conformitate cu acordurile de la Geneva.(2) R.A.R. îndeplinește în numele Ministerului Transporturilor și Infrastructurii procedurile administrative referitoare la aplicarea acordurilor de la Geneva. (la 24-10-2005, Art. 2^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. )  +  Articolul 3(1) În vederea introducerii pe piață și/sau a comercializării, produsele și materialele de exploatare trebuie inscripționate cu toate informațiile stabilite de reglementările în vigoare. În cazul în care dimensiunile sau natura produsului nu permit inscripționarea direct pe produs, informațiile se înscriu pe ambalajul individual. Pentru materialele de exploatare livrate în vrac, informațiile se înscriu în documentele de însoțire stabilite de reglementările în vigoare.(2) În vederea introducerii pe piață și/sau a comercializării, produsele și materialele de exploatare omologate sau certificate, după caz, conform prezentei ordonanțe, trebuie să aibă aplicate, după caz, mărci de certificare a conformității, mărci/marcaje de omologare sau numărul certificatului de conformitate/omologare.(3) Obligația aplicării mărcilor/marcajelor sau a numărului certificatului de conformitate/omologare revine exclusiv titularilor certificatelor de conformitate/omologare sau titularilor de autorizație pentru activitatea de partiționare și ambalare, prevăzuți la art. 2 alin. (5), după caz. (la 10-10-2009, Art. 3 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )  +  Articolul 4(1) În vederea introducerii pe piață și/sau a comercializării, produsele și materialele de exploatare trebuie să fie însoțite de documentele prevăzute de reglementările în vigoare. (la 10-10-2009, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (2) Declarația de conformitate reprezintă asumarea răspunderii de către producător, de reprezentantul acestuia sau de importator în privința conformității produselor ori materialelor de exploatare introduse pe piață cu cele omologate sau certificate. (la 10-10-2009, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (3) Dreptul de introducere pe piață și/sau de comercializare încetează în următoarele cazuri: (la 10-10-2009, Partea introductivă a alin. (3) al art. 4 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) a) operatorul economic care a emis declarația de conformitate nu face dovada ca a trimis documentația tehnica a produsului sau materialului de exploatare în termen de 30 de zile de la solicitarea R.A.R.;b) R.A.R. constata ca declarația de conformitate nu corespunde cu documentația tehnica de referința a produsului sau materialului de exploatare;c) documentația tehnica de referința precizată în declarația de conformitate nu cuprinde caracteristicile tehnice esențiale ale produsului sau materialului de exploatare, care să asigure interschimbabilitatea produsului sau materialului de exploatare utilizat de producătorul vehiculului rutier;d) produsul sau materialul de exploatare este neconform cu documentația tehnica de referința, caz în care operatorul economic sau reprezentanții legali ai acestuia, care au emis declarația de conformitate, suporta cheltuielile aferente verificărilor.e) omologarea/certificarea/autorizarea, după caz, a fost suspendată sau retrasă; (la 10-10-2009, Litera e) a alin. (3) al art. 4 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) f) producătorul, reprezentantul acestuia sau importatorul nu furnizează R.A.R., la cererea acestuia, în termen de maximum 30 de zile, documentația tehnică referitoare la produsele declarate ca fiind produse de origine sau documentația tehnică respectivă nu aduce dovada că produsul respectiv este produs de origine, potrivit definiției prevăzute la art. 1^2 pct. 1.1; (la 10-10-2009, Litera f) a alin. (3) al art. 4 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) g) producătorul, reprezentantul acestuia sau importatorul nu furnizează R.A.R., la cererea acestuia, în termen de maximum 30 de zile, documentele oficiale care atestă că produsul sau materialul de exploatare introdus pe piață asigură un nivel echivalent de protecție a siguranței rutiere sau de protecție a mediului în raport cu cerințele naționale de introducere pe piață. (la 10-10-2009, Litera g) a alin. (3) al art. 4 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (4) În cazul în care atât producătorul, cat și reprezentantul acestuia au sediul în afară României, revine importatorului responsabilitatea pentru deținerea și prezentarea documentației tehnice organismelor de control.(5) Documentele prevăzute la alin. (1), în original sau copie legalizată, trebuie să cuprindă toate datele prevăzute de legislația în vigoare, scrise lizibil, explicit și fără ambiguități, și să fie semnate de persoana care angajează juridic emitentul. (la 10-10-2009, Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (6) Produsele și materialele de exploatare neconforme cărora li s-a interzis introducerea pe piață și/sau comercializarea, potrivit alin. (3), sunt făcute publice de R.A.R. (la 10-10-2009, Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (la 24-10-2005, Art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. )  +  Articolul 5Abrogat. (la 11-03-2003, Art. 5 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 671 din 19 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2003. )  +  Articolul 5^1Producătorii de vehicule rutiere persoane juridice române sau, după caz, reprezentanții autorizați ai producătorilor au obligația de a asigura echipamentele, piesele de schimb și materialele de exploatare aferente, precum și service-ul necesar, atât pe durata comercializării vehiculelor noi, cât și după încetarea acesteia, pentru o perioadă de cel puțin 8 ani, calculată de la data vânzării ultimului lot de vehicule, direct sau prin terți abilitați. (la 10-10-2009, Art. 5^1 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )  +  Articolul 5^2Este interzisă introducerea pe piață și/sau comercializarea următoarelor produse și materiale de exploatare: (la 10-10-2009, Partea introductivă a art. 5^2 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) a) produsele sau materialele de exploatare prevăzute la art. 1 alin. (2), necertificate/neomologate sau cu omologarea/ certificarea suspendată ori retrasă, după caz; (la 10-10-2009, Litera a) a art. 5^2 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) b) produsele sau materialele de exploatare care nu sunt marcate corespunzător, cu marca producătorului, marca de certificare a conformității, marca/marcajul de omologare sau numărul certificatului de conformitate/omologare, după caz; (la 10-10-2009, Litera b) a art. 5^2 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) c) produsele sau materialele de exploatare pe care au fost aplicate inscriptionari și/sau marcaje falsificate ori neautorizate;d) produsele sau materialele de exploatare neinscriptionate cu informațiile stabilite prin reglementări legale;e) produsele sau materialele de exploatare neinsotite de declarația de conformitate și de certificatul de garanție;f) produsele sau materialele de exploatare având marcaje și inscriptionari cu denumiri care pot crea confuzii;g) produsele contrafăcute. (la 08-07-2013, Litera g) a art. 5^2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 218 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 5 iulie 2013. ) (la 24-10-2005, Art. 5^2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. )  +  Articolul 5^3Producătorul, reprezentantul acestuia sau importatorul, după caz, are următoarele obligații:a) să informeze de îndată R.A.R. asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare sau certificare;b) să nu comunice utilizatorilor date tehnice diferite de datele aprobate de autoritatea de omologare/certificare;c) să pună la dispoziția utilizatorilor toate informațiile relevante, precum și instrucțiunile necesare care descriu orice condiții speciale sau restricții privind utilizarea produsului, în cazul în care reglementarea aplicabilă conține astfel de dispoziții;d) producătorul de componente sau entități tehnice, în calitatea sa de deținător al unui certificat de omologare de tip pentru aceste produse, certificat care include restricții de utilizare, condiții speciale de montaj sau ambele, trebuie să furnizeze producătorului vehiculului rutier toate informațiile detaliate relevante;e) să furnizeze R.A.R., la cererea acestuia, în termen de maximum 30 de zile, documentația tehnică referitoare la produsele declarate ca fiind produse de origine;f) să furnizeze R.A.R., la cererea acestuia, în termen de maximum 30 de zile, documentele oficiale care atestă că produsul sau materialul de exploatare introdus pe piață asigură un nivel echivalent de protecție a siguranței rutiere sau de protecție a mediului în raport cu cerințele naționale de introducere pe piață. (la 10-10-2009, Art. 5^3 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )  +  Articolul 5^4Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii. (la 10-10-2009, Art. 5^4 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )  +  Articolul 6(1) Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (4) și (5), art. 4 alin. (3), art. 5^2 lit. a) și f) și ale art. 6^2 alin. (4), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; (la 10-10-2009, Litera a) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) și (2), ale art. 4 alin. (1) și ale art. 5^2 lit. b), c), d) și e), cu amendă de la 500 lei (RON) la 2.000 lei (RON);c) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (14), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; (la 08-07-2013, Litera c) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 218 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 5 iulie 2013. ) d) nerespectarea prevederilor art. 5^1, cu amendă de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON).e) nerespectarea de către producător, de către reprezentantul acestuia sau de către importator a obligațiilor prevăzute la art. 5^3, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; (la 10-10-2009, Litera e) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) f) nefurnizarea datelor sau a specificațiilor tehnice care ar putea duce la retragerea omologării sau a certificării, utilizarea dispozitivelor de manipulare a performanțelor sau a funcționării produselor și refuzul de a acorda acces la informațiile prevăzute în reglementările aplicabile, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (la 10-10-2009, Litera f) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (2) Constatarea și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.(3) Nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata inflației.(4) Dispozițiile referitoare la contravenții, prevăzute la alin. (1) și (2), se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-10-2005, Art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. )  +  Articolul 6^1Resursele necesare pentru exercitarea activității de supraveghere și control al pieței în vederea aplicării prezentei ordonanțe se suporta de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat. (la 24-10-2005, Art. 6^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. )  +  Articolul 6^2(1) R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, îndeplinește următoarele atribuții în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe:a) acordă omologarea sau certificarea pentru produsele sau materialele de exploatare prevăzute la art. 1 alin. (2); (la 10-10-2009, Litera a) a alin. (1) al art. 6^2 a fost modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) a^1) suspendă sau retrage, după caz, omologarea sau certificarea produselor și/sau a materialelor de exploatare; (la 10-10-2009, Litera a^1) a alin. (1) al art. 6^2 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) b) acorda omologarea comunitară (CE) de tip pentru componente și entități tehnice, conform directivelor/ regulamentelor Uniunii Europene, de la data aderării României la Uniunea Europeană;c) acorda omologarea internaționala (CEE-ONU) de tip pentru echipamente, piese și componente, conform regulamentelor CEE-ONU;d) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării ori certificării pentru produsele sau materialele de exploatare prevăzute la art. 1 alin. (2);e) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării comunitare (CE) de tip pentru componente și entități tehnice, conform directivelor/regulamentelor Uniunii Europene, de la data aderării României la Uniunea Europeană;f) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării internaționale (CEE-ONU) pentru echipamente, piese și componente, conform regulamentelor CEE-ONU;g) realizează funcția de serviciu tehnic; (la 10-10-2009, Litera g) a alin. (1) al art. 6^2 a fost modificată de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) h) verifica la deținătorul omologării sau al certificării conformitatea producției și ia măsurile necesare pentru menținerea acesteia pe toată durata de fabricație a tipului respectiv de produse sau materiale de exploatare;i) impune deținătorului omologării sau al certificării prevăzut la lit. h) remedierea defectiunilor de fabricație constatate la produsele sau materialele de exploatare care pun ori pot pune în pericol siguranța circulației sau protecția mediului;j) supraveghează pe piața conformitatea cu tipul omologat/certificat a produselor introduse pe piața;k) supraveghează pe piața conformitatea materialelor de exploatare introduse pe piața;l) autorizează operatorii economici pentru activitatea de partiționare și ambalare a materialelor de exploatare în vrac. (la 22-12-2005, Litera l) a alin. (1) al art. 6^2 a fost modificată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care modifică pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. ) m) evaluează serviciile tehnice, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță. (la 10-10-2009, Litera m) a alin. (1) al art. 6^2 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (1^1) În situația în care R.A.R. constată că produsele sau materialele de exploatare noi pe care le-a omologat/certificat nu mai sunt conforme cu tipul care a fost omologat/certificat, acesta ia măsurile necesare pentru a se asigura că produsele sau materialele de exploatare respective sunt aduse în conformitate cu tipul omologat/certificat. (la 10-10-2009, Alin. (1^1) al art. 6^2 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (2) În funcție de neconformitățile constatate, măsurile prevăzute la alin. (1^1) au în vedere sistarea introducerii pe piață sau a comercializării și/sau retragerea lotului de produse și materiale de exploatare neconforme, cu interdicția introducerii pe piață, a comercializării sau a folosirii până la remediere, ori, după caz, suspendarea sau retragerea omologării/certificării. (la 10-10-2009, Alin. (2) al art. 6^2 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (3) În funcție de gravitatea faptei, personalul împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor poate dispune confiscarea și/sau distrugerea, oprirea definitivă sau temporară a fabricării ori a introducerii pe piață și/sau a comercializării de produse ori materiale de exploatare necertificate sau neomologate, a celor neinscripționate ori nemarcate corespunzător, a celor neînsoțite de certificate de garanție și declarații de conformitate, a celor declarate în mod fals ca produse de origine, precum și a celor care se dovedesc neconforme, în condițiile prezentei ordonanțe. (la 08-07-2013, Alin. (3) al art. 6^2 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 218 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 5 iulie 2013. ) (4) Operatorii economici au obligația ca în termen de 30 de zile să facă dovada ca au predat pentru reciclare către operatori economici autorizați, potrivit legislației în vigoare, materialele rezultate din procesul de distrugere precizat la alin. (3).(5) Cheltuielile datorate retragerii din circulație, remedierii neconformităților și repunerii în circulație a produselor și a materialelor de exploatare se suportă de deținătorul omologării/certificării/autorizării. (la 10-10-2009, Alin. (5) al art. 6^2 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. ) (la 24-10-2005, Art. 6^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. )  +  Articolul 6^3Nerespectarea prevederilor art. 5^2 lit. g) constituie infracțiune și se pedepsește potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, cu modificările ulterioare. (la 08-07-2013, Art. 6^3 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 218 din 2 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 5 iulie 2013. )  +  Articolul 7(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va actualiza Reglementările și normele tehnice privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare.(2) Reglementările și normele tehnice prevăzute la alin. (1), astfel cum au fost modificate și completate, se vor actualiza de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.(3) Reglementările și normele tehnice prevăzute la alin. (2) se vor reactualiza periodic de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în funcție de evoluția legislației în domeniu.(4) La actualizarea reglementărilor și normelor tehnice Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va solicita și punctul de vedere al asociațiilor profesionale din domeniu, constituite în conformitate cu prevederile legale. (la 24-10-2005, Art. 7 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței" cu sintagma "Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului". ) Prezenta ordonanță transpune prevederile art. 3 pct. 26 și 31, art. 4 alin. (3) (parțial) și alin. (4) (parțial), art. 8 alin. (3) (parțial), art. 13 alin. (1) (parțial), art. 29 alin. (1) (parțial), art. 30 alin. (1) (parțial), art. 31 alin. (1), (3) și (8) (parțial), art. 37 alin. (1) (parțial) și alin. (2) (parțial), art. 38 alin. (2), art. 43 alin. (1) (parțial), art. 46 (parțial) din Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 263/2007. (la 10-10-2009, Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 288 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009. )
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Anca Boagiu