LEGE nr. 206 din 27 iunie 2013pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLa articolul 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:"(6^1) Termenul pentru emiterea avizului conform este de 30 de zile. După expirarea termenului, se aplică procedura aprobării tacite."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN-SORIN DUMITRESCUBucureşti, 27 iunie 2013.Nr. 206.__________