HOTĂRÂRE nr. 413 din 26 iunie 2013privind înfiinţarea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş prin reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 2 iulie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, unitate sanitară publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, prin reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii. (2) Sediul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş este în municipiul Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr. 50. (3) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale de chirurgie cardiovasculară, cardiologie intervenţională şi transplant cardiac.  +  Articolul 2 (1) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Conducerea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş este asigurată de un manager şi un comitet director, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Până la numirea conducerii în urma concursului organizat, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş se numeşte prin ordin al ministrului sănătăţii. (4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului sănătăţii potrivit art. 174 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi aprobate structura organizatorică a Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş şi noua structură a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.  +  Articolul 3Personalul de specialitate medico-sanitar, de cercetare şi auxiliar sanitar şi personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, care îndeplineşte atribuţii aferente activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (3), se preia de către institutul nou-înfiinţat, potrivit art. 1 alin. (1), cu păstrarea drepturilor salariale avute la data preluării.  +  Articolul 4Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, înfiinţat potrivit art. 1, se finanţează integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Patrimoniul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş se constituie prin preluarea parţială a patrimoniului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, corespunzător activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (3), stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se preia de către Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6La anexa nr. 2, litera A "Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii", capitolul II "Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate" din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 49 se introduce un nou punct, punctul 49^1, cu următorul cuprins:"49^1. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş".PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Enache Jiru,secretar de statMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 26 iunie 2013.Nr. 413.________