LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (**republicată**)(*actualizată*)îmbunătăţirilor funciare**)(aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------**) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 167/2008 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 14 octombrie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004 şi a mai fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 507/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004, prin Legea nr. 233/2005 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 21 iulie 2005, prin Legea nr. 290/2006 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 11 iulie 2006, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2007, aprobată prin Legea nr. 61/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 27 martie 2008.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Îmbunătăţirile funciare au ca obiective: a) asigurarea protecţiei terenurilor de orice fel şi a oricăror categorii de construcţii faţă de inundaţii, alunecări de teren şi eroziuni, precum şi protecţiei lacurilor de acumulare împotriva colmatării şi regularizarea cursurilor de apă; b) asigurarea unui nivel corespunzător de umiditate a solului, care să permită sau să stimuleze creşterea plantelor, incluzând plantaţiile vitipomicole, culturile agricole şi silvice; c) asigurarea ameliorării solurilor acide, sărăturate şi nisipoase, precum şi protecţia împotriva poluării.  +  Articolul 2 (1) Amenajările de îmbunătăţiri funciare ca lucrări hidrotehnice complexe şi agropedoameliorative se realizează în scopul prevenirii şi înlăturării acţiunii factorilor de risc - secetă, exces de apă, eroziunea solului şi inundaţii, precum şi poluare - pe terenurile cu orice destinaţie, indiferent de proprietar. Acestea contribuie la valorificarea capacităţii de producţie a terenurilor şi a plantelor, precum şi la introducerea în circuitul economic a terenurilor neproductive. (2) Amenajările de îmbunătăţiri funciare cuprind următoarele categorii de lucrări: a) îndiguiri şi regularizări ale cursurilor de apă prin care se asigură, în principal, protecţia terenurilor şi a oricăror categorii de construcţii împotriva inundaţiilor, surse locale de apă şi emisari pentru scurgerea apelor; b) irigaţii şi orezării prin care se asigură aprovizionarea controlată a solului şi a plantelor cu cantităţile de apă necesare dezvoltării culturilor şi creşterii producţiei agricole. Aceste amenajări cuprind lucrări de captare, pompare, transport, distribuţie şi evacuare a apei şi, după caz, lucrări de nivelare a terenului; c) desecare şi drenaj, care au drept scop prevenirea şi înlăturarea excesului de umiditate de la suprafaţa terenului şi din sol, în vederea asigurării condiţiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, de transport şi de evacuare în emisar a apei în exces; d) combatere a eroziunii solului şi de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări, prin care se previn, se diminuează sau se opresc procesele de degradare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protecţia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanţi, stingerea formaţiunilor torenţiale, stabilizarea nisipurilor mişcătoare; e) pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide şi pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatările miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând şi lucrările de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole şi şanţuri de scurgere a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor, aplicarea de amendamente, precum şi îngrăşăminte, în scopul valorificării pentru agricultură şi, după caz, pentru silvicultură; f) perdele forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi plantaţii pentru combaterea eroziunii solului; g) alte lucrări realizate prin soluţii tehnice şi tehnologii noi; h) zone de protecţie ale lucrărilor prevăzute la lit. a) - g). (3) Amenajările de îmbunătăţiri funciare preiau din surse autorizate necesarul de apă pentru irigarea culturilor agricole şi silvice şi alimentarea cu apă a unor localităţi, amenajări piscicole, incinte agricole şi industriale şi asigură protecţia localităţilor şi a oricăror categorii de construcţii împotriva efectelor alunecărilor de teren şi a inundaţiilor, precum şi protecţia lacurilor de acumulare împotriva colmatării. (4) Realizarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare la nivel naţional are loc pe baza programelor şi strategiei sectoriale, iar la nivel local, conform nevoilor autorităţilor publice locale, ale persoanelor juridice sau fizice interesate, pe baza programelor zonale şi locale de amenajare a teritoriului şi în corelare cu strategia sectorială. (5) Proiectarea, executarea şi exploatarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare se fac în corelare cu lucrările de gospodărire a apelor, hidroenergetice, silvice, de gestionare a căilor de comunicaţie, în acord cu interesele proprietarilor de terenuri şi cu documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, ţinând seama de cerinţele de protecţie a mediului.  +  Articolul 3Prezenta lege are drept scop: a) reglementarea regimului juridic al proprietăţii şi folosinţei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenului aferent, precum şi mecanismele de dobândire şi/sau transmitere a dreptului de proprietate, administrare sau folosinţă asupra acestei infrastructuri; b) instituirea cadrului de reglementare a înfiinţării şi funcţionării Agenţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, denumită în continuare Agenţie, persoană juridică română de interes public naţional în sectorul îmbunătăţirilor funciare, care desfăşoară activităţile prevăzute de prezenta lege;---------Litera b) a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie". c) reglementarea înfiinţării şi funcţionării organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare în vederea desfăşurării activităţilor de îmbunătăţiri funciare atât în interesul membrilor lor, cât şi în interesul public; d) stabilirea serviciilor prestate de Agenţie organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi mecanismele de finanţare a acestor activităţi;---------Litera d) a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie". e) stabilirea atribuţiilor autorităţii publice centrale, denumită în continuare ministerul, care coordonează elaborarea strategiei şi politicilor în sectorul îmbunătăţirilor funciare; f) stabilirea principiilor reorganizării Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.; g) stabilirea sancţiunilor care se aplică în cazul încălcării prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 4 (1) Principiile care stau la baza realizării obiectivelor îmbunătăţirilor funciare sunt următoarele: a) exploatarea echitabilă a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, sistemelor de irigaţii sau desecare şi drenaj şi a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi combatere a eroziunii solului pentru asigurarea protecţiei intereselor tuturor beneficiarilor; b) consultarea şi, după caz, implicarea beneficiarilor, organizaţiilor neguvernamentale şi a altor reprezentanţi ai societăţii civile în luarea deciziilor în scopul promovării adoptării raţionale, eficiente şi transparente a acestora; c) realizarea de către proprietarii de teren a exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare situate pe terenurile pe care le deţin, inclusiv a lucrărilor de reabilitare, executare de investiţii şi suportarea costurilor acestor activităţi. Statul intervine prin Agenţie numai pentru finanţarea lucrărilor de investiţii care sunt efectuate pe terenuri proprietate publică şi privată a statului;---------Litera c) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. d) exploatarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare astfel încât să se prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea şi poluarea solului şi să se promoveze protecţia mediului în conformitate cu standardele de mediu. (2) Agenţia, organizaţiile şi federaţiile pot desfăşura activităţi de furnizare a energiei electrice în conformitate cu prevederile legale în vigoare.-----------Alin. (2) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 5Definiţiile termenilor utilizaţi în prezenta lege sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Organizaţiile şi federaţiile de organizaţii din domeniul îmbunătăţirilor funciare  +  Articolul 6 (1) Persoanele fizice sau persoanele juridice care deţin în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă terenuri deservite de sisteme de irigaţii sau de desecare şi drenaj ori de lucrări de apărare împotriva inundaţiilor sau de combatere a eroziunii solului pot constitui o organizaţie de îmbunătăţiri funciare, denumită în continuare organizaţia, pentru a desfăşura una sau mai multe dintre următoarele activităţi de interes public: a) livrarea apei pentru irigat, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile unui sistem de irigaţii care deserveşte mai mulţi proprietari de teren; b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile unui sistem de desecare şi drenaj care deserveşte mai mulţi proprietari de teren; c) întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor care protejează terenul mai multor proprietari de teren; d) întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului şi desfăşurarea altor activităţi de îmbunătăţiri funciare care protejează solul de pe terenul mai multor proprietari de teren. (2) Proprietarii sau alţi deţinători de teren care intenţionează să realizeze o nouă amenajare de îmbunătăţiri funciare se pot constitui în organizaţii. (3) Organizaţiile sunt persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentei legi.  +  Articolul 7 (1) Organizaţia îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei suprafeţe de teren clar delimitate, amenajată cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, denumită în continuare teritoriul organizaţiei. (2) Organizaţia care îndeplineşte mai multe dintre activităţile prevăzute la art. 6 le va specifică în statut, precizând care este activitatea principală pe care o va desfăşura. (3) Organizaţia care are ca activitate principală exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile unui sistem de irigaţii, precum şi livrarea apei pentru irigat va include în denumirea sa menţiunea organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii, urmată de denumirea localităţii unde funcţionează sau de o altă denumire proprie. (4) Organizaţia care are ca activitate principală exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile unui sistem de desecare şi drenaj va include în denumirea sa menţiunea organizaţia de desecare şi drenaj, urmată de denumirea localităţii unde funcţionează sau de o altă denumire proprie. (5) Organizaţia care are ca activitate principală întreţinerea şi reparaţiile unor lucrări de apărare împotriva inundaţiilor va include în denumirea sa menţiunea organizaţia de apărare împotriva inundaţiilor, urmată de denumirea localităţii unde funcţionează sau de o altă denumire proprie. (6) Organizaţia care are ca activitate principală întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului va include în denumirea sa menţiunea organizaţie de combatere a eroziunii solului, urmată de denumirea localităţii unde funcţionează sau de o altă denumire proprie.  +  Articolul 8În realizarea activităţilor de interes public, organizaţiile au următoarele atribuţii: a) încheie contracte de prestări de servicii de îmbunătăţiri funciare potrivit prevederilor prezentei legi; b) prestează servicii de îmbunătăţiri funciare către membrii săi; c) livrează apă pentru irigaţii sau prestează alte servicii de îmbunătăţiri funciare, pe bază de contract potrivit prevederilor prezentei legi, persoanelor care nu sunt membri ai organizaţiei şi care deţin în proprietate sau folosinţă terenuri situate pe teritoriul organizaţiei; d) încasează tarife pentru serviciile prestate de la membrii organizaţiei şi de la persoanele care nu sunt membri, în vederea acoperirii costurilor acestor servicii; e) achiziţionează, închiriază de la terţi, exploatează, întreţin şi repară utilajele şi instalaţiile necesare prestării serviciilor de îmbunătăţiri funciare şi alte echipamente necesare desfăşurării activităţilor proprii; f) organizează cursuri de instruire a membrilor lor pentru pregătirea exploatării şi întreţinerii sistemului de irigaţii sau desecare şi drenaj ori a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor sau de combatere a eroziunii solului, de protecţie a muncii, pentru asimilarea tehnicilor de îmbunătăţiri funciare şi promovarea utilizării noilor tehnici şi tehnologii; g) asigură paza şi protecţia corespunzătoare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul sistemului de irigaţii sau de desecare şi drenaj, pe care o deţin în proprietate sau folosinţă, a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor sau combatere a eroziunii solului, în vederea prevenirii sau reducerii pagubelor şi păstrării integrităţii acestora; h) reabilitează, modernizează şi dezvoltă infrastructura de îmbunătăţiri funciare de pe teritoriul său; i) încheie contracte pentru achiziţia de bunuri şi prestarea de servicii necesare desfăşurării activităţii lor cuprinzând proiectarea şi lucrările de reabilitare, modernizare şi dezvoltare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare de pe teritoriul său; j) angajează credite şi prezintă garanţii potrivit legislaţiei în vigoare; k) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 9 (1) Veniturile unei organizaţii se pot constitui din: a) tarife pentru servicii de irigaţii; b) tarife de desecare şi drenaj; c) tarife de apărare împotriva inundaţiilor, de combatere a eroziunii solului şi alte activităţi de îmbunătăţiri funciare; d) o cotizaţie anuală; e) donaţii, legate şi sponsorizări, potrivit legii;-------------Litera f) a alin. (1) al art. 9 a fost abrogată de litera h) a alin. (1) al art. I din LEGEA nr. 281 din 24 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. (2) Tarifele şi cotizaţiile restante, datorate organizaţiei de membri sau persoanele care nu sunt membri ai acesteia, se pot recupera pe baza angajamentelor de plată semnate de aceştia, care constituie titluri executorii.  +  Articolul 10 (1) Organizaţia care prestează servicii unei persoane care nu este membru al acesteia şi care deţine în proprietate sau folosinţă teren în cadrul teritoriului respectiv percepe tarife care să acopere integral costurile prestării serviciilor de îmbunătăţiri funciare către acea persoană. (2) Membrii organizaţiilor pot beneficia de o reducere a tarifului de prestare a serviciilor de îmbunătăţiri funciare în conformitate cu hotărârile adunării generale. (3) Tarifele pentru prestarea serviciilor de îmbunătăţiri funciare, altele decât cele de irigaţii, pot fi încasate prin compartimentele de specialitate ale administraţiei publice locale. Mecanismul de încasare a acestor tarife şi de decontare a cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea acestei activităţi se va reglementa printr-un protocol-cadru, aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor, în temeiul căruia se pot încheia, la nivel local, protocoale între organizaţii şi consiliile locale pe a căror rază teritorială se află situat teritoriul organizaţiei. (4) Pentru recuperarea tarifelor şi cotizaţiilor restante datorate de membri şi persoanele care nu sunt membri ai organizaţiei, adunarea generală poate să hotărască instituirea de garanţii.  +  Articolul 11Excedentul, ca parte a veniturilor ce depăşeşte cheltuielile într-un an financiar, rămâne la dispoziţia organizaţiei şi se distribuie către rezerve sau este folosit pentru activitatea următorilor ani.  +  Articolul 12 (1) Oricare persoană fizică sau persoană juridică, ce deţine în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă, un teren situat pe teritoriul organizaţiei sau care are, în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în administrare ori în folosinţă astfel de terenuri aflate în proprietatea publică ori privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, poate fi membră a unei organizaţii. (2) Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aflată în proprietatea unei persoane fizice sau juridice, alta decât Agenţia, situată pe teritoriul organizaţiei, poate fi preluată în folosinţă de către organizaţie, pe durata existenţei acesteia, în temeiul unei înţelegeri scrise, autentificată.---------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţia" cu sintagma "Agenţia".  +  Articolul 13 (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, persoanele care şi-au manifestat voinţa de a fi membre ale organizaţiei încheie actul constitutiv şi statutul organizaţiei, în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute. (2) Statutul organizaţiei este adoptat cu majoritatea simplă a voturilor participanţilor la adunarea constitutivă, cu condiţia ca aceşti participanţi să deţină în proprietate, în administrare sau în folosinţă cel puţin jumătate din suprafaţa de teren a teritoriului organizaţiei şi să fie de acord să preia întreaga răspundere a exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor infrastructurii de îmbunătăţiri funciare situate pe teritoriul organizaţiei. (3) În cazul organizaţiilor care au ca obiect de activitate lucrările de irigaţii, condiţia ca membrii să deţină mai mult de jumătate din suprafaţa de teren trebuie îndeplinită şi pe fiecare plot de irigaţii sau zonă de reprezentare, conform legii. (4) Conţinutul minim al actului constitutiv şi al statutului organizaţiilor se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care aprobă şi modelul documentelor de constituire şi organizare. (5) Organizaţia constituită potrivit legii rămâne deschisă şi va primi noi membri până la nivelul teritoriului organizaţiei.  +  Articolul 14 (1) Procedura de constituire a organizaţiilor va fi prevăzută în normele metodologice de aplicare a prezentei legi*).---------*) Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, cu modificările ulterioare. (2) Pe baza avizului Oficiului de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, denumit în continuare Oficiul de reglementare, constituirea organizaţiilor se autorizează prin ordin al ministrului, prin care se dispune şi înregistrarea acestora în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare. (3) Organizaţia dobândeşte personalitate juridică la data înregistrării sale în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare.  +  Articolul 15 (1) Organizaţia are următoarele organe de conducere şi comisii: a) adunarea generală; b) consiliul de administraţie; c) comisia de cenzori; d) comisia de conciliere a neînţelegerilor din interiorul organizaţiei, denumită în continuare comisie de conciliere. (2) Deciziile consiliului de administraţie sunt puse în executare de director şi personalul tehnic şi economic de execuţie al organizaţiei.  +  Articolul 16Modul de organizare şi funcţionare a organelor de conducere şi a comisiilor organizaţiilor se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cu excepţiile prevăzute în acest capitol.  +  Articolul 17Adunarea generală este organul de conducere al organizaţiei, compus din membrii organizaţiei sau reprezentanţii acestora, care se întruneşte cel puţin de două ori pe an şi are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b), c) şi d).  +  Articolul 18 (1) Statutul unei organizaţii care nu are sistem de reprezentare va menţiona modalitatea de alocare a voturilor fiecărui membru la şedinţele adunărilor generale, proporţional cu mărimea suprafeţei de teren deţinute în proprietate, administrare sau folosinţă sau pe o altă bază echitabilă care să protejeze interesele fiecărui membru. (2) Un membru al organizaţiei poate deţine cel mult două cincimi din numărul total de voturi. (3) Membrii unei organizaţii care nu are un sistem de reprezentare, precum şi proprietarii care au dat în folosinţă terenurile pe care le deţin unei persoane care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12 pentru a fi membru al unei organizaţii pot fi reprezentaţi în adunările generale pe baza unei procuri speciale, autentificată.  +  Articolul 19Comisia de conciliere soluţionează neînţelegerile patrimoniale în legătură cu activitatea organizaţiei privind: a) modalitatea de calcul şi cuantumul tarifelor practicate pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare prestate de organizaţie şi al altor asemenea tarife, precum şi al cotizaţiilor; b) suportarea de către membri a costurilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în folosinţa sau proprietatea organizaţiei; c) livrarea apei pentru irigaţii şi prestarea altor servicii de îmbunătăţiri funciare la termenele şi în condiţiile stabilite, cu nerespectarea principiului distribuţiei echitabile şi protecţiei intereselor tuturor beneficiarilor; d) orice alte neînţelegeri patrimoniale dintre organizaţie şi membrii săi, precum şi dintre membrii organizaţiei.  +  Articolul 20 (1) Orice membru al organizaţiei care a suportat un prejudiciu de natura celor prevăzute la art. 19 se poate adresa preşedintelui comisiei de conciliere cu o cerere. (2) Cererea va fi soluţionată de comisia de conciliere în termen de 14 zile de la data depunerii, cu participarea părţilor, personal sau prin reprezentant. (3) Comisia de conciliere analizează cererea şi probele depuse de părţi şi emite o decizie motivată de admitere sau respingere a acesteia. (4) Decizia emisă de comisia de conciliere este definitivă şi obligatorie pentru părţi şi poate fi atacată la instanţa competentă în termen de 30 de zile de la comunicare.  +  Articolul 21Membrii consiliului de administraţie, ai comisiei de cenzori şi ai comisiei de conciliere nu sunt salariaţi ai organizaţiei.  +  Articolul 22 (1) Federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, denumită în continuare federaţie, se înfiinţează din două sau mai multe organizaţii de îmbunătăţiri funciare, în vederea exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor unor părţi dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătăţiri funciare care deserveşte în comun organizaţiile membre. (2) Federaţia exploatează, întreţine şi repară infrastructura de îmbunătăţiri funciare situată în afara teritoriului organizaţiilor cărora le poate presta servicii de îmbunătăţiri funciare şi care este în legătură funcţională cu sistemele de irigaţii, de desecare şi drenaj, cu lucrările de apărare împotriva inundaţiilor sau de combatere a eroziunii solului exploatate, întreţinute şi reparate exclusiv de acele organizaţii. (3) Federaţiile sunt persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentei legi. (4) Pot dobândi calitatea de membru al unei federaţii numai acele organizaţii care beneficiază de partea din amenajarea de îmbunătăţiri funciare sau de întreaga amenajare pe care federaţia o exploatează, întreţine şi repară şi cărora li se pot presta servicii de îmbunătăţiri funciare de acea federaţie.  +  Articolul 23 (1) Federaţiile se constituie prin adoptarea de către organizaţiile membre a actului constitutiv şi a statutului, al căror conţinut minim se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care cuprind şi modelul documentelor de constituire şi organizare. (2) Constituirea federaţiilor se face cu respectarea aceloraşi condiţii de avizare, autorizare, formă şi publicitate ca şi cele cerute pentru constituirea organizaţiilor şi potrivit procedurii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Federaţiile se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 24În realizarea activităţilor de interes public, federaţiile au următoarele atribuţii: a) încheierea de contracte cu Agenţia sau cu alţi furnizori, pentru livrarea apei pentru irigaţii şi prestarea altor servicii de îmbunătăţiri funciare;---------Litera a) a art. 24 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţia" cu sintagma "Agenţia". b) încheierea de contracte cu furnizorul de energie electrică sau termică pentru livrarea energiei necesare exploatării unei părţi autonome funcţional ori a întregii amenajări de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa; c) prestarea de servicii de îmbunătăţiri funciare către organizaţiile membre şi alţi beneficiari, pe bază de tarife; d) angajarea personalului calificat necesar; e) achiziţionarea, închirierea, înlocuirea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi echipamentului de îmbunătăţiri funciare; f) asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajării de îmbunătăţiri funciare sau a părţii de amenajare exploatate, întreţinute şi reparate de federaţie; g) deschiderea de conturi bancare şi efectuarea de operaţiuni financiare prin aceste conturi; h) organizarea de instruiri ale reprezentanţilor organizaţiilor membre, prin specialiştii proprii sau prin servicii prestate de terţi; i) aprobarea regulamentelor interne obligatorii pentru organizaţiile membre, pentru reprezentanţii organizaţiilor membre participanţi la activitatea federaţiei, precum şi pentru angajaţii federaţiei; j) înaintarea de propuneri privind reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul teritoriului său; k) angajarea de experţi şi consultanţi pentru asigurarea sporirii eficienţei funcţionării federaţiei sau a organizaţiilor membre; l) contractarea de studii de cercetare şi de teren pentru extinderea amenajării de îmbunătăţiri funciare existente, realizarea de noi sisteme, lucrări sau amenajări şi dezvoltarea activităţii federaţiei.  +  Articolul 25 (1) Dizolvarea, lichidarea şi repartizarea bunurilor rămase în urma dizolvării, precum şi reorganizarea organizaţiilor şi federaţiilor şi modificarea statutului acestora se fac potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, cu avizul Oficiului de reglementare. (2) În cazul dizolvării organizaţiei sau federaţiei, bunurile obţinute conform prevederilor art. 27 şi cele achiziţionate ori edificate din bani publici şi rămase în urma lichidării se vor repartiza de către lichidator Agenţiei, pe bază de proces-verbal de predare-preluare. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare. (3) Celelalte bunuri rămase în patrimoniul organizaţiei sau federaţiei vor fi repartizate conform dispoziţiilor art. 60 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 25 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, care introduce pct. 1^1 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Capitolul III Dreptul de proprietate şi de folosinţă asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi a terenului  +  Articolul 26Asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, înfiinţate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii*), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 573/2001, cu modificările ulterioare, care se reorganizează, în condiţiile prezentei legi, în organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii, preiau bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea sau în folosinţa acestora, precum şi:------------*) A se vedea art. 96 din prezenta lege, conform căruia Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999 a fost abrogată. a) dreptul de proprietate deţinut de asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii asupra infrastructurii de irigaţii, constând din staţii de pompare de punere sub presiune şi construcţii hidrotehnice, împreună cu dotările şi terenul aferent, conducte subterane, precum şi alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizaţiei şi obligaţiile corelative; b) dreptul de folosinţă deţinut de asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii asupra infrastructurii de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, unităţilor administrativ-teritoriale sau unor persoane fizice ori juridice, constând în staţii de pompare de punere sub presiune şi construcţii hidrotehnice, împreună cu dotările şi terenul aferent, conducte subterane, precum şi alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizaţiei.  +  Articolul 27 (1) Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, societăţilor comerciale, staţiunilor şi institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, situată pe teritoriul unei organizaţii, se poate transmite, la cerere, cu titlul de comodat acelei organizaţii, în condiţiile legii.----------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013.(1^1) Predarea-preluarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare prevăzută la alin. (1) se face prin protocol încheiat între părţi, cu specificarea obligaţiilor privind modernizarea, reabilitarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi paza integrităţii bunurilor, aprobat prin ordin al ministrului.----------Alin. (1^1) al art. 27 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013. (2) Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale se transmite, la cerere, în proprietatea sau folosinţa organizaţiilor ori federaţiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. (3) Organizaţiile dobândesc dreptul de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile Legii nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Transmiterea dreptului de folosinţă gratuită prin comodat asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, aflată în proprietatea privată a statului şi în administrarea Agenţiei, se face pentru o perioadă de 5 ani şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (4) al art. 27 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013.(4^1) Cu 60 de zile înainte de expirarea perioadei de 5 ani prevăzute la alin. (4), organizaţiile pot solicita: a) prelungirea succesivă, pentru perioade de cel puţin 5 ani, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului; b) transmiterea, în proprietatea organizaţiei, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.-----------Alin. (4^1) al art. 27 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013. (5) Punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii aflate în administrarea Agenţiei, care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosinţa sau în proprietatea unei organizaţii, se realizează din fonduri asigurate din bugetul Agenţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.----------Alin. (5) al art. 27 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013. (6) Transmiterea dreptului de folosinţă sau de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind publicitatea şi înregistrarea circulaţiei bunurilor imobile. (7) În termen de 30 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice, organizaţia are obligaţia de a încheia cu furnizorul de apă contract multianual pentru o perioadă de cel puţin 3 ani.  +  Articolul 28 (1) Federaţiile pot primi în folosinţă gratuită, în condiţiile legii, o parte dintr-o amenajare de îmbunătăţiri funciare sau o întreagă amenajare de îmbunătăţiri funciare aflată în proprietatea publică a statului.(1^1) Se exceptează de la prevederile alin. (1) infrastructura principală de aducţiune.-----------Alin. (1^1) al art. 28 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013. (2) Condiţiile exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor efectuate de federaţie asupra părţii de amenajare sau întregii amenajări de îmbunătăţiri funciare aflate în folosinţă gratuită, conform alin. (1), precum şi durata folosinţei sunt cuprinse în protocolul de transmitere a folosinţei gratuite. (3) Punerea în funcţiune a infrastructurii de irigaţii aflate în administrarea Agenţiei, care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosinţa unei federaţii, se realizează din fonduri asigurate din bugetul Agenţiei.---------Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 29Agenţia, organizaţiile şi federaţiile au obligaţia asigurării pazei şi protecţiei infrastructurii pe care o exploatează, o întreţin şi o repară, potrivit legii.---------Art. 29 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţia" cu sintagma "Agenţia".  +  Articolul 29^1 (1) Prin mandat din partea ministerului, Agenţia poate verifica periodic, din momentul transmiterii dreptului de folosinţă gratuită asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, organizaţiile şi federaţiile cu privire la respectarea obligaţiilor stabilite prin protocolul de predare-preluare, privind întreţinerea, exploatarea şi utilizarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Organizaţiilor şi federaţiilor care nu întreţin, nu exploatează şi/sau nu utilizează infrastructura de îmbunătăţiri funciare în condiţiile prevăzute de normele metodologice sau distrug infrastructura primită în folosinţă gratuită, după caz, li se retrage, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului, dreptul de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate. Respectivele organizaţii şi federaţii au obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost predată, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.----------Art. 29^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 29^2 (1) Organizaţiile care primesc dreptul de folosinţă gratuită prin comodat asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare au obligaţia de a constitui o garanţie în contul Agenţiei, în cuantum de 10% din valoarea de inventar a infrastructurii transmise, care va fi reglementată conform normelor metodologice şi procedurilor stabilite prin hotărâre a Guvernului. (2) Agenţia are dreptul de a reţine garanţia constituită de organizaţiile şi federaţiile care primesc dreptul de folosinţă asupra infrastructurii, dacă acestea nu respectă obligaţiile stabilite prin protocolul de predare-preluare, nu întreţin, nu exploatează şi/sau nu utilizează infrastructura de îmbunătăţiri funciare în condiţiile prevăzute de normele metodologice sau distrug infrastructura primită în folosinţă.-----------Art. 29^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 29 iunie 2013.  +  Articolul 30 (1) Abrogat.---------Alin. (1) al art. 30 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. (2) Lista bunurilor care alcătuiesc infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 31Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului, situată pe terenurile cu destinaţie agricolă deţinute în exploatare de societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, se transmite în administrare Agenţiei şi se înregistrează în patrimoniul acesteia, cu reducerea corespunzătoare a capitalului lor social, prin diminuarea participaţiei statului.---------Art. 31 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie".  +  Articolul 32Bunurile ce alcătuiesc infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului se transmit în administrarea Agenţiei, prin protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, cu specificarea obligaţiilor acesteia privind exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi paza integrităţii acestor bunuri.---------Art. 32 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie".  +  Articolul 33Amenajările de îmbunătăţiri funciare, sistemele de irigaţii sau desecare şi drenaj şi lucrările de apărare împotriva inundaţiilor ori combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în condiţiile legii.  +  Articolul 34 (1) Agenţia, organizaţiile şi federaţiile pot dobândi, în condiţiile legii, un drept de servitute asupra terenului unui proprietar, acolo unde acesta se justifică din motive tehnice şi economice, cu acordul scris al proprietarilor de teren, potrivit legii. (2) Reprezentanţii Agenţiei, organizaţiilor şi federaţiilor pot intra pe terenul unei persoane, în cazuri de urgenţă, în scopul efectuării de controale, remedierii unor defecţiuni, înlăturării urmărilor unor dezastre şi aplicării de măsuri de protecţie a mediului înconjurător. (3) Proprietarii de teren vor fi despăgubiţi, potrivit legii, pentru daunele provocate terenului sau culturilor lor, în cazurile menţionate la alin. (1) şi (2).---------Art. 34 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie".  +  Articolul 35Pentru realizarea oricărei investiţii, Agenţia, organizaţiile şi federaţiile emit, după caz, la cerere, avize pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor deservite de infrastructura de îmbunătăţiri funciare din aria lor de responsabilitate. Aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor se face potrivit prevederilor legale în vigoare.---------Art. 35 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţia" cu sintagma "Agenţia".  +  Capitolul IVAgenţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare---------Titlul capitolului IV a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţia" cu sintagma "Agenţia".  +  Articolul 36Abrogat.---------Art. 36 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 37Abrogat.---------Art. 37 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 38Abrogat.---------Art. 38 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 39 (1) Dacă o amenajare de îmbunătăţiri funciare sau o parte a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare nu mai îndeplineşte criteriile prevăzute pentru declararea de utilitate publică, prin hotărâre a Guvernului i se retrage recunoaşterea de utilitate publică şi, după caz, se trece din domeniul public în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.---------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 4 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.---------*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2008 pentru aprobarea Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, care se administrează de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, şi a Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare din administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, cărora li se retrage recunoaşterea de utilitate publică, precum şi pentru modificarea art. 80 alin. (2) lit. f) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 17 decembrie 2008. (2) Amenajările de îmbunătăţiri funciare sau părţile unor amenajări de îmbunătăţiri funciare, prevăzute la alin. (1), se trec în conservare pentru o perioadă de până la 5 ani, perioadă în care acestea pot fi: a) transmise în proprietate sau date în folosinţă gratuită unei organizaţii ori federaţii, potrivit legii; b) vândute unui cumpărător privat, potrivit legii; c) concesionate sau închiriate, potrivit legii; d) scoase din funcţiune, potrivit legii; e) valorificate, potrivit legii. (3) Conservarea unei amenajări de îmbunătăţiri funciare sau a unei părţi a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare se realizează prin asigurarea pazei acesteia şi prin dezafectarea şi depozitarea corespunzătoare a echipamentelor şi instalaţiilor aferente. (4) În termen de 90 de zile de la trecerea în conservare a amenajării de îmbunătăţiri funciare sau a părţii de amenajare de îmbunătăţiri funciare, prevăzută la alin. (1), Agenţia va face publicitate, în vederea aplicării măsurilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-c).---------Alin. (4) al art. 39 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţia" cu sintagma "Agenţia". (5) Scoaterea din funcţiune a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare sau a unei părţi a acesteia se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei.---------Alin. (5) al art. 39 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie". (6) În perioada cuprinsă între intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de retragere a recunoaşterii de utilitate publică a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare sau unei părţi de amenajare de îmbunătăţiri funciare şi până la finalizarea uneia dintre măsurile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), Agenţia asigură exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile acelei amenajări sau părţi de amenajare, finanţarea acestor activităţi efectuându-se în condiţiile prezentei legi.---------Alin. (6) al art. 39 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţia" cu sintagma "Agenţia".  +  Articolul 40Abrogat.---------Art. 40 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 41Abrogat.---------Art. 41 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 42Abrogat.---------Art. 42 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 43Pentru cazuri excepţionale, cum sunt calamităţile produse de cauze naturale sau de activităţile antropice neprevăzute, care fac imposibilă funcţionarea întregii amenajări de îmbunătăţiri funciare sau a unei părţi a acesteia, Guvernul, la propunerea ministerului, poate aproba măsurile tehnice şi fondurile necesare pentru remedierea avariilor, înlăturarea efectelor defavorabile şi repunerea în stare de funcţionare a infrastructurii afectate.  +  Articolul 44Abrogat.---------Art. 44 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 45Abrogat.---------Art. 45 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 46Abrogat.---------Art. 46 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 47Abrogat.---------Art. 47 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 48Abrogat.---------Art. 48 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 49Abrogat.---------Art. 49 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 50Abrogat.---------Art. 50 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 51Abrogat.---------Art. 51 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 52Abrogat.---------Art. 52 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 53Abrogat.---------Art. 53 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 54Abrogat.---------Art. 54 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 55Abrogat.---------Art. 55 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Capitolul V Serviciile de îmbunătăţiri funciare  +  Articolul 56Agenţia livrează apă pentru irigaţii, la solicitarea beneficiarilor, în următoarele condiţii:---------Partea introductivă a art. 56 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, prin înlocuirea sintagmei "Administraţia" cu sintagma "Agenţia". a) pe bază de contracte de prestări de servicii cu executare succesivă încheiate pe termen lung, denumite în continuare contracte multianuale; b) pe bază de contracte de prestări de servicii pentru un sezon de irigaţii, denumite în continuare contracte sezoniere; c) pe bază de contracte de prestări de servicii în amenajările de irigaţii sau părţi de amenajări de irigaţii a căror infrastructură nu s-a transmis organizaţiilor, conform legii.  +  Articolul 57 (1) Contractul multianual se încheie de furnizorul de apă cu organizaţii sau federaţii pentru o perioadă de 5 ani, cu obligaţia ca în fiecare an beneficiarul să plătească contribuţia proprie la tariful anual. (2) Conform contractului sezonier, beneficiarul plăteşte un tarif sezonier pentru irigaţii.  +  Articolul 58Conform contractului multianual se plătesc următoarele tarife: a) un tarif anual; b) un tarif de livrare a apei pentru irigaţii.  +  Articolul 59 (1) Tariful anual se calculează pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii la care Agenţia livrează apă beneficiarilor. (2) Tariful anual va acoperi costurile estimate de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii de irigaţii din domeniul public şi domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei. (3) Cuantumul tarifului anual se va stabili pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii, anterior încheierii contractului multianual.---------Art. 59 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţia" cu sintagma "Agenţia".  +  Articolul 60Structura tarifului anual, a tarifului pentru livrarea apei pentru irigaţii şi a tarifului sezonier, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunoştinţa beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor multianuale şi termenul de plată de către beneficiari a tarifului anual se stabilesc prin normele metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.----------Art. 60 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 29 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 30 iunie 2011.  +  Articolul 61 (1) În cazul neachitării de către beneficiari a tarifului anual la termen, pentru anul respectiv, Agenţia poate rezilia contractul multianual, cu notificarea prealabilă a beneficiarului. (2) Beneficiarul al cărui contract multianual a fost reziliat în condiţiile alin. (1) poate solicita încheierea unui nou contract multianual în anii următori, cu condiţia achitării oricăror sume restante datorate Agenţiei.---------Art. 61 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţia" cu sintagma "Agenţia".  +  Articolul 62 (1) Beneficiarii pot reînnoi contractul multianual, cu condiţia notificării Agenţiei până la data de 31 iulie a anului în care contractul expiră. (2) Agenţia încheie noi contracte multianuale sau le reînnoieşte pe cele în vigoare numai dacă cererea de prestări de servicii, ce face obiectul contractelor multianuale, implică irigarea a cel puţin 20% din suprafaţa deservită de punctele de livrare a apei pentru irigaţii, precum şi din suprafaţa întregii amenajări sau a părţii de amenajare aflate în administrarea sa.---------Art. 62 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţia" cu sintagma "Agenţia".  +  Articolul 63 (1) Tariful de livrare a apei pentru irigaţii se calculează pe unitatea de volum de apă livrată de furnizor la punctul de livrare a apei pentru irigaţii. Tariful de livrare a apei pentru irigaţii cuprinde cheltuieli fixe şi cheltuieli variabile pentru sezonul de irigaţii. (2) Tariful de livrare a apei pentru irigaţii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursă sau priză la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, prin intermediul infrastructurii de irigaţii din domeniul public şi domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei. Costurile de transport includ cheltuielile administrative şi cele cu energia electrică şi termică pentru pomparea apei, cele cu salarizarea personalului, cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum şi alte asemenea cheltuieli. Tariful de livrare a apei pentru irigaţii nu cuprinde costurile de întreţinere şi reparaţii, care se acoperă din tariful anual.---------Alin. (2) al art. 63 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie". (3) Tariful de livrare a apei pentru irigaţii din orezării se calculează conform prevederilor alin. (2), la care se adaugă costurile de evacuare a apei din orezărie.  +  Articolul 64Abrogat.---------Art. 64 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 65 (1) Orice beneficiar care are acces la o amenajare de irigaţii aflată în administrarea Agenţiei poate încheia cu aceasta contracte sezoniere, în condiţiile legii. (2) Beneficiarul care a încheiat un contract sezonier achită către Agenţie un tarif sezonier în funcţie de volumul de apă consumat, conform condiţiilor contractuale, care pot prevedea ca plata să se efectueze anterior livrării apei.---------Art. 65 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie".  +  Articolul 66Agenţia poate percepe tarife beneficiarilor sistemelor şi amenajărilor de desecare şi drenaj şi ai lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi de combatere a eroziunii solului aflate în administrarea sa. Tarifele se calculează separat pentru fiecare amenajare sau lucrare, pe baza costurilor fixe şi a costurilor variabile, după caz, de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale acelei amenajări sau lucrări.---------Art. 66 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţia" cu sintagma "Agenţia".  +  Articolul 67Abrogat.---------Art. 67 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 70Abrogat.---------Art. 70 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 71Abrogat.---------Art. 71 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Capitolul VI Atribuţiile ministerului  +  Articolul 72Răspunderea pentru coordonarea activităţilor de îmbunătăţiri funciare revine Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sau oricărei alte autorităţi publice centrale căreia i se atribuie răspunderea pentru sectorul îmbunătăţirilor funciare.  +  Articolul 73 (1) Ministerul efectuează planificarea şi elaborează politici pentru sectorul îmbunătăţirilor funciare, elaborează şi actualizează periodic strategia naţională pentru sectorul îmbunătăţirilor funciare, ce va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului. (2) Ministerul întocmeşte strategia naţională pentru sectorul îmbunătăţirilor funciare, care va conţine: a) descrierea şi analiza stadiului actual al sectorului îmbunătăţirilor funciare; b) evaluarea principalelor riscuri care pot afecta sectorul şi costurile prevenirii, reducerii ori atenuării acestor riscuri; c) identificarea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung ce se vor realiza pentru asigurarea dezvoltării durabile a sectorului, inclusiv reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente şi stabilirea criteriilor de selectare a amenajărilor ce se reabilitează; d) stabilirea măsurilor administrative, a indicatorilor de performanţă, a mecanismelor de finanţare şi măsurilor de prevenire, reducere sau atenuare a factorilor de risc identificaţi, precum şi realizarea obiectivelor sectoriale, cum sunt: cercetarea aplicativă, consultarea în vederea elaborării şi/sau elaborarea strategiilor subsectoriale, precum şi alte aspecte relevante pentru elaborarea strategiei naţionale.  +  Articolul 74În sectorul îmbunătăţirilor funciare ministerul are următoarele atribuţii: a) asigură corelarea activităţilor şi programelor sale privind sectorul îmbunătăţirilor funciare cu planurile, politicile, programele şi activităţile altor ministere şi instituţii publice; b) propune şi înfiinţează comitete tehnice consultative şi poate propune acordarea de facilităţi organizaţiilor neguvernamentale de utilitate publică, care promovează sau elaborează programe şi proiecte în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi în alte domenii conexe; c) elaborează şi emite ordine şi regulamente privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi cu privire la diminuarea suprafeţei deservite de sistemele şi amenajările de irigaţii sau desecare şi drenaj şi de lucrările de apărare împotriva inundaţiilor şi de combatere a eroziunii solului; d) atestă persoanele fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricare şi utilizare a instalaţiilor şi echipamentelor specifice acestor activităţi, potrivit normelor metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului; e) asigură, prin experţi şi specialişti atestaţi potrivit legii, evaluarea stării de siguranţă în exploatare şi controlul respectării standardelor de siguranţă a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare; f) emite norme şi standarde tehnice privind prevenirea şi reducerea poluării şi utilizarea raţională a apei în cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare; g) abrogată;---------Litera g) a art. 74 a fost abrogată de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. h) organizează şi asigură funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare privind efectele ecologice şi economice ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare ca parte componentă a sistemului naţional de monitorizare integrată de fond şi de impact, pentru toţi factorii de mediu; i) abrogată;---------Litera i) a art. 74 a fost abrogată de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. j) abrogată;---------Litera j) a art. 74 a fost abrogată de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. k) abrogată;---------Litera k) a art. 74 a fost abrogată de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. l) abrogată;---------Litera l) a art. 74 a fost abrogată de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. m) solicită informaţii şi rapoarte de activitate de la Agenţie;---------Litera m) a art. 74 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie". n) abrogată;---------Litera n) a art. 74 a fost abrogată de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. o) aplică măsurile prevăzute la art. 39 alin. (2) lit. b) şi c) prin Agenţia Domeniilor Statului, iar cele prevăzute la lit. a), d) şi e) şi la art. 39 alin. (3) prin Agenţie.---------Litera o) a art. 74 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie".  +  Articolul 75 (1) În cadrul ministerului se înfiinţează un compartiment distinct, denumit Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare. Acesta are în structură specialişti care îşi desfăşoară activitatea în minister şi specialişti care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti. (2) Lista şi atribuţiile specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală, care vor face parte din Oficiul de reglementare, se aprobă prin ordin al ministrului.  +  Articolul 76Oficiul de reglementare are următoarele atribuţii: a) ţine Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare; b) acordă consultanţă şi asistenţă la înfiinţarea şi reorganizarea organizaţiilor şi federaţiilor; c) avizează înfiinţarea organizaţiilor şi federaţiilor, inclusiv teritoriile propuse ale acestora, pe baza referatului tehnic întocmit de Agenţie;---------Litera c) a art. 76 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie". d) solicită informaţii şi rapoarte din partea organizaţiilor şi federaţiilor privind exploatarea şi întreţinerea infrastructurii ce le-a fost transmisă în folosinţă sau proprietate; e) abrogată;---------Litera e) a art. 76 a fost abrogată de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. f) monitorizează îndeplinirea condiţiilor legale şi modul de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat către organizaţii şi federaţii; g) efectuează controale la organizaţii şi federaţii, cuprinzând atât controale tehnice, cât şi financiare, conform legii; h) avizează dizolvarea, lichidarea, reorganizarea şi modificarea statutului organizaţiilor şi federaţiilor; i) acordă asistenţă tehnică organizaţiilor şi federaţiilor; j) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege şi de ordinele şi instrucţiunile emise de ministru.  +  Articolul 77În cadrul inspecţiilor infrastructurii de îmbunătăţiri funciare specialiştii Oficiului de reglementare pot intra pe teritoriul unei organizaţii sau federaţii şi pot solicita organizaţiei sau federaţiei să execute anumite lucrări acolo unde este necesar, pentru: a) asigurarea întreţinerii corespunzătoare a infrastructurii; b) prevenirea deteriorării sau defectării infrastructurii; c) prevenirea deteriorării infrastructurii aflate în proprietatea statului sau a terţilor; d) garantarea că infrastructura este utilizată în interesul public.  +  Capitolul VII Reorganizarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.  +  Articolul 78 (1) Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., denumită în continuare SNIF, se reorganizează în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului pentru aprobarea planului de reorganizare globală a SNIF. (2) Planul de reorganizare globală a SNIF cuprinde următoarele: a) serviciile de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, ce se vor presta de SNIF sau de societăţile comerciale rezultate din divizarea SNIF pentru Agenţie şi se vor achiziţiona prin negociere cu o singură sursă, conform legii, în primii 3 ani de la data înfiinţării Agenţiei;---------Litera a) a alin. (2) al art. 78 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie". b) natura relaţiilor contractuale dintre SNIF sau societăţile comerciale rezultate din divizarea SNIF, pe de o parte, şi Agenţie, pe de altă parte, după expirarea perioadei de 3 ani de la data înfiinţării Agenţiei;---------Litera b) a alin. (2) al art. 78 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie". c) componentele patrimoniului SNIF care rămân în proprietatea statului; d) modalităţile de privatizare a componentelor patrimoniului SNIF; e) componentele ce urmează a fi privatizate, care pot fi grupate împreună pentru a crea o activitate comercială viabilă, de maximizare a veniturilor statului şi de promovare a competiţiei pentru prestarea de servicii în cadrul sectorului îmbunătăţirilor funciare; f) procedura de privatizare sau de reorganizare şi termenele de realizare a fiecărei etape; g) autoritatea statului care va avea rolul conducător în privatizarea fiecărei componente sau fiecărui grup de componente; h) modalitatea în care este asigurată finanţarea şi sunt gestionate componentele patrimoniului SNIF care rămân în proprietatea statului; i) datoriile SNIF la data reorganizării şi modalităţile de acoperire a acestora; j) posibilele obligaţii de mediu pentru prevenirea sau reducerea efectelor poluării şi specificarea modalităţii în care acestea ar putea fi îndeplinite; k) modalitatea de concediere sau de redistribuire a personalului SNIF care îşi continuă activitatea. (3) Până la finalizarea transmiterii părţii din patrimoniul său, necesar funcţionării Agenţiei, SNIF prestează servicii de îmbunătăţiri funciare organizaţiilor, federaţiilor şi altor proprietari de terenuri sau persoane juridice care administrează şi folosesc terenuri cu amenajări de îmbunătăţiri funciare.---------Alin. (3) a art. 78 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie".  +  Articolul 79Procedurile de reorganizare a SNIF vor fi reglementate printr-un regulament, aprobat prin ordin al ministrului.  +  Articolul 80Personalul care nu a fost preluat de Agenţie şi care îşi continuă activitatea la SNIF îşi păstrează drepturile salariale şi celelalte drepturi avute anterior.---------Art. 80 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie".  +  Articolul 81 (1) Persoanele disponibilizate prin concediere colectivă, efectuată în condiţiile art. 68-75 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iunie-30 noiembrie 2005, ca urmare a reorganizării SNIF, vor beneficia de următoarele drepturi: a) la momentul disponibilizării, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna aprilie 2005, comunicat de Institutul Naţional de Statistică; b) indemnizaţie de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi de un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna aprilie 2005, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj. (2) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii dreptului la indemnizaţia de şomaj, după cum urmează: a) pentru o perioadă de 20 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de până la 15 ani; b) pe o perioadă de 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 şi 25 de ani; c) pe o perioadă de 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de peste 25 de ani. (3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj, persoanele disponibilizate în condiţiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul mediu net pe economie din luna iulie 2005, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. (4) Dacă în perioada de acordare a plăţilor compensatorii intervin situaţii de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, plata indemnizaţiei de şomaj încetează. (5) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (3) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de la articolul "Indemnizaţii pentru şomaj". (6) Suma acordată la momentul disponibilizării, precum şi venitul lunar de completare prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la plata contribuţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (7) Venitul lunar de completare prevăzut la alin. (1) lit. b) se acordă şi în perioadele în care foştilor salariaţi le-a fost suspendat sau le-a încetat dreptul la indemnizaţia de şomaj înainte de expirarea perioadei stabilite pentru acordarea acestei indemnizaţii. (8) Venitul de completare are acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj. (9) Persoanele care se încadrează în muncă sau se pensionează, conform legii, în perioada prevăzută la alin. (2) beneficiază, până la expirarea acestei perioade, de venitul de completare în cuantumul stabilit potrivit alin. (1). (10) Cuantumul venitului de completare, stabilit potrivit alin. (1) lit. b), se modifică ori de câte ori se modifică indemnizaţia de şomaj ca urmare a modificării salariului minim brut pe economie, în perioada prevăzută la alin. (2). (11) Pot beneficia de prevederile alin. (1) lit. b) numai persoanele disponibilizate care au încheiat un contract individual de muncă cu SNIF până la data de 1 aprilie 2005. (12) Persoanele care se încadrează în muncă la acelaşi angajator, în termen de 12 luni de la data disponibilizării vor restitui sumele primite cu titlu de venit de completare.  +  Capitolul VIII Sancţiuni  +  Articolul 82 (1) Împiedicarea prin violenţă sau ameninţare a specialistului împuternicit, în condiţiile legii, cu inspecţia infrastructurii de îmbunătăţiri funciare sau cu efectuarea de lucrări de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale acestei infrastructuri de a-şi îndeplini atribuţiile se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (2) Pornirea instalaţiilor de irigaţie pentru udarea culturilor de pe terenurile situate pe teritoriul unei organizaţii sau federaţii ori în cadrul unei amenajări de irigaţii aflate în administrarea Administraţiei, fără împuternicirea organizaţiei sau federaţiei ori fără încheierea prealabilă a unui contract sezonier cu Administraţia, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.------------Art. 82 a fost modificat de pct. 1 al art. 144 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 83 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii la normele privind exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi protecţia amenajărilor de îmbunătăţiri funciare: a) nerespectarea prevederilor regulamentelor şi normelor tehnice în vigoare privind proiectarea, execuţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi protecţia amenajărilor de îmbunătăţiri funciare; b) neexecutarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, inclusiv ale instalaţiilor şi echipamentelor din amenajări, şi nerespectarea regulamentelor de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare şi a regimului de folosinţă a acestora de către administratorii de lucrări sau de persoanele juridice ori fizice care exploatează amenajările, având ca rezultat risipa de apă sau degradarea solului; c) executarea de lucrări agricole pe terenurile amenajate cu lucrări de combatere a eroziunii solului, cu nerespectarea regulilor şi tehnologiilor prevăzute în documentaţia tehnico-economică aprobată, pe baza căreia s-au realizat amenajările, precum şi neaplicarea tehnicilor agricole antierozionale pe terenurile cu potenţial de eroziune; d) executarea de construcţii ori înfiinţarea de plantaţii în zona de protecţie din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, fără avizul şi acordul prealabil al Agenţiei, al organizaţiilor sau federaţiilor ori, după caz, al persoanelor juridice sau fizice care exploatează aceste lucrări;---------Litera d) a alin. (1) al art. 83 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie". e) tăierea arborilor, arbuştilor şi a puieţilor din perdelele şi plantaţiile forestiere de protecţie antierozională, cu încălcarea normelor silvice, precum şi păşunatul pe diguri, baraje şi plantaţii silvice antierozionale; f) poluarea zonei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare şi a spaţiilor tehnice aferente, a zonei de protecţie a lucrărilor sau a terenurilor din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, evacuarea apelor pluviale, menajere şi din activitatea industrială în canalele din amenajările de îmbunătăţiri funciare, precum şi circulaţia cu autovehiculele pe diguri şi baraje, fără acordul prealabil al Agenţiei;---------Litera f) a alin. (1) al art. 83 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie". g) executarea de construcţii ori modificarea sau extinderea construcţiilor în amenajările de îmbunătăţiri funciare, fără avizul şi acordul prealabil al Agenţiei, al organizaţiilor sau federaţiilor ori al proprietarului acestor amenajări sau cu încălcarea condiţiilor prevăzute în acord;---------Litera g) a alin. (1) al art. 83 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie". h) darea în exploatare a construcţiilor sau a instalaţiilor în zona de protecţie din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, fără autorizarea prealabilă a Agenţiei, organizaţiilor sau federaţiilor ori a deţinătorului acestor amenajări;---------Litera h) a alin. (1) al art. 83 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie". i) dislocarea, deteriorarea şi manevrarea de către persoane neautorizate a stăvilarelor, grătarelor, vanelor, bazinelor şi a altor construcţii şi instalaţii de îmbunătăţiri funciare; j) deversarea apelor uzate şi menajere, ale reţelelor de canalizare ale localităţilor sau ale obiectivelor industriale, ale persoanelor fizice sau juridice, în infrastructura de îmbunătăţiri funciare, cu nerespectarea condiţiilor stabilite de administratorul acesteia; k) efectuarea de săpături, gropi de împrumut sau şanţuri în baraje, diguri ori în zonele de protecţie a acestor lucrări, precum şi extragerea pământului sau a altor materiale din lucrările de apărare, fără acordul prealabil al Agenţiei.---------Litera k) a alin. (1) al art. 83 a fost modificată de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie". l) fapta preşedintelui consiliului de administraţie ori a directorului unei organizaţii sau federaţii de a nu depune la Oficiul de reglementare situaţia veniturilor anuale şi situaţiile financiare auditate.------------Lit. l) a alin. (1) al art. 83 a fost introdusă de pct. 2 al art. 144 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. (2) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cele prevăzute la lit. c) şi d), cu amendă de la 700 lei la 1.500 lei; b) cele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; c) cele prevăzute la lit. b), e) şi f), cu amendă de la 3.000 lei la 7.000 lei; d) cele prevăzute la lit. g)-l), cu amendă de la 7.000 lei la 15.000 lei.------------Lit. d) a alin. (2) al art. 83 a fost modificată de pct. 3 al art. 144 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. (3) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice; în acest caz limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 100%. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către specialişti împuterniciţi prin ordin al ministrului, în condiţiile legii. (5) Abrogat.---------Alin. (5) a art. 83 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011. (6) Abrogat.---------Alin. (6) a art. 83 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 84Contravenţiilor prevăzute la art. 83 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul IX Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 85 (1) Pentru a beneficia de drepturile acordate de prezenta lege, asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, înfiinţate în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999*), se reorganizează şi se înregistrează ca organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii, în conformitate cu prevederile prezentei legi.---------*) A se vedea art. 96 din prezenta lege, conform căruia Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999 a fost abrogată. (2) Asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, care îndeplinesc condiţiile privind stabilirea teritoriului organizaţiilor, devin, la cerere, organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii, aprobate prin ordin al ministrului, cu condiţia ca statutul organizaţiei să fie adoptat de membrii asociaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii, care deţin în proprietate, administrare sau folosinţă cel puţin jumătate din suprafaţa de teren a teritoriului viitoarei organizaţii, ce se probează printr-un extras din registrul membrilor. Pe data înregistrării în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii preia toate drepturile şi obligaţiile asociaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii. (3) În termen de 30 de zile de la data înregistrării organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii, asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii, care se reorganizează, va transmite organizaţiei, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, bunurile deţinute şi va cere radierea din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Pe data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii se dizolvă de drept.  +  Articolul 86 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului**).------------**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, cu modificările ulterioare. (2) În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora strategia naţională pe termen lung pentru sectorul îmbunătăţirilor funciare, care va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 87 (1) În primii 3 ani de la înfiinţare, Agenţia va contracta achiziţia de servicii de întreţinere şi reparaţii cu SNIF, prin negociere cu o singură sursă, potrivit legii. În cazurile în care SNIF nu poate presta aceste servicii, Agenţia va atribui contractele de prestări de servicii unor terţi furnizori, în condiţiile art. 41 alin. (1). Lista lucrărilor de întreţinere curentă în amenajările de îmbunătăţiri funciare de utilitate publică, altele decât irigaţiile, care se execută de către Agenţie cu personalul propriu, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (2) După expirarea perioadei de 3 ani de încredinţare directă către SNIF, Agenţia va contracta lucrările de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din amenajările interioare de irigaţii care nu se află pe teritoriul unei organizaţii sau federaţii, cu terţi prestatori de servicii.---------Art. 87 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie".  +  Articolul 88 (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora planul de reorganizare globală a SNIF, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului***).-----------***) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.407/2004 pentru aprobarea Planului de reorganizare globală a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 14 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul SNIF şi al Agenţiei şi să propună Guvernului aprobarea acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.---------Alin. (2) al art. 88 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie".  +  Articolul 89 (1) În termen de 90 de zile de la data înfiinţării Agenţiei, SNIF va transmite, iar Agenţia va prelua patrimoniul necesar funcţionării acesteia, cu drepturile şi obligaţiile aferente. (2) Finanţarea lucrărilor de investiţii contractate de SNIF şi aflate în derulare la data înfiinţării Agenţiei, până la finalizarea acestora, se asigură din sursele de finanţare prevăzute în documentaţia tehnico-economică aprobată potrivit legii.---------Art. 89 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie".  +  Articolul 90Abrogat.---------Art. 90 a fost abrogat de pct. 5 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 91Până la data de 31 decembrie 2005, asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999*), vor beneficia de subvenţii de la bugetul de stat, cu condiţia încheierii cu Agenţia sau cu alţi furnizori de apă pentru irigaţii de contracte multianuale, pe care le vor transmite noilor organizaţii, la constituirea şi înregistrarea lor.---------Art. 91 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţia" cu sintagma "Agenţia".  +  Articolul 92Până la data de 31 decembrie 2005, operatorii economici şi instituţiile publice care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază, direct sau prin furnizorul de apă pentru irigaţii, de subvenţii de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi care deţin în proprietate, administrare sau folosinţă terenuri amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, care nu sunt situate pe teritoriul unei asociaţii a utilizatorilor de apă pentru irigaţii, vor beneficia de subvenţii pentru acoperirea costului energiei electrice sau termice de pompare, în limita a 75% din cuantumul plafonului maxim la hectar, unitar la nivel naţional, pentru anul 2005.  +  Articolul 93Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 94La 2 ani de la data înfiinţării Agenţiei, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2000privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 440/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. După această dată, SNIF va fi supusă procedurii de privatizare, în conformitate cu planul de reorganizare globală a SNIF, aprobat prin hotărâre a Guvernului.---------Art. 94 a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie".  +  Articolul 95 (1) Pe data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei legi**), se abrogă art. 2, art. 7 alin. (1) şi (2), art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 34 alin. (2) lit. a) şi art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999*), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 573/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 1 noiembrie 2001.-------------*) A se vedea art. 96 din prezenta lege, conform căruia Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999 a fost abrogată.**) Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.156 din 7 decembrie 2004, şi au intrat în vigoare la data publicării. Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006. (2) Oficiul de reglementare a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, înfiinţat potrivit art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999*), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 573/2001, îşi încetează activitatea, atribuţiile sale fiind preluate de Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare înfiinţat potrivit prezentei legi.----------*) A se vedea art. 96 din prezenta lege, conform căruia Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999 a fost abrogată.  +  Articolul 96La 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999*), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 573/2001.------------*) A se vedea art. 96 din prezenta lege, conform căruia Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999 a fost abrogată.  +  Articolul 97Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 84/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 24 iulie 1996, cu excepţia prevederilor art. 31 referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, care se abrogă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi Hotărârea Guvernului nr. 611/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 84/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 octombrie 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.  +  Anexa 1ÎNŢELESULunor termeni în sensul prezentei legiActivităţi de îmbunătăţiri funciare - exploatarea, întreţinerea, reparaţiile, proiectarea şi construcţia sistemelor şi amenajărilor de irigaţii sau desecare şi drenaj, lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor sau combatere a eroziunii solului, precum şi reabilitarea şi consolidarea acestora.Agenţie - Agenţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare înfiinţată în conformitate cu art. 36 şi următoarele din prezenta lege.---------Termenul a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie".Administrarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare - totalitatea activităţilor desfăşurate de către Agenţie în vederea realizării condiţiilor necesare exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, inclusiv asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare.---------Termenul a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie".Amenajare de desecare şi drenaj - o reţea la scară mare de structuri, pompe, canale şi conducte, care poate fi folosită pentru a transporta apa de la unul sau mai multe sisteme de desecare şi drenaj către un curs natural de apă sau emisar şi care cuprinde terenul, clădirile, drumurile de acces şi infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întreţine şi repara amenajarea şi sistemele componente.Amenajare de irigaţii - o reţea la scară mare de structuri, pompe, canale şi conducte care poate fi folosită pentru a preleva apa din resursele autorizate de apă şi a distribui apa pentru irigaţii unuia sau mai multor sisteme de irigaţii şi care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces şi infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întreţine şi repara amenajarea.Amenajare de îmbunătăţiri funciare - o reţea de sisteme de irigaţii, sisteme de desecare şi drenaj şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor sau de combatere a eroziunii solului, care deserveşte o suprafaţă de teren definită şi care include terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces şi infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întreţine şi repara amenajarea şi sistemele componente.Amenajare de îmbunătăţiri funciare declarată de utilitate publică - o amenajare de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului, care este exploatată, întreţinută şi reparată de Agenţie, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare.---------Termenul a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, care introduce pct. 5^1 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.Beneficiari - orice persoană fizică sau juridică deţinătoare de teren situat în cadrul unei amenajări de îmbunătăţiri funciare şi care beneficiază de servicii de îmbunătăţiri funciare. În cazul amenajărilor de irigaţii, beneficiarii sunt organizaţiile şi federaţiile care au încheiat cu Agenţia sau cu alţi furnizori de apă pentru irigaţii un contract multianual, precum şi ceilalţi proprietari de teren sau persoane care deţin teren în administrare ori în folosinţă, potrivit legii, şi care au încheiat cu furnizorii de apă pentru irigaţii un contract sezonier şi, după caz, un contract de prestări de servicii.---------Termenul a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie".Federaţie - o federaţie de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înfiinţată în conformitate cu art. 23 şi următoarele din prezenta lege.Infrastructură de îmbunătăţiri funciare - cuprinde sistemele şi amenajările de irigaţii, sistemele şi amenajările de desecare şi drenaj şi lucrările de apărare împotriva inundaţiilor şi de combatere a eroziunii solului.Lucrări de combatere a eroziunii solului - cuprind formarea, construirea conform conturului, structurarea şi lucrările solului, precum şi construcţia, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii temporare şi permanente astfel încât să se reducă sau să se oprească eroziunea şi degradarea solului, cuprinzând lucrările pentru protecţia solului, regularizarea scurgerii apelor pe versanţi, corectarea torenţilor şi stabilizarea nisipurilor mişcătoare, amenajări silvice de perdele forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi plantaţii pentru combaterea eroziunii solului.Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor - o reţea de diguri, baraje, lucrări de regularizare a cursurilor de apă şi infrastructura aferentă care are menirea să protejeze o suprafaţă de teren definită împotriva inundaţiilor şi care cuprinde terenul, clădirile, drumurile de acces şi infrastructura aferente, necesare pentru a întreţine şi a repara acele lucrări.Lucrări de regularizare a cursurilor de apă - amenajarea albiilor cursurilor de apă constând în profilări ale albiei, devieri ale cursului de apă, consolidări de maluri şi alte asemenea lucrări pentru combaterea efectelor economice şi sociale nefavorabile şi redarea agriculturii şi circuitului economic a unor terenuri afectate de inundaţii şi eroziune a solului.Ministerul - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sau orice alt minister căruia i se atribuie prin hotărâre a Guvernului răspunderea pentru sectorul îmbunătăţirilor funciare şi îndeplinirea atribuţiilor stabilite de prezenta lege.Ministrul - ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale sau, drept urmare a unei hotărâri a Guvernului, un alt ministru căruia îi revine răspunderea pentru sectorul îmbunătăţirilor funciare şi îndeplinirea atribuţiilor stabilite de prezenta lege.Oficiul de reglementare - serviciul de specialitate din cadrul ministerului, care răspunde de supravegherea înfiinţării, funcţionării, reorganizării şi dizolvării organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, urmărind funcţionarea lor şi reglementarea activităţii acestora.Organizaţie - o organizaţie de îmbunătăţiri funciare înfiinţată în conformitate cu art. 6 şi următoarele din prezenta lege.Parte autonomă funcţional a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare - ansamblul lucrărilor şi elementelor de infrastructură de îmbunătăţiri funciare din cadrul unei amenajări de îmbunătăţiri funciare, care pot fi utilizate şi pot funcţiona independent în cazul în care restul lucrărilor şi elementelor de infrastructură de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajării de îmbunătăţiri funciare sunt scoase din funcţiune.Punctul de livrare a apei pentru irigaţii - locul din care Agenţia sau alt furnizor de apă pentru irigaţii extrage sau livrează apă pentru irigaţii beneficiarilor, cu excepţia hidranţilor de irigaţii.---------Termenul a fost modificat de pct. 7 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011, astfel cum a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Administraţie" cu sintagma "Agenţie".Servicii de îmbunătăţiri funciare - livrarea apei pentru irigaţii, evacuarea apei în exces de pe terenuri, protecţia terenului şi a oricăror categorii de construcţii faţă de inundaţii şi alunecări de teren, protecţia lacurilor de acumulare împotriva colmatării, ameliorarea terenurilor acide, sărăturate şi nisipoase, precum şi protecţia solurilor împotriva eroziunii şi poluării.Sezon de irigaţii al fiecărui an - perioada de timp cuprinsă între data de 1 octombrie a anului curent şi data de 30 septembrie a anului următor.Sistem de desecare şi drenaj - o reţea hidraulic distinctă de conducte, canale, structuri şi pompe care pot fi folosite pentru a evacua apa în exces de pe o suprafaţă de teren definită şi a transporta acea apă la unul sau mai multe puncte specifice şi care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces şi infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întreţine şi repara sistemul.Sistem de irigaţii - o reţea hidraulic distinctă de structuri, pompe, canale, conducte care pot fi folosite pentru a preleva şi/sau a transporta apa, a distribui şi a aplica apa pentru irigaţii pe o suprafaţă de teren definită şi care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul fix sau mobil, drumurile de acces şi infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, a întreţine şi a repara sistemul.Tehnici pedoameliorative - ansamblul procedeelor tehnice şi lucrărilor de nivelare şi modelare a terenului, afânare şi scarificare, asigurarea scurgerii apelor, arături de prevenire a degradării solului, spălarea terenurilor sărăturate, aplicarea de amendamente şi îngrăşăminte, defrişări care se pot asocia cu celelalte categorii de activităţi de îmbunătăţiri funciare.Zona de protecţie - zona adiacentă infrastructurii de îmbunătăţiri funciare în care este interzisă sau restrânsă executarea de construcţii ori exploatarea terenului din cadrul zonei, în scopul asigurării stabilităţii lucrărilor şi construcţiilor din amenajările de îmbunătăţiri funciare şi prevenirii poluării.  +  Anexa 2LISTAbunurilor care alcătuiesc infrastructura de îmbunătăţirifunciare aparţinând domeniului public al statului1. Bunurile din amenajările de irigaţii, formate din prize, staţii de pompare de bază, inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, canale şi conducte de aducţiune şi distribuţie a apei pentru irigaţii până la staţiile de pompare de punere sub presiune.2. Bunurile din amenajările de desecare şi drenaj, formate din canalele la lucrările de desecare gravitaţională şi cu pompare, inclusiv staţiile de pompare aferente acestora.---------Pct. 2 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 1 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012, care introduce pct. 5^2 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.3. Barajele şi digurile de apărare împotriva inundaţiilor şi lucrările de regularizare a cursurilor de apă.4. Lucrările de combatere a eroziunii solului, cu excepţia celor realizate pe terenuri care nu sunt în administrarea Agenţiei.---------Pct. 4 al anexei 2 a fost modificat de pct. 6 al art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 167/2008 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, care nu este încorporat în textul republicat al Legii nr. 138/2004 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 167/2008:"Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare vor proceda la încheierea unui protocol de modificare a protocolului de predare-preluare iniţial, prevăzut la art. 44*) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Transferul bunurilor între părţi se va face respectându-se metodologia de punere în aplicare a protocolului de predare-preluare iniţial şi se va aproba prin hotărâre a Guvernului."---------*) În forma republicată, art. 44 a devenit art. 45.-------------