HOTĂRÂRE nr. 26 din 12 ianuarie 1966a Comitetului Central al Partidului Comunist Roman şi a Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România privind sprijinirea de către stat a cetăţenilor de la oraşe în construirea de locuinţe proprietate personală
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 1 din 12 ianuarie 1966    În anii construcţiei socialiste, partidul şi guvernul, acordind o atenţie susţinută dezvoltării mereu ascendente a economiei naţionale, avintului neintrerupt al forţelor de producţie, au luat totodată măsuri pentru ridicarea continua a bunastarii oamenilor muncii. Ingrijindu-se necontenit de asigurarea unor condiţii de locuit cît mai bune pentru cei ce muncesc, statul nostru a alocat an de an fonduri tot mai importante pentru construcţiile de locuinţe. Numai în perioada 1960 - 1965 au fost construite din fondurile statului 270.000 de apartamente, de peste 2,6 ori mai mult decît în perioada precedenta de 6 ani. Sute de mii de familii de oameni ai muncii s-au mutat în aceşti ani în locuinţe noi.Congresul al IX-lea al partidului a adoptat un vast şi luminos program de inflorire multilaterala a României socialiste. O dată cu dezvoltarea impetuoasă a industriei şi agriculturii, cu avintul culturii şi ştiinţei, în anii cincinalului se va ridica în continuare nivelul de trai al poporului. Partidul şi guvernul vor acorda mai departe o atenţie deosebită construirii unui volum mereu crescind de locuinţe din fondurile statului, cu un grad sporit de confort, care vor contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa ale oamenilor muncii. În perioada 1966 - 1970, se vor construi din fondurile statului circa 300.000 de apartamente.Ca urmare a volumului crescind al veniturilor de care dispune populaţia şi a posibilităţilor ei sporite de economisire a mijloacelor băneşti - expresie a ridicării continue a nivelului de trai al celor ce muncesc - numerosi cetăţeni şi-au exprimat dorinţa de a-şi construi locuinţe proprietate personală. Partidul şi guvernul, venind în intimpinarea acestor cereri, considera ca exista condiţii pentru construirea de locuinţe proprietate personală din mijloace băneşti proprii ale cetăţenilor de la oraşe, cu sprijin din partea statului.În acest scop, Comitetul Central al Partidului Comunist Roman şi Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăsc:  +  Articolul 1Cetăţenii domiciliaţi în oraşe pot să-şi construiască locuinta proprietate personală, pentru ei şi familia lor, din mijloace băneşti proprii, cu sprijinul statului, în condiţiile prezentei hotărîri.  +  Articolul 2Pot beneficia de sprijinul statului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală cetăţenii care, la data cînd solicita sprijinul, au depuse la Casa de Economii şi Consemnaţiuni sume care reprezintă cel puţin 30 la suta din valoarea locuinţei.În cazul locuinţelor grupate în clădiri cu un număr mic de apartamente, cu cerinţe speciale asupra mărimii şi distribuţiei încăperilor, cu un grad sporit de confort, suma depusa la Casa de Economii şi Consemnaţiuni trebuie să reprezinte cel puţin 40 la suta din valoarea locuinţei.  +  Articolul 3Locuintele care fac obiectul prezentei hotărîri se vor putea executa numai în clădiri care vor fi în întregime proprietate personală a cetăţenilor, după cum urmează:- în clădiri cu apartamente ce se executa pe baza proiectelor curente, folosite pentru locuintele ce se finanţează din fondurile statului şi care vor putea avea, la cerere, un grad mai ridicat de finisare şi echipare;- în clădiri adaptate la condiţii speciale de amplasament, pe bază de proiecte unicate.În scopul construirii de locuinţe proprietate personală, cetăţenii se pot asocia între ei pentru a coopera la executarea de locuinţe, în conformitate cu tipurile alese, în clădiri cu mai multe apartamente.  +  Articolul 4Statul sprijină construirea de locuinţe proprietate personală prin atribuirea de terenuri în folosinţă, prin proiectarea şi construirea locuinţelor de către organizaţii stabilite în acest scop, prin acordarea de credite pe termen lung, precum şi prin acordarea altor avantaje prevăzute în prezenta hotărîre.Cetăţenii pot beneficia o singură dată de sprijinul statului pentru construirea de locuinta proprietate personală.  +  Articolul 5Construirea de locuinţe proprietate personală se face pe bază de contracte încheiate între cetăţeni şi organizaţiile stabilite în acest scop de comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta.  +  Articolul 6Valoarea locuinţei se va stabili pe baza preţului de deviz pe obiect, în care materialele vor fi calculate la preţurile cu ridicată ale întreprinderii, iar manopera pe baza salariilor şi a indemnizaţiilor în vigoare. În valoarea locuinţei se va include costul proiectului, al racordurilor şi al branşamentelor, precum şi un beneficiu de 3 la suta pentru organizaţia de construcţii şi un comision de 2 la suta pentru organizaţia care încheie contractul de construcţii cu beneficiarul locuinţei.  +  Articolul 7Locuintele se vor executa şi preda contractanţilor în termenul stabilit prin contract.  +  Articolul 8Terenul destinat construcţiei de locuinţe proprietate personală se atribuie beneficiarului contractului, fără plata, în folosinţă pe timp nelimitat, de către comitetul executiv al sfatului popular regional, cel al oraşului Bucureşti sau Constanta, pe teritoriul căruia se va construi locuinta.  +  Articolul 9Locuintele construite în condiţiile prezentei hotărîri sînt exceptate de la aplicarea dispoziţiilor privitoare la normarea spaţiului locativ. De asemenea, aceste locuinţe sînt scutite de impozitul pe clădiri timp de 10 ani de la darea lor în folosinţă.Contractele pentru construirea de locuinţe proprietate personală şi contractele de împrumut încheiate cu Banca de Investiţii sînt scutite de orice fel de taxe.  +  Articolul 10Solicitanţii care depun avansuri mai mari decît limitele minime prevăzute la art. 2 vor beneficia de o bonificaţie de 2,5 la suta pînă la 5 la suta, calculată la diferenţa depusa în plus, potrivit normelor ce se vor stabili de către Ministerul Finanţelor.Cetăţenii care în urma construirii de locuinţe proprietate personală eliberează apartamente proprietate de stat - deţinute în folosinţă exclusiva, dotate cu instalaţiile uzuale complete, - beneficiază de o bonificaţie de 2,5 la suta la valoarea locuinţei chiar dacă depun avansurile minime.Bonificatiile prevăzute de prezentul articol se pot cumula.  +  Articolul 11Banca de Investiţii va acorda, la cererea cetăţenilor care au încheiat în condiţiile prezentei hotărîri contracte pentru construcţii de locuinţe proprietate personală, împrumuturi pentru plata diferenţei între suma depusa la încheierea contractului şi valoarea locuinţei.Suma acordată cu titlu de împrumut se va vira de către Banca de Investiţii în contul organizaţiei care a încheiat contractul de construcţii cu beneficiarul locuinţei.Împrumutul se acordă pe termen de cel mult 15 ani, rambursabil, în rate lunare egale, cu o dobinda anuală de 1 la suta.La valoarea ratelor lunare neachitate în termen, se percepe o dobinda anuală de 6 la suta.Contractul de împrumut încheiat cu Banca de Investiţii constituie titlu executoriu.  +  Articolul 12Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta vor lua măsuri pentru: a) stabilirea amplasamentelor pe terenuri libere, dotate cu lucrările edilitare necesare, pe care se vor construi locuinţe, în conformitate cu prevederile schitelor de sistematizare ale oraşelor; b) întocmirea de către organizaţiile stabilite în acest scop a documentaţiilor tehnice necesare executării locuinţelor, adaptării acestora la cerinţele solicitanţilor, precum şi executarea de machete ale apartamentelor pentru a fi puse la dispoziţia cetăţenilor spre alegere; c) stabilirea organizaţiilor locale de construcţii care vor executa lucrările.  +  Articolul 13În caz de înstrăinare a locuinţei construite în condiţiile prezentei hotărîri, se transmit asupra dobînditorului toate drepturile şi obligaţiile rezultate din contractul de construcţie, precum şi cel de împrumut cu Banca de Investiţii, dacă este cazul. O dată cu transmiterea dreptului de proprietate asupra locuinţei, se transmite şi dreptul de folosinţă asupra terenului pe care este amplasata construcţia.Înstrăinarea locuinţelor înainte de rambursarea creditului bancar se va putea face numai cu acordul prealabil al Băncii de Investiţii.  +  Articolul 14Casa de Economii şi Consemnaţiuni va organiza acţiunea de economisire în vederea construirii de locuinţe, prin introducerea unui "libret de economii pentru construirea de locuinţe". Posesorii acestor librete vor participa la trageri la sorţi cu cistiguri în bani. Fondul de cistiguri se va constitui dintr-o dobinda anuală de 3,5 la suta asupra sumelor depuse.  +  Articolul 15Ministerul Justiţiei, împreună cu Ministerul Finanţelor, Comitetul de Stat al Planificarii şi Comitetul de Stat pentru Îndrumarea şi Controlul Organelor Locale ale Administraţiei de Stat, va prezenta Consiliului de Miniştri propuneri de acte normative prin care să se pună de acord legislaţia în vigoare cu prevederile prezentei hotărîri.-------