ORDIN nr. 2.141 din 11 iunie 2013pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • Nr. 2.141 din 11 iunie 2013
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Nr. 92 din 26 iunie 2013
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 1 iulie 2013    În conformitate cu prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului,în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi ministrul afacerilor interne emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La 1 iulie 2013, Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului delegat pentru administraţie nr. 909/117/2012 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 21 iunie 2012, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale şiadministraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul afacerilor interne,Radu Stroe  +  AnexăPROCEDURA 11/06/2013