LEGE nr. 197 din 26 iunie 2013privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare și definirea tipologiei structurilor de vânzare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22 din 6 iunie 2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare și definirea tipologiei structurilor de vânzare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 7 iunie 2012, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:– La articolul 4, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) comerț de tip cash and carry/formă de comerț cu autoservire pe bază de legitimație de acces - activitatea desfășurată de comercianții care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane juridice, persoane fizice autorizate, asociații familiale autorizate conform legii și persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul revânzării și/sau prelucrării, precum și al utilizării acestora ca produse consumabile, păstrând regimul diferențiat de preț tip engros/en detail;2. La articolul I punctul 1, litera r) a articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:r) supermagazin - structură de vânzare cu suprafață medie sau mare între 1.000 mp și 2.500 mp, utilizată pentru comerț specializat ori nespecializat, care comercializează mărfuri alimentare și/sau nealimentare, având drept caracteristici autoservirea și plata mărfurilor la casele de marcat amplasate la ieșire;3. La articolul I punctul 2, articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15În vederea avizării amplasării structurilor de vânzare cu suprafață mare, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, constituită potrivit Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, va fundamenta din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-șef pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism, ținând seama de reglementările în vigoare privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și de următoarele criterii cu privire la impactul urbanistic al amplasării în raport cu dezvoltarea urbană durabilă și integrată a localității:a) compatibilitatea funcțională cu reglementările cuprinse în planurile de urbanism general și zonal în vigoare;b) asigurarea de către dezvoltator a suprafeței adecvate a terenului de amplasament și a condițiilor de ocupare și utilizare;c) armonizarea plastic-volumetrică și arhitecturală cu caracterul zonei;d) asigurarea de către dezvoltator a accesibilității, a căilor de acces public și de deservire, a parcajelor, a circulației pietonale, a accesului consumatorilor, direct și prin intermediul rețelelor de transport;e) impactul acceptabil al traficului generat și atras asupra circulației generale și asupra transportului public;f) asigurarea de către dezvoltator a racordurilor și solicitărilor de capacități și servicii pentru rețele tehnico-edilitare, astfel încât să nu genereze disfuncții ale infrastructurii urbane;g) în cazul parcurilor comerciale și al hipermagazinelor, amplasarea în afara zonelor construite protejate, constituite conform legii, sau a zonelor de protecție a monumentelor și siturilor istorice.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 26 iunie 2013.Nr. 197.-------