LEGE nr. 195 din 26 iunie 2013privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6 din 13 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 19 februarie 2013, cu următoarele completări:1. La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 3 şi 4, cu următorul cuprins:"3. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(3) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcţionează ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, care coordonează activităţile din domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni.»4. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:«(3^1) Guvernul reglementează, prin hotărâre, organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni.»"2. La articolul II, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4) -(6), cu următorul cuprins:"(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care Ministerul Finanţelor Publice a asigurat reprezentarea, în legătură cu activităţile aferente structurilor prevăzute la alin. (3), până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, apărarea va fi continuată de către Ministerul Finanţelor Publice până la finalizarea definitivă a cauzelor respective. (5) Drepturile şi obligaţiile rezultate din hotărârile judecătoreşti pronunţate în litigiile prevăzute la alin. (4) urmează a fi aduse la îndeplinire de către Ministerul Fondurilor Europene. (6) Personalul care asigură reprezentarea în litigiile prevăzute la alin. (4) beneficiază de drepturile care se acordă personalului de specialitate în temeiul legislaţiei privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN-SORIN DUMITRESCUBucureşti, 26 iunie 2013.Nr.195.--------