LEGE nr. 187 din 25 iunie 2013pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 1 iulie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poștale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 15 martie 2013, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 2, punctul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:"16. colet poștal - trimitere poștală cu greutatea maximă de 50 kg, ce conține bunuri cu sau fără valoare comercială;"2. La articolul 5, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Furnizorii de servicii poștale au obligația de a contribui la cheltuielile administrative ale autorității de reglementare, prin plata unui tarif de monitorizare conform prevederilor cap. X «Tariful de monitorizare» din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012."3. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Furnizorii de servicii poștale incluse în sfera serviciului universal beneficiază de dreptul de a instala, a întreține, a înlocui și a muta cutii poștale pe imobilele aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu titlu gratuit, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."4. La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:"(5) Orice furnizor de servicii poștale care asigură condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență pentru prestarea serviciilor poștale din sfera serviciului universal poate fi desemnat ca furnizor de serviciu universal pentru prestarea unuia sau mai multor servicii din sfera serviciului universal, pe întreg teritoriul național ori doar pe o parte a acestuia, astfel încât să se asigure acoperirea întregului teritoriu, pentru o perioadă suficientă care să asigure viabilitatea economică a serviciilor furnizate, dar nu mai mult de 10 ani."5. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 14, orice drepturi speciale sau exclusive privind furnizarea de servicii poștale încetează."6. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) În cazul în care estimează că din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, în condițiile art. 8-12, rezultă un cost net care constituie o sarcină injustă pentru furnizorii de serviciu universal, autoritatea de reglementare va decide să compenseze costul net prin intermediul unui mecanism de partajare a acestui cost între furnizorii de servicii poștale și/sau utilizatori și, atunci când este cazul, din fonduri publice."7. La articolul 23, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:"(1^1) În măsura în care sumele care ar putea fi colectate din contribuțiile prevăzute la alin. (1), în condițiile stabilirii unui cuantum al contribuțiilor rezonabil și care să nu aducă atingere viabilității economice a furnizorilor, sunt insuficiente, diferența dintre costul net determinat și aceste sume se suportă din fonduri publice.(1^2) În acest scop, dacă autoritatea de reglementare previzionează existența unei diferențe între costul net determinat și suma colectată prin mecanismul de partajare a costului între furnizorii de servicii poștale și/sau utilizatori, aceasta o comunică Ministerului Finanțelor Publice, până la data de 15 septembrie a fiecărui an, iar Ministerul Finanțelor Publice are obligația introducerii acesteia în proiectul legii bugetului de stat pentru anul următor.(1^3) Autoritatea de reglementare stabilește și comunică Ministerului Finanțelor Publice condițiile în care se virează furnizorilor de serviciu universal diferența determinată conform prevederilor alin. (1^2), iar Ministerul Finanțelor Publice are obligația de a vira furnizorilor de serviciu universal aceste sume, în termen de 30 de zile de la data comunicării condițiilor stabilite de autoritatea de reglementare."8. Articolul 27 se abrogă.9. La articolul 35, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:"(2) Următoarele categorii de trimiteri poștale sunt admise la colectare, sortare, transport și livrare numai dacă, pe lângă condițiile generale, sunt îndeplinite și condițiile speciale prevăzute pentru transportul acestor bunuri, astfel:"10. La articolul 38, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:"(5) Furnizorul de serviciu universal are obligația de a păstra, timp de cel puțin 18 luni de la data depunerii, trimiterile poștale care fac obiectul serviciilor din sfera serviciului universal pe care nu a putut să le livreze."11. La articolul 38, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:"(6) Termenele prevăzute la alin. (3)-(5) se aplică și în cazul trimiterilor poștale internaționale, dacă prin acordurile internaționale la care România este parte nu se prevede altfel.(7) Termenul de păstrare a trimiterilor poștale în alte cazuri decât cel prevăzut la alin. (5) se stabilește prin contractul încheiat de furnizorul de servicii poștale cu utilizatorii, fără a putea fi mai mic de 9 luni de la data depunerii trimiterii poștale."12. La articolul 41, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzătoare pentru prejudiciul cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totală sau parțială ori prin deteriorarea trimiterii, despăgubire prevăzută la art. 42. Pagubele indirecte și beneficiile nerealizate nu se despăgubesc."13. La articolul 44, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Sumele a căror plată sau rambursare nu a fost reclamată de către cei în drept, în termen de 6 luni de la data depunerii acestora, rămân definitiv câștigate furnizorilor de servicii poștale."14. La articolul 45, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Trimiterile poștale care nu au putut fi livrate destinatarilor și nici expeditorilor devin proprietatea furnizorului de servicii poștale, după expirarea termenului de păstrare stabilit potrivit art. 38 alin. (5) sau (7), după caz."15. După articolul 47 se introduce un nou capitol, capitolul VIII^1, cuprinzând articolele 47^1 și 47^2, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VIII^1Emiterea și comercializarea timbrelor și efectelor poștaleArt. 47^1. - (1) Timbrele și efectele poștale sunt o manifestare a suveranității statului și vor fi emise și puse în circulație numai sub autoritatea statului.(2) Emiterea, punerea și retragerea din circulație a timbrelor și a efectelor poștale, precum și distribuirea și comercializarea acestora se realizează de către Societatea Comercială «Romfilatelia» - S.A., persoană juridică de interes public.(3) Pe lângă MSI se înființează Comisia filatelică, structură fără personalitate juridică, cu atribuții de avizare și consultanță în domeniul timbrelor și efectelor poștale.(4) Structura, atribuțiile și modul de funcționare ale Comisiei filatelice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) MSI este organul administrației publice centrale care exercită drepturile de control al statului asupra persoanei juridice emitente a timbrelor și efectelor poștale prevăzute la alin. (2).Art. 47^2. - (1) Aplicarea prevederilor art. 47^1 alin. (2) se realizează cu respectarea acordurilor internaționale în domeniu la care România este parte.(2) Planurile emisiunilor de timbre și efecte poștale și condițiile de emitere, tipărire, punere în circulație, retragere din circulație și de comercializare a acestora se stabilesc cu respectarea prevederilor legale și a acordurilor internaționale la care România este parte.(3) Planurile emisiunilor de timbre și efecte poștale se stabilesc anual de către Comisia filatelică, la propunerea persoanei juridice de interes public prevăzute la art. 47^1 alin. (2)."16. La articolul 52 alineatul (2), punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:"2. nerespectarea, de către furnizorul de serviciu universal, a condițiilor stabilite de către ANCOM, potrivit art. 10 alin. (1) sau art. 10 alin. (3), precum și încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 10 alin. (2);"17. La articolul 52 alineatul (2), punctul 13 se abrogă.18. La articolul 52 alineatul (2), punctul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:"21. nerespectarea termenului minim de păstrare a trimiterilor prevăzut la art. 38 alin. (5) și (6) sau stabilit potrivit art. 38 alin. (7);"19. La articolul 52 alineatul (2), după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 23, cu următorul cuprins:"23. nerespectarea planurilor emisiunilor de timbre și efecte poștale sau a condițiilor de emitere, tipărire, punere în circulație, retragere din circulație ori comercializare a acestora."20. La articolul 53 alineatul (1) punctul 2, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:"b) cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 52 alin. (2) pct. 3, 11, 15, 19 și 23;c) cu amendă de la 5.000 lei până la 2% din cifra de afaceri, pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 52 alin. (2) pct. 1, 2, 4-10, 12, 14, 16 și 17."21. La articolul 54, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:"Art. 54. - (1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență revine astfel:a) ANCOM, care acționează prin personalul de specialitate împuternicit în acest scop, denumit în continuare personal de control, ori, după caz, Ministerului Afacerilor Interne, care acționează prin ofițerii sau agenții de poliție, ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum și polițiștii de frontieră, pentru faptele constatate în zona specifică de competență;b) MSI, care acționează prin personalul împuternicit în acest scop."22. La articolul 55, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:"(2) Contravențiile prevăzute la art. 52 alin. (2) pct. 1, 2, 4-6 și 15-22 se constată de către personalul de control prin procesul-verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii, iar sancțiunea se aplică de către președintele ANCOM, prin rezoluție scrisă, pe procesul-verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii."23. La articolul 55, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Constatarea și aplicarea sancțiunilor pentru contravenția prevăzută la art. 52 alin. (2) pct. 23 se realizează de către personalul MSI împuternicit în acest scop, prin procesul-verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii."24. După articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 55^1, cu următorul cuprins:"Art. 55^1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravențiile prevăzute la art. 52 alin. (2) pct. 3, pct. 7-12 și pct. 14 se constată și se sancționează prin decizie de către președintele ANCOM.(2) Dacă, în cadrul unei acțiuni de control, se constată nerespectarea uneia dintre dispozițiile legale a căror încălcare este prevăzută drept contravenție la art. 52 alin. (2) pct. 3, pct. 7-12 și pct. 14, persoanei în cauză i se acordă un termen de maximum 5 zile de la data comunicării celor constatate, în care să formuleze obiecțiuni cu privire la încălcarea săvârșită.(3) Decizia prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare a contravenientului, data săvârșirii faptei, descrierea faptei contravenționale și a împrejurărilor care pot fi avute în vedere la individualizarea sancțiunii, indicarea temeiului legal potrivit căruia se stabilește și se sancționează contravenția, eventualele obiecțiuni formulate de contravenient potrivit alin. (2), sancțiunea principală și eventualele sancțiuni complementare aplicate, termenul și modalitatea de plată a amenzii, termenul de exercitare a căii de atac și instanța competentă să soluționeze acțiunea.(4) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunii potrivit alin. (1) se prescrie în termen de un an de la data săvârșirii faptei. În cazul încălcărilor care durează în timp sau al celor realizate în considerarea aceleiași rezoluții, prin mai multe acțiuni ori inacțiuni, la diferite intervale de timp, prescripția începe să curgă de la data constatării sau de la data încetării ultimului act ori fapt săvârșit, dacă acest moment intervine anterior constatării.(5) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică contravenientului și poate fi atacată în contencios administrativ în condițiile art. 12 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare.(6) Termenul în interiorul căruia contravenientul are obligația achitării amenzii este, prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, de 30 de zile de la data comunicării deciziei prevăzute la alin. (1) și va fi prevăzut în mod expres în cuprinsul acesteia. Odată cu decizia, contravenientului i se comunică și înștiințarea de plată, care conține mențiunea privind obligativitatea achitării amenzii în termenul prevăzut în decizia de constatare și aplicare a sancțiunii.(7) Decizia prevăzută la alin. (1), neatacată în termenul legal, precum și hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluționat acțiunea în contencios administrativ formulată împotriva acesteia constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. Acțiunea în contencios administrativ în condițiile alin. (5) suspendă executarea numai în ceea ce privește plata amenzii, până la pronunțarea de către instanța de judecată a unei hotărâri definitive.(8) Sumele provenite din amenzile aplicate în conformitate cu dispozițiile prezentului articol se fac venit integral la bugetul de stat. Executarea se face în condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind executarea silită a creanțelor fiscale. În vederea punerii în executare a sancțiunii, ANCOM comunică, din oficiu, organelor de specialitate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, decizia prevăzută la alin. (1), după expirarea termenului prevăzut în aceasta sau după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești prin care s-a soluționat acțiunea în contencios administrativ."25. La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:"Art. 56. - (1) În cazul constatării unei contravenții în conformitate cu dispozițiile art. 55 sau 55^1, ANCOM poate dispune măsurile necesare pentru a asigura încetarea încălcării și remedierea situației produse. Măsurile vor fi adecvate și proporționale cu încălcarea săvârșită și vor prevedea un termen în care furnizorul trebuie să se conformeze acestora."26. La articolul 56 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c, cu următorul cuprins:"c) pentru contravențiile constatate în conformitate cu prevederile art. 55^1, de către președintele ANCOM, prin decizie."27. Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:"Art. 58. - (1) Ținând seama de gradul de pericol social al faptei săvârșite, împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit și urmarea produsă, președintele ANCOM poate dispune, prin decizie, suspendarea sau retragerea dreptului de a furniza servicii poștale, în următoarele situații:a) încălcarea, de către furnizorii de servicii poștale, a drepturilor acordate furnizorului de serviciu universal, în temeiul prevederilor art. 14;b) nerespectarea, de către furnizorul de serviciu universal, a condițiilor stabilite de către ANCOM potrivit art. 10 alin. (1) sau art. 10 alin. (3) ori încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 10 alin. (2);c) nerespectarea, de către furnizorii de servicii poștale, a obligațiilor care le incumbă, potrivit regimului de autorizare generală;d) încălcarea, de către furnizorul de serviciu universal, a obligațiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) și (3), precum și nerespectarea modalităților stabilite de către ANCOM, potrivit art. 16 alin. (4);e) practicarea, de către furnizorul de serviciu universal, a unor tarife speciale, cu nerespectarea dispozițiilor art. 17;f) nerespectarea, de către furnizorul de serviciu universal, a obligației stabilite în conformitate cu art. 18;g) practicarea, de către furnizorul de serviciu universal, a unor tarife terminale, cu nerespectarea prevederilor art. 19;h) nerespectarea, de către furnizorul de serviciu universal, a obligației de a ține o evidență contabilă separată, în condițiile prevăzute la art. 24;i) netransmiterea informațiilor solicitate conform prevederilor art. 25 alin. (2), art. 50 alin. (1) sau art. 54 alin. (2), precum și a informațiilor stabilite în conformitate cu art. 50 alin. (3);j) nerespectarea de către furnizorii de servicii poștale a obligației impuse în conformitate cu dispozițiile art. 28;k) nerespectarea de către furnizorul de serviciu universal a cerințelor minime de calitate stabilite potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1)-(3);l) nerespectarea de către furnizorului de serviciu universal a obligațiilor impuse potrivit dispozițiilor art. 31.(2) În cazul prestării sau oferirii de către un furnizor de servicii poștale a altor servicii decât cele pentru care a obținut dreptul de furnizare, ANCOM va retrage furnizorului în cauză dreptul de a furniza servicii poștale pe baza regimului de autorizare generală, acesta nemaiputând furniza servicii poștale pe o perioadă de 3 ani de la aplicarea sancțiunii.(3) Dacă, în termen de 45 de zile de la data scadenței, furnizorul de servicii poștale nu achită tariful de monitorizare prevăzut la art. 5 alin. (8) ori contribuția și/sau sumele colectate pentru compensarea costului net al serviciilor din sfera serviciului universal, prevăzută la art. 23, precum și accesoriile acestora, ANCOM, după caz, îi poate suspenda sau retrage dreptul de a furniza servicii poștale pe baza regimului de autorizare generală.(4) Pentru netransmiterea, de către furnizorul de servicii poștale, a documentelor prevăzute la art. 130 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, până la data de 10 septembrie a anului pentru care se datorează tariful de monitorizare, ANCOM îi poate suspenda sau retrage acestuia dreptul de a furniza servicii poștale pe baza regimului de autorizare generală.(5) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii."28. Articolul 61 se abrogă.29. După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 61^1, cu următorul cuprins:"Art. 61^1. - În situații excepționale, precum: stare de asediu, stare de urgență, dezastre sau calamități, MSI, în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale și cu celelalte instituții din sistemul național de apărare, poate dispune reorganizarea, restrângerea ori suspendarea temporară a serviciilor poștale, făcând publică această decizie."30. Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:"Art. 62. - Ordonanța Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul ordonanței se modifică și va avea următorul cuprins:«ORDONANȚĂprivind Conservatorul de timbre»2. Articolul 1 se abrogă.3. La articolul 2, partea introductivă și literele a)-m) și o)-v) se abrogă.4. Articolele 3 - 10 se abrogă.5. La articolul 11, partea introductivă și literele c) - g) se abrogă.6. Articolele 12 - 14, 15, 16 și 18 se abrogă.7. La articolul 22, alineatele (1), (2) și (4) -(6) se abrogă.8. Articolele 23, 24, 25 - 32, 34 și 37 - 39 se abrogă.9. Articolele 40, 41, 42 și 43 se abrogă.10. Articolele 44, 45, 47 - 50, 52 și 53 se abrogă.11. La articolul 54, alineatul (1) se abrogă.12. Articolele 55 - 57 se abrogă.13. La articolul 58, punctele 1-19, 20 și 20^1 se abrogă.14. La articolul 59, litera a) a alineatului (1) și alineatele (2) și (4) se abrogă.15. Articolul 60 se abrogă.16. La articolul 61, alineatele (1), (3), (4) și (6) se abrogă.17. Articolele 62, 65, 66 și 67 - 69 se abrogă."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILORVALERIU-ȘTEFAN ZGONEAPREȘEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCUBucurești, 25 iunie 2013.Nr. 187.__________