HOTĂRÂRE nr. 401 din 19 iunie 2013pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 29 iunie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor ia măsurile necesare în vederea stocării pe suport electronic a grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 şi în vederea afişării acesteia pe site-ul instituţiei.  +  Articolul 3Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prefecţii, primarii, entităţile învestite de lege cu atribuţii în procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv şi de stabilire a măsurilor reparatorii, precum şi orice alte instituţii abilitate ale statului vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 10 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 11 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi normele metodologice corespunzătoare art. 15, art. 16, pct. 16.1-16.20, art. 17, 18, 18^1, art. 18^2, pct. 18^2.1-18^2.5, art. 18^5, pct. 18^5.1-18^5.2 şi art. 22, pct. 22.1-22.14 din titlul VII al Legii nr. 247/2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 27 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Restituirea Proprietăţilor,George BăeşuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Vlad Ştefan StoicaViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul afacerilor interne,Radu StroeMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaBucureşti, 19 iunie 2013.Nr. 401.  +  AnexăNORMA 19/06/2013