ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 77 din 26 iunie 2013pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 29 iunie 2013  Luând în considerare faptul că o premisă determinantă în stabilirea obiectivelor și strategiilor guvernamentale o constituie armonizarea legislației specifice administrației publice în vederea eficientizării actului administrativ,ținând cont de faptul că activitatea administrației publice trebuie să fie măsurabilă și eficientă, se impune luarea cu celeritate a unor măsuri privind numărul de posturi aprobate autorităților și instituțiilor publice, care vizează ajustarea și reașezarea structurilor funcționale de o manieră flexibilă, care să permită îndeplinirea cu eficiență a atribuțiilor instituționale.Având în vedere lipsa de personal de la nivelul multor unități administrativ-teritoriale, ca urmare a vacantării unor posturi, precum și menținerea restricției din anul 2009 privind ocuparea unui post dacă se vacantează 7, se impune luarea unor măsuri pentru a asigura condiții minime privind funcționalitatea acestora.Adoptarea acestor măsuri în regim de urgență se impune având în vedere necesitatea eliminării riscului unor potențiale presiuni suplimentare asupra cheltuielilor bugetului general consolidat, precum și necesitatea asigurării funcționalității autorităților administrației publice locale.Întrucât aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se desființează posturile vacante la:a) ministere;b) instituțiile și autoritățile publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, indiferent de modul de finanțare;c) instituțiile și autoritățile publice finanțate integral sau parțial din bugetul asigurărilor sociale de stat și/sau din bugetele fondurilor speciale;d) instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.(2) Fac excepție de la reducerea prevăzută la alin. (1) următoarele:a) posturile vacante determinate ca diferență între numărul posturilor corespunzător categoriei unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 și numărul posturilor ocupate, stabilit potrivit prevederilor pct. 1 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare, precum și posturile vacante din compartimentele autorităților administrației publice locale pentru care au fost stabilite posturi potrivit prevederilor pct. 2-4 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare;b) posturile vacante unice din cadrul instituțiilor publice locale, definite ca acele posturi ale căror atribuții, prin conținutul și natura lor sau prin responsabilitățile stabilite, nu se regăsesc într-o altă componentă funcțională;c) posturile vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și posturile vacante ocupate temporar la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;d) posturile vacante din unitățile și instituțiile de învățământ și cercetare, unitățile sanitare, unitățile de asistență socială și unitățile de asistență medico-socială, Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și cabinetele de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii;e) posturile vacante a căror ocupare a fost aprobată potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013;f) posturile vacante aferente funcțiilor de demnitate publică și celor asimilate acestora, funcțiilor de primar, de viceprimar, de președinte/vicepreședinte al consiliului județean, inclusiv cele aferente cabinetelor acestora;g) posturile vacante aferente funcțiilor publice de conducere generale, specifice sau cu statut special, cele aferente categoriei înalților funcționari publici, precum și cele aferente funcțiilor militare de conducere, cele de secretar al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și de administrator public, precum și posturile vacante de conducere pentru personalul contractual;h) posturile vacante din cadrul Ministerului Apărării Naționale, care sunt stabilite în conformitate cu procesul de planificare a apărării la nivel național, cu standardele NATO și legislația în vigoare;i) posturile vacante din structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și cele necesare încadrării, în condițiile legii, a promoției de ofițeri, subofițeri, agenți de poliție, maiștri militari și funcționari publici cu statut special din anul 2013 de către Ministerul Afacerilor Interne și Administrația Națională a Penitenciarelor;j) posturile vacante din structurile sau instituțiile nou-înființate în cadrul ori în subordinea instituțiilor și autorităților publice din administrația publică centrală, care au atribuții noi, stabilite prin acte normative, a căror înființare s-a aprobat în anul 2013, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dacă acestea s-au înființat prin reorganizarea altor structuri sau instituții publice deja existente, precum și posturile vacante din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și structurile din subordinea acestora, care se reduc conform procesului de reorganizare a acestora;k) posturile vacante din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, Serviciului Exterior al Ministerului Afacerilor Externe și din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice și al structurilor din subordinea acesteia;l) posturile vacante din cadrul autorităților de management și organismelor intermediare, agențiilor de plată subordonate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care gestionează fonduri externe nerambursabile;m) posturile vacante unice din cadrul unităților subordonate/în coordonarea/sub autoritatea ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, definite ca acele posturi ale căror atribuții, prin conținutul și natura lor sau prin responsabilitățile stabilite, nu se regăsesc într-o altă componentă organizatorică.  +  Articolul 2Numărul total al posturilor ocupate, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se reduce potrivit anexei nr. 2, cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.  +  Articolul 3(1) Instituțiile și autoritățile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligația să își modifice structurile funcționale, astfel încât numărul total al funcțiilor de conducere din cadrul fiecărei autorități sau instituții publice care are în aparatul propriu/de specialitate și personal contractual ori, după caz, numai personal contractual să fie de maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate. Pentru determinarea numărului total al funcțiilor de conducere prin aplicarea cotei de 12%, se procedează după cum urmează:a) în cazul în care numărul rezultat este mai mic de unu, acesta se rotunjește la întreg;b) în cazul în care numărul rezultat este mai mare de unu, acesta se rotunjește la numărul întreg imediat superior acestuia, dacă fracțiunea este mai mare de 0,50.(2) Numărul funcțiilor de conducere stabilit potrivit alin. (1) nu include funcțiile de demnitate publică alese sau numite, precum și cele asimilate acestora, funcțiile de primar, de viceprimar, de președinte/vicepreședinte al consiliului județean, funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici, funcțiile publice de secretar al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, funcțiile de administratori publici, funcțiile de conducere din cabinetul demnitarului și funcțiile de conducere a căror ocupare se face prin detașare cu personal din cadrul instituțiilor din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională, conform statelor de organizare "Anexa M", aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.(3) Structura funcțională a autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte următoarele cerințe:a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuție;b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuție;c) pentru constituirea unei direcții este necesar un număr de minimum 15 posturi de execuție;d) pentru constituirea unei direcții generale este necesar un număr de minimum 25 de posturi de execuție.(4) În situația în care, prin aplicarea prevederilor art. 1, 2 și alin. (1)-(3) din prezentul articol, se desființează o funcție de conducere ocupată, se transformă postul propriu al persoanei într-o funcție de execuție corespunzătoare studiilor și condițiilor de vechime ale acesteia.(5) În situația în care, prin aplicarea prevederilor art. 1, 2 și alin. (1)-(3) din prezentul articol, serviciul public deconcentrat își modifică structura stabilită prin actul normativ de înființare, acesta își păstrează denumirea, iar conducătorul/adjunctul acestuia, după caz, titulatura și salarizarea.(6) În cazul posturilor de conducere din instituțiile publice locale transformate potrivit alin. (4), titularii acestora își păstrează până la 31 decembrie 2013 drepturile salariale aferente funcției de conducere deținute anterior transformării.  +  Articolul 4Instituțiile și autoritățile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligația ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, să adopte/emită actele normative/administrative specifice de aprobare a structurii funcționale, în conformitate cu măsurile prevăzute la art. 1-3, după caz.  +  Articolul 5(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, toate instituțiile și autoritățile publice pot ocupa prin concurs/examen posturi conform principiului: "unu la unu", respectiv la un post ocupat devenit vacant, un post ocupat.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) pot aplica principiul prevăzut la alin. (1), după reorganizarea instituțiilor și autorităților administrației publice, potrivit art. 1-4.(3) Ocuparea posturilor vacante prin concurs/examen, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) și b), se face numai după obținerea avizului favorabil al Guvernului, prin notă inițiată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Finanțelor Publice, pe baza solicitărilor justificate ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, cu condiția încadrării în plafonul cheltuielilor de personal și al cheltuielilor de personal aprobate prin buget. Procedura de transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.(4) Ocuparea posturilor vacante prin concurs/examen, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d), se face numai după obținerea avizului favorabil al Guvernului, prin notă inițiată de Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății, respectiv Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, după caz, și Ministerul Finanțelor Publice, pe baza solicitărilor justificate ale ordonatorilor principali de credite, cu condiția încadrării în plafonul cheltuielilor de personal și al cheltuielilor de personal aprobate prin buget.(5) Ocuparea posturilor vacante prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. h)-m) se face în condițiile legii, numai după aprobarea Guvernului, prin memorandum, cu condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.  +  Articolul 6(1) Anual, prin hotărâre, Guvernul poate stabili numărul maxim de posturi care se pot înființa și ocupa, suplimentar posturilor stabilite după aplicarea prevederilor art. 1-3, în condițiile legii, de către instituțiile și autoritățile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), cu respectarea prevederilor Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010.(2) Numărul posturilor suplimentare prevăzute la alin. (1), pentru instituțiile și autoritățile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), se aprobă prin memorandum de către Guvern.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei de ordonanțe de urgență, următoarele acte normative se modifică după cum urmează:A. Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 19 octombrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Structura organizatorică și numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Naționale de Prognoză se aprobă prin hotărâre a Guvernului.2. Anexa "Structura organizatorică a Comisiei Naționale de Prognoză" se abrogă.B. Alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului, inclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.C. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 98 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) la împlinirea unui termen de 3 luni de la data numirii prin mobilitate în funcția publică corespunzătoare categoriei de înalți funcționari publici de inspector guvernamental.2. Articolul 112 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 112(1) Numărul total al funcțiilor de conducere din cadrul fiecărei autorități sau instituții publice este de maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate. Pentru determinarea numărului total al funcțiilor de conducere prin aplicarea cotei de 12%, se procedează după cum urmează:a) în cazul în care numărul rezultat este mai mic de unu, acesta se rotunjește la întreg;b) în cazul în care numărul rezultat este mai mare de unu, acesta se rotunjește la numărul întreg imediat superior acestuia, dacă fracțiunea este mai mare de 0,50.(2) Numărul funcțiilor de conducere stabilit potrivit alin. (1) nu include funcțiile de demnitate publică alese sau numite, precum și cele asimilate acestora, funcțiile de primar, de viceprimar, de președinte/vicepreședinte al consiliului județean, funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici, funcțiile publice de secretar al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, funcțiile de administratori publici, funcțiile de conducere din cabinetul demnitarului și funcțiile de conducere a căror ocupare se face prin detașare cu personal din cadrul instituțiilor din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională, conform statelor de organizare "Anexa M", aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.  +  Articolul 8Instituțiile publice ale căror organizare și funcționare sunt reglementate prin actele normative prevăzute la art. 7 au obligația ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, să supună spre adoptare hotărârile Guvernului de stabilire a numărului de posturi și a structurii funcționale, în conformitate cu măsurile prevăzute la art. 1-3, după caz.  +  Articolul 9Instituțiile și autoritățile la care se face referire la art. 7 vor funcționa, potrivit prevederilor legale aflate în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență, până la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind aprobarea numărului de posturi și a structurii funcționale ale acestora.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale și
  administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Enache Jiru,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Ministrul economiei,
  Varujan Vosganian
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învățământ superior,
  cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Ministrul delegat pentru proiecte de
  infrastructură de interes național și investiții străine,
  Dan-Coman Șova
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa
  Ministrul pentru societatea informațională,
  Dan Nica
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul culturii,
  Daniel-Constantin Barbu
  p. Ministrul tineretului și sportului,
  Emilia Carmen Tocală,
  secretar de stat
  p. Ministrul justiției,
  Simona-Maya Teodoroiu,
  secretar de stat
  București, 26 iunie 2013.Nr. 77.  +  Anexa nr. 1Numărul posturilor stabilit pentru fiecare categorie de unitate/subdiviziune administrativ-teritorială în vederea aplicării excepției prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) din ordonanța de urgență
  Tipul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Codul grupei Grupe în funcție de numărul locuitorilor la 1 ianuarie 2012 Nr. de posturi
  C - comune 141 cel mult 1.500 9
  142 1.501-3.000 11
  143 3.001-5.000 15
  144 5.001-10.000 17
  145 10.001-20.000 22
  O - orașe 131 1.501-3.000 22
  132 3.001-5.000 24
  133 5.001-10.000 30
  134 10.001-20.000 35
  135 20.001-50.000 50
  M - municipii 121 10.001-20.000 50
  122 20.001-50.000 70
  123 50.001-100.000 150
  124 100.001-200.000 200
  125 200.001-400.000 350
  CJ - consilii județene 111 cel mult 500.000 250
  112 cel puțin 500.001 400
  Sectoarele municipiului București 150 330
  Municipiul București 160 600
  NOTĂ:Prezenta anexă nu modifică prevederile anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare.
   +  Anexa nr. 2Instituțiile publice care aplică reducerea cu 4% a posturilor ocupate conform prevederilor art. 2 din ordonanța de urgență------------*1) Se referă la aparatul central și la instituțiile/autoritățile publice/organele de specialitate aflate în subordine, sub autoritate sau coordonare.
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale*1)
  Ministerul Afacerilor Interne*2)
  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice*1)
  Ministerul Economiei*1)
  Ministerul Educației Naționale*3)
  Ministerul Finanțelor Publice*4)
  Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice*5)
  Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice*1)
  Ministerul Sănătății*6)
  Ministerul Transporturilor*1)
  Secretariatul General al Guvernului*1)
  *2) Se referă la aparatul central al ministerului și la instituțiile prefectului.*3) Se referă la aparatul central al ministerului și la inspectoratele școlare.*4) Se referă la aparatul central și la instituțiile/autoritățile publice/organele de specialitate aflate în subordine, sub autoritate sau coordonare, cu excepția posturilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și structurile din subordinea acesteia care se reduc conform hotărârii Guvernului de reorganizare a acesteia.*5) Se referă la aparatul central și la instituțiile/autoritățile publice/organele de specialitate aflate în subordine, sub autoritate sau coordonare, finanțate integral de la bugetul de stat.*6) Se referă la aparatul central al ministerului și la direcțiile de sănătate publică.NOTĂ:Ordonatorii principali de credite ai instituțiilor prevăzute în prezenta anexă stabilesc numărul de posturi care se reduc în aparatul propriu și/sau în instituțiile și autoritățile din subordine, sub autoritate, în coordonare sau finanțate prin bugetul acestora, în conformitate cu analizele proprii, astfel încât să reflecte reducerea cu 4% a numărului total de posturi ocupate.----