LEGE nr. 193 din 26 iunie 2013privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 10 decembrie 2012, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 6, litera b^1) a articolului 8 se abrogă.2. La articolul I, după punctul 8 se introduc trei noi puncte, punctele 8^1-8^3, cu următorul cuprins:8^1. La articolul 15, alineatul (1^1) se abrogă.8^2. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:«Art. 16^1. - Regiile autonome sau companiile naționale/societățile comerciale care nu se încadrează în prevederile art. 8 sau 9, dar al căror capital integral ori majoritar este deținut de un organism al statului, pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare de servicii/execuție de lucrări a căror valoare estimată depășește pragul prevăzut la art. 19 trebuie să elaboreze norme procedurale interne care să asigure respectarea principiilor nediscriminării și egalității de tratament, transparenței, proporționalității și recunoașterii reciproce. Normele procedurale interne vor fi aprobate de către autoritatea tutelară.»8^3. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:«Art. 19. - Autoritatea contractantă achiziționează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziției, estimată conform prevederilor secțiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depășește echivalentul în lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziție de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziție de lucrări. Achiziția se realizează pe bază de document justificativ.»3. La articolul I punctul 26, litera b) a alineatului (3) al articolului 79 se modifică și va avea următorul cuprins:b) cazul în care autoritatea contractantă constată din oficiu că sunt necesare clarificări cu privire la documentația de atribuire, fiind pusă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), și prin clarificarea adusă se modifică informațiile deja publicate, se afectează modul de elaborare a ofertelor și devine necesară publicarea unei erate.4. La articolul I punctul 36, litera d) a articolului 150 se modifică și va avea următorul cuprins:d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă, pe baza criteriului de atribuire precizat în documentația de atribuire.5. La articolul I, după punctul 41 se introduc patru noi puncte, punctele 41^1-41^4, cu următorul cuprins:41^1. La articolul 186, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:«(2) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează situația economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 și ale art. 181 lit. a), c^1) și d).»41^2. La articolul 190, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:«(2) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția candidatului/ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate. Persoana care asigură susținerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 și ale art. 181 lit. a), c^1) și d).»41^3. După articolul 193 se introduce un nou articol, articolul 193^1, cu următorul cuprins:«Art. 193^1. - Certificarea respectării standardelor de asigurare a calității nu poate face obiectul susținerii acordate de către o altă persoană.»41^4. După articolul 196 se introduce un nou articol, articolul 196^1, cu următorul cuprins:«Art. 196^1. - Certificarea respectării standardelor de protecție a mediului nu poate face obiectul susținerii acordate de către o altă persoană.»6. La articolul I punctul 44, alineatul (1^1) al articolului 202 se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) O ofertă prezintă un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, atunci când prețul ofertat, fără T.V.A., reprezintă mai puțin de 80% din valoarea estimată a contractului respectiv.7. La articolul I, după punctul 44 se introduce un nou punct, punctul 44^1, cu următorul cuprins:44^1. La articolul 203, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:«Art. 203. - (1) Atunci când autoritatea contractantă constată că o ofertă are un preț aparent neobișnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă poate fi respinsă pe acest temei numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul este în imposibilitate de a demonstra, într-o perioadă de timp stabilită de autoritatea contractantă și care nu poate fi mai scurtă de 3 zile, că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal.»8. La articolul I, după punctul 72 se introduce un nou punct, punctul 72^1, cu următorul cuprins:72^1. După articolul 288 se introduce un nou articol, articolul 288^1, cu următorul cuprins:«Art. 288^1. Părțile pot conveni ca litigiile în legătură cu executarea contractelor reglementate de prezenta ordonanță de urgență să fie soluționate prin arbitraj.»9. La articolul I punctul 76, alineatele (2) și (3) ale articolului 294 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Contravențiile prevăzute la art. 293 lit. f), i^1), n), u) și v) se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.(3) Contravențiile prevăzute la art. 293 lit. c), k), m^1), q), s), t) și w) se sancționează cu amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei.10. La articolul I punctul 76, după alineatul (3) al articolului 294 se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2 ), cu următorul cuprins:(3^1) Contravenția prevăzută la art. 293 lit. a) se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.(3^2) Contravenția prevăzută la art. 293 lit. e^1) se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei.11. La articolul I punctul 76, după alineatul (7) al articolului 294 se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu următorul cuprins:(8) Pentru contractele a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2), amenda prevăzută ca sancțiune pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 293 reprezintă 50% din sumele prevăzute la alin. (2), (3), (3^2) și (4). Prevederile alin. (3^1) rămân aplicabile.(9) În cazul contractelor finanțate din fonduri europene și/sau din fonduri publice naționale aferente acestora, cu excepția achizițiilor derulate de beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, prevederile alin. (1)-(8) se aplică doar contravențiilor care nu constituie abatere potrivit anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(10) În cazul prevăzut la alin. (9), constatările Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, ca urmare a acțiunii de supraveghere a modului de atribuire a contractului de achiziție publică, sunt transmise, spre valorificare, autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene.12. La articolul I, după punctul 77 se introduce un nou punct, punctul 77^1, cu următorul cuprins:77^1. Articolul 296^1 se abrogă.13. La articolul I, punctele 78-81 se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 26 iunie 2013.Nr. 193.-----