ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 26 iunie 2013pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 28 iunie 2013    Având în vedere necesitatea modificării şi completării Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, într-un termen cât mai scurt, astfel încât să se poată realiza urgent lucrările necesare pentru refacerea infrastructurii de gospodărire a apelor şi în mod special a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor,luând în considerare faptul că fenomenele meteorologice periculoase au condus la deteriorarea unor lucrări de infrastructură la nivel local, fiind necesară sprijinirea refacerii urgente a acestora,având în vedere că din cauza neadoptării modificărilor legislaţiei există riscul producerii unor noi pagube la infrastructura de gospodărire a apelor şi la obiectivele economice şi sociale protejate de această infrastructură, precum şi a unor întârzieri în repararea infrastructurii locale,luând în considerare că necesitatea modificării şi completării Legii nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă extraordinară,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 33, alineatele (4) şi (4^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale necesare interesului public local se acordă, în limita cantităţii maxime de 5.000 mc pe an, din care 1.000 mc pe an gratuit, autorităţii administraţiei publice locale prin autorizaţia de gospodărire a apelor. Această autorizaţie se eliberează anual, gratuit, la cererea consiliilor locale. Pentru exploatarea pe cursurile de apă care sunt traversate sau au în lungul lor infrastructura aflată în administrarea instituţiilor publice/societăţilor naţionale/ companiilor naţionale/societăţilor comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului, la o distanţă mai mică decât cea prevăzută în actele normative în vigoare, faţă de zona de protecţie, este necesar avizul acestora.(4^1) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale, în cazuri de urgenţă ca: viituri, precipitaţii care au avariat sau au distrus poduri, drumuri, obiective economice, gospodării individuale, în scopul refacerii acestora, în limita cantităţii maxime de 2.000 mc/an, se acordă, gratuit, pe baza notificării de începere a execuţiei, emisă de autorităţile bazinale de ape. Pentru exploatarea pe cursurile de apă care sunt traversate sau au în lungul lor infrastructura aflată în administrarea instituţiilor publice/societăţilor naţionale/companiilor naţionale/societăţilor comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului, la o distanţă mai mică decât cea prevăzută în actele normative în vigoare, faţă de zona de protecţie, este necesar avizul acestora."2. La articolul 85, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Finanţarea lucrărilor, construcţiilor şi instalaţiilor noi de apărare împotriva inundaţiilor se asigură după cum urmează: a) pentru râurile de ordinul 1, aşa cum sunt acestea definite în Cadastrul apelor, sumele se alocă de la bugetul de stat şi de la bugetul Administraţiei Naţionale «Apele Române»; b) pentru râurile de ordinul 2 şi ordinul 3 şi afluenţii acestora, aşa cum sunt acestea definite în Cadastrul apelor, sumele se alocă de la bugetul de stat, bugetele locale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, şi de la bugetul Administraţiei Naţionale «Apele Române»."3. La articolul 85, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Lista obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale «Apele Române» se aprobă anual, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, la propunerea conducătorului Administraţiei Naţionale «Apele Române»."  +  Articolul IIPrevederile art. 85 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi lucrărilor, construcţiilor şi instalaţiilor de apărare împotriva inundaţiilor, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul IIILegea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul mediului şischimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale şiadministraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Enache Jiru,secretar de statMinistrul economiei,Varujan VosganianBucureşti, 26 iunie 2013.Nr. 69._________