HOTĂRÂRE nr. 418 din 26 iunie 2013pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 27 iunie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în urma finalizării verificărilor efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a stabilirii numărului de beneficiari eligibili pentru fiecare dimensiune a exploataţiei din producţia vegetală şi animalieră, plăţile anuale suplimentare maxime/exploataţie pentru sectorul vegetal efectuate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în anul 2012 sunt prevăzute în anexa nr. 4."2. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Enache Jiru,secretar de statBucureşti, 26 iunie 2013.Nr. 418.  +  Anexa (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2010)Plăţile anuale suplimentare maxime/exploataţie pentrusectorul vegetal efectuate de Agenţia de Plăţi şiIntervenţie pentru Agricultură în anul 2012
  Nr. crt. Dimensiunea exploataţiei Plata suplimentară maximă pe exploataţie (euro)
  1. 0,30-5 ha 540
  2. 5,1-20 ha 611,43
  3. 21-50 ha 510
  4. 51-100 ha 510
  5. Peste 100 ha 510
  --------