DECIZIE nr. 257 din 21 mai 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, în ansamblul său
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 27 iunie 2013    Augustin Zegrean - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorIulia Antoanella Motoc - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorCristina Teodora Pop - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Geadina Trans Com" - S.R.L. din Târgu Mureş în Dosarul nr. 25.403/281/2012 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 168D/2013.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 169D/2013, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Autosig" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.623/299/2012 al Judecătoriei Alexandria - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 169D/2013.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Curtea, având în vedere conexitatea de obiect al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 169D/2013 la Dosarul nr. 168D/2013.Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării dosarelor.Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 169D/2013 la Dosarul nr. 168D/2013, care este primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, făcând trimitere la jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi arătând că nu au intervenit elemente noi, de natură a determina modificarea acesteia.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin Încheierea din 14 februarie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 25.403/281/2012, Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Geadina Trans Com" - S.R.L. din Târgu Mureş într-o cauză având ca obiect soluţionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii, reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002.Prin Încheierea din 21 februarie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 7.623/299/2012, Judecătoria Alexandria a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Autosig" - S.R.L. din Bucureşti într-o cauză având ca obiect soluţionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii, reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că art. 1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 încalcă dispoziţiile constituţionale invocate, întrucât duc la restrângerea dreptului de a utiliza reţeaua de drumuri naţionale, în situaţia schimbării numărului de înmatriculare a autovehiculului. Se arată că valabilitatea rovinietei achitată în avans se păstrează doar dacă utilizatorul comunică această schimbare, în scris, contra cost, Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Se susţine că îngrădirea dreptului anterior referit are loc, prin textele criticate, fără a fi îndeplinit vreunul dintre criteriile prevăzute la art. 53 din Legea fundamentală. Se arată, de asemenea, că dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, prin reglementarea în sarcina utilizatorilor de autovehicule a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale, discriminează proprietarii care sunt trecuţi ca utilizatori în certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor pe care le au în proprietate în raport cu acele persoane care, nerespectând dispoziţiile legale, nu figurează ca utilizatoare ale autovehiculelor ai căror proprietari sunt, dar şi utilizatorii de autovehicule români în raport cu cei străini, pentru care stabilesc regimuri juridice diferite. Se arată că dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 sunt echivoce, deoarece permit să fie trecute în certificatele de înmatriculare, ca utilizatori ai autovehiculelor, şi persoane fizice decedate sau persoane juridice radiate din Registrul Comerţului. Se mai susţine că ordonanţa criticată încalcă art. 25, 44, 45 şi 135 din Legea fundamentală, prin faptul că permite sancţionarea contravenţională a persoanelor juridice fără realizarea unor cercetări prealabile şi fără să existe o culpă reală a acestora, blocându-le astfel activitatea economică. Se arată că Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. s-ar putea prevala de dispoziţiile legale referitoare la executarea silită pentru a obţine plata sumelor de bani pretinse, fără a afecta activitatea operatorilor economici în cauză.Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că rovinietele achiziţionate îşi menţin valabilitatea în cazul schimbării numărului de înmatriculare al autovehiculului, că scopul dispoziţiilor criticate este acela de a permite întocmirea unei baze de date actualizate şi că taxele pe care proprietarul autovehiculului trebuie să le plătească sunt minime.Judecătoria Alexandria - Secţia civilă opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se susţine că textele criticate nu sunt de natură a crea discriminare între categoriile de utilizatori de autovehicule enumerate de către autorul excepţiei, întrucât acestea se află în situaţii juridice diferite, motiv pentru care legiuitorul a prevăzut în ceea ce le priveşte un regim juridic diferit. Se arată că nu poate fi reţinută nici încălcarea, prin prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, a dreptului la liberă circulaţie şi a libertăţii economice, actul normativ criticat stabilind cadrul legal al condiţiilor de exercitare a acestor libertăţi. Se mai susţine că dispoziţiile ordonanţei criticate nu încalcă dreptul de proprietate privată şi că prevederile art. 135 din Constituţie nu au incidenţă în cauză.Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru aşi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul arată că dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 sunt constituţionale. Se susţine că acestea nu contravin prevederilor art. 16, 20, 25, 44, 45 şi 135 din Constituţie şi că dispoziţiile constituţionale ale art. 23 nu au incidenţă în cauză. Se face trimitere la deciziile Curţii Constituţionale nr. 1.376 din 16 decembrie 2008, nr. 1.368 din 26 octombrie 2010, nr. 1.384 din 20 octombrie 2011, nr. 351 din 24 aprilie 2012, nr. 385 din 26 aprilie 2012, nr. 623 din 12 iunie 2012 şi nr. 860 din 18 octombrie 2012.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, precum şi dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, în ansamblul său. Prevederile art. 1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 au următorul cuprins: "Începând cu data de 1 octombrie 2010, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta îşi menţine valabilitatea numai în condiţiile în care utilizatorul informează în scris Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare, în vederea operării modificării în baza de date. Documentele necesare şi condiţiile de efectuare a modificării, precum şi tarifele aferente se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."Se susţine, în esenţă, că textele criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 20 cu privire la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 23 privind libertatea individuală, art. 25 referitor la libera circulaţie, art. 44 cu privire la dreptul de proprietate privată, art. 45 privind libertatea economică, art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi art. 135 cu privire la economie.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 1 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2002, prin Decizia nr. 624 din 12 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 7 august 2012, prin care a reţinut că acestea prevăd posibilitatea ca, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta să îşi menţină valabilitatea, cu condiţia ca utilizatorul să informeze în scris Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare, în vederea operării modificării în baza de date a Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. De asemenea, textul de lege prevede că documentele necesare şi condiţiile de efectuare a modificării, precum şi tarifele aferente se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. Aşadar, normele criticate instituie reguli speciale privind valabilitatea rovinietei, pentru toate categoriile de vehicule şi condiţiile ce trebuie îndeplinite în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru păstrarea valabilităţii rovinietei, necontravenind dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi.Referitor la pretinsa încălcare, prin textele criticate, a prevederilor art. 25 din Constituţie, Curtea a observat că aceasta nu poate fi reţinută, întrucât dreptul la liberă circulaţie se referă la mişcarea transfrontalieră a persoanelor şi la cea din interiorul frontierelor unui stat, vizând atât libertatea de mişcare propriu-zisă, cât şi libertatea oricărui cetăţean de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, precum şi dreptul de a emigra şi de a reveni în ţară. Stabilirea regulii potrivit căreia utilizatorul unui vehicul trebuie să informeze în scris Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare, pentru ca rovinieta să îşi menţină valabilitatea, nu este de natură să încalce dreptul fundamental reglementat la art. 25 din Constituţie.Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în decizia menţionată îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.Distinct de cele arătate, Curtea reţine că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2002 instituie reguli speciale privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, pentru diferite categorii de autovehicule şi de proprietari şi utilizatori ai acestora, stabilind acelaşi regim juridic în cadrul fiecărei categorii şi prevăzând în mod diferit de la o categorie la alta, în funcţie de particularităţile acestora. Astfel, persoanele enumerate de către autorul excepţiei, respectiv proprietari, care sunt şi utilizatori ai autovehiculelor pe care le deţin, utilizatori ai acestora care nu sunt proprietari, utilizatori români şi utilizatori străini, se află în situaţii juridice diferite, pentru ele legiuitorul reglementând soluţii legislative diferite, în realizarea scopului actului normativ criticat, acela al colectării efective a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale, de la beneficiarii reali ai acestui serviciu. Pentru aceste motive, Curtea constată că textele criticate nu aduc atingere dispoziţiilor constituţionale ale art. 16.De asemenea, Curtea constată că prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 au ca obiect tarifarea utilizării şi a trecerii pe reţeaua de drumuri naţionale din România, neafectând în niciun fel dreptul de proprietate asupra autovehiculelor folosite în acest scop. Prin urmare, Curtea reţine că textele criticate nu contravin dispoziţiilor art. 44 din Constituţie. De altfel, prin numeroase decizii, Curtea a reţinut că, potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) din Constituţie, conţinutul şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege şi că măsura obligării la plata unei amenzi nu aduce atingere dispoziţiilor constituţionale ale art. 44, chiar dacă are ca efect diminuarea patrimoniului contravenientului (a se vedea Decizia nr. 1.343 din 22 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 7 decembrie 2009, şi Decizia nr. 385 din 26 aprilie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 7 iunie 2012).Pentru considerentele invocate, Curtea constată că textele criticate, prin domeniul reglementat, nu vizează aspecte aparţinând sferei libertăţii individuale şi nici celei a libertăţii economice, astfel încât nu poate fi reţinută incidenţa în cauză a prevederilor art. 23 şi art. 45 din Constituţie.Curtea reţine că dispoziţiile constituţionale ale art. 135 nu sunt incidente în cauză, Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, prin obiectul său, nevizând aspecte referitoare la obligaţiile statului în domeniul economiei.Întrucât nu s-a constatat restrângerea exerciţiului vreunui drept sau al vreunei libertăţi fundamentale, Curtea constată că dispoziţiile art. 53 alin. (1) din Constituţie nu au incidenţă în cauză.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială "Geadina Trans Com" - S.R.L. din Târgu Mureş în Dosarul nr. 25.403/281/2012 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă şi de Societatea Comercială "Autosig" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.623/299/2012 al Judecătoriei Alexandria - Secţia civilă şi constată că prevederile art. 1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 în ansamblul său sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă şi Judecătoriei Alexandria - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al Românei, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 21 mai 2013.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Cristina Teodora Pop-------