REGULAMENT din 3 iunie 2013de organizare şi desfăşurare a concursurilor cercurilor tehnico-aplicative de elevi "Prietenii pompierilor"
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 26 iunie 2013   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi "Prietenii pompierilor" se organizează, pe etape, de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.  +  Articolul 2Concursurile au un caracter educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor şi se organizează având ca obiective: a) dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de situaţiile de urgenţă pentru viaţă şi mediu, precum şi promovarea atitudinilor şi a comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor; b) formarea şi dezvoltarea la elevi a unor trăsături moral-volitive, cum sunt: iniţiativa, spiritul de echipă, curajul, disciplina şi spiritul de fair-play; c) atragerea unui număr mare de elevi la desfăşurarea activităţilor cercurilor tehnico-aplicative de elevi "Prietenii pompierilor".  +  Capitolul II Organizarea concursurilor  +  Articolul 3 (1) Fiecare cerc tehnico-aplicativ de elevi "Prietenii pompierilor" participă la concurs cu un echipaj format din: un comandant, 8 concurenţi şi o rezervă. (2) Echipajele pot fi constituite exclusiv din băieţi, exclusiv din fete sau mixte. Echipajele mixte concurează împreună cu echipajele de băieţi. (3) Vârsta minimă a elevilor este de 11 ani, iar cea maximă este de 15 ani, împliniţi în anul calendaristic în care se desfăşoară concursul. (4) Constituirea echipajului se face prin selecţionarea elevilor care sunt membri ai aceluiaşi cerc.  +  Articolul 4Concursul cuprinde următoarele probe: a) teoretică; b) pista cu obstacole; c) ştafeta de 400 m cu obstacole.  +  Articolul 5Etapele concursului sunt: a) etapa judeţeană/pe municipiul Bucureşti; b) etapa naţională.  +  Articolul 6 (1) Etapa judeţeană/pe municipiul Bucureşti se organizează şi se desfăşoară în cursul semestrului al II-lea al anului şcolar. Etapa se desfăşoară cu condiţia prezenţei a minimum 5 echipaje de băieţi/mixte şi a 5 echipaje de fete. (2) Fişele centralizatoare de arbitraj şi cele de înscriere aferente echipajelor clasate pe primele 3 locuri (băieţi/mixte şi fete) se transmit prin fax, în cel mult 5 zile de la încheierea concursului, la Ministerul Educaţiei Naţionale, de către inspectoratele şcolare judeţene, şi la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea întocmirii clasamentului general.  +  Articolul 7 (1) Etapa naţională se desfăşoară, din 2 în 2 ani începând cu anul 2012, pe timpul vacanţei de vară a elevilor, de regulă în luna iulie, într-o tabără organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. (2) La această etapă participă: a) minimum 5 echipaje de băieţi/mixte şi minimum 5 echipaje de fete, stabilite în funcţie de clasamentul general, întocmit pe baza punctajului total obţinut la etapa judeţeană/municipiul Bucureşti la probele "Pista cu obstacole" şi "Ştafeta de 400 m cu obstacole" şi de numărul locurilor de cazare disponibile în tabără; b) un echipaj de băieţi sau mixt şi unul de fete, câştigătoare ale etapei naţionale precedente; c) un echipaj de băieţi sau mixt şi unul de fete, reprezentând judeţul ori, după caz, municipiul Bucureşti, care organizează finala concursului.  +  Articolul 8Concursurile se organizează după un program care cuprinde: a) şedinţa tehnică, organizată înaintea începerii concursului; b) pregătirea pentru concurs (adunarea echipajelor, apelul lor, controlul aparatelor, pregătirea arbitrilor etc.); c) antrenament pentru executarea probelor de concurs sub îndrumarea unui membru al juriului; d) festivitatea de deschidere; e) desfăşurarea probelor de concurs; f) stabilirea clasamentului pe probe şi a clasamentului general; g) anunţarea rezultatelor; h) festivitatea de premiere.  +  Articolul 9 (1) Participarea echipajului la etapele concursului se face pe baza tabelului nominal, ştampilat şi semnat de reprezentantul legal al unităţii care l-a constituit [directorul unităţii de învăţământ (şcoală, club sau palat al copiilor)] şi de conducătorul cercului. (2) Pentru etapele concursului, conducătorul cercului va prezenta juriului avizele epidemiologice individuale ale membrilor echipajului şi al său şi avizele medicale pentru efort fizic ale elevilor din echipaj. (3) Validarea concurenţilor se face pe baza certificatelor de naştere sau a cărţilor de identitate.  +  Articolul 10 (1) După sosirea echipajelor la locul de concurs, profesorii însoţitori se întâlnesc la biroul pentru conducerea concursului, pentru înscrierea echipajului şi primirea fişei de înscriere în concurs, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament. (2) Validarea echipajelor se va face după desfăşurarea şedinţei tehnice, pe baza tabelelor nominale, a avizelor epidemiologice individuale şi a certificatelor de naştere sau cărţilor de identitate prezentate conducerii concursului.  +  Articolul 11 (1) La concursurile internaţionale ale tinerilor pompieri, organizate de Asociaţia Internaţională a Serviciilor de Incendiu şi Salvare (CTIF), participă echipajele de băieţi/mixte şi de fete câştigătoare ale etapei naţionale din anul premergător ediţiei internaţionale, precum şi profesorii instructori ce asigură directa coordonare a activităţii acestora. (2) Pregătirea echipajelor în vederea participării la concursurile internaţionale se realizează, anterior plecării, în tabere de antrenament organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, pe perioada vacanţelor de primăvară şi de vară. (3) Pregătirea echipajelor se realizează cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.  +  Capitolul III Descrierea şi desfăşurarea probelor de concurs  +  Secţiunea 1 Proba teoretică  +  Articolul 12 (1) Proba teoretică se desfăşoară pe baza unui chestionar prin care se urmăreşte verificarea cunoştinţelor acumulate prin parcurgerea tematicii specifice stabilite de Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei Naţionale. (2) Chestionarul cuprinde 10 întrebări, fiecare întrebare având enumerate câte 3 răspunsuri, dintre care doar unul este corect. (3) Reprezentantul Ministerului Educaţiei Naţionale sau al inspectoratului şcolar judeţean, cu sprijinul reprezentantului inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti, întocmeşte 3 chestionare ce vor fi introduse în plicuri separate şi apoi sigilate. (4) Conţinutul chestionarului este adus la cunoştinţa concurenţilor la începerea probei teoretice după ce, în prealabil, juriul a verificat integritatea plicurilor şi după tragerea la sorţi a unuia din cele 3 plicuri. (5) La proba teoretică participă toţi concurenţii din echipaj, inclusiv rezerva. (6) Rezolvarea chestionarului este unică pentru fiecare echipaj şi va fi înscrisă în fişa-tip, distribuită de conducătorul concursului înaintea începerii probei. Fişa-tip este prezentată în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament. (7) Timpul alocat pentru rezolvarea chestionarului este de 20 de minute şi se cronometrează după afişarea acestuia pe tablă, prin aparatul de proiecţie sau calculator.  +  Secţiunea a 2-a Proba de îndemânare "Pista cu obstacole"  +  Articolul 13 (1) Înainte de începerea probei de îndemânare "Pista cu obstacole", echipajul, format din 9 concurenţi, se adună pe două rânduri în faţa liniei de start, conform schiţei din anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul regulament. (2) Echipajul este însoţit la locul de desfăşurare a concursului de conducătorul cercului. Căpitanul prezintă echipajul arbitrului principal prin comanda "Echipaj adunat pentru concurs". (3) Arbitrul principal dă comanda "Start". Comandantul face manevra cu echipajul său "La dreapta", echipajul trebuind să se prezinte la linia de start pe două coloane. Căpitanul echipajului sau arbitrul principal dă imediat comanda "La atac" şi fluieră brusc. Sunetul fluierului anunţă arbitrii să declanşeze cronometrele. Cronometrul electronic poate fi declanşat de arbitrul principal cu ajutorul unui semnal sonor.  +  Articolul 14 (1) După comanda "La atac" comandantul echipajului se deplasează primul spre reperul de 65 m, între cele două rasteluri, trecând obstacolele tronsonului până la peretele de stropit. Din acest loc, el supraveghează operaţiunile concurenţilor purtând numerele de la 2 la 5 care formează primul echipaj. Concurenţii trec în ordine cele 4 obstacole ale primului tronson, alergând spre găleţile-stingător aflate în al doilea tronson. (2) Concurenţii cu numerele de la 6 la 9 întind o linie de furtun tip C pe sub, peste sau prin obstacolele primului tronson astfel: a) Concurentul numărul 6 începe apucând unul din cele 4 furtunuri tip C, îl desfăşoară şi racordează unul din capete la racordul fix al stativului montat pe linia de start. b) Concurentul numărul 7 ia al doilea furtun şi capătul liber al primului furtun şi le trece pe deasupra şanţului, în direcţia reperului de 60 m. De remarcat faptul că şanţul trebuie să fie sărit în mod corect. După ce primul furtun este desfăşurat în totalitate, îl aşază jos pe cel adus şi racordează un capăt al acestuia la capătul liber al primului furtun. c) Concurentul numărul 8 ia al treilea furtun tip C, trece corect peste şanţ până la furtunul concurentului numărul 7, ia capătul liber al acestuia şi se duce în direcţia reperului de 60 m. În apropierea reperului de 23 m, continuând desfăşurarea furtunului, concurentul îl trece pe sub gard, trece pe deasupra gardului cu furtunul său, fără a-l desfăşura înaintea escaladării obstacolului, pune jos furtunul pe care l-a adus şi îl racordează la extremitatea liberă a furtunului desfăşurat. d) Concurentul numărul 9 ia al patrulea furtun tip C şi trece în mod corect obstacolele până la furtunul lăsat de concurentul numărul 8. Apucă atunci capătul liber al furtunului adus de concurentul numărul 8 şi continuă desfăşurarea acestuia prin capcană în direcţia reperului de 60 m. După ce furtunul adus de concurentul numărul 8 este desfăşurat în totalitate, îl racordează la unul din capetele furtunului său.  +  Articolul 15Nu este considerat ca o eroare faptul că cei 2 concurenţi racordează furtunurile în următoarea ordine: 7/8, 8/9, 9/6. Nu este penalizat faptul că furtunurile sunt desfăşurate înainte de a fi racordate. Concurentul numărul 6 are ca misiune, după ce a racordat furtunul său la racordul fix al stativului şi a trecut obstacolele până la furtunul desfăşurat de concurentul numărul 9, să ia capătul liber al acestui furtun şi să-l desfăşoare prin partea dreaptă a bârnei de echilibru, pe care trebuie să o traverseze în mod corect, alergând până la reperul de 70 m.  +  Articolul 16 (1) Toţi cei 4 concurenţi trec în mod corect cele 4 obstacole, până la reperul de 60 m, şi aşază cureluşele în cutia cu accesorii. (2) Concurenţii purtând numerele 2 şi 3 se deplasează, după parcurgerea primului tronson, spre găleata-stingător plasată în stânga pistei de concurs. Concurentul numărul 2 se echipează cu ţeava de refulare şi avansează până la marcajul roşu fără să îl atingă. Concurentul numărul 3 apucă mânerul găleţii-stingător şi îl acţionează. Concurentul numărul 2 încearcă, într-un timp cât mai scurt, să introducă 5 l de apă prin orificiul din peretele-ţintă. Un semnal sonor şi optic va anunţa terminarea operaţiei. În cazul în care concurentul nu a reuşit să umple rezervorul de apă al peretelui-ţintă cu cei 10 l conţinuţi de găleata-stingător, concurentul numărul 3 va umple găleata-stingător cu apa din rezervorul amplasat lângă aceasta. (3) Aceleaşi operaţiuni trebuie executate concomitent de concurenţii care poartă numerele 4 şi 5 cu găleata-stingător aflată în dreapta pistei de concurs. (4) Arbitrul de la rastelul cu accesorii, înaintea începerii exerciţiului, are posibilitatea să schimbe 4 din cele 8 figuri corespunzătoare.  +  Articolul 17 (1) Comandantul echipajului trebuie să meargă cu întregul echipaj pe tot traseul probei. (2) Concurenţii care poartă numerele 2, 3, 4 şi 5, după ce şi-au îndeplinit misiunea pe tronsonul numărul 2, trebuie să alerge spre rastelul cu accesorii şi să aşeze în dreptul numărului accesoriul corespunzător figurii. Accesoriile sunt amplasate pe platforma din lemn în apropierea rastelului. Cei 4 concurenţi trec de reperul de 70 m şi se adună în tronsonul numărul 4 al pistei.  +  Articolul 18Arbitrul, din apropierea rastelului pentru noduri, va schimba, înaintea începerii fiecărei probe, cele 3 figuri. Figura corespunzând nodului de fixare a ţevii se află numai la numărul 7. După semnul cu mâna al arbitrilor şi începerea probei nu sunt admise modificări ale figurilor de pe cele două rasteluri.  +  Articolul 19După desfăşurarea furtunurilor, concurenţii purtând numerele 6, 7, 8 şi 9 trebuie să se ducă, spre rastelul pentru noduri, aproape de reperul de 70 m. Pe acest rastel se găseşte, sub numărul fiecăruia, o reprezentare a nodului pe care trebuie să îl realizeze pe rastel. După executarea nodurilor trec de reperul de 70 m şi se adună în tronsonul numărul 4.  +  Articolul 20Când toate manevrele sunt terminate, echipajul, inclusiv comandantul, aleargă spre locul de adunare. Când echipajul va fi adunat în linie pe două rânduri, cu faţa spre linia de start, comandantul va ridica mâna dreaptă pentru a semnala arbitrului principal "Proba terminată". Când cronometrorii vor constata că echipajul a terminat exerciţiul şi este adunat în totalitate, vor opri cronometrajul.  +  Articolul 21Comandantul echipajului are misiunea de a supraveghea desfăşurarea probei, neavând dreptul să dea indicaţii în timpul exerciţiului de concurs. Acestuia şi concurenţilor le este interzis să vorbească în timpul desfăşurării probei. După concurs, comandantul prezintă arbitrului principal echipajul.  +  Secţiunea a 3-a Proba "Ştafeta de 400 m cu obstacole"  +  Articolul 22 (1) Proba "Ştafeta de 400 m cu obstacole" se desfăşoare pe două culoare. Fiecare concurent, din cei 9 care alcătuiesc echipajul, trebuie să treacă un obstacol sau să alerge o lungime de tronson. (2) La probele "Ştafeta de 400 m cu obstacole" şi "Pista cu obstacole" participă aceiaşi concurenţi. (3) Comandantul echipajului repartizează schimburile astfel: a) concurentul numărul 1 se află în spatele liniei de plecare; b) concurentul numărul 2 se află la reperul de 25 m; c) concurentul numărul 3 se află la reperul de 50 m; d) concurentul numărul 4 se află la reperul de 100 m; e) concurentul numărul 5 se află la reperul de 150 m; f) concurentul numărul 6 se află la reperul de 200 m; g) concurentul numărul 7 se află la reperul de 250 m; h) concurentul numărul 8 se află la reperul de 300 m; i) concurentul numărul 9 se află la reperul de 350 m. (4) Transmiterea ştafetei se face de fiecare dată la reperul prevăzut în acest scop, dar concurentul următor nu este penalizat dacă aleargă înaintea transmiterii directe a ştafetei. (5) La schimburile 2, 4 şi 8 ştafeta trebuie să fie preluată până la jumătatea distanţei pe care concurentul o are de alergat. Concurentul de la schimbul 9 trebuie să preia ştafeta până la jumătatea distanţei care este până la distribuitor şi cele două furtunuri, respectiv primii 15 m care corespund reperului de 365 m. (6) Concurentul care a înmânat ştafeta trebuie să părăsească pista, astfel încât concurentul de pe cel de-al doilea culoar să nu fie deranjat. (7) Concurentul numărul 1 ia startul fără ştafetă, de îndată ce i s-a dat semnalul de plecare. Ceilalţi concurenţi încep să alerge de îndată ce li se transmite ştafeta, pe care o pot transporta în orice fel doresc, dar nu în gură, şi trebuie să treacă obstacolul cu ştafeta asupra lor, excepţie făcând tronsonul 1.  +  Articolul 23Proba "Ştafeta de 400 m cu obstacole" se desfăşoară pe cele 9 tronsoane (conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezentul regulament), astfel: a) Pe tronsonul 1 concurentul numărul 1 începe să alerge, după ce a primit semnalul de start. La reperul de 20 m trebuie să treacă peretele-scară, figura a din anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentul regulament. El trebuie să atingă cu mâinile a treia şi a patra scândură şi cu picioarele prima şi a doua scândură. Această regulă este valabilă atât pentru urcare, cât şi pentru coborâre. Ridică ştafeta aflată la extremitatea stângă a peretelui-scară, în sensul de deplasare, şi o transmite concurentului numărul 2, după ce a parcurs ultima parte a distanţei aferente tronsonului. b) Concurentul numărul 2 trebuie să primească ştafeta de la concurentul numărul 1 înainte de reperul de 37,5 m, după care parcurge tronsonul său şi transmite ştafeta concurentului numărul 3. c) Pe tronsonul 3 concurentul numărul 3 preia ştafeta, ridică furtunul tip C strâns în rolă dublă amplasat la reperul de 70 m şi îl depune pe suportul situat 5 m mai departe. Furtunul nu trebuie să depăşească suportul. Când acest lucru este realizat, concurentul numărul 3 transmite ştafeta concurentului numărul 4, după linia de marcaj de 100 m. d) Pe tronsonul 4 concurentul numărul 4 preia ştafeta de la concurentul numărul 3, parcurge tronsonul şi o transmite concurentului numărul 5. e) Pe tronsonul 5 concurentul numărul 5 trebuie să treacă pe sub obstacol fără să dărâme ştacheta. Dacă ştacheta cade, el poate să o repună pe suport şi să reia proba. f) Pe tronsonul 6 concurentul numărul 6 preia ştafeta de la concurentul numărul 5 şi trebuie să treacă peste gard. Dacă gardul este răsturnat, el poate să îl readucă în poziţia iniţială şi să îl treacă din nou. g) Pe tronsonul 7 concurentul numărul 7, după ce a preluat ştafeta, aleargă spre stingător, îl ridică şi îl depune la locul marcat. Dacă stingătorul cade, concurentul poate să îl ridice înainte de a transmite ştafeta următorului schimb. h) Pe tronsonul 8 concurentul numărul 8 preia ştafeta înainte de reperul de 325 m de la concurentul numărul 7, parcurge tronsonul şi o transmite concurentului numărul 9. i) Pe tronsonul 9 concurentul numărul 9 preia ştafeta înainte de reperul de 365 m, aleargă spre furtunuri, le racordează între ele şi la distribuitor şi le desfăşoară. Ţeava este racordată la extremitatea liberă a furtunului tip C. Racordurile trebuie să fie fixate cu ambele gheare şi nu trebuie să se dezacordeze în timpul probei. Concurentul trece linia de sosire cu ţeava racordată şi apoi o aşază pe pământ. Racordul trebuie să fie trecut integral peste linia de sosire cu ţeava de refulare racordată.  +  Articolul 24 (1) Ştafeta trebuie trecută din mână în mână. Când un obstacol nu este trecut conform regulamentului, concurentul trebuie să îl treacă din nou. (2) Proba este considerată terminată când concurentul numărul 9 a trecut linia de sosire.  +  Articolul 25Toţi concurenţii desemnaţi de comandantul echipajului pentru a trece obstacolele trebuie să o facă, conform regulamentului, înainte de a preda ţeava (ştafeta). Furtunul şi stingătorul nu pot fi atinse decât atunci când ţeava a fost preluată.  +  Articolul 26Tronsoanele numerele 2, 4 şi 8 nu conţin obstacole.  +  Articolul 27Cronometrarea se face între semnalul de plecare pentru primul concurent până la trecerea liniei de sosire de către ultimul concurent, timpul fiind măsurat în secunde.  +  Capitolul IV Aprecierea generală a rezultatelor  +  Secţiunea 1 Proba teoretică  +  Articolul 28 (1) La proba teoretică răspunsul corect la fiecare întrebare se notează cu 10 puncte, fiecare echipaj putând obţine între 0 şi 100 puncte. (2) Echipajele vor fi penalizate cu câte 5 puncte pentru fiecare întrebare la care vor alege două sau trei răspunsuri, precum şi pentru fiecare modificare sau ştersătură operată pe foaia de răspuns.  +  Secţiunea a 2-a Proba de îndemânare "Pista cu obstacole"  +  Articolul 29 (1) Aprecierea rezultatelor probei de îndemânare "Pista cu obstacole" se face pornind de la 1000 de puncte acordate fiecărui echipaj, indiferent de media vârstei echipajului. (2) Din punctajul acordat conform alin. (1) se scad punctele de penalizare şi timpul cronometrat în secunde şi zecimi de secundă.  +  Articolul 30 (1) Un punct de penalizare se echivalează cu o secundă. (2) Pentru minimum o torsiune completă pe furtun se aplică penalizare de 5 puncte, fiecare furtun fiind analizat separat. (3) Se aplică penalizare de 5 puncte, pentru fiecare greşeală, în cazul uitării sau amplasării necorespunzătoare a unui accesoriu ori articol de echipament. (4) Se aplică penalizări de 10 puncte, pentru o greşeală, în cazul obstacolelor trecute incorect de concurent, accesoriilor depuse neregulamentar pe rastel, executării incorecte a unui nod, executării neregulamentare a desfăşurării furtunului pe deasupra obstacolului, modificării de către un concurent neautorizat a accesoriilor şi nodurilor pe rastele, semnalizării comandantului echipajului înainte ca cei 9 concurenţi să se fi adunat, conversaţiei între membrii echipajului sau între aceştia şi comandant, în timpul concursului. (5) Se aplică penalizări de 20 puncte, pentru o greşeală, în cazul desfacerii unui racord.  +  Secţiunea a 3-a Proba "Ştafeta de 400 m cu obstacole"  +  Articolul 31 (1) Fiecărui echipaj participant la proba "Ştafeta de 400 m cu obstacole" îi sunt atribuite, în funcţie de vârsta medie, un timp de bază şi un punctaj iniţial de 100 puncte. (2) Se ia în calcul vârsta medie a membrilor echipajului, fără rezervă. Calculul vârstei totale este un element de verificare în alegerea corectă a timpilor de bază pentru fiecare echipaj. (3) Atribuirea timpului de bază se face astfel: a) 80 secunde timp de bază pentru vârsta medie 11 ani (vârstă totală cuprinsă între 95 şi 103 ani); b) 77 secunde timp de bază pentru vârsta medie 12 ani (vârstă totală cuprinsă între 104 şi 112 ani); c) 74 secunde timp de bază pentru vârsta medie 13 ani (vârstă totală cuprinsă între 113 şi 121 ani); d) 71 secunde timp de bază pentru vârsta medie 14 ani (vârstă totală cuprinsă între 122 şi 130 ani); e) 68 secunde timp de bază pentru vârsta medie 15 ani (vârstă totală cuprinsă între 131 şi 139 ani). (4) Dacă timpul realizat este mai mic decât timpul de bază, pentru fiecare secundă a acestei diferenţe se acordă câte un punct în plus, iar în caz contrar se scade. (5) Fracţiunile de secundă nu se iau în calcul dacă sunt sub jumătate de secundă.  +  Articolul 32Se aplică penalizări de 10 puncte pentru fiecare caz în parte în care se constată desprinderea unui racord, obstacol netrecut sau exerciţiu realizat neregulamentar.  +  Articolul 33Descalificarea echipajului la "Ştafeta de 400 m cu obstacole" se pune în aplicare atunci când un concurent nu participă pe un tronson, concurenţii greşesc de 3 ori startul, ultimul schimb nu a trecut linia de sosire, ştafeta nu a fost transmisă de la un concurent la altul, unul dintre concurenţi a părăsit culoarul său şi a deranjat un alt concurent, ştafeta nu a fost trecută peste linia de sosire.  +  Secţiunea a 4-a Clasamentul general  +  Articolul 34 (1) Pentru întocmirea clasamentului general la etapa judeţeană sunt luate în calcul punctele obţinute la proba teoretică, la proba de îndemânare "Pista cu obstacole" şi la proba "Ştafeta de 400 m cu obstacole". (2) Pentru întocmirea clasamentului general la etapa naţională sunt luate în calcul punctele obţinute la proba de îndemânare "Pista cu obstacole" şi la proba "Ştafeta de 400 m cu obstacole". (3) Clasamentul general se întocmeşte având în vedere cumulul de puncte obţinute la proba teoretică, la proba "Pista cu obstacole" şi la proba "Ştafeta de 400 m cu obstacole", pentru etapa judeţeană, respectiv cumulul de puncte obţinute la proba "Pista cu obstacole" şi la proba "Ştafeta de 400 m cu obstacole", pentru etapa naţională. (4) Pentru etapa judeţeană, punctajul maxim este de 1200 de puncte, format din adunarea celor 100 de puncte de la proba teoretică cu cele 1000 de puncte de la proba "Pista cu obstacole" şi cu cele 100 de puncte la proba "Ştafeta de 400 m cu obstacole". În condiţiile în care echipajul nu greşeşte şi îndeplineşte condiţiile de la art. 31 alin. (4), punctajul maxim poate fi peste 1200 de puncte. (5) Pentru etapa naţională, punctajul maxim este de 1100 de puncte, format din adunarea celor 1000 de puncte de la proba "Pista cu obstacole" cu cele 100 de puncte la proba "Ştafeta de 400 m cu obstacole". În condiţiile în care echipajul nu greşeşte şi îndeplineşte condiţiile de la art. 31 alin. (4), punctajul maxim poate fi peste 1100 de puncte.  +  Articolul 35Clasamentul general se întocmeşte, separat, pentru echipajele de băieţi/mixte şi de fete.  +  Articolul 36 (1) Departajarea echipajelor, în cazul în care două sau mai multe echipaje au acelaşi număr de puncte, se face în baza următoarelor criterii: a) executarea probei "Pista cu obstacole" fără greşeli; b) executarea probei "Pista cu obstacole" fără greşeli, cu timp mai bun; c) număr mai mic de penalizări în timpul probei "Pista cu obstacole"; d) timp mai bun la proba "Ştafeta de 400 m cu obstacole". (2) Dacă după aplicarea acestor 4 criterii persistă egalitatea, echipajele vor fi departajate în funcţie de punctajul obţinut la proba teoretică (în cazul etapei judeţene).  +  Capitolul V Conducerea concursurilor  +  Articolul 37Conducerea concursului se realizează de un colectiv compus din: a) juriu; b) arbitri; c) comisia administrativă; d) medic.  +  Articolul 38Ţinuta colectivului de conducere a concursului este uniforma pentru cadrele militare şi ţinuta civilă, pentru ceilalţi membri, purtând pentru identificare, pe braţul stâng, o banderolă roşie cu înscrisul alb, astfel: a) conducătorul concursului, care este şi preşedinte al juriului - CC; b) arbitru principal - AP; c) arbitru cronometror - AC; d) arbitru penalizator - APn; e) membru al comisiei administrative - CA.  +  Articolul 39 (1) La etapa naţională juriul concursului se compune din: preşedintele juriului - un reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale/persoană delegată din cadrul unui inspectorat şcolar şi 3 membri - câte un reprezentant al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, al inspectoratului şcolar organizator şi al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă din judeţul organizator/municipiul Bucureşti. (2) La etapa judeţeană/pe municipiul Bucureşti, juriul concursului se compune din: preşedintele juriului - un reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi 2 membri - un delegat al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti şi unul al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 40 (1) Preşedintele juriului este răspunzător de buna organizare şi desfăşurare a concursului şi de aplicarea întocmai a prevederilor regulamentului de concurs. (2) Preşedintele juriului este obligat: a) să stabilească data şi conţinutul şedinţei tehnice; b) să verifice toate instalaţiile şi materialele pentru concurs, iar în cazul în care constată nereguli, să ia măsuri pentru remedierea lor; c) să stabilească împreună cu membrii juriului, prin tragere la sorţi, ordinea intrării în concurs a echipajelor, pe care o comunică arbitrului principal şi echipajelor participante; d) să instruiască arbitrii şi să supravegheze modul în care aceştia îşi îndeplinesc atribuţiile; e) să primească foile de arbitraj şi să completeze rubrica "total puncte obţinute"; f) să stabilească, împreună cu membrii juriului, clasificarea pe probe a echipajelor participante la concurs, clasamentul general şi să anunţe rezultatele.  +  Articolul 41 (1) În cazul contestării punctajului, preşedintele juriului analizează situaţia şi hotărăşte punctajul final, în concordanţă cu prevederile prezentului regulament, decizia sa fiind irevocabilă. (2) Dacă la un aparat este constatată o defecţiune tehnică, preşedintele juriului, la propunerea arbitrilor, poate să hotărască repetarea probei după repararea sau înlocuirea aparatului. (3) Membrii juriului îl ajută pe preşedintele juriului în îndeplinirea atribuţiilor. (4) Terenul pe care se desfăşoară probele de concurs va fi pregătit cu cel puţin două ore înaintea începerii concursului şi va fi verificat de către juriu şi arbitri.  +  Articolul 42 (1) Arbitrii sunt desemnaţi de juriul concursului, iar numărul acestora este stabilit în funcţie de numărul echipajelor înscrise în concurs. (2) Arbitrii sunt răspunzători de aplicarea întocmai a prevederilor regulamentului concursului. (3) În calitate de arbitri pot fi desemnaţi ofiţeri şi subofiţeri din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/ale municipiului Bucureşti, profesori şi instructori sportivi. (4) Pentru a asigura imparţialitatea, aceştia nu vor arbitra echipajele din judeţele (unităţile de învăţământ) pe care le reprezintă.  +  Articolul 43Arbitrii sunt obligaţi: a) să cunoască foarte bine prevederile regulamentului; b) să verifice echipamentul concurenţilor înaintea începerii probelor; c) să dea dovadă de obiectivitate şi exigenţă în cronometrarea timpului şi în stabilirea penalizărilor; d) să completeze foile de arbitraj după fiecare probă şi să le predea preşedintelui juriului.  +  Articolul 44 (1) Pentru proba de îndemânare "Pista cu obstacole", arbitrul principal îndeplineşte şi funcţia de starter, iar arbitrul penalizator îndeplineşte şi funcţia de arbitru cronometror. (2) Arbitrul principal şi arbitrii penalizatori au următoarele atribuţii: a) la linia de start şi de sosire, primul arbitru veghează pe tronsonul numărul 1 obstacolele (şanţ şi gard), precum şi distribuitorul şi furtunurile. În acelaşi timp el îndeplineşte funcţia de cronometror numărul 1; b) al doilea arbitru supraveghează pe tronsonul numărul 1 obstacolele (capcană şi bârnă de echilibru), precum şi furtunurile tip C. În acelaşi timp el îndeplineşte funcţia de cronometror numărul 2; c) al treilea arbitru supraveghează pe tronsonul numărul 2 rastelul pentru noduri şi rastelul cu accesorii, precum şi locul de adunare din tronsonul numărul 3; d) fiecare arbitru notează în mod distinct penalizările pentru greşelile de pe tronsonul de care răspunde; e) arbitrul principal supraveghează toate tronsoanele, înscrie timpii şi penalizările pe formularele de înscriere şi de notare. (3) Notarea trebuie să fie stabilită în acord cu ceilalţi arbitri în scopul evitării unor notări diferite. (4) Când există cronometraj electronic acesta va fi pornit şi oprit de arbitrul principal.  +  Articolul 45 (1) Pentru proba "Ştafeta de 400 m cu obstacole" sunt stabiliţi un arbitru principal şi 2 arbitri cronometrori. (2) Arbitrul principal dă startul şi supraveghează desfăşurarea probei. (3) Timpul final se stabileşte ca medie a celor 2 timpi înregistraţi pe cronometre. (4) Cronometrarea electronică poate fi utilizată atunci când există această posibilitate, dar aceasta nu exclude folosirea cronometrelor.  +  Articolul 46 (1) Comisia administrativă se compune din directorul taberei sau al unităţii şcolare organizatoare şi 2 sau 3 membri. (2) Principala atribuţie a comisiei administrative este aceea de a lua toate măsurile pentru organizarea în bune condiţii a concursului, incluzând asigurarea materială, marcarea pistelor, transportul, cazarea şi masa. (3) Comisia este sprijinită de personalul din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 47Asigurarea medicală se realizează prin prezenţa unui medic specializat în acordarea primului ajutor şi a unu sau 2 asistenţi medicali, având la locul concursului o autosanitară şi aparatura de intervenţie necesară.  +  Capitolul VI Condiţiile necesare desfăşurării concursului  +  Articolul 48 (1) Concursurile, indiferent de etapă, se desfăşoară pe stadioane sau terenuri sportive prevăzute cu pistă. (2) Stadioanele, terenurile sportive, aparatele de concurs, mijloacele de comunicare şi de amplificare, cronometrele, fanioanele şi celelalte materiale necesare se asigură prin grija inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti organizatoare, precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale din localitatea în care se organizează etapele concursurilor. (3) Forma şi dimensiunile aparatelor pentru probele de concurs sunt prevăzute în schiţele din anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Secţiunea 1 Proba de îndemânare "Pista cu obstacole"  +  Articolul 49 (1) Tronsonul 1 este cuprins între linia de start şi reperul de 60 m, interval în care se găsesc 4 obstacole, dispuse conform anexei nr. 3, astfel: a) şanţ cu lăţimea de 1,80 m, lungimea de 2 m, situat la distanţa de 8 m faţă de linia de start; b) gard cu înălţimea de 0,70 m, lăţimea de 2 m, situat la distanţa de 23 m faţă de linia de start, reprezentat în figura a din anexa nr. 4; c) capcană cu lungimea de 6 m, lăţimea de 0,60 m, înălţimea de 0,80 m, situată la distanţa de 38 m faţă de linia de start, reprezentat în figura b din anexa nr. 4; d) bârna de echilibru cu lungimea de 2 m, lăţimea de 0,20 m, înălţimea de 0,35 m, situată la distanţa de 53 m faţă de linia de start, reprezentată în figura c din anexa nr. 4. (2) În mijlocul liniei de start este montat un stativ prevăzut cu un racord fix de 65 mm. (3) În stânga stativului sunt dispuse 4 furtunuri tip C, având fiecare lungimea de minimum 15 m, strânse în rolă dublă şi legate cu o cureluşă.  +  Articolul 50 (1) Tronsonul 2 este cuprins între reperul de 60 m şi reperul de 65 m. (2) Pe tronsonul 2 sunt dispuse la reperul de 60 m, în stânga şi în dreapta axului pistei de concurs, două găleţi - stingător conţinând fiecare 10 l de apă. (3) Furtunul tip D al fiecărei găleţi-stingător are lungimea de 3 m şi este prevăzut cu o ţeavă cu ajutaj de maximum 4 mm. (4) Furtunul este strâns în rolă dublă şi poziţionat pe lungimea găleţii-stingător în locaşul special prevăzut. (5) Ţeava de refulare este dispusă pe capacul găleţii-stingător având vârful îndreptat către direcţia de desfăşurare a probei. (6) Peretele de stropit, prezentat în anexa nr. 5, prevăzut cu un orificiu de 10 cm, este dispus aproape de reperul de 65 m şi are amplasat în faţă, la o distanţă de 2 m, o ştachetă roşie. (7) Peretele de stropit este prevăzut în partea din spate cu un recipient cu capacitatea de 6 l prevăzut cu un flotor care are rolul de a declanşa un semnal sonor şi unul optic atunci când cantitatea de apă introdusă prin orificiu atinge limita maximă. (8) La stânga şi la dreapta găleţilor-stingător sunt amplasate două recipiente cu capacitatea de 10 l fiecare.  +  Articolul 51 (1) Tronsonul 3 este cuprins între reperul de 65 m şi reperul de 70 m. (2) Rastelul pentru noduri, prezentat în figura e din anexa nr. 4, este prevăzut cu 4 figuri interschimbabile (conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezentul regulament), reprezentând: a) un nod marinăresc, anexa nr. 6 figura a; b) un nod plat sau de îmbinare, anexa nr. 6 figura b; c) o fixare a ţevii cu cordiţă, anexa nr. 6 figura c; d) un nod pentru bârnă sau pentru ridicat, anexa nr. 6 figura d. (3) Pe rastel sunt suspendate 3 cordiţe de 2 m lungime şi o cordiţă normală pentru fixarea ţevii, iar în faţa acestuia este dispusă o ţeavă de refulare tip C racordată la un furtun tip C strâns în rolă dublă. (4) Cele 4 locuri de amplasare a figurilor de pe rastel sunt marcate prin numerele 6, 7, 8 şi 9. (5) Rastelul cu înălţimea de 1 m şi lăţimea de 2 m este amplasat în dreptul reperului de 70 m, la limita dreaptă a pistei de concurs. (6) La limita stângă a pistei de concurs, în dreptul reperului de 70 m, este amplasat rastelul cu accesorii, realizat conform figurii d din anexa nr. 4, prevăzut cu 4 posturi în care se afişează 4 dintre următoarele figuri interschimbabile reprezentând accesorii: a) un furtun de refulare tip C strâns în rolă dublă şi prevăzut cu o cureluşă; b) o ţeavă de refulare tip C; c) un distribuitor; d) un colector; e) o cheie pentru racord; f) un sorb; g) cureluşă pentru furtun; h) dispozitiv asigurare furtun, reprezentat în figura f din anexa nr. 4. (7) Cele 8 accesorii specificate mai sus sunt dispuse pe o platformă din lemn cu dimensiunile de 2 m x 0,5 m x 0,03 m amplasată în faţa rastelului, la limita stângă. (8) Deasupra amplasamentului figurilor reprezentând accesoriile sunt marcate numerele 2, 3, 4 şi 5.  +  Articolul 52Tronsonul 4, cuprins între reperul de 70 m şi reperul de 75 m, este şi loc de adunare al echipajului la sfârşitul probei.  +  Secţiunea a 2-a Proba "Ştafeta de 400 m cu obstacole"  +  Articolul 53 (1) Pista pe care se desfăşoară proba "Ştafeta de 400 m cu obstacole" are o lungime totală de 400 m, este împărţită în 9 tronsoane şi trebuie să aibă o lăţime minimă de 1,2 m. (2) Delimitarea pistei se face prin linia de start şi linia de sosire. (3) Ştafeta este reprezentată de o ţeavă de refulare tip C. (4) Dimensiunile obstacolelor sunt cele prevăzute în anexa nr. 3. (5) Tronsoanele din componenţa probei sunt următoarele: a) Tronsonul 1 începe la semnul de 20 m, unde este amplasat un perete-scară cu 4 bare, prezentat în anexa nr. 8, figura a, iar la extremitatea stângă a peretelui, în sensul mersului, este plasată o ţeavă de refulare tip C. b) Tronsonul 2 este rezervat pentru alergare şi nu este prevăzut cu obstacole. c) Tronsonul 3 începe la semnul de 70 m unde pe axul pistei se găseşte un furtun de refulare tip C strâns în rolă dublă, iar la 5 m de acesta, tot pe axul pistei, este amplasat un suport din lemn pentru furtun cu o înălţime de 0,03 m şi o suprafaţă 0,8 x 0,8 m. d) Tronsonul 4 este rezervat doar pentru alergare şi nu este prevăzut cu obstacole. e) Tronsonul 5 începe la semnul de 175 m unde este amplasat un obstacol cu lăţimea de 1,2 m pe care se găseşte o ştachetă la înălţimea de 80 cm, figura b anexa nr. 8. f) Tronsonul 6 începe la semnul de 225 m unde este aşezat un gard înalt de 0,6 m, figura c anexa nr. 8. g) Tronsonul 7 începe la semnul de 275 m unde se găseşte un stingător tip "P6" gol, iar la distanţa de 5 m, în direcţia liniei de sosire, pe axul pistei este amplasat un suport de lemn cu înălţimea de 0,03 m şi o suprafaţă de 0,8 x 0,8 m pe care trebuie aşezat stingătorul. h) Tronsonul 8 este rezervat numai pentru alergări. i) Tronsonul 9 începe la semnul de 380 m unde se află două role de furtun tip C strânse în rolă dublă, aşezate vertical, cu racordurile orientate spre linia de sosire, iar în partea dreaptă în sensul desfăşurării cursei se găseşte un distribuitor C-B-C.  +  Capitolul VII Echipamentul concurenţilor  +  Articolul 54 (1) La proba de îndemânare "Pista cu obstacole" concurenţii se prezintă la start echipaţi cu: costum de protecţie sau trening, cască, brâu tip pompier şi încălţăminte sport fără crampoane. (2) Pe costumele de protecţie sau treninguri sunt prinse ecusoane sau pieptare de dimensiunile 15 x 15 cm, numerotate de la 1 la 9. (3) Membrii echipajului poartă pe bust şi pe spate, în mod vizibil, ecusoanele cu numerele de la 1 la 9 atribuite de comandantul echipajului. (4) Materialul din care este confecţionat ecusonul cu numărul 1, purtat de comandantul echipajului, este de culoare albă, cel pentru numerele de la 2 la 5 este roşu, iar cel pentru numerele de la 6 la 9 este galben.  +  Articolul 55La proba "Ştafeta de 400 m cu obstacole", echipajele se prezintă în costum de protecţie sau trening, brâu tip pompier şi pantofi de sport fără cuie şi crampoane.  +  Capitolul VIII Festivitatea de deschidere şi de premiere  +  Articolul 56 (1) La fiecare etapă a concursului se vor organiza festivităţi de deschidere şi de premiere. (2) Festivitatea de deschidere începe prin aducerea Drapelului naţional şi intonarea imnului concomitent cu arborarea drapelului pe catarg. Sunt prezentate mesajele de deschidere urmate de trecerea în revistă şi defilarea echipajelor participante la concurs. (3) Festivitatea de premiere începe cu trecerea în revistă a echipajelor, continuând cu prezentarea clasamentului general, cu acordarea distincţiilor şi a premiilor. La final sunt prezentate mesajele de închidere a concursului, urmate de defilarea echipajelor participante.  +  Articolul 57Echipajele sunt adunate în linie în ordinea alfabetică a judeţelor, echipate cu ţinuta de concurs tip sport, având amplasate în partea laterală, dreapta, tăbliţele cu numele acestora şi ale judeţelor pe care le reprezintă, care vor fi puse la dispoziţie de către judeţul organizator. Pentru defilare, reprezentantul care poartă tăbliţa va fi amplasat în faţă, la mijlocul frontului de deplasare a echipajului.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 58Rezultatele obţinute de echipaje se înscriu în foaia de arbitraj centralizatoare, conform fişei centralizatoare, şi se comunică de către conducătorul concursului sau preşedintele juriului după terminarea fiecărei probe, după terminarea concursului şi întocmirea clasamentului general. Fişa centralizatoare este descrisă în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 59 (1) Pentru stimularea participanţilor, cu ocazia concursurilor, se acordă diplome, medalii, cupe, fanioane, echipamente şi materiale sportive echipajelor care au ocupat locurile I, II şi III în clasamentul general. (2) La etapa judeţeană, respectiv sectoarele municipiului Bucureşti, premierea se face de către inspectoratele şcolare judeţene, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti, autorităţile administraţiei publice locale şi sponsori. (3) La etapa naţională asigurarea premiilor se face de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi sponsori.  +  Articolul 60Pe timpul desfăşurării etapei naţionale şi la concursurile internaţionale, echipajele pot participa şi la alte acţiuni iniţiate de organizatori cum sunt: vizite la servicii de urgenţă, muzee şi obiective social-culturale, excursii turistice locale, întreceri distractive, vizionări de spectacole cultural-artistice.  +  Articolul 61Prezentul regulament poate fi modificat numai prin acord încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.  +  Anexa 1la regulamentFIŞĂ DE ÎNSCRIERE ÎN CONCURS
      Echipajul ..........................
      Judeţul ............................
      Etapa ..............................
      Data .......................
  Nr. crt. Numele şi prenumele Data naşterii Atribuţii Observaţii
  conducătorul echipajului
  concurent
  concurent
  concurent
  concurent
  concurent
  concurent
  concurent
  concurent
  concurent
  rezervă
      Conducătorul concursului, Arbitru principal,
      .................... ..................
  NOTĂ:Se completează de către conducătorul echipajului după validarea componenţei acestuia.
   +  Anexa 2la regulamentFIŞĂ PENTRU REZOLVAREA CHESTIONARULUI
      Echipajul ............................
      Judeţul ..............................
      Vârsta totală .........
      Puncte de bonificaţie ................
  Numărul curent Soluţii
  al întrebării Penalizări Puncte
  a b c
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  TOTAL
      Conducătorul concursului, Arbitru principal,
      ......................... ...................
   +  Anexa 3la regulamentSCHIŢA  +  Anexa 4la regulamentSCHIŢA OBSTACOLELOR(dimensiuni în cm)  +  Anexa 5la regulament  +  Anexa 6la regulamentREPRODUCEREA NODURILOR  +  Anexa 7la regulament  +  Anexa 8la regulamentSCHIŢA OBSTACOLELOR(dimensiuni în cm)  +  Anexa 9la regulamentFIŞĂ CENTRALIZATOARE DE ARBITRAJ*Font 9*    Echipajul: ..............    Judeţul: ............    Proba teoretică:    ----------------    Răspunsuri corecte: ........ puncte    Penalizări: ......... puncte    Punctaj total = ........ puncte                    (puncte răspunsuri corecte - puncte penalizare)    Conducătorul concursului: ............... Arbitrul principal: ..........┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│ Proba de îndemânare │ Punctaj │ 1000 ││ "Pista cu obstacole" ├─────────────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────────┼────────┤│ │Puncte penalizare│ AP │ AP1 │ AP2 │ AP3 │ AP4 │ AP5 │ Puncte │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┤│Greşeală la obstacol │ 10/greşeală │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┤│Torsiune a furtunului │ 5/greşeală │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┤│Desprinderea unui racord │ 20/greşeală │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┤│Accesorii depuse neregulamentar│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pe rastel sau uitate │ 10/greşeală │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┤│Executarea incorectă a unui nod│ 10/greşeală │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┤│Execuţie neregulamentară │ 10/greşeală │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼─────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┤│Conversaţie în timpul │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││desfăşurării probelor │ 10/greşeală │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┴─────────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────┼────────┤│ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ Timp Min. Sec. │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤  Punctaj total │ │                                                                                              └────────┘   Arbitru principal (AP): ........... Arbitri penalizatori (A1 'f7 A5): ...................┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐│ Proba "Ştafeta de 400 m cu obstacole" │ 100 puncte│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┬────────────┤│Vârsta totală timp de bază secunde │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ timp real secunde │ │ │├──────────────────────────┬────────────┬────────────────┬──────────────┼─────────────────┼────────────┤│Desprindere de racord │ 10 puncte/ │ │ │ │ ││ │ greşeală │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┤│Obstacol netrecut sau │ 10 puncte/ │ │ │ │ ││exerciţiu realizat │ greşeală │ │ │ │ ││neregulamentar │ │ │ │ │ │└──────────────────────────┴────────────┴────────────────┴──────────────┴─────────────────┼────────────┤ Punctaj total │ │                                                                                          └────────────┘   Arbitru principal (AP): ........... Arbitri cronometrori (A1 'f7 A2): .......................-------