ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 19 iunie 2013pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, precum şi pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar-bugetar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 25 iunie 2013    Având în vedere că realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene" constituie o prioritate pentru asigurarea continuităţii apărării întregului spaţiu aerian naţional începând cu anul 2017, iar durata minimă de operaţionalizare a avioanelor ce se intenţionează a se achiziţiona este de 4 ani de la data semnării contractului,luând în considerare faptul că în prezent nu sunt prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naţionale sumele necesare pentru semnarea în acest an a contractelor necesare pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1,având în vedere că Ministerul Apărării Naţionale urmează să încaseze în cursul acestui an fonduri destinate achiziţiei de echipamente şi servicii de comunicaţii electronice impuse de schimbarea destinaţiei şi reorganizarea utilizării benzilor de frecvenţe radio,ţinând seama că aceste fonduri nu vor putea fi utilizate în acest an, întrucât procedurile de atribuire iniţiate pentru achiziţia echipamentelor şi serviciilor de comunicaţii electronice presupun accesul la informaţii clasificate secret de stat, potrivit termenelor prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, iar durata de realizare a echipamentelor depăşeşte 12 luni, datorită complexităţii acestora,având în vedere că, în urma desfăşurării activităţii de negociere preliminară cu reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale din Republica Portugheză şi cu cei ai autorităţilor guvernamentale ale SUA, a rezultat că pentru realizarea operaţionalizării capabilităţii aeriene sunt necesari 4 ani, deoarece aceasta presupune parcurgerea programului standard de pregătire a personalului navigant şi tehnico-ingineresc, ciclului de fabricaţie al componentelor pentru modernizarea avioanelor, precum şi al celor necesare modernizării infrastructurii de aerodrom,luând în considerare faptul că realizarea capabilităţii operaţionale aeriene în anul 2017 este condiţionată de semnarea contractului de achiziţie cu Guvernul Republicii Portugheze în luna iunie 2013 şi a contractului de tip LOA în luna septembrie 2013, orice amânare determinând pierderea suveranităţii spaţiului aerian naţional,ţinând seama că amânarea semnării contractelor din lipsa finanţării la termenele precizate determină amânarea realizării capabilităţii operaţionale aeriene cu un an,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 18 aprilie 2012, aprobată prin Legea nr. 165/2012, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) echivalentul în lei al sumei de 59,4 milioane de euro, din cuantumul taxei de licenţă achitate de fiecare dintre câştigătorii procedurilor de selecţie organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe radio eliberate de MApN."2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5^1)-(5^5), cu următorul cuprins:"(5^1) Din suma încasată potrivit alin. (4), ANCOM virează echivalentul în lei al sumei de 97 milioane euro la o poziţie distinctă de venituri ale bugetului de stat şi comunică MApN.(5^2) După virarea sumei prevăzute la alin. (5^1) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea MApN, să majoreze veniturile bugetului de stat la o poziţie distinctă, precum şi cheltuielile bugetului de stat şi cheltuielile curente şi de capital prevăzute în bugetul MApN.(5^3) Sumele cuprinse în bugetul MApN potrivit alin. (5^2) se utilizează exclusiv pentru realizarea Fazei 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului «Avion multirol al Forţelor Aeriene».(5^4) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar, determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (5^2) şi plăţile efectuate, se virează de către unitatea Trezoreriei Statului, la solicitarea MApN, din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele MApN la Trezoreria Statului.(5^5) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (5^4) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către MApN în contul de venituri ale bugetului de stat urmând procedura de la alin. (5^2) şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."3. La articolul 3, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(6) Diferenţa dintre sumele efectiv încasate cu titlu de taxă de licenţă conform alin. (4) şi sumele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi alin. (5^1) se virează la bugetul de stat. (7) Prin derogare de la prevederile art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, ANCOM va vira sumele prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (5^1) şi (6) în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării lor potrivit alin. (4), în următoarea ordine: a) suma prevăzută la alin. (5^1); b) suma prevăzută la alin. (1) lit. b); c) suma prevăzută la alin. (6)."4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Obligaţia ANCOM de a efectua viramentul sumelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), alin. (5^1) şi (6) se execută la nivelul sumelor în lei încasate potrivit art. 3 alin. (4)."  +  Articolul II (1) Sumele obţinute de Ministerul Apărării Naţionale potrivit dispoziţiilor art. 50 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale din valorificarea activelor fixe corporale de natura terenurilor, amenajărilor de terenuri şi clădiri se utilizează exclusiv pentru realizarea Fazei 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene". (2) Sumele obţinute de Ministerul Apărării Naţionale din valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se virează la o poziţie distinctă de venituri ale bugetului de stat. (3) După virarea sumelor conform alin. (2) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, să majoreze veniturile bugetului de stat la o poziţie distinctă, precum şi cheltuielile bugetului de stat şi cheltuielile curente şi de capital prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naţionale. (4) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar, determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (2) şi plăţile efectuate, se virează de către unitatea Trezoreriei Statului, la solicitarea Ministerului Apărării Naţionale, din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele Ministerului Apărării Naţionale la Trezoreria Statului. (5) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (4) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către Ministerul Apărării Naţionale în contul de venituri ale bugetului de stat urmând procedura de la alin. (3) şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul IIIFondurile destinate derulării Fazei 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene" se asigură potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, aprobată prin Legea nr. 165/2012, precum şi ale art. II şi în completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Ministrul apărării naţionale,Mircea DuşaSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 19 iunie 2013.Nr. 62._______