HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:"d) Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - Ministerul Transporturilor, prin direcţiile de specialitate desemnate prin ordin al ministrului transporturilor, cu responsabilităţi în coordonarea proiectelor ex-ISPA din domeniul transporturilor, care reprezintă nivelul intermediar de monitorizare a implementării proiectelor ex-ISPA şi de verificare a cheltuielilor; e) Structura de control fonduri europene - structura de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice având atribuţii de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi de stabilire a creanţelor bugetare, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;"2. La articolul 1, literele b), c), f), h) şi j) se abrogă.3. La articolul 2 alineatul (1) litera b), punctele 1, 5 şi 15 vor avea următorul cuprins:"1. Ministerul Fondurilor Europene;...............................................................................................5. Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, desemnate prin ordin al ministrului transporturilor;...............................................................................................15. structura de control fonduri europene;"4. La articolul 2 alineatul (1) litera b), punctele 3, 8 şi 9 se abrogă.5. La articolul 4, alineatele (1), (7), (8) şi (9) vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Pentru personalul care se încadrează în una dintre structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), la stabilirea drepturilor salariale se acordă o majorare de 25 de clase de salarizare suplimentare până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii................................................................................................ (7) Verificarea şi confirmarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 şi avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, în vederea acordării majorării salariale, se fac de către: a) Ministerul Fondurilor Europene, pentru personalul cu atribuţii de gestionare a instrumentului de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, a fondurilor structurale şi de coeziune, a mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi pentru personalul din ANRMAP responsabil cu verificarea achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale; b) Ministerul Finanţelor Publice, pentru personalul structurii de control fonduri europene şi pentru personalul din UCVAP/CVAP responsabil cu verificarea achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale. (8) Majorarea salarială se aplică de la data încadrării în funcţie, dar nu înainte de data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2009, cu condiţia obţinerii avizului Ministerului Fondurilor Europene sau al Ministerului Finanţelor Publice, după caz. (9) Avizul se acordă de către ministrul fondurilor europene sau de către ministrul finanţelor publice, în conformitate cu prevederile alin. (7)."6. La articolul 4, alineatul (10) se abrogă.7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) solicită avizul Ministerului Fondurilor Europene sau al Ministerului Finanţelor Publice, potrivit art. 4 alin. (7), pentru structurile şi personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, pe baza următoarelor documente: a) cererea cuprinzând solicitarea de aviz, întocmită potrivit modelului stabilit în cuprinsul procedurii de avizare; b) regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei publice; c) structura organizatorică a instituţiei publice; d) ordinul/decizia de constituire a structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 6 emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective; e) ordinul/decizia de numire/de încadrare a personalului pentru care se solicită avizarea pe posturi cu atribuţii în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective, care va cuprinde şi lista persoanelor numite/încadrate în funcţie; f) fişele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate în condiţiile legii, care să cuprindă toate atribuţiile şi timpul alocat în procente pentru îndeplinirea acestora; g) statul de funcţii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea; h) nota de fundamentare privind necesitatea şi numărul de persoane alocate în cazul personalului din cadrul structurii prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16, avizată de conducerea structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1-15, după caz, şi aprobată de conducătorul instituţiei."8. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Pe baza documentaţiei depuse, Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet, în sensul eliberării avizului sau respingerii motivate a solicitării de aviz."9. La articolul 6, alineatele (2), (3) şi (4) se abrogă.10. La articolul 8, alineatele (1), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Instituţiile publice al căror personal beneficiază de majorările salariale în condiţiile prezentei hotărâri au obligaţia de a comunică Ministerului Fondurilor Europene sau Ministerului Finanţelor Publice, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare de personal, atribuţii, structură, organizare şi/sau funcţionare intervenită după obţinerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, potrivit prevederilor art. 5................................................................................................ (3) În toate celelalte cazuri, pe baza documentaţiei depuse potrivit alin. (1), Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia în sensul menţinerii sau retragerii avizului iniţial acordat. (4) Pe perioada cuprinsă între data modificărilor prevăzute la alin. (1) şi data soluţionării cererii de către Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice personalul beneficiază de majorarea salarială, pe răspunderea ordonatorului de credite, dacă modificările nu constituie încălcări ale criteriilor prevăzute la art. 2."11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) În situaţiile în care Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice constată încălcări ale criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1), în baza cărora a fost emis avizul iniţial, ministrul fondurilor europene sau ministrul finanţelor publice va retrage, motivat, avizul acordat. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), ordonatorii de credite vor întreprinde demersurile legale, astfel încât sumele reprezentând majorări salariale, acordate de la data neîndeplinirii criteriilor care au stat la baza avizului Ministerului Fondurilor Europene sau al Ministerului Finanţelor Publice, să fie recuperate."  +  Articolul IIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul din cadrul structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) care la data încadrării în structură beneficiază de o majorare de 8 clase de salarizare suplimentare în baza avizului acordat de Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice, după caz, şi care nu a fost evaluat, va beneficia de o majorare de 25 de clase de salarizare suplimentare la salariul de bază, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii.  +  Articolul IIIProcedura internă de eliberare a avizului sau de respingere motivată a solicitării de aviz, în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte prin ordin al ministrului fondurilor europene pentru avizele acordate de către Ministerul Fondurilor Europene şi prin ordin al ministrului finanţelor publice pentru avizele acordate de Ministerul Finanţelor Publice, emise în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 12 iunie 2013.Nr. 370.-----