GHIDUL din 9 februarie 2011(*actualizat*)carierei militare(actualizat până la data de 18 iunie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 iunie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 354 din 12 iunie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ghidul carierei militare stabileşte modalităţi şi reguli de parcurs în cariera profesională pentru cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale. (2) Cariera cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale reprezintă succesiunea de funcţii ocupate de către ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, raportate la cunoştinţele generale şi de specialitate, abilităţile cognitive, competenţele generale şi de specialitate dobândite de la intrarea în sistemul militar şi până la trecerea în rezervă sau în retragere/încetarea raporturilor de serviciu.  +  Articolul 2Prin cadre militare în activitate se înţelege cetăţenii români, cu domiciliul stabil în România, cărora li s-a acordat gradul de ofiţer sau maistru militar ori subofiţer, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) În baza profilului pregătirii profesionale, cadrele militare în activitate sunt confirmate în arme sau servicii şi specialităţi militare şi sunt considerate în serviciul militar activ ca militari profesionişti. (2) Cadrele militare în activitate îşi menţin arma sau serviciul şi specialitatea militară în care sunt confirmate iniţial sau dobândite ca urmare a trecerii dintr-o armă sau serviciu şi specialitate militară în alta, pe întreaga perioadă a carierei militare, indiferent de domeniul în care activează. (3) Confirmarea sau trecerea cadrelor militare în activitate dintr-o armă sau serviciu şi specialitate militară în alta se face în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naţionale, după obţinerea pregătirii profesionale corespunzătoare, în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Încadrarea/Numirea/Promovarea cadrelor militare în activitate se face în funcţii prevăzute în statele de organizare ale structurilor Ministerului Apărării Naţionale, ţinându-se seama de armele sau serviciile şi specialităţile militare în care sunt confirmate, de nevoile instituţiei militare, opţiunile individuale, competenţa profesională şi conduita morală a acestora. (2) Funcţiile militare prevăzute în statele de organizare ale structurilor Ministerului Apărării Naţionale prevăzute la alin. (1) se definesc/proiectează în conformitate cu legislaţia specifică în raport cu volumul, complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate de cadrele militare în activitate, care sunt detaliate în fişa postului. (3) Funcţiile militare din statele de organizare ale structurilor Ministerului Apărării Naţionale sunt prevăzute cu codul de identificare, cu sau fără specialitate militară, cu gradul militar, cu elemente de definire a nivelului de salarizare/coeficientul de ierarhizare şi cu nivelul studiilor/tipul cursului de carieră. (4) Funcţiile militare din statele de organizare ale structurilor militare care nu sunt prevăzute cu specialitate militară sunt acele funcţii specifice ale căror cerinţe, stabilite prin fişa postului, impun să fie ocupate de către cadrele militare care dispun de o gamă variată de abilităţi, de expertiză în anumite domenii speciale de activitate şi care nu necesită exclusiv o anumită specialitate militară.  +  Articolul 5 (1) În scopul asigurării transparenţei şi şanselor egale de promovare şi evoluţie în carieră, al realizării cadrului unitar de selecţie şi al valorificării performanţelor şi potenţialului cadrelor militare în activitate, care să permită intrarea în competiţie a tuturor candidaţilor şi ierarhizarea acestora, indiferent de unitatea militară unde îşi desfăşoară activitatea, în Ministerul Apărării Naţionale se organizează şi funcţionează comisii de selecţie. (2) Comisiile de selecţie sunt grupuri de lucru temporar constituite, având competenţa de a analiza, ierarhiza şi selecţiona cadrele militare în activitate eligibile, în condiţiile prevăzute de prezentul ghid şi de alte acte normative specifice, aprobate prin ordine ale ministrului apărării naţionale, pentru: a) promovarea în funcţie şi/sau înaintarea în grad; b) trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate în corpul ofiţerilor în activitate. (3) În situaţii care impun adoptarea de măsuri urgente, cadrele militare pot fi numite în funcţii similare celor deţinute sau superioare acestora prin ordin al ministrului apărării naţionale. (4) În vederea participării cadrelor militare în activitate la concurs/examen pentru încadrarea în posturi care sunt prevăzute, conform reglementărilor specifice, să fie ocupate în astfel de condiţii, comisiile de selecţie au competenţe de analiză şi avizare a celor care îndeplinesc criteriile minime obligatorii cumulative stabilite prin lege, prin prezentul ghid şi prin alte acte normative specifice aprobate prin ordine ale ministrului apărării naţionale. (5) Hotărârile comisiilor de selecţie privind selecţionarea cadrelor militare pentru promovarea în funcţii şi înaintarea în grad sunt definitive şi se pun în aplicare de către comandanţii/şefii structurilor militare care au competenţe în acest sens, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 6 (1) Pentru înaintarea în grad şi pentru trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate în corpul ofiţerilor în activitate, cadrele militare în activitate trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile prevăzute de lege, de prezentul ghid şi de actele normative specifice aprobate prin ordine ale ministrului apărării naţionale. (2) Cadrele militare în activitate urmează cursurile de carieră corespunzătoare gradelor militare în care vor fi înaintate, în perioada stagiului în gradele deţinute. (3) Tipurile de studii/cursuri de carieră ce pot fi frecventate de către cadrele militare în activitate se stabilesc în strictă concordanţă cu atribuţiile funcţiei şi se aprobă de către ministrul apărării naţionale, la propunerea Direcţiei management resurse umane. (4) Echivalarea/Asimilarea cursurilor, stagiilor şi a studiilor absolvite în ţară sau în străinătate, similare celor prevăzute la alin. (3), se efectuează de Direcţia management resurse umane. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), pentru cadrele militare din Direcţia generală de informaţii a apărării şi structurile subordonate, tipurile de studii/cursuri de carieră se stabilesc şi se echivalează de această direcţie generală.  +  Articolul 7 (1) Cadrele militare în activitate care au îndeplinit aceeaşi funcţie pe perioada stagiului minim în grad şi nu au fost înaintate în grad la expirarea stagiului minim pot fi menţinute în funcţii sau numite în alte funcţii care nu implică promovarea, în raport cu posibilităţile de încadrare ale instituţiei militare şi opţiunile individuale, fără să fie evaluate de către comisiile de selecţie, prin ordin al comandanţilor/şefilor structurilor militare care sunt investiţi cu astfel de competenţe stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cadrele militare care îndeplinesc funcţii unicat stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 8Componenţa nominală a comisiilor de selecţie, organizare şi funcţionare a sistemului de selecţie şi ierarhizare în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.  +  Capitolul II Cariera ofiţerilor în activitate  +  Articolul 9 (1) Ofiţerii în activitate obţin specialitatea militară din cadrul unei arme sau serviciu prin ordin de confirmare în armă/specialitate militară al comandanţilor/şefilor care au stabilite competenţe în acest sens, după absolvirea formelor de pregătire specifice desfăşurate într-o instituţie militară sau civilă de învăţământ, prevăzute de lege şi de actele normative specifice aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale. (2) Ofiţerii în activitate, pe perioada carierei militare, exercită funcţii cu atribuţii de execuţie, de comandă/conducere sau specifice unor domenii speciale de activitate în structurile Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 10Ofiţerii în activitate cu gradul de sublocotenent/aspirant, pe toată durata stagiului în grad, sunt numiţi în funcţii în raport cu nevoile de încadrare ale Ministerului Apărării Naţionale, opţiunile individuale, cunoştinţele, aptitudinile, competenţa şi motivaţiile profesionale şi personale, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 11Sublocotenenţii/Aspiranţii în activitate care îndeplinesc stagiul minim în grad, deţin sau urmează să fie promovaţi în funcţii corespunzătoare gradului de cel puţin locotenent şi au fost evaluaţi prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege sunt înaintaţi în gradul următor fără să fie analizaţi de către comisiile de selecţie.  +  Articolul 12Locotenenţii în activitate care îndeplinesc condiţiile legale de stagiu minim în grad, experienţă profesională dobândită prin funcţiile exercitate, au fost evaluaţi prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege şi sunt absolvenţi ai cursului avansat/similar, pentru gradul de căpitan, pot fi promovaţi în funcţii şi/sau înaintaţi în gradul de căpitan, pe baza hotărârii comisiilor de selecţie.  +  Articolul 13Căpitanii în activitate care îndeplinesc condiţiile legale de stagiu minim în grad, experienţă profesională dobândită prin funcţiile exercitate, au fost evaluaţi prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege şi sunt absolvenţi ai cursului de stat major/similar, pentru gradul de maior/locotenent-comandor, pot fi promovaţi în funcţii şi/sau înaintaţi în gradul de maior/locotenent-comandor, pe baza hotărârii comisiilor de selecţie.  +  Articolul 14Maiorii/Locotenenţii-comandori în activitate pot fi promovaţi în funcţii care nu necesită exclusiv specializare interarme/masterat de conducere interarme şi/sau înaintaţi în gradul de locotenent-colonel/căpitan-comandor, pe baza hotărârii comisiilor de selecţie, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii legale: a) au stagiul minim în grad îndeplinit; b) au experienţă profesională dobândită prin funcţiile exercitate; c) au fost evaluaţi prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege; d) sunt absolvenţi cu diplomă de studii universitare de masterat similare ciclului II Bologna sau ai studiilor universitare de licenţă cu durata de cel puţin 4 ani, cu diplomă de licenţă, obţinută până la absolvirea primei promoţii de studii universitare de licenţă similare ciclului I Bologna; e) sunt absolvenţi ai cursului postuniversitar de perfecţionare a pregătirii/similar pentru locotenenţi-colonei/căpitani-comandori.  +  Articolul 15 (1) Căpitanii în activitate, în ultimii 2 ani de stagiu minim în grad, maiorii/locotenenţii-comandori, precum şi locotenenţii-colonei/căpitanii-comandori, aflaţi în primul an de stagiu în grad, care au abilităţile necesare, potenţial de dezvoltare profesională şi sunt recomandaţi prin aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani de către comandanţii/şefii direcţi pot urma studii/cursuri interarme/masterat de conducere interarme, iar după absolvire pot fi promovaţi în funcţii corespunzătoare. (2) Căpitanii, maiorii/locotenenţii-comandori şi locotenenţii-colonei/căpitanii-comandori în activitate, prevăzuţi la alin. (1), trebuie să fie absolvenţi ai studiilor militare universitare de masterat similare ciclului II Bologna sau ai studiilor militare universitare cu diplomă de licenţă cu durata de cel puţin 4 ani, obţinută până la absolvirea primei promoţii de studii universitare de licenţă similare ciclului I Bologna. (3) Maiorii/Locotenenţii-comandori şi locotenenţii-colonei/căpitanii-comandori în activitate care au absolvit studii/cursuri interarme/masterat de conducere interarme sunt exceptaţi de la obligativitatea absolvirii cursului postuniversitar de perfecţionare a pregătirii/similar.  +  Articolul 16Locotenenţii-colonei/căpitanii-comandori în activitate care îndeplinesc condiţiile legale de stagiu minim în grad, experienţă profesională dobândită prin funcţiile exercitate, au fost evaluaţi prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege şi au absolvit cursul postuniversitar de perfecţionare a pregătirii/similar pentru colonei/comandori pot fi promovaţi/numiţi în funcţii şi/sau înaintaţi în gradul de colonel/comandor, pe baza hotărârii comisiilor de selecţie.  +  Articolul 17Coloneii/Comandorii în activitate care se remarcă prin modul de îndeplinire a atribuţiilor, au perspective de promovare şi sunt recomandaţi prin aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani de către comandanţi/şefi pot frecventa cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică organizat de Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" sau Colegiul Naţional de Apărare ori alte cursuri similare pentru gradul de general de brigadă - cu o stea/similar corespunzător nivelului de studii/cursului de carieră al funcţiei prevăzută în statul de organizare şi în fişa postului, în care urmează să fie promovaţi.  +  Articolul 18Coloneii/Comandorii în activitate care se disting prin pregătire şi competenţă profesională, îndeplinesc condiţiile legale de stagiu minim în grad, au fost evaluaţi potrivit nivelului lingvistic prevăzut în fişele posturilor la una dintre limbile engleză sau franceză, conform STANAG-6001, au obţinut calificativul de cel puţin "foarte bun" prin aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani de activitate şi au absolvit cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică organizat de Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" sau Colegiul Naţional de Apărare ori un curs similar pentru gradul de general de brigadă - cu o stea/similar, prevăzut la art. 17, pot fi promovaţi în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade de general/similare şi/sau să li se acorde gradul de general de brigadă - cu o stea/similar, potrivit competenţelor stabilite de lege, pe baza hotărârii comisiilor de selecţie.  +  Articolul 19Generalii de brigadă - cu o stea/similarii, generalii-maiori - cu două stele/similarii şi generalii-locotenenţi - cu trei stele/similarii în activitate care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, au fost evaluaţi prin aprecierile de serviciu din perioadele de stagiu în aceste grade cu calificative de cel puţin "foarte bun", au dobândit un înalt nivel de expertiză şi au potenţial de dezvoltare profesională pot fi promovaţi în funcţii şi/sau înaintaţi în grad, potrivit competenţelor stabilite de lege, pe baza hotărârii comisiei de selecţie.  +  Articolul 20Coloneii/Comandorii în activitate, generalii de brigadă - cu o stea/similarii, generalii-maiori - cu două stele/similarii şi generalii-locotenenţi - cu trei stele/similarii în activitate care deţin sau urmează să fie promovaţi în funcţii de conducere ale căror cerinţe impun studii de nivel înalt în domeniul securităţii naţionale şi internaţionale pot urma astfel de programe de pregătire în cadrul Colegiului Naţional de Apărare.  +  Capitolul III Cariera maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate  +  Articolul 21Maiştrii militari/Subofiţerii în activitate sunt confirmaţi în specialitatea militară din cadrul unei arme sau serviciu prin absolvirea formelor de pregătire într-o instituţie militară sau civilă de învăţământ, prevăzute de reglementările în vigoare, şi se numesc în funcţii specifice în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naţionale, opţiunile individuale, motivaţiile profesionale şi personale.  +  Articolul 22Maiştrii militari clasa a V-a/Sergenţii în activitate care îndeplinesc condiţiile legale de stagiu minim în grad, deţin sau urmează să fie promovaţi în funcţii corespunzătoare gradului de cel puţin maistru militar clasa a IV-a/sergent major şi au fost evaluaţi prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege sunt înaintaţi în gradul următor, fără să fie analizaţi de comisiile de selecţie.  +  Articolul 23Maiştrii militari clasa a IV-a/Sergenţii majori în activitate care îndeplinesc condiţiile legale de stagiu minim în grad, au fost evaluaţi prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege şi sunt absolvenţi ai cursului de plutonier/similar pot fi promovaţi în funcţii şi/sau sunt înaintaţi în gradul următor, pe baza hotărârii comisiilor de selecţie.  +  Articolul 24Maiştrii militari clasa a III-a/Plutonierii în activitate care îndeplinesc condiţiile legale de stagiu minim în grad, au fost evaluaţi prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege şi sunt absolvenţi ai cursului de plutonier major/similar pot fi promovaţi în funcţii şi/sau înaintaţi în gradul următor, pe baza hotărârii comisiilor de selecţie.  +  Articolul 25Maiştrii militari clasa a II-a/Plutonierii majori în activitate care îndeplinesc condiţiile legale de stagiu minim în grad, au fost evaluaţi prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevăzute de lege şi sunt absolvenţi ai cursului de plutonier adjutant/similar pot fi promovaţi în funcţii şi/sau sunt înaintaţi în gradul următor, pe baza hotărârii comisiilor de selecţie.  +  Articolul 26Maiştrii militari clasa I/Plutonierii adjutanţi în activitate care se disting prin pregătire şi competenţă profesională, dispun de înaltă calificare, îndeplinesc condiţiile legale de stagiu minim în grad şi au fost evaluaţi prin aprecierile de serviciu în perioadele de stagiu în aceste grade cu calificative de cel puţin "foarte bun" sunt promovaţi în funcţii şi/sau sunt înaintaţi în gradul de maistru militar principal/plutonier adjutant principal, pe baza hotărârii comisiilor de selecţie.  +  Capitolul IV Reguli de trecere a maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate în corpul ofiţerilor în activitate  +  Articolul 27Maiştrii militari/Subofiţerii în activitate care se disting prin competenţă şi pregătire profesională, au absolvit studii universitare similare ciclului I Bologna sau studii universitare de licenţă cu durata de cel puţin 4 ani şi au fost evaluaţi prin aprecierile de serviciu din ultimii 3 ani de activitate cu calificativul "foarte bun" pot trece în corpul ofiţerilor în activitate în funcţie de nevoile Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile prevăzute de lege, precum şi de alte acte normative specifice aprobate prin ordine ale ministrului apărării naţionale, prin frecventarea cursului de formare a ofiţerilor în activitate.  +  Articolul 28Maiştrii militari/Subofiţerii în activitate prevăzuţi la art. 27 pot frecventa prin concurs cursul de formare a ofiţerilor în activitate, organizat în acest scop, pe baza hotărârii comisiilor de selecţie, în limita numărului de locuri aprobate prin planul de şcolarizare de către ministrul apărării naţionale.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 29 (1) Studiile/Cursurile de carieră planificate şi care se află în derulare vor fi frecventate de către cadrele militare în activitate şi sunt echivalente celor specificate de prezentul ghid. (2) Cadrele militare care au absolvit studiile/cursurile de carieră necesare promovării/numirii în funcţii şi/sau înaintării în gradul următor, în baza prevederilor anterioare, vor fi exceptate de la frecventarea studiilor/cursurilor de carieră prevăzute de prezentul ghid.  +  Articolul 30Ofiţerii în activitate, absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă similare ciclului I Bologna, pot frecventa studiile universitare de masterat similare ciclului II Bologna, în acord cu reglementările existente pe plan naţional şi cu cele aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 31 (1) Cadrele militare în activitate pot participa la cursuri de perfecţionare, specializare şi stagii de practică, altele decât cursurile de carieră, care asigură îmbunătăţirea pregătirii în raport cu nevoile de performanţă profesională, cu îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, şi vizează dobândirea unor noi capacităţi şi abilităţi impuse de numirea/încadrarea în anumite funcţii specifice ce solicită competenţe ce se dobândesc prin aceste studii. (2) Cadrele militare pot urma studii universitare de doctorat, conform reglementărilor specifice acestui tip de pregătire, pe toată durata carierei militare, iar deţinerea acestui titlu ştiinţific constituie un avantaj în procesul de evaluare în cadrul comisiilor de selecţie, pentru promovarea în funcţii şi/sau înaintarea în grad, numai dacă este obţinut în domeniul de activitate al funcţiei.  +  Articolul 32Numirea/Încadrarea/Promovarea cadrelor militare în activitate în anumite funcţii prevăzute cu specialităţi care impun să fie ocupate în conformitate cu reglementările specifice, aplicabile pe plan naţional, se face în baza acestor reglementări, complementar celor precizate de prezentul ghid.  +  Articolul 33Numirea/Încadrarea/Promovarea cadrelor militare în activitate în funcţiile militare pe statul-anexă "M" la Ministerul Apărării Naţionale asimilate cu funcţiile civile pentru structurile de specialitate ale instituţiilor publice, autorităţilor administraţiei publice şi ale operatorilor economici se face în conformitate cu prevederile legii, ale prezentului ghid şi ale celorlalte acte normative specifice aplicabile cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 34 (1) Pentru ofiţerii absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă în specializările "Conducere interarme - forţe terestre", "Conducere interarme - forţe aeriene", "Conducere interarme - forţe navale", "Conducere logistică" sau "Management economico-financiar" la Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", promoţiile 2007, 2008, 2009 şi 2011, cursul postuniversitar de dezvoltare profesională în conducere structuri militare este echivalent cursului interarme. (2) Ofiţerii prevăzuţi la alin. (1) care au absolvit cursul postuniversitar de dezvoltare profesională în conducere structuri militare beneficiază de aceleaşi drepturi privind încadrarea şi evoluţia în carieră ca şi absolvenţii studiilor universitare de master de conducere interarme.-----------Art. 34 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 354 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 18 iunie 2013.-------