LEGE Nr. 35 din 3 aprilie 1991privind regimul investiţiilor străine
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 10 aprilie 1991    Parlamentul României adopta prezenta lege. În vederea atragerii investiţiilor străine în România se adoptă prezenta lege, care cuprinde dispoziţii de natura să asigure investitorilor străini garanţii şi facilităţi, precum şi folosirea integrală şi nelimitată a rezultatelor.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În sensul prezentei legi, prin investiţii străine în România se înţelege: a) constituirea de societăţi comerciale, filiale sau sucursale, cu capital integral străin sau în asociere cu persoane fizice sau persoane juridice române, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; b) participarea la majorarea capitalului social al unei societăţi existente sau dobindirea de părţi sociale ori acţiuni la asemenea societăţi, precum şi de obligaţiuni sau alte efecte de comerţ; c) concesionarea, închirierea sau locaţia gestiunii, în condiţiile legii, a unor activităţi economice, servicii publice, unităţi de producţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale; d) dobindirea dreptului de proprietate asupra unor bunuri mobile sau imobile, altor drepturi reale, cu excepţia dreptului de proprietate asupra terenurilor; e) dobindirea de drepturi de proprietate industriala şi intelectuală; f) dobindirea de drepturi de creanta sau alte drepturi referitoare la prestări cu valoare economică asociate unei investiţii; g) cumpărarea de spaţii de producţie sau alte clădiri, cu excepţia locuinţelor, altele decît cele auxiliare investiţiei, precum şi construirea lor; h) contractarea executării de lucrări de explorare, exploatare şi împărţire a producţiei în domeniul resurselor naturale.  +  Articolul 2Aportul investitorilor străini în România poate consta în: a) capital în valută liber convertibilă; b) maşini, utilaje, mijloace de transport, subansamble, piese de schimb şi alte bunuri; c) servicii, drepturi de proprietate industriala şi intelectuală - brevete, licenţe, know-how, mărci de fabrica şi de comerţ, dreptul de autor, traducător, editor -, cunoştinţe şi metode de organizare şi conducere; d) profituri în valută liber convertibilă şi în lei obţinute, în condiţiile legii, din activităţile realizate în România.  +  Articolul 3Prin investitori străini se înţeleg persoanele fizice sau persoanele juridice cu domiciliul ori, după caz, cu sediul în străinătate, care efectuează investiţii în România, în oricare din modalităţile prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 4Investiţii străine pot fi efectuate în toate sectoarele din domeniul industriei, explorării şi exploatării resurselor naturale, agriculturii, infrastructurii şi comunicaţiilor, construcţiilor civile şi industriale, cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, comerţului, transporturilor, turismului, serviciilor bancare şi de asigurare şi altor servicii, cu respectarea următoarelor condiţii: a) sa nu încalce normele de protecţie a mediului înconjurător; b) sa nu aducă atingere intereselor de securitate şi apărare naţionala ale României; c) sa nu dăuneze ordinii publice, sănătăţii şi moralei.  +  Capitolul 2 Garanţii  +  Articolul 5Investiţiile străine în România nu pot fi naţionalizate, expropriate, rechiziţionate sau supuse altor măsuri cu efecte similare, decît în cazuri de interes public, cu respectarea procedurii prevăzute de lege şi cu plata unei despăgubiri corespunzătoare valorii investiţiei, care trebuie să fie prompta, adecvată şi efectivă.  +  Articolul 6Despăgubirea este determinata în raport cu valoarea investiţiei pe piaţa la data luării uneia dintre măsurile prevăzute la art. 5.  +  Articolul 7Dacă valoarea despăgubirii nu poate fi determinata potrivit art. 6, aceasta se stabileşte de părţi pe baza unor principii echitabile, în funcţie de capitalul investit, creşterea valorii sau deprecierea acestuia şi de veniturile curente.  +  Articolul 8În situaţia în care investitorul străin nu accepta valoarea despăgubirii determinate, după caz, potrivit art. 6 sau art. 7, aceasta se va stabili, la cererea investitorului, pe cale judecătorească, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 9Investitorii străini au dreptul: a) sa participe la conducerea şi gestionarea investiţiei, potrivit contractelor şi statutelor convenite; b) sa înstrăineze drepturile şi obligaţiile lor contractuale către alţi investitori, români sau străini; c) sa transfere în străinătate profiturile ce li se cuvin în valută liber convertibilă, precum şi partea de profituri în lei stabilită în condiţiile prevăzute în art. 16; d) sa transfere în străinătate sumele încasate din dreptul de autor, cotele ce li se cuvin pentru asistenţa de specialitate, expertize şi alte servicii, potrivit contractelor încheiate; e) sa transfere în străinătate sumele obţinute în valută în urma vinzarii, totale sau parţiale, a acţiunilor, părţilor sociale, obligaţiunilor sau altor efecte de comerţ, precum şi pe cele rezultate din lichidarea investiţiilor; f) sa transfere în străinătate, în valută, în trei rate anuale, sumele obţinute în lei în urma lichidării investiţiilor; g) sa transfere în străinătate, în valută convenită, sumele obţinute cu titlu de despăgubire în situaţia luării uneia din măsurile prevăzute la art. 5.  +  Articolul 10Investiţiile străine efectuate potrivit prevederilor prezentei legi beneficiază de regimul juridic stabilit prin aceasta pe întreaga durata de existenta.  +  Articolul 11Investitorii străini beneficiază de regimul juridic stabilit prin prezenta lege, indiferent de cetăţenia sau, după caz, de naţionalitatea acestora.  +  Capitolul 3 Facilităţi  +  Articolul 12Maşinile, utilajele, instalaţiile, echipamentele, mijloacele de transport şi orice alte dotări din import necesare investiţiei, constituite ca aport al investitorului străin, sînt scutite de plată taxelor vamale.  +  Articolul 13Materiile prime, materialele şi subansamblele importate, necesare producţiei, pe o perioadă de 2 ani de activitate a investiţiei, calculată de la data punerii în funcţiune a obiectivului, sînt scutite de plată taxelor vamale.  +  Articolul 14Investiţiile străine sînt scutite de plată impozitului pe profit, astfel: a) cele efectuate în industrie, agricultura şi construcţii, pentru o perioadă de 5 ani de la data începerii activităţii productive; b) cele efectuate în domeniul explorării şi exploatării resurselor naturale, al comunicaţiilor şi transporturilor, pentru o perioadă de 3 ani de la data începerii activităţilor respective; c) cele efectuate în comerţ, turism, servicii bancare şi de asigurare, precum şi în orice alte prestări de servicii, pentru o perioadă de 2 ani de la data începerii activităţii.  +  Articolul 15În afară scutirilor de plată a impozitului pe profit prevăzute mai sus şi după expirarea perioadelor stabilite, se acordă reduceri ale impozitului pe profit, astfel: a) cu 50%, impozitul aferent profitului utilizat în unitatea înfiinţată în România, pentru lărgirea şi modernizarea bazei tehnico-materiale, a tehnologiilor de fabricaţie sau extinderea activităţii, în scopul obţinerii de profituri suplimentare, precum şi pentru investiţiile destinate protejării mediului înconjurător; b) cu 25%, dacă de îndeplineşte una din următoarele condiţii: - se asigura din import cel puţin 50 % din necesarul de materii prime, energie şi combustibil; - se exporta cel puţin 50% din produsele şi serviciile realizate; - se utilizează peste 10% din cheltuieli pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare de tehnologii noi în România şi pentru formare profesională; - se achiziţionează din producţie interna cel puţin 50% din utilajele şi celelalte echipamente necesare dezvoltării investiţiilor existente sau efectuării de noi investiţii; - se creează cel puţin 50 noi locuri de muncă printr-o noua investiţie sau dezvoltări ale investiţiilor existente.  +  Articolul 16Investitorii străini au dreptul sa transfere în valută convertibilă, din profiturile anuale în lei, o cota reprezentind 8-15% din aportul în numerar şi în natura constituit în valută convertibilă şi vărsat la capitalul social, prin schimb valutar efectuat de Banca de Comerţ Exterior sau de alte bănci autorizate, după cum urmează: a) o cota reprezentind 15% din capitalul social vărsat, pentru investiţiile efectuate în domeniile de interes deosebit pentru economia naţionala, inclusiv producerea tehnicilor antipoluante, stabilite prin hotărîre a Guvernului; b) o cota reprezentind 12% din capitalul social vărsat, pentru investiţiile efectuate în domeniul explorării şi exploatării resurselor naturale, producţiei industriale, agricole, construcţiilor, comunicaţiilor şi transporturilor, altele decît cele prevăzute la lit. a); c) o cota reprezentind 10% din capitalul social vărsat, pentru investiţiile efectuate în domeniul financiar-bancar şi de asigurări; d) o cota reprezentind 8% din capitalul social vărsat, pentru investiţiile efectuate în alte domenii.  +  Articolul 17Domeniile de interes deosebit pentru economia naţionala se stabilesc prin hotărîre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Române de Dezvoltare. Pentru investiţiile efectuate în domeniile prevăzute la alin. 1, la propunerea Guvernului, prin lege se pot acorda facilităţi suplimentare.  +  Articolul 18În cazul în care investiţiile străine se lichidează voluntar într-o perioadă de timp mai mica decît dublul celei pentru care investitorii străini beneficiază de scutirile prevăzute la art. 14, aceştia vor fi obligaţi sa plătească impozitele stabilite, potrivit legii, pe întreaga durata de funcţionare a investiţiei. Impozitele datorate potrivit alin. 1 se plătesc cu prioritate din rezultatele lichidării investiţiilor sau din celelalte drepturi cuvenite investitorilor străini.  +  Capitolul 4 Înregistrarea cererilor de investiţii străine  +  Articolul 19Efectuarea de investiţii străine în România, indiferent de forma juridică a acestora, se face pe baza unei cereri a investitorului străin, înregistrată la Agenţia Română de Dezvoltare.  +  Articolul 20Agenţia Română de Dezvoltare analizează bonitatea investitorului, domeniul şi modalitatea în care urmează a fi efectuată investiţia, precum şi cuantumul capitalului de investit.  +  Articolul 21Agenţia Română de Dezvoltare răspunde cererii investitorilor străini în baza datelor şi informaţiilor de care dispune sau pe care le poate obţine, la cerere, de la organele centrale şi locale ale administraţiei publice, precum şi de la regiile autonome şi societăţile comerciale în domeniul cărora urmează a fi efectuată investiţia străină. Ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei publice vor răspunde în termen de 10 zile de la data solicitării agenţiei.  +  Articolul 22Agenţia Română de Dezvoltare este obligată sa răspundă cererilor investitorilor străini în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora. Dacă în termenul stabilit la alin. 1 investitorul străin nu primeşte nici o comunicare, se considera ca investiţia poate fi efectuată.  +  Articolul 23Investitorii străini au dreptul să efectueze investiţiile în condiţiile prevăzute de legea română, stabilite în raport cu modalitatea de realizare a acestora şi în baza confirmării date de Agenţia Română de Dezvoltare sau a cererii investitorului străin, în absenta comunicării agenţiei.  +  Articolul 24Calitatea de investitor străin în România se dovedeşte prin certificatul de investitor, eliberat de Agenţia Română de Dezvoltare. Certificatul de investitor se eliberează la cererea investitorului străin, în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia, pe baza prezentării documentelor - contract de societate şi statut, contracte comerciale sau alte acte juridice - întocmite cu respectarea cerinţelor legii române, ţinînd seama de modalitatea de realizare a investiţiei. Certificatul de investitor este opozabil autorităţilor române pentru dovedirea drepturilor investitorilor străini.  +  Capitolul 5 Operaţiuni financiar-valutare şi comerciale  +  Articolul 25Operaţiunile de încasări şi plati privind investiţiile străine se efectuează prin conturi în lei şi în valută deschise la bănci cu sediul în România sau prin conturi în valută deschise la bănci cu sediul în străinătate. Societăţile comerciale cu participare străină şi ceilalţi investitori străini au drept de dispoziţie asupra disponibilităţilor din conturile proprii.  +  Articolul 26Conturile în valută se alimentează din aportul financiar al investitorilor, din împrumuturile contractate şi din încasările în valută.  +  Articolul 27Societăţile comerciale cu participare străină şi ceilalţi investitori străini pot sa contracteze credite în lei şi în valută de la unităţi finanţatoare din ţara sau credite în valută de la bănci sau instituţii financiare din străinătate.  +  Articolul 28Operaţiunile societăţilor comerciale cu participare străină şi ale investitorilor străini se efectuează pe bază de contracte comerciale încheiate, în condiţiile legii, la preţurile convenite în lei şi în valută.  +  Articolul 29Plăţile în valută, inclusiv drepturile în valută cuvenite investitorilor străini, se efectuează numai din disponibilul în valută din conturile proprii sau, după caz, ale societăţilor comerciale cu participare străină.  +  Articolul 30Profitul în valută sau în lei, cuvenit investitorilor străini, poate fi utilizat de aceştia pentru efectuarea de noi investiţii în România, pentru cumpărarea de mărfuri şi servicii româneşti sau poate fi schimbat, în condiţiile legii, pe piaţa financiară.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 31În situaţiile în care investiţiile străine în România se realizează sub forma unor societăţi comerciale în asociere cu persoane fizice sau persoane juridice române, asociaţii români pot constitui, cu titlu de aport la capitalul social, dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra terenului ori a altor imobile necesare, pe toată durata societăţii comerciale.  +  Articolul 32Personalul străin necesar desfăşurării activităţii investiţiei străine se stabileşte prin convenţia părţilor sau de către investitorul străin, după caz, şi va fi angajat numai în posturi de conducere şi de specialitate.  +  Articolul 33Salariile personalului român şi străin angajat pentru desfăşurarea activităţii pentru investiţiile străine se stabilesc prin convenţia părţilor.  +  Articolul 34Dispoziţiile prezentei legi sînt aplicabile în măsura în care acordurile şi convenţiile internaţionale referitoare la investiţiile străine, la care România este parte, nu stabilesc o alta reglementare.  +  Articolul 35Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Decretul nr. 424/1972 privind constituirea şi funcţionarea societăţilor mixte în România, Decretul-lege nr. 96/1990 privind unele măsuri pentru atragerea investiţiei de capital străin în România, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 martie 1991. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 29 martie 1991. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind regimul investiţiilor străine şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU------------------------