METODOLOGIE din 24 decembrie 2003(*actualizată*)pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă(actualizată până la data de 12 iunie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 iunie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 232 din 2 martie 2004; ORDINUL nr. 581 din 26 aprilie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Orice activitate de producţie şi de comercializare a produselor alimentare, de alimentaţie publică şi colectivă, serviciile şi producţia de apă potabilă, precum şi serviciile de întreţinere corporală se exercită numai cu personal calificat, conform prevederilor legale. (2) Personalul calificat din activităţile menţionate la alin. (1) are obligaţia legală a instruirii periodice în vederea însuşirii noţiunilor fundamentale de igienă, activitate organizată şi finalizată cu examinare şi certificate, în conformitate cu prezenta metodologie. (3) În procesul de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă este cuprins personalul din următoarele categorii de unităţi: a) servicii de producţie, depozitare, transport şi comercializare a alimentelor, inclusiv alimentaţie publică şi a colectivităţilor; b) servicii de curăţenie în unităţi de asistenţă medicală, colectivităţi de copii şi tineri, unităţi de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.); c) producţia şi distribuţia apei potabile, producţia apei îmbuteliate; d) servicii de îngrijire corporală (cosmetică, frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, masaj etc.); e) servicii tip dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare. (4) Se exceptează de la prevederile prezentului ordin personalul angajat cu studii medii medicale şi farmaceutice şi studii superioare medicale şi farmaceutice.-----------Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 581 din 26 aprilie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 12 iunie 2013.  +  Articolul 2Programele de instruire în domeniul sănătăţii publice privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă se pot realiza de către persoane juridice de drept public sau privat, cabinetele medicale care au ca obiect de activitate desfăşurarea de activităţi de învăţământ şi sunt avizate de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în condiţiile prezentei metodologii.  +  Articolul 3În sensul prezentei metodologii, prin următorii termeni se înţelege: a) noţiuni fundamentale de igienă - totalitatea cunoştinţelor şi deprinderilor elementare referitoare la păstrarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor, pe care lucrătorii din sectoarele de activitate cu risc pentru sănătatea populaţiei trebuie să le posede; b) avizarea funcţionării - procesul de abilitare a persoanelor juridice de drept public sau privat al cabinetelor medicale pentru realizarea programelor de instruire în domeniul sănătăţii publice privind noţiunile fundamentale de igienă.  +  Capitolul II Criteriile şi procedura de avizare  +  Articolul 4În vederea obţinerii avizului necesar organizării cursurilor privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, furnizorii de instruire trebuie să îndeplinească următoarele criterii: a) să fie organizaţi şi să funcţioneze în conformitate cu prevederile legale; b) să deţină în mod legal spaţii adecvate activităţii de învăţământ, pentru care s-au obţinut avizele de funcţionare prevăzute de reglementările legale în vigoare; c) să deţină logistica necesară organizării în bune condiţii a cursurilor; d) să aibă programă de instruire elaborată în conformitate cu orientările cuprinse în Ghidul privind conţinutul modulelor de pregătire; e) să asigure materialul didactic prevăzut în programa de pregătire; f) să asigure programul de instruire cu formatori-medici cu specialitatea igienă, epidemiologie sau medicină de laborator - cu autorizaţie de liberă practică. Formatorii implicaţi în formarea cursanţilor supuşi examinării nu vor face parte din comisia de examen.-----------Lit. f) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 232 din 2 martie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 6 iulie 2004.  +  Articolul 5 (1) Pentru obţinerea avizului de funcţionare solicitantul depune la Comisia de avizare din cadrul institutelor de sănătate publică din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca sau Timişoara un dosar de autoevaluare în 3 exemplare, primind număr de înregistrare. Dosarul de evaluare conţine următoarele documente: a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 1; b) documente, în copii legalizate, care dovedesc legalitatea organizării şi funcţionării furnizorului de instruire;----------Lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 232 din 2 martie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 6 iulie 2004. c) copie de pe statut, după caz; d) dovezi privind deţinerea spaţiului optim de învăţământ şi a mijloacelor didactice; e) avize de funcţionare conform reglementărilor legale în vigoare; f) program de instruire cuprinzând planul de învăţământ şi programele analitice şi pentru fiecare modul specific, în concordanţă cu indicaţiile cuprinse în Ghidul privind conţinutul modulelor de pregătire; g) informaţii privind formatorii: autorizaţie de liberă practică în specialitatea igienă, epidemiologie, medicină de laborator, curriculum vitae, dovada existenţei relaţiei contractuale cu solicitantul avizului; h) chitanţa de achitare, în contul institutului de sănătate publică evaluator, a sumei de 2.000.000 lei, sumă aferentă serviciului prestat către furnizorul de instruire pentru analiza documentaţiei, elaborarea referatului tehnic de evaluare în vederea avizării şi transmiterea documentaţiei la Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat.-----------Lit. h) a art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 232 din 2 martie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 6 iulie 2004. i) copie de pe certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, în cazul cabinetelor medicale; j) alte documente, după caz. (2) Comisiile de avizare examinează documentele cuprinse în dosarul depus şi întocmesc, în termen de 15 zile de la data înregistrării documentaţiei, referatul tehnic de evaluare care să includă concluzia privind acordarea sau neacordarea avizului. Referatul tehnic de evaluare favorabil eliberării avizului, însoţit de două exemplare ale dosarului de autoevaluare, se înaintează Ministerului Sănătăţii, Direcţiei generale sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat. (3) În cazul avizării favorabile a programului de instruire, Ministerul Sănătăţii înaintează către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în termen de 10 zile de la data înregistrării documentaţiei, un exemplar al dosarului de autoevaluare, o copie a referatului tehnic de evaluare şi avizul-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 2. (4) În termen de 10 zile de la data înregistrării documentaţiei, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va transmite răspunsul său Ministerului Sănătăţii. În cazul avizării favorabile, se completează formularul-tip, iar pentru neacordarea avizului se întocmeşte un referat care să cuprindă motivarea răspunsului. (5) În cazul neacordării avizului se reia procedura de avizare în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. (6) Biroul de avizare din cadrul Ministerului Sănătăţii eliberează avizul de funcţionare şi gestionează baza de date privind furnizorii de instruire avizaţi. Biroul de avizare pune la dispoziţie Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, la solicitarea acestuia, informaţii cuprinse în baza de date. (7) Avizul de funcţionare este valabil 3 ani. (8) Înnoirea avizului se face prin reluarea procedurii de avizare, luându-se în considerare şi criteriul rezultatelor obţinute de absolvenţii programului de instruire în procesul de evaluare şi certificare a cunoştinţelor. Un procent de promovabilitate de cel puţin 60% este obligatoriu.  +  Capitolul III Evaluarea şi certificarea  +  Articolul 6 (1) Participanţii la programele de instruire avizate în condiţiile prezentei metodologii susţin la încheierea cursurilor un examen de absolvire organizat de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii de sănătate publică teritoriale. (2) Direcţiile de sănătate publică teritoriale au obligaţia să asigure condiţiile bunei desfăşurări a examenului.  +  Articolul 7 (1) Comisiile de examen sunt propuse de către direcţiile de sănătate publică teritoriale şi sunt aprobate de către Ministerul Sănătăţii, Direcţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat, anual. (2) Comisiile de examen au următoarea componenţă: a) Directorul executiv adjunct medicină preventivă al direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti - preşedinte; b) un reprezentant desemnat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti; c) un reprezentant al direcţiei de sănătate publică teritoriale; d) un secretar din cadrul direcţiilor de sănătate publică teritoriale.-----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 232 din 2 martie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 6 iulie 2004. (3) Comisiile de examen dispun de ştampilă proprie având următorul conţinut: "DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEŢUL ........ COMISIA DE EXAMEN".  +  Articolul 8 (1) Furnizorii de instruire asigură înscrierea la examen a participanţilor la programul de instruire şi achită suma aferentă serviciului prestat pentru organizarea examenului de absolvire la direcţiile de sănătate publică teritoriale care organizează examenul de absolvire. (2) Înscrierea candidaţilor se face pe baza cataloagelor, în dublu exemplar, completate de furnizorii de instruire. Modelul catalogului este prezentat în anexa nr. 3. (3) Direcţiile de sănătate publică teritoriale au obligaţia să realizeze şi să gestioneze, prin Biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare, baza de date a absolvenţilor programelor de instruire înscrişi la examenul de absolvire. (4) Suma aferentă prestaţiei de organizare a examenului de absolvire a programelor de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă este în valoare de 200.000 lei pentru fiecare candidat şi se achită la direcţiile de sănătate publică teritoriale de către furnizorii de instruire.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 232 din 2 martie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 6 iulie 2004.  +  Articolul 9Examenul de absolvire se programează cel puţin o dată pe lună, pentru un număr de minimum 30 de cursanţi înscrişi.  +  Articolul 10 (1) Examenul de absolvire se organizează la sediul furnizorului sau altă locaţie asigurată de acesta, care să fie avizată sanitar pentru activităţi de învăţământ. (2) Cheltuielile legate de deplasarea comisiei de examen vor fi suportate de către furnizorul de instruire.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 232 din 2 martie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 6 iulie 2004.  +  Articolul 11 (1) Examenul de absolvire constă în rezolvarea unui chestionar pentru testare, repartizat fiecărui candidat, din setul de chestionare elaborat de Ministerul Sănătăţii. (2) Timpul acordat rezolvării chestionarelor este de două ore. (3) La predarea chestionarelor de către candidaţi se încheie un proces-verbal de predare/primire, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.  +  Articolul 12 (1) Comisia de examen corectează chestionarele pentru testare şi le apreciază cu "admis"/"respins". (2) Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să răspundă corect la cel puţin 60% din totalul întrebărilor cuprinse în chestionar.  +  Articolul 13 (1) Rezultatele sunt consemnate în cataloagele de examen, al căror model este prezentat în anexa nr. 5, şi se semnează de către toţi membrii comisiei de examen, pe fiecare pagină. O copie a catalogului de examen se înmânează furnizorului de instruire. (2) Rezultatele se afişează în ziua examenului, sub semnătura preşedintelui comisiei de examen. (3) La sfârşitul examenului, rezultatele se centralizează într-un proces-verbal, întocmit în conformitate cu anexa nr. 6.  +  Articolul 14 (1) Direcţiile de sănătate publică teritoriale eliberează candidaţilor declaraţi admişi certificate de absolvire, conform modelului prezentat în anexa nr. 7. (2) Candidaţii declaraţi respinşi au dreptul la două reexaminări, cu condiţia achitării taxei prevăzute la art. 8 alin. (3). În cazul nepromovării acestora, candidaţii vor efectua din nou cursul. (3) Certificatele de absolvire au valabilitate 3 ani de la data emiterii.  +  Articolul 15 (1) Pentru evidenţa certificatelor de absolvire, Institutul de Sănătate Publică Bucureşti şi direcţiile de sănătate publică teritoriale întocmesc registre de evidenţă în conformitate cu modelele prezentate în anexele nr. 8, respectiv nr. 9. (2) Răspunderea privind gestionarea certificatelor de absolvire revine în exclusivitate instituţiilor menţionate la alin. (1).  +  Capitolul IV Activitatea de monitorizare. Retragerea avizului de funcţionare  +  Articolul 16 (1) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin direcţiile de specialitate, stabilesc de comun acord programe semestriale de monitorizare a calităţii pregătirii asigurate de furnizorii de instruire, prin controale desfăşurate în timpul derulării programelor de instruire şi a examenelor de absolvire, precum şi a activităţii comisiilor de examen. (2) Activitatea de control prevăzută la alin. (1) se exercită de către persoane desemnate de cele două ministere, la propunerea direcţiilor de specialitate.  +  Articolul 17 (1) În cazul în care se constată nerespectarea de către furnizorul de instruire a condiţiilor care au stat la baza avizării, se întocmeşte proces-verbal de constatare, acordându-se un termen de 30 de zile pentru remedierea abaterilor constatate. (2) După expirarea acestui termen, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului decid retragerea avizului de funcţionare.  +  Articolul 18Retragerea avizului de funcţionare este obligatorie când furnizorul de instruire înregistrează, la 3 examene succesive, un procent de promovabilitate sub 50% din numărul participanţilor la examen.  +  Capitolul V Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 19Prevederile prezentei metodologii nu se aplică, pentru o perioadă de 3 ani de la absolvire, absolvenţilor unităţilor şi instituţiilor de învăţământ acreditate în condiţiile legii, care au avut în programa de studii noţiuni de igienă specifice activităţii şi care deţin certificate de competenţă profesională, diplome de absolvire, diplome de licenţă.  +  Articolul 20Documentele privind examenele de absolvire se păstrează o perioadă de 3 ani în arhivele direcţiilor de sănătate publică teritoriale. Registrele de evidenţă se arhivează o perioadă de 6 ani de către instituţiile care au dreptul să le deţină şi să le gestioneze, conform art. 15 alin. (1).  +  Articolul 21Emiterea certificatelor de absolvire se realizează de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform modelului din anexa nr. 7, prin redactarea lui la calculator cu număr de înregistrare de la direcţia de sănătate publică emitentă----------Art. 21 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 581 din 26 aprilie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 12 iunie 2013.  +  Articolul 22 (1) Certificatele de absolvire eliberate de furnizorii de instruire avizaţi conform dispoziţiilor prezentului ordin sunt valabile 3 ani de la data eliberării. (2) Certificatele de absolvire eliberate de furnizorii de instruire avizaţi anterior emiterii prezentului ordin sunt valabile 3 ani de la data eliberării.----------Art. 22 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 232 din 2 martie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 6 iulie 2004.  +  Articolul 23În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii elaborează chestionarele pentru testarea cunoştinţelor şi ghidurile privind conţinutul modulelor de pregătire.  +  Articolul 24Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1────────la metodologie──────────────....................................(Denumirea furnizorului de instruire)Nr. ............/...................INSTITUTULUI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ .............................................................................*1), cu sediul în localitatea ......, judeţul/sectorul ......, str. ...... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod poştal ....., telefon*2) ........, fax*2) ......, e-mail ........, cod unic de înregistrare/cod fiscal ...., reprezentat prin ......, în calitate de asociat/acţionar/împuternicit ...., posesor al actului de identitate tip ......, seria ...... nr. ....., eliberat de ....... la data ....., prin prezenta solicit avizarea ca furnizor de instruire în domeniul noţiunilor fundamentale de igienă, modulul/modulele:1. servicii de producţie, depozitare, transport şi comercializare a alimentelor, inclusiv alimentaţie publică şi a colectivităţilor;2. servicii de curăţenie în unităţi de asistenţă medicală, colectivităţi de copii şi tineri, unităţi de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.);3. producţia şi distribuţia apei potabile şi producţia apei îmbuteliate;4. servicii de îngrijire corporală (cosmetică, frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, masaj etc.);5. servicii tip dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare.Precizez că am luat cunoştinţă de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.225/5.031/2003.Anexez documentaţia prevăzută în metodologia de autorizare, conform opisului.Semnătura solicitantului........................L.S._____________*1) Se completează cu denumirea furnizorului de instruire.*2) Se completează cu prefix - număr.  +  Anexa 2────────la metodologie───────────────MINISTERUL SĂNĂTĂŢII MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRIINr. ....../......... ŞI TINERETULUINr. ....../.........Direcţia generală Direcţia generalăsănătate publică pentru învăţământşi inspecţia preuniversitarsanitară de statAVIZFurnizorul de instruire ......, cu sediul în localitatea ........, str. ..... nr. ......, judeţul/sectorul ......, conform certificatului de înregistrare nr. ....., eliberat de ....., în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.225/5.031/2003, este avizat să realizeze programe de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă pentru următoarele module:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Direcţia generală Direcţia generalăsănătate publică pentru învăţământşi inspecţia preuniversitarsanitară de statDirector general, Director general,................. ......................  +  Anexa 3    ────────la metodologie──────────────    Furnizorul de instruire .............................    Aviz de funcţionare eliberat de    Ministerul Sănătăţii nr. ......./.........    Aviz de funcţionare eliberat de Ministerul Educaţiei,    Cercetării şi Tineretului nr. ........../.......    Nr. ............... din ........................                                  CATALOG     de înscriere a candidaţilor pentru susţinerea examinării       privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr.│ DATE DESPRE CURSANŢI ││crt├───────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────┬─────────────┤│ │ Numele şi │ Actul de │Codul numeric │ Data şi locul │ Modulul ││ │ prenumele │ identitate │ personal │ naşterii │ absolvit ││ │ │ seria/numărul │ │ │ │├───┼───────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┤├───┼───────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┤├───┼───────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┤├───┼───────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┤├───┼───────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┤├───┼───────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┤├───┼───────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────┤└───┴───────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────┴─────────────┘                   Semnătura furnizorului de instruire                   ....................................                                L.S.  +  Anexa 4    ────────la metodologie────────────────    .........................    (Comisia de examen)                               PROCES - VERBAL          de predare/primire a lucrărilor scrise la examenul de absolvire    Data ..........................    Ora ...........................    Sala ..........................┌────┬────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────┐│Nr. │ Numele şi prenumele │ Semnătura candidatului │ Observaţii ││crt.│ candidatului │ │ │├────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────┤├────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────┤├────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────┤├────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────┤├────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────┤├────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────┤└────┴────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────┘    Comisia de examen:    ...................    ...................    ...................  +  Anexa 5    ────────la metodologie────────────────    DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ .............................    (COMISIA DE EXAMEN) ............. Decizia ................    Furnizorul de instruire ..................................    Aviz de funcţionare eliberat de Ministerul Sănătăţii    nr. ........................../...........................    Aviz de funcţionare eliberat de Ministerul Educaţiei,    Cercetării şi Tineretului nr. ............../.............                              CATALOG DE EXAMEN    Programul de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă┌────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│Nr. │ DATE REFERITOARE LA CANDIDAŢI │Rezultatul examinării ││crt.│ │ admis/respins ││ ├─────────────────┬──────────────────┬──────────┼───────────────────────┤│ │ Numele şi │ Actul de │ Modulul │ ││ │ prenumele │ identitate │ absolvit │ │├────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────────────────┤├────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────────────────┤├────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────────────────┤├────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────────────────┤├────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────────────────┤├────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────────────────┤├────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────────────────┤└────┴─────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────────────────┘          Preşedintele comisiei de examen,          ...............................                      L.S.                                            ● Membru ....................                                            ● Membru ....................                                            ● Secretar ..................  +  Anexa 6────────la metodologie──────────────PROCES - VERBALÎncheiat astăzi, ........., cu ocazia desfăşurării examenului de absolvire a cursului de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, organizat de ......... la data de ........., la sediul .........., pentru care s-a constituit următoarea comisie de examen:Preşedinte ................................Membru ....................................Membru ....................................Secretar ..................................La examenul de absolvire au fost înregistraţi .... participanţi, dintre care ... au fost declaraţi admişi la examenul de absolvire, conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Metodologia pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă.Situaţia la examenul de absolvire este reflectată de catalogul/cataloagele de examen anexat/anexate şi se prezintă sintetic astfel:┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│ FURNIZORUL │ CANDIDAŢI ││ DE ├───────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┤│ INSTRUIRE │ Înscrişi │ Prezenţi │ Promovaţi │├──────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤├──────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤├──────────────┼───────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┤│TOTAL: │ │ │ │└──────────────┴───────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┘    Observaţii: ...........................................................    .......................................................................    .......................................................................    .......................................................................    .......................................................................    .......................................................................    .......................................................................                          Preşedintele comisiei de examen,                          ................................                          Membru .........................                          Membru .........................  +  Anexa 7────────la metodologie────────────────MINISTERUL SĂNĂTĂŢII MINISTERUL EDUCAŢIEI,CERCETĂRII ŞI TINERETULUIDirecţia de sănătate publică .......................Seria .......... nr. .................CERTIFICAT DE ABSOLVIREeliberat în conformitate cu prevederile Ordinuluiministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei,cercetării şi tineretului nr. 1.225/5.031/2003Se adevereşte prin prezentul certificat de absolvire că domnul/doamna ......, cod numeric personal ....., născut/născută în anul ...., luna ...., ziua ..., în localitatea ...., a urmat cursul de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, modulul ......, organizat de ....../(denumirea furnizorului de instruire)....., în baza Avizului Ministerului Sănătăţii nr. ..../.... şi Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. ...../...., şi a promovat examenul de absolvire, fiind declarat/declarată admis/admisă.Preşedintele comisiei de examen,...............................L.S.Secretar,........Nr. ....../........Data eliberării: anul .... luna .... ziua .....  +  Anexa 8    ──────────la metodologie────────────────    INSTITUTUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUCUREŞTI                              REGISTRU DE EVIDENŢĂ       a certificatelor de absolvire a cursurilor de instruire         privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă┌───┬───────┬──────┬───────────┬────────────┬──────────────────┬───────────────┐│Nr.│ Data │ Nr. │Nr./Seria │ │ │ Documentul ││crt│iesirii│docum.│adeverintei│ A │ B │ de plată ││ │ │ de │ │ │ │ ││ │ │iesire│ │ │ │ ││ │ │ ├─────┬─────┼───┬───┬────┼────┬──────┬──────┼────┬──────────┤│ │ │ │De la│Până │a1 │a2 │ a3 │ b1 │ b2 │ b3 │Nr. │ ││ │ │ │ │ la │ │ │ │ │ │ │Data│ Suma │├───┼───────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼────┼────┼──────┼──────┼────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │├───┼───────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼────┼────┼──────┼──────┼────┼──────────┤├───┼───────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼────┼────┼──────┼──────┼────┼──────────┤├───┼───────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼────┼────┼──────┼──────┼────┼──────────┤├───┼───────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼────┼────┼──────┼──────┼────┼──────────┤└───┴───────┴──────┴─────┴─────┴───┴───┴────┴────┴──────┴──────┴────┴──────────┘    Legenda: A - Datele de identificare pentru persoana care a predat     certificatele de la Institutul de Sănătate Publică Bucureşti  a1 - Numele şi prenumele  a2 - Actul de identitate  a3 - Semnatura B - Datele de identificare pentru persoana care a preluat     certificatele de la Institutul de Sănătate Publică Bucureşti   b1 - Numele şi prenumele   b2 - Actul de identitate   b3 - Semnatura    Direcţia judeţeană de sănătate publică ..............    Direcţia de sănătate publică a municipiului Bucureşti  +  Anexa 9    ────────la metodologie──────────────                      REGISTRU DE EVIDENŢĂ NOMINALĂ           a certificatelor de absolvire a cursurilor de instruire            privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă   1. Intrări┌───┬───────┬──────┬───────────┬────────────┬──────────────────┬───────────────┐│Nr.│ Data │ Nr. │Nr./Seria │ │ │ Documentul ││crt│intra- │docum.│adeverintei│ A │ B │ de plată ││ │rii │ de │ │ │ │ ││ │ │intra-│ │ │ │ ││ │ │re ├─────┬─────┼───┬───┬────┼────┬──────┬──────┼────┬──────────┤│ │ │ │De la│Până │a1 │a2 │ a3 │ b1 │ b2 │ b3 │Nr. │ ││ │ │ │ │ la │ │ │ │ │ │ │Data│ Suma │├───┼───────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼────┼────┼──────┼──────┼────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │├───┼───────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼────┼────┼──────┼──────┼────┼──────────┤├───┼───────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼────┼────┼──────┼──────┼────┼──────────┤├───┼───────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼────┼────┼──────┼──────┼────┼──────────┤├───┼───────┼──────┼─────┼─────┼───┼───┼────┼────┼──────┼──────┼────┼──────────┤└───┴───────┴──────┴─────┴─────┴───┴───┴────┴────┴──────┴──────┴────┴──────────┘    Legenda: A - Datele de identificare pentru persoana care a preluat     certificatele de la Institutul de Sănătate Publică Bucureşti  a1 - Numele şi prenumele  a2 - Actul de identitate  a3 - Semnatura B - Datele de identificare pentru persoana care     gestioneaza adeverintele   b1 - Numele şi prenumele   b2 - Actul de identitate   b3 - Semnatura   2. Ieşiri┌───┬─┬─────┬─────────┬────────┬────────┬─────┬────────┬──────┬───────┬────────┐│Nr.│D│Nr./ │Numele şi│Codul │Modulul │Peri-│Organi- │Data │Semna- │Menţiuni││crt│a│Seria│prenumele│numeric │absolvit│oada │zatorul │elibe-│tura de│ ││ │t│adev.│absolven-│personal│ │ │progra- │rarii │primire│ ││ │a│ │tului │ │ │ │mului │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │absolvit│ │ │ │├───┼─┼─────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┤├───┼─┼─────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┤├───┼─┼─────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┤├───┼─┼─────┼─────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────┤└───┴─┴─────┴─────────┴────────┴────────┴─────┴────────┴──────┴───────┴────────┘───────────────