HOTĂRÂRE nr. 287 din 27 mai 1998privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 28 mai 1998    În temeiulart. 4 alin. (2) din Legea nr. 111/1996privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogaHotărârea Guvernului nr. 249/1997privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 9 iunie 1997.(2)Hotărârea Guvernului nr. 568/1997privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 6 octombrie 1997, şiHotărârea Guvernului nr. 729/1997privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 18 noiembrie 1997, se modifica în mod corespunzător.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Preşedintele Comisiei Naţionalepentru Controlul ActivităţilorNucleare,Dan CutoiuMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Romica TomescuMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistrul cercetăriişi tehnologiei,Horia Ene  +  AnexăREGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREa Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare  +  Articolul 1 (1) Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumita în continuare comisia, este autoritatea naţionala competenţa care exercită atribuţiile de reglementare, autorizate şi control în domeniul nuclear, prevăzute înLegea nr. 111/1996, republicată. (2) Comisia este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; sediul comisiei este în Bucureşti, Bdul Libertăţii nr. 12, sectorul 5. (3) Preşedintele comisiei este ordonator principal de credite bugetare.  +  Articolul 2 (1) Comisia îşi exercită funcţiile în mod independent faţă de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale subordonate Guvernului. (2) Comisia prezintă semestrial, în şedinţa a Guvernului, un raport privind activitatea sa şi modul în care titularii autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor nucleare respecta obligaţiile prevăzute de lege şi propune măsurile necesare. (3) Comisia prezintă în şedinţa a Guvernului, ori de câte ori este necesar, informări privind: a) situaţiile ce pot afecta operarea în condiţii de securitate nucleara a instalaţiilor şi obiectivelor nucleare de interes naţional; b) situaţiile ce pot afecta atât interesele României, cat şi protecţia radiologica a populaţiei şi a proprietăţii pe teritoriul României.  +  Articolul 3Atribuţiile principale ale comisiei sunt:1. eliberează autorizaţii şi permise de exercitare a activităţilor în domeniul nuclear, în condiţiile legii;2. controlează aplicarea prevederilor legale, a instrucţiunilor şi a reglementărilor, în vederea desfăşurării în siguranţa a activităţilor nucleare;3. propune iniţierea proiectelor de legi, de ordonanţe, sau, după caz, de hotărâri ale Guvernului privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare şi elaborează reglementările proprii şi comune cu alte autorităţi competente, potrivit legii;4. elaborează instrucţiuni cu caracter obligatoriu, precum şi reglementări de securitate nucleara privind asigurarea calităţii şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, protecţia împotriva radiatiilor nucleare a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului înconjurător şi a bunurilor materiale, evidenta, păstrarea, protecţia fizica şi transportul materialelor radioactive şi al materialelor fisionabile speciale, precum şi gestionarea deşeurilor radioactive;5. emite reglementări pentru detalierea cerinţelor generale de securitate nucleara, de protecţie împotriva radiatiilor ionizante, de asigurare a calităţii, de control al neproliferarii armelor nucleare, de protecţie fizica şi de intervenţie în caz de accident nuclear, inclusiv procedurile de autorizare şi control, precum şi orice alte reglementări necesare activităţii de autorizare şi control în domeniul nuclear;6. avizează proiectele de acte normative ce au implicaţii asupra domeniului nuclear;7. revizuieste, ori de câte ori este necesar, Regulamentul de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu avizul Ministerului Finanţelor;8. propune Guvernului reactualizarea nivelului amenzilor aplicabile pentru încălcarea dispoziţiilorLegii nr. 111/1996, republicată, în raport cu rata inflaţiei;9. organizează, exercita şi răspunde de controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor ce adapostesc instalaţii nucleare de interes naţional, în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în acest domeniu; constata contravenţiile, aplica sancţiunile prevăzute de lege şi dispune, dacă este cazul, oprirea lucrărilor realizate necorespunzător;10. cooperează cu alte organisme care au, potrivit legii, atribuţii în domeniul funcţionarii în condiţii de siguranţă a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, în corelare cu cerinţele de protecţie a mediului şi a populaţiei;11. solicita avizul prevăzut laart. 4 alin. (1) din Legea nr. 14/1992privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Roman de Informaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 3 martie 1992, în cazul obiectivelor şi instalaţiilor nucleare de interes naţional;12. coordonează, la nivel naţional, activităţile privind fundamentarea, dezvoltarea şi menţinerea performantelor sistemelor de protecţie fizica a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare de interes naţional, în conformitate cu legislaţia interna şi cu recomandările organizaţiilor internaţionale;13. coordonează, la nivel naţional, activităţile privind prevenirea, combaterea şi eliminarea traficului ilicit cu materiale radioactive şi materiale nucleare;14. avizează Programul naţional de cercetare din domeniul securităţii nucleare şi radiologice, al radioactivitatii naturale şi induse (poluare radioactiva) a mediului şi al urgenţei radiologice în caz de accident nuclear; aproba şi urmăreşte realizarea programelor sectoriale de cercetare din aceste domenii;15. elaborează proceduri pentru urmărirea radioactivitatii mediului, organizează şi asigura supravegherea permanenta a acesteia pe teritoriul naţional;16. informează prompt autoritatea centrala pentru protecţia mediului şi Ministerul Apărării Naţionale despre orice creştere semnificativă a radioactivitatii mediului;17. aproba, potrivit legii, planurile de intervenţie pentru cazurile de accident nuclear şi participa la asigurarea intervenţiei;18. colaborează cu organizaţii şi organisme internaţionale de profil;19. iniţiază şi negociaza, din împuternicirea Guvernului, încheierea de acorduri şi alte înţelegeri internaţionale în domeniul nuclear;20. iniţiază, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, acţiuni de promovare a intereselor specifice României în relaţiile cu Agenţia Internationala pentru Energia Atomica, Agenţia pentru Energia Nucleara a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi cu alte organizaţii internaţionale specializate în domeniul reglementărilor şi controlului activităţilor nucleare şi cooperează, în condiţiile legii, cu instituţii similare din alte state;21. urmăreşte şi controlează respectarea obligaţiilor asumate de România prin semnarea convenţiilor şi a acordurilor internaţionale în domeniul nuclear;22. controlează aplicarea prevederilor acordurilor internaţionale în vigoare privind controlul garanţiilor, protecţia fizica, transportul materialelor fisionabile şi radioactive, protecţia împotriva radiatiilor, asigurarea calităţii şi securitatea nucleara a instalaţiilor;23. elaborează şi transmite Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomica raportul privind măsurile luate de România pentru implementarea obligaţiilor rezultate din Convenţia privind securitatea nucleara, semnată la Viena la 17 iunie 1994 şi ratificată prinLegea nr. 43/1995, după aprobarea acestuia de către Guvern;24. reprezintă punctul de contact naţional în relaţia cu Agenţia Internationala pentru Energia Atomica în privinta notificării rapide a accidentelor nucleare, a asistenţei în caz de accident nuclear sau de urgenta radiologica şi în privinta asistenţei tehnice din domeniul nuclear;25. achită Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomica, din bugetul propriu, contribuţia de 8% din valoarea asistenţei tehnice primite de comisie de la aceasta;26. editează materiale de specialitate şi de informare specifice domeniului sau de activitate;27. asigura informarea publicului prin publicaţii oficiale, comunicate de presa şi alte forme specifice de informare;28. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul reglementării, autorizării şi controlului activităţilor nucleare.  +  Articolul 4Finanţarea comisiei se asigura în conformitate cu prevederileart. 4 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 111/1996, republicată.  +  Articolul 5 (1) Comisia va prelua în administrare de la Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, bunurile mobile şi imobile utilizate în prezent de personalul cu atribuţii în domeniul stabilit de lege în competenţa comisiei, precum şi bunurile ce îi revin din derularea acordurilor şi contractelor încheiate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament. (2) Comisia va prelua în administrare de la Institutul de Cercetări şi Ingineria Mediului, pe bază de protocol încheiat în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, întregul inventar de aparatura, utilaje specifice şi mobilier de laborator, autolaboratoare pentru prelevări de probe şi intervenţie în caz de accident nuclear, care au fost utilizate de Laboratorul de radioactivitate a mediului până la data de 31 decembrie 1997, precum şi bunurile ce revin acestui laborator prin derularea acordurilor şi contractelor încheiate până la data de 31 decembrie 1997. (3) Până la repartizarea unor sedii corespunzătoare, personalul comisiei cu locul de muncă în afară sediului central va funcţiona în sediile şi spaţiile de lucru actuale din cadrul agentiilor de protecţie a mediului şi al Regiei Autonome "Apele Române" din fiecare judeţ şi din municipiul Bucureşti.  +  Articolul 6 (1) Comisia are un număr maxim de 306 posturi, exclusiv demnitarul. (2) Posturile se preiau de la Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, astfel: 27 de posturi din aparatul propriu al ministerului şi 280 de posturi de la agenţiile de protecţie a mediului. (3) Distribuţia pe fiecare judeţ şi pe municipiul Bucureşti a celor 280 de posturi prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin protocol, încheiat între comisie şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în condiţiile legii, în termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. (4) Personalul preluat de comisie din aparatul propriu al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului este considerat transferat în interesul serviciului, urmând a fi reatestat pe post. (5) Reprezentanţii în teritoriu ai comisiei, care lucrează în condiţii de izolare, beneficiază de spor de izolare la salariul de baza, conform legii.  +  Articolul 7 (1) Comisia este condusă de un preşedinte numit de primul-ministru. (2) Funcţia de preşedinte al comisiei este asimilată celei de secretar de stat.  +  Articolul 8Preşedintele comisiei conduce întreaga activitate a comisiei şi o reprezintă în raporturile cu ministerele, cu autorităţile centrale ale administraţiei publice, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, cu persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate, cu Agenţia Internationala pentru Energia Atomica, cu Agenţia pentru Energia Nucleara a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, precum şi cu alte organizaţii internaţionale, regionale sau naţionale din alte tari, de profil.  +  Articolul 9În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele comisiei emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 10 (1) Structura organizatorică a comisiei este prevăzută în anexa la prezentul regulament. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui comisiei se pot organiza servicii, birouri, laboratoare şi colective temporare, conform prevederilor actelor normative în vigoare. (2) Comisia poate avea reprezentanţi şi structuri teritoriale fără personalitate juridică în teritoriu, stabilite prin ordin al preşedintelui comisiei. (3) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al preşedintelui comisiei. (4) Persoanelor care fac parte din comisie le este interzisă exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităţilor de comerţ şi participarea la administrarea sau la conducerea unor regii autonome, societăţi comerciale sau organizaţii cooperatiste cu obiect de activitate în domeniul de competenţa al comisiei. Încălcarea acestei prevederi atrage după sine desfacerea contractului individual de muncă şi sancţiuni penale sau contravenţionale, după caz, conform legii. (5) Atribuţiile şi modul de funcţionare a compartimentelor din structura organizatorică a comisiei se stabilesc prin ordin al preşedintelui acesteia.  +  Articolul 11 (1) Preşedintele comisiei numeşte, prin ordin, responsabili naţionali pentru următoarele activităţi: a) raportarea evenimentelor nucleare; b) raportarea de garanţii pentru materiale nucleare, probleme de protecţie fizica în domeniul nuclear, trafic ilicit de materiale nucleare şi instalaţii nucleare, controlul importului şi exportului de materiale strategice pentru domeniul nuclear; c) coordonarea proiectelor de asistenţa tehnica realizate cu Agenţia Internationala pentru Energia Atomica în domeniul de activitate al comisiei; d) coordonarea proiectelor de asistenţa tehnica realizate cu Agenţia pentru Energia Nucleara a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică în domeniul de activitate al comisiei; e) alte activităţi specifice comisiei, care implica contacte cu organizaţii şi organisme internaţionale de profil. (2) Atribuţiile responsabililor naţionali se stabilesc prin ordin al preşedintelui comisiei.  +  Articolul 12Preşedintele înfiinţează, prin ordin, consiliul de conducere, denumit în continuare consiliu.  +  Articolul 13 (1) Consiliul este compus din: a) preşedintele comisiei; b) directorul general al Direcţiei generale centrale nuclearoelectrice şi ciclul combustibil; c) directorul general al Direcţiei generale aplicaţii radiatii ionizante; d) directorul general al Direcţiei generale supravegherea radioactivitatii mediului; e) directorul general al Direcţiei generale dezvoltare şi resurse. (2) Preşedintele comisiei este şi preşedintele consiliului. (3) Consiliul îşi desfăşoară activitatea conform unui regulament propriu, aprobat de preşedintele comisiei, cu respectarea normelor legale în vigoare.  +  Articolul 14Consiliul are următoarele atribuţii: a) analizează şi propune preşedintelui comisiei măsuri ce trebuie luate în domeniul desfăşurării în siguranţa a activităţilor nucleare, în concordanta cu legislaţia românească în vigoare şi cu acordurile internaţionale la care România este parte; b) avizează măsuri interne pentru comisie, în limita competentelor stabilite prin ordin al preşedintelui, cu respectarea normelor legale.  +  Articolul 15 (1) Pe lângă consiliu funcţionează un consiliu legislativ al comisiei, alcătuit din specialişti şi personalităţi din diferite domenii de activitate, care nu sunt angajaţi ai comisiei. (2) Componenta şi atribuţiile consiliului consultativ se aproba, respectiv se stabilesc, prin ordin al preşedintelui comisiei. (3) Pentru activităţile desfăşurate, membrii consiliului consultativ pot beneficia de drepturile prevăzute de lege, cu avizul preşedintelui comisiei.  +  Articolul 16Comisia are în dotare un parc auto propriu pentru transport de persoane, stabilit potrivit normelor legale în vigoare, precum şi un parc auto propriu, destinat controlului activităţilor nucleare, precum şi desfăşurării activităţii de supraveghere a radioactivitatii mediului, format din 25 de autovehicule, reducându-se corespunzător numărul maxim de autovehicule cu aceste destinaţii din Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi din agenţiile de protecţie a mediului.  +  Anexă-------la regulament-------------    COMISIA NAŢIONALA PENTRU    CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE                                           Numărul maxim de posturi: 306                                              (exclusiv demnitarul)                                  ┌──────────────┐                                  │ PREŞEDINTE │                                  └──────┬───────┘┌────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐│ CONSILIUL DE CONDUCERE ├───────────────┼─────────────┤ CONSILIUL CONSULTATIV │└────────────────────────┘ │ └───────────────────────┘                                         │         ┌──────────────────┬────────────┴───────┬──────────────────┐┌────────┴─────────┐┌───────┴─────────┐ ┌────────┴────────┐┌────────┴────────┐│DIRECŢIA GENERALĂ ││DIRECŢIA GENERALĂ│ │ DIRECŢIA ││ ││CENTRALE NUCLEARO─││ APLICAŢII │ │ GENERALĂ ││DIRECŢIA GENERALĂ││ ELECTRICE ŞI ││ RADIAŢII │ │ SUPRAVEGHEREA ││ DEZVOLTARE ŞI ││ CICLUL ││ IONIZANTE │ │ RADIOACTIVITĂŢII││ RESURSE ││ COMBUSTIBIL ││ │ │ MEDIULUI ││ │└────────┬─────────┘└──────┬──────────┘ └────────┬────────┘└────────┬────────┘         │ │ │ │┌────────┘ ┌────────┘ ┌────────┘ ┌─────┘│ ┌──────────────┐│ ┌──────────────┐ │ ┌──────────────┐ │ ┌──────────────┐│ │ Direcţia ││ │ Direcţia │ │ │ Direcţia │ │ │ Direcţia ││┌┤ securitate ││┌┤ securitate │ │┌┤ reţea │ │┌┤ economică ││││ nucleară ││││ radiologică │ │││ naţională │ │││ │││└──────────────┘││└──────────────┘ ││└──────────────┘ ││└──────────────┘└┤ └┤ └┤ └┤ │┌──────────────┐ │┌──────────────┐ │┌──────────────┐ │┌──────────────┐ ││ Direcţia │ ││ Direcţia │ ││ Direcţia │ ││ │ ││ supraveghere │ └┤radioprotecţie│ ││ analize │ ││ Direcţia │ └┤ instalaţii │ │ operaţională │ └┤ şi │ └┤administrativă│  │ nucleare │ │ │ │ evaluări │ │ │  └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘----------