LEGE nr. 179 din 11 iunie 2013pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 25 iulie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie. (2) Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă constituie parte integrantă a contractului de ucenicie."2. După articolul 1 se introduc trei noi articole, articolele 1^1 - 1^3, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - Obiectivele formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă sunt: a) să ofere persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obţine o calificare în sistemul de formare profesională a adulţilor, care să permită ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării; b) să permită angajatorilor să îşi asigure forţa de muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele proprii; c) să faciliteze integrarea socială a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii; d) să asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, pentru a soluţiona problema pieţelor de muncă segmentate; e) să contribuie la creşterea economică, crearea de noi locuri de muncă, coeziunea socială şi împlinire personală; f) să promoveze dialogul social şi să contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local.Art. 1^2. - Ucenicia la locul de muncă se adresează: a) persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă; b) angajatorilor care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante.Art. 1^3. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) angajator - persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă; b) ucenic - persoana cu vârsta de peste 16 ani care, din voinţă proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obţinerii unei calificări; c) furnizori de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, denumiţi în continuare furnizori - unităţi şi instituţii de învăţământ, angajatori, alţi formatori, autorizaţi/acreditaţi pentru calificarea respectivă; d) coordonatorul de ucenicie - salariatul angajatorului sau, după caz, întreprinzătorul persoană fizică organizator al uceniciei la locul de muncă şi care are obligaţia de a colabora cu furnizorul de formare profesională autorizat pentru organizarea, desfăşurarea şi evaluarea continuă a formării profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupaţional corespunzător ocupaţiei în care se califică ucenicul; e) contract de prestări de servicii de formare profesională - contractul încheiat între angajator şi furnizorul de formare profesională pentru ucenicie la locul de muncă, dacă este altă persoană juridică, în temeiul căruia se asigură formarea profesională a ucenicului şi susţinerea examenelor de absolvire, la finalizarea contractului de ucenicie."3. Articolul 2 se abrogă.4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie care îndrumă ucenicul în vederea dobândirii competenţelor profesionale necesare calificării pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă."5. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie cuprinde şi următoarele clauze referitoare la: a) denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul; b) denumirea furnizorului de formare care desfăşoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă; c) numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia; d) locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională; e) durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă; f) obligaţiile suplimentare ale angajatorului; g) obligaţiile ucenicului; h) alte clauze, potrivit legii."6. La articolul 4, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:"(5^1) Obligaţiile suplimentare ale angajatorului sunt: a) să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durată determinată proporţional cu timpul lucrat; b) să asigure ucenicului pregătirea practică necesară calificării în care ucenicul se formează profesional; c) să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) să asigure finanţarea programului de formare profesională a ucenicului, dacă acest program nu este finanţat din alte surse.(5^2) Obligaţiile ucenicului sunt: a) să desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie; b) să participe la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) să susţină şi să promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică, pentru obţinerea certificatului de calificare profesională."7. La articolul 4, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie, completat cu prevederile din contractul colectiv de muncă aplicabil şi ale regulamentelor interne, după caz."8. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii; b) a împlinit vârsta de 16 ani; c) nu are calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă; d) îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."9. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.10. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Ucenicii până la vârsta de 26 de ani au dreptul la întreţinere, acestora aplicându-li-se prevederile Codului civil, perioada de ucenicie fiind asimilată cu cea de continuare a studiilor."11. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.12. La articolul 7, alineatele (1), (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de: a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1; b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2; c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3................................................................ (3) Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi, după caz, cu legile speciale care reglementează acea ocupaţie................................................................ (6) Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână."13. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) La încheierea contractului de ucenicie, părţile pot conveni ca, la încetarea acestuia: a) activitatea ucenicului, după obţinerea calificării, să continue cel puţin o perioadă egală cu durata contractului de ucenicie, prin încheierea unui contract individual de muncă, în condiţiile legii, pentru exercitarea ocupaţiei în care ucenicul a fost calificat, dacă angajatorul a finanţat programul de ucenicie; b) ucenicul să suporte cheltuielile ocazionate de formarea profesională finanţată de angajator în condiţiile în care nu respectă termenii contractuali prevăzuţi la lit. a)."14. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Statutul de ucenic îi conferă acestuia toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, de prezenta lege şi, după caz, de legile speciale care reglementează acea ocupaţie."15. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligaţia să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică, precum şi toate condiţiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesională autorizat şi coordonatorul să îşi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului."16. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Evaluarea şi certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor."17. Articolul 14 se abrogă.18. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Finanţarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate realiza din: a) resurse proprii ale angajatorilor; b) sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice; c) fonduri structurale europene; d) bugetul asigurărilor de şomaj; e) alte surse legale constituite: donaţii, taxe etc. (2) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita şi beneficiază, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică: a) pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie; b) pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate. (4) Suma lunară prevăzută la alin. (2) se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului. (5) Modalitatea concretă de realizare a finanţării se detaliază prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."19. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Nu beneficiază de prevederile art. 15 angajatorii care, anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeaşi calificare."20. Articolul 17 se abrogă.21. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Angajatorii care beneficiază de prevederile art. 15 alin. (1) lit. c) şi d) sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale ucenicilor pe toată perioada contractului de ucenicie încheiat în condiţiile prezentei legi. (2) În situaţia în care contractul de ucenicie încetează anterior datei prevăzute în contract, angajatorul este obligat să restituie agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, dacă încetarea acestuia a avut loc din motivele prevăzute la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) şi art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."22. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, exercită controlul activităţii furnizorilor de formare autorizaţi ce desfăşoară programe de formare pentru ucenicie la locul de muncă."23. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Constituie contravenţie şi se sancţionează de către persoanele cu atribuţii de control conform art. 20, cu amendă de 10.000 lei, încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 3, art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1) şi (4), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1), (2), (4)-(6), art. 9, 10, art. 12 alin. (3) şi art. 13."  +  Articolul IIPrevederile art. I intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIContractele de ucenicie încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi produc efectele până la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate potrivit legislaţiei în vigoare la data încheierii lor.  +  Articolul IVÎn termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va elabora şi va supune spre aprobare modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul VÎn tot cuprinsul Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice", iar sintagma "contract de ucenicie la locul de muncă" se înlocuieşte cu sintagma "contract de ucenicie".  +  Articolul VILegea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 25 iulie 2011, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 11 iunie 2013.Nr. 179._________