LEGE nr. 175 din 6 iunie 2013pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 11 iunie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Tipurile de documente de călătorie pe baza cărora cetățenii români pot călători în străinătate sunt următoarele:a) pașaport diplomatic;b) pașaport de serviciu;c) pașaport diplomatic electronic;d) pașaport de serviciu electronic;e) pașaport simplu;f) pașaport simplu electronic;g) pașaport simplu temporar;h) titlu de călătorie.2. La articolul 6, alineatul (3) se abrogă.3. La articolul 7 alineatul (4), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) minorii sub vârsta de 12 ani;4. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pașapoartele diplomatice electronice se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, respectiv de 3 ani pentru minorii sub vârsta de 12 ani.5. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pașapoartele de serviciu electronice se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, respectiv de 3 ani pentru minorii sub vârsta de 12 ani.6. La capitolul II, titlul secțiunii a 4-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 4-aPașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar7. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Pașaportul simplu electronic se eliberează, la cerere, cetățenilor români care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege și nu se află în una dintre situațiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.(2) Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice se depun personal de către solicitanți, în țară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple în a căror rază de competență au domiciliul sau, după caz, reședința, iar în străinătate, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.(3) În cazul în care solicitantul pașaportului simplu electronic nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple de la domiciliu sau reședință, cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.(4) Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exercițiu, pot fi depuse în numele titularului de către reprezentantul legal sau de către autoritățile medicale române, prezența titularului fiind obligatorie.(5) Pașapoartele simple electronice se eliberează titularului sau reprezentantului legal, după achitarea contravalorii acestora și a taxelor consulare prevăzute de lege.(6) În situația în care titularul sau reprezentantul legal al acestuia constată faptul că datele înscrise în pașaportul simplu electronic sunt incomplete sau inexacte, trebuie să sesizeze cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, care este obligat să îi elibereze un nou document. În acest caz, eliberarea noului pașaport se face fără plata sumelor prevăzute la alin. (5).8. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Minorilor cetățeni români care nu se află în una dintre situațiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulație în străinătate li se eliberează pașapoarte simple electronice în următoarele condiții:a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor părinți, a părintelui supraviețuitor, a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, după caz, a reprezentantului legal;b) în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, numai cu acordul ambilor părinți, a părintelui supraviețuitor, a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, după caz, a reprezentantului legal.(2) Emiterea pașaportului simplu electronic pentru minor, în situația în care există neînțelegeri între părinți cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinți se află în imposibilitatea de a-și exprima voința, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e), se efectuează numai după soluționarea acestor situații de către instanța de judecată, care se pronunță în condițiile legii.9. La articolul 17^1 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) pentru persoanele care declară că nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui pașaport simplu electronic;10. La articolul 17^1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Cererile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar se depun la autoritățile prevăzute la art. 15 alin. (2). Prevederile art. 15 alin. (3), (5) și (6), respectiv ale art. 17, se aplică, în mod corespunzător, și cu privire la cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare.11. La articolul 17^1, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1) - (4^3), cu următorul cuprins:(4^1) Cererile pentru eliberarea pașaportului simplu temporar, în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exercițiu, pot fi depuse în numele titularului de către reprezentantul legal sau de către autoritățile medicale române, fără ca prezența titularului să fie obligatorie.(4^2) În situații temeinic justificate, pentru minorii aflați în străinătate sub o formă de protecție specială dispusă de autoritățile locale competente și care nu dețin documente de identitate sau de călătorie valabile, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României eliberează, cu titlu gratuit, pașapoarte simple temporare, la solicitarea autorităților străine competente, în scopul reglementării situației juridice a minorilor în statul de reședință, dacă nu este posibilă repatrierea acestora.(4^3) Costurile aferente producerii și emiterii pașapoartelor simple temporare eliberate minorilor prevăzuți la alin. (4^2) sunt suportate de statul român prin autoritățile abilitate, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, pe baza protocolului încheiat cu producătorul.12. La articolul 18 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 12 ani;b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 12 ani.13. La articolul 20, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pașapoartele simple, pașapoartele simple electronice și pașapoartele simple temporare pot fi reținute numai de organele de poliție, autoritățile judiciare, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, precum și de serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, doar în cazul în care situația o impune, pentru exercitarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege. În aceste situații, autoritățile care rețin pașapoartele au obligația să elibereze titularului o dovadă care să ateste faptul că pașaportul a fost reținut, precum și motivele care au stat la baza acestei măsuri.14. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Dacă în urma depunerii cererii pentru eliberarea pașaportului simplu electronic ori a pașaportului simplu temporar se constată faptul că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege în acest sens, solicitantului i se respinge cererea.15. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Pierderea documentelor de călătorie se declară de îndată de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), la cea mai apropiată unitate de poliție sau la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple ori la Direcția Generală de Pașapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.16. La articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Documentele de călătorie declarate pierdute sau furate, recuperate de autoritățile emitente, pot fi restituite titularilor pentru a fi folosite în continuare, dacă mai sunt valabile și într-o stare fizică corespunzătoare și dacă titularilor nu li s-au eliberat documente noi în locul acestora, în condițiile prezentei legi.17. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Documentele de călătorie declarate pierdute sau furate, recuperate de autoritățile emitente după eliberarea unui nou document, pot fi restituite titularilor pentru a fi folosite în continuare, în condițiile prezentei legi, numai dacă mai sunt valabile și într-o stare fizică corespunzătoare și după anularea documentului de călătorie eliberat în condițiile art. 27 alin. (1), la solicitarea scrisă a titularului.18. La articolul 27, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Documentul declarat pierdut ori furat, găsit de titular sau de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) după eliberarea unui nou document, poate fi folosit în continuare, în condițiile prezentei legi, numai după prezentarea la autoritățile competente a documentului găsit, aflat în termenul de valabilitate și într-o stare fizică corespunzătoare, și după anularea documentului de călătorie eliberat în condițiile alin. (1), la solicitarea scrisă a titularului.19. La articolul 30 alineatul (1), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărți de identitate și care călătorește în străinătate împreună cu unul dintre părinți i se permite ieșirea în aceleași condiții și împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declarația celuilalt părinte, numai dacă părintele însoțitor face dovada faptului că i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau că exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;d) minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărți de identitate și care călătorește însoțit de o altă persoană fizică majoră i se permite ieșirea în aceleași condiții și împreună cu aceasta numai dacă persoana însoțitoare prezintă o declarație a ambilor părinți sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, a părintelui supraviețuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinație, la perioada în care urmează să se desfășoare călătoria, precum și datele de identitate a însoțitorului respectiv.20. La articolul 30 alineatul (4), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pe lângă informațiile prevăzute la alin. (1) lit. d), declarația părinților, a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, a părintelui supraviețuitor sau a reprezentantului legal, după caz, trebuie să cuprindă și următoarele mențiuni:21. La articolul 34 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Cetățeanul român care și-a stabilit domiciliul în străinătate poate solicita eliberarea unui pașaport simplu electronic ori a unui pașaport simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu, când se află în una dintre următoarele situații:22. La articolul 34, alineatele (2) - (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Cetățeanul român posesor al unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă rezidența într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, eliberat de autoritățile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană, poate solicita eliberarea unui pașaport simplu electronic ori a unui pașaport simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu în acel stat.(3) În cazul solicitării unui pașaport simplu electronic ori a unui pașaport simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu, cererea se depune personal la serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, în a cărui rază teritorială a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reședința, iar, în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României. În situațiile prevăzute la art. 15 alin. (3) și (4), cererile pentru eliberarea pașaportului simplu electronic, respectiv a pașaportului simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.(4) Cererile pentru eliberarea pașaportului simplu electronic cu menționarea țării de domiciliu se soluționează de serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple...................................................................(6) Cetățeanul român care și-a stabilit domiciliul în străinătate are obligația ca, la înmânarea pașaportului simplu electronic ori a unui pașaport simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu, să predea actul de identitate care atestă existența domiciliului în România, emis de autoritățile române.23. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37Minorul își stabilește domiciliul în străinătate sau, după caz, în România, în condițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și ale altor legi speciale care cuprind reglementări în această materie.24. La articolul 41, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41(1) În vederea punerii în executare de către autoritățile competente a măsurii de suspendare a exercitării dreptului la liberă circulație în străinătate, autoritățile care au dispus măsurile prevăzute la art. 40 lit. a)-c) au obligația de a le comunică autorităților competente să elibereze pașaportul, Direcției Generale de Pașapoarte, Inspectoratului General al Poliției Române și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.25. Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43Pe durata suspendării exercitării dreptului la libera circulație în străinătate cetățeanului român i se refuză temporar eliberarea documentelor de călătorie prevăzute la art. 6 alin. (1) de către autoritatea competentă să elibereze aceste documente, iar dacă i-au fost eliberate, îi sunt retrase de către autoritățile competente să pună în executare măsura.26. La articolul 46, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) nerespectarea de către titularii pașapoartelor simple, pașapoartelor simple electronice sau ai pașapoartelor simple temporare a obligației prevăzute la art. 20 alin. (1);27. Articolul 52 se abrogă.28. Articolul 55 se abrogă.  +  Articolul II(1) În tot cuprinsul Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, referirile la "pașaportul simplu", "pașaportul diplomatic" și "pașaportul de serviciu" se consideră a fi făcute la pașapoartele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulație a noilor tipuri de pașapoarte românești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 25 mai 2001, cu modificările ulterioare, aflate în uz și pe baza cărora cetățenii români pot călători în străinătate pe toată perioada de valabilitate înscrisă în pașaport. Aceste pașapoarte se retrag treptat din circulație, potrivit solicitărilor cetățenilor.(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și mențiunilor efectuate în cuprinsul acestor pașapoarte.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează prin hotărâre a Guvernului, potrivit modificărilor și completărilor aduse prin prezenta lege.  +  Articolul IVPrezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VLa data intrării în vigoare a prezentei legi, dispozițiile art. III^1, IV și V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 10 decembrie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 264/2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul VICererile pentru eliberarea documentelor de călătorie depuse la autoritățile competente și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluționează potrivit dispozițiilor legale aplicabile la data depunerii cererii.  +  Articolul VIILegea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 6 iunie 2013.Nr. 175.----