DECIZIE nr. 154 din 12 martie 2013referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 11 iunie 2013    Augustin Zegrean - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorCristina Toma - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Marian Dumitru, Florica Gabriela Vintilă (fostă Dumitru), Cristina Şerban, Rodica Vornicu, Emilia Atofanei, Sofica Alina Ghiur, Mihaela Carmen Marcu, Laurenţiu Stancu, Carmen Florentina Bardas, Andreea Dumitriu, Irina Fieraru, Paula Dobrilă (fostă Boboc), Alina Maria Olteanu, Gabriela Iosifescu, Elena Buca, Maria Duţă, Maria Magdalena Constantin, Costina Pană, Camelia Cioacă, Eugenia Gheorghe, Ramona Anghel, Cristina Speteanu, Adriana Stoian (fostă Gavrilă) şi Alina Vasiliu în Dosarul nr. 21.847/3/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.359D/2012 al Curţii Constituţionale.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.443D/2012, nr. 1.450D/2012 şi nr. 1.468D/2012, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Eleonora Căpăţână, Lucia Saulea, Antoneta Marilena Bucur, Carmen Manta, Cecilia Adela Alexandru, Ion Bunghez şi Roxana Gabriela Bugeac în Dosarul nr. 2.512/105/2012* al Tribunalului Prahova - Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, de Sindicatul Poliţiştilor şi Personalului Contractual din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani în Dosarul nr. 10.379/40/2011 al Tribunalului Botoşani - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi de Sindicatul Liber "Educaţia" din Galaţi în Dosarul nr. 1.379/121/2012 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus menţionate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie problema conexării cauzelor.Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1.443D/2012, nr. 1.450D/2012 şi nr. 1.468D/2012 la Dosarul nr. 1.359D/2012, care a fost primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin Încheierea din 5 septembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 21.847/3/2012, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Marian Dumitru, Florica Gabriela Vintilă (fostă Dumitru), Cristina Şerban, Rodica Vornicu, Emilia Atofanei, Sofica Alina Ghiur, Mihaela Carmen Marcu, Laurenţiu Stancu, Carmen Florentina Bardas, Andreea Dumitriu, Irina Fieraru, Paula Dobrilă (fostă Boboc), Alina Maria Olteanu, Gabriela Iosifescu, Elena Buca, Maria Duţă, Maria Magdalena Constantin, Costina Pană, Camelia Cioacă, Eugenia Gheorghe, Ramona Anghel, Cristina Speteanu, Adriana Stoian (fostă Gavrilă) şi Alina Vasiliu într-o cauză ce are ca obiect drepturi băneşti.Prin Încheierea din 21 septembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 2.512/105/2012*, Tribunalul Prahova - Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Eleonora Căpăţână, Lucia Saulea, Antoneta Marilena Bucur, Carmen Manta, Cecilia Adela Alexandru, Ion Bunghez şi Roxana Gabriela Bugeac într-o cauză ce are ca obiect litigiu privind funcţionarii publici.Prin Sentinţa nr. 3.255 din 12 septembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 10.379/40/2011, Tribunalul Botoşani - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Sindicatul Poliţiştilor şi Personalului Contractual din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani într-o cauză ce are ca obiect acordarea premiului anual pentru anul 2010.Prin Încheierea din 25 octombrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 1.379/121/2012, Curtea de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Sindicatul Liber "Educaţia" din Galaţi într-un recurs împotriva sentinţei pronunţate într-o cauză ce priveşte acordarea premiului anual pe anul 2010.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că dreptul de a beneficia de premiul anual este un drept câştigat, atâta vreme cât dispoziţiile legale ce îl prevedeau erau în vigoare la data de 31 decembrie 2012, numai plata sumelor băneşti fiind amânată pentru luna ianuarie a anului următor celui pentru care se acordă premiul.Arată că, potrivit practicii Curţii Europene a Drepturilor Omului, drepturile salariale, inclusiv premiile, reprezintă concepte asimilate bunurilor mobile, aceasta statuând în numeroase rânduri că dreptul de creanţă reprezintă un "bun" în sensul prevăzut de art. 1 al Primului Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, dacă este suficient de bine stabilit pentru a fi exigibil sau dacă reclamantul poate pretinde că a avut cel puţin o "speranţă legitimă" de a-l vedea concretizat.Autorii mai susţin că, prin adoptarea Legii nr. 285/2010, legiuitorul a urmărit majorarea cu 15% a cuantumului brut al salariilor de bază, soldelor funcţiei de bază şi a indemnizaţiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, legea urmând a produce efecte pentru viitor asupra drepturilor salariale ale personalului bugetar. Arată că, prin reglementarea art. 8 din lege, legiuitorul a decis suprimarea unui drept în vigoare la data adoptării acesteia, respectiv dreptul la un premiu anual convenit pentru anul 2010, stabilit prin Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, fapt ce contravine prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituţie.Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care arată că dispoziţiile de lege criticate nu vizează efectele juridice stinse ale unui raport juridic născut sub imperiul legii vechi, precum şi că legiuitorul român a recunoscut beneficiul premiului anual pe anul 2010, modificând numai modalitatea de acordare a acestuia, fapt ce se încadrează în "marja de apreciere" recunoscută statelor membre.Tribunalul Prahova - Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care arată că este la latitudinea statului să stabilească cuantumul drepturilor salariale, precum şi că măsura prevăzută în cuprinsul normei criticate răspunde unei situaţii de criză economică şi socială majoră a ţării, iar fondurile aferente premiului se redistribuie în vederea acordării majorării salariale de 15% prevăzută pentru întreg personalul bugetar în anul 2011.Tribunalul Botoşani - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 257/2012.Curtea de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, respectiv deciziile nr. 1.615/2011 şi nr. 115/2012. De asemenea, arată că autorul excepţiei pune în discuţie chestiuni de interpretare şi de aplicare a legii, care atrag competenţa instanţelor de judecată, iar nu pe cea a Curţii Constituţionale.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, respectiv deciziile nr. 115/2012, nr. 257/2012, nr. 549/2012, nr. 670/2012 şi nr. 686/2012.Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, legiuitorul nefăcând altceva decât să refuze supravieţuirea legii vechi şi să reglementeze modul de acţiune în timpul următor intrării ei în vigoare. Totodată, apreciază că premiul anual reprezintă un drept salarial suplimentar care poate fi dimensionat în funcţie de resursele bugetare existente.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă prevederile art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, cu următorul conţinut: "Sumele corespunzătoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acordă începând cu luna ianuarie 2011, acestea fiind avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011 personalului din sectorul bugetar, potrivit prevederilor prezentei legi."În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii, autorii excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 41 referitor la muncă şi protecţia socială a muncii, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 124 privind înfăptuirea justiţiei şi art. 125 privind statutul judecătorilor.De asemenea, invocă şi încălcarea art. 17 cu privire la dreptul de proprietate, art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 15 din Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 180 din 19 iulie 2000, şi art. 17 din Directiva Consiliului 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament, în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 303 din 2 decembrie 2000, ambele texte invocate privind sancţiunile ce pot fi suportate de statele membre ca urmare a nerespectării celor două directive, precum şi cele statuate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene prin Hotărârea din 7 iulie 2011, pronunţată în Cauza C-310/10 (Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti împotriva lui Ştefan Agafiţei şi alţii).Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că Legea nr. 285/2010 are aplicabilitate limitată doar la anul 2011. În legătură cu problematica examinării unor texte de lege care nu mai sunt în vigoare, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, a statuat că "sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare".Aşadar, deşi dispoziţiile de lege supuse examinării nu se mai încadrează în fondul activ al legislaţiei, Curtea urmează să se pronunţe asupra constituţionalităţii acestora, având în vedere că raportul juridic născut între angajat şi angajator nu s-a stins în privinţa acordării premiului anual pe 2010 odată cu plata lunară a salariului în cursul anului 2011, tocmai datorită faptului că angajatul contestă, potrivit legii, o eventuală neexecutare de către angajator a obligaţiei sale privind premiul anual pe 2010.Cu privire la criticile de neconstituţionalitate formulate, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 115 din 9 februarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 5 aprilie 2012, a respins ca neîntemeiată o excepţie de neconstituţionalitate ce viza în esenţă aceleaşi aspecte ridicate ca şi în prezenta cauză.Cu acel prilej, Curtea a statuat că dispoziţiile de lege criticate se aplică în egală măsură întregului personal din sectorul bugetar şi că nu se poate vorbi despre drepturi fundamentale atunci când se reclamă încetarea acordării unui astfel de stimulent sau drept salarial suplimentar cum este premiul anual, aşa încât nu este incident art. 41 din Constituţie, care garantează salariaţilor dreptul la salariu. Totodată, prin aceeaşi decizie, s-a arătat că legiuitorul, prin art. 8 din Legea nr. 285/2010, a prevăzut ca sumele aferente premiului anual pentru anul 2010 să fie avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011 personalului din sectorul bugetar, prin includerea acestora în salariul/solda/indemnizaţia de bază a angajatului, potrivit reglementărilor din aceeaşi lege. Premiul anual pe anul 2010, având în vedere faptul că Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, a prevăzut un atare drept legal pentru anul 2010, iar legiuitorul nu l-a eliminat în cursul anului 2010, reprezintă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, pe care angajatul o are asupra angajatorului public şi constituie un "bun" în sensul art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie, dar dispoziţiile de lege criticate prevăd în acelaşi timp doar modalitatea prin care statul urmează să îşi execute întru totul această obligaţie financiară, în forma arătată mai sus, fără a fi afectate în niciun fel cuantumul sau întinderea acestei creanţe. Aşadar, Curtea a concluzionat că nu se poate reţine încălcarea prevederilor constituţionale şi convenţionale referitoare la dreptul de proprietate privată.Curtea a mai reţinut că dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 285/2010, prin conţinutul lor normativ, nu vizează efectele juridice stinse ale unui raport juridic născut sub imperiul legii vechi, pentru a fi posibilă constatarea încălcării principiului neretroactivităţi legii.Curtea a mai constatat că majorarea salarială din anul 2011, rezultată ca urmare a includerii premiului anual din 2010 în salariul/solda/indemnizaţia de bază, este acordată şi în continuare, dovadă că de la 1 ianuarie 2012 a rămas în plată acelaşi nivel al retribuţiei, în condiţiile în care legiuitorul a ales să nu acorde niciun premiu anual pe anul 2011.În ceea ce priveşte pretinsa încălcare a prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, Curtea constată că, prin Decizia nr. 1.023 din 29 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 17 ianuarie 2013, a statuat că textul de lege criticat nu aduce atingere principiului egalităţii, "acesta aplicându-se în egală măsură întregului personal din sectorul bugetar, legiuitorul condiţionând implicit acordarea sumelor aferente premiului anual de continuarea raporturilor de muncă cu angajatorul".Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.În ceea ce priveşte invocarea dispoziţiilor art. 124 şi 125 din Constituţie, cu trimitere la afectarea statutului profesional ca urmare a încetării acordării premiului anual corespunzător anului 2010, Curtea observă că aceste norme nu au incidenţă în cauză, de vreme ce autorii excepţiei fac parte din categoria socioprofesională a funcţionarilor publici, şi nu din cea a magistraţilor. Oricum, prevederile de lege criticate se aplică în egală măsură întregului personal din sectorul bugetar.În fine, celelalte prevederi invocate din actele internaţionale nu au incidenţă în cauză; de altfel, autorii excepţiei nici nu motivează în vreun fel încălcarea acestora, ci fac o trimitere generală la textele acestor tratate internaţionale.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Marian Dumitru, Florica Gabriela Vintilă (fostă Dumitru), Cristina Şerban, Rodica Vornicu, Emilia Atofanei, Sofica Alina Ghiur, Mihaela Carmen Marcu, Laurenţiu Stancu, Carmen Florentina Bardas, Andreea Dumitriu, Irina Fieraru, Paula Dobrilă (fostă Boboc), Alina Maria Olteanu, Gabriela Iosifescu, Elena Buca, Maria Duţă, Maria Magdalena Constantin, Costina Pană, Camelia Cioacă, Eugenia Gheorghe, Ramona Anghel, Cristina Speteanu, Adriana Stoian (fostă Gavrilă) şi Alina Vasiliu în Dosarul nr. 21.847/3/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale, de Eleonora Căpăţână, Lucia Saulea, Antoneta Marilena Bucur, Carmen Manta, Cecilia Adela Alexandru, Ion Bunghez şi Roxana Gabriela Bugeac în Dosarul nr. 2.512/105/2012* al Tribunalului Prahova - Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, de Sindicatul Poliţiştilor şi Personalului Contractual din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani în Dosarul nr. 10.379/40/2011 al Tribunalului Botoşani - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi de Sindicatul Liber "Educaţia" din Galaţi în Dosarul nr. 1.379/121/2012 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 martie 2013.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Cristina Toma-------