LEGE Nr. 34 din 29 martie 1991privind Statutul Băncii Naţionale a României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 3 aprilie 1991    Parlamentul României adopta următoarea lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Banca Naţionala a României stabileşte şi conduce politica monetara şi de credit, în cadrul politicii economice şi financiare a statului, cu scopul de a menţine stabilitatea monedei naţionale. Banca Naţionala a României este organ al statului şi are personalitate juridică. Banca Naţionala a României are sediul în Bucureşti. Ea poate avea sucursale în toate oraşele reşedinţa de judeţ şi poate crea filiale şi agenţii şi în alte localităţi.  +  Articolul 2Banca Naţionala a României participa, în numele statului, la tratative şi negocieri externe în probleme financiare, monetare şi de plati; Banca Naţionala a României poate negocia şi încheia acorduri privind împrumuturi pe termen scurt şi efectuarea de operaţiuni de swap cu băncile centrale, băncile comerciale şi instituţiile monetare internaţionale, cu condiţia rambursarii lor în termen de un an şi a înregistrării lor în raportul anual al Băncii Naţionale a României. Banca Naţionala a României poate, cu împuternicirea Parlamentului, sa participe la organizaţii internaţionale cu caracter financiar, bancar şi monetar şi sa devină membru al acestora.  +  Articolul 3Banca Naţionala a României este în drept sa ceara tuturor instituţiilor de credit şi financiare să-i furnizeze documentele şi informaţiile necesare pentru exercitarea funcţiilor sale. Pentru necesităţile proprii şi ale autorităţilor publice, Banca Naţionala a României elaborează studii şi analize privind moneda, creditul şi operaţiunile sistemului bancar.  +  Capitolul 2 Resursele Băncii Naţionale a României  +  Articolul 4Capitalul propriu al Băncii Naţionale a României este de 5.000 milioane lei şi aparţine în întregime statului.  +  Articolul 5Fondul de rezerva al Băncii Naţionale a României se constituie din profitul evidenţiat în bilanţul anual, după acoperirea integrală a cheltuielilor.  +  Articolul 6Din profitul brut înregistrat în bilanţul băncii, 20% se utilizează pentru constituirea fondului de rezerva al băncii, destinat acoperirii eventualelor pierderi. Aceasta cota va fi redusă la 10% atunci cînd activele din fondul de rezerva ajung să fie egale cu capitalul băncii şi la 5% cînd astfel de active ajung la dublul capitalului.  +  Articolul 7Profitul rămas după repartizarea pentru fondul de rezerva şi celelalte fonduri prevăzute de lege va fi utilizat conform hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 8În cazul în care în bilanţul Băncii Naţionale a României valoarea activelor scade sub suma angajamentelor şi a capitalului sau, Ministerul Finanţelor va transfera Băncii Naţionale a României, la cererea acesteia, titluri de credit guvernamentale negociabile la dobinda pieţei, în suma necesară acoperirii acestui deficit. În termen de cinci ani aceste titluri de credit vor fi răscumpărate prin utilizarea profiturilor realizate de banca sau renegociate.  +  Capitolul 3 Operaţiunile Băncii Naţionale a României  +  Secţiunea I Emisiunea monetara  +  Articolul 9Banca Naţionala a României este unica instituţie autorizata sa emita bancnote şi monede metalice pe tot cuprinsul tarii.  +  Articolul 10Unitatea monetara a României este leul, cu subdiviziunea banul.  +  Articolul 11Banca Naţionala a României administrează direct rezerva de bancnote şi monede metalice, elaborează programul de emisiune a acestora şi asigura emisiunea regulată de bancnote şi monede metalice, în vederea satisfacerii nevoilor de numerar ale tarii.  +  Articolul 12Bancnotele şi monedele metalice emise şi neretrase din circulaţie de către Banca Naţionala a României reprezintă mijloace monetare care trebuie acceptate la valoarea nominală pentru plata tuturor obligaţiilor publice şi private.  +  Articolul 13Banca Naţionala a României este singura în drept sa stabilească valoarea nominală, dimensiunile, greutatea, desenul şi alte caracteristici tehnice ale bancnotelor şi monedelor metalice. Bancnotele vor fi semnate de guvernator şi casierul central.  +  Articolul 14Banca Naţionala a României asigura tipărirea bancnotelor şi baterea monedelor metalice şi ia măsuri pentru păstrarea în siguranţa a celor ce nu sînt puse în circulaţie, precum şi pentru custodia şi distrugerea, cînd aceasta este necesară, a matritelor, cernelurilor şi a bancnotelor şi a monedelor metalice retrase din circulaţie.  +  Articolul 15Banca Naţionala a României schimba, la cerere, fără taxe şi comisioane, bancnotele şi monedele metalice emise de ea. Banca Naţionala a României poate refuza sa schimbe bancnote şi monede metalice, dacă acestea prezintă deformari, sînt ilizibile, sînt perforate sau dacă lipseşte mai mult de 40 la suta din suprafaţa lor. Aceste bancnote şi monede vor fi retrase şi distruse fără acordarea de compensaţii proprietarilor, excepţind cazurile specificate prin regulamentele Băncii Naţionale a României. Banca Naţionala a României nu poate fi obligată sa acorde vreo compensaţie pentru bancnotele sau monedele metalice ce au fost pierdute, furate sau distruse.  +  Articolul 16Bancnotele şi monedele metalice uzate sau necorespunzătoare vor fi retrase şi distruse de Banca Naţionala a României şi înlocuite cu bancnote şi monede metalice noi.  +  Articolul 17Banca Naţionala a României poate hotărî sa anuleze sau sa retragă din circulaţie orice bancnote sau monede metalice care au fost emise de ea şi sa pună în circulaţie în locul lor alte tipuri de bancnote sau monede metalice; reglementările vor trebui sa specifice perioada şi modalitatea în care bancnotele şi monedele metalice vor fi prezentate la preschimbare; o asemenea perioada de preschimbare nu va putea depăşi 180 zile. La expirarea perioadei de preschimbare: a) bancnotele şi monedele metalice retrase din circulaţie, fără a intră în contradictie cu prevederile art. 12, nu mai pot fi utilizate pentru plata obligaţiilor publice şi private; b) suma totală a bancnotelor şi monedelor metalice retrase din circulaţie, dar nepreschimbate la termen, se va scădea din totalul numerarului în circulaţie în evidentele Băncii Naţionale a României şi va fi tratata ca venit al Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 18Suma totală a bancnotelor şi monedelor metalice în circulaţie va fi evidenţiată în contabilitatea Băncii Naţionale a României ca pasiv şi nu va include bancnotele şi monedele metalice aflate în rezerva de numerar. Transa de numerar emisă de Banca Naţionala a României peste nivelul rezervelor internaţionale stabilite şi menţinute conform art. 35 va trebui să fie acoperită integral de următoarele active: a) avansuri acordate de Banca Naţionala a României statului şi împrumuturi garantate de acesta conform prezentului statut; b) titluri deţinute în portofoliul de investiţii al Băncii Naţionale a României; c) active rezultate din credite acordate societăţilor bancare şi altor instituţii de credit în condiţiile prezentului statut; d) cecuri, cambii şi instrumente de credit pe care Banca Naţionala a României le-a scontat sau le deţine în portofoliu.  +  Secţiunea a II-a Operaţiuni cu societăţile bancare şi alte instituţii de credit  +  Articolul 19În cadrul politicii sale monetare şi de credit, Banca Naţionala a României poate: a) sa sconteze şi sa resconteze efecte de comerţ şi bonuri de casa prezentate de societăţile bancare şi alte instituţii de credit; b) sa acorde credit societăţilor bancare şi altor instituţii de credit.  +  Articolul 20Banca Naţionala a României deschide conturi curente societăţilor bancare şi celorlalte instituţii de credit şi efectuează operaţiunile de încasări şi plati între acestea.  +  Articolul 21Banca Naţionala a României poate asigura, prin intermediul conturilor deschise în evidentele sale, servicii de compensare şi decontare între societăţile bancare.  +  Articolul 22Banca Naţionala a României poate sconta, dobîndi, lua în gaj sau vinde creanţe asupra statului, asupra societăţilor bancare şi asupra altor societăţi, în condiţiile pe care le considera necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare, ţinînd seama de situaţia specifică a pieţei.  +  Articolul 23Banca Naţionala a României stabileşte taxa oficială a scontului, condiţiile de efectuare a operaţiunilor de scont, precum şi rata de refinantare a societăţilor bancare. Pentru operaţiunile efectuate, banca poate incasa dobinzi şi comisioane.  +  Articolul 24Banca Naţionala a României poate cumpara, vinde sau accepta în gaj titluri şi alte valori, a căror lista este stabilită de consiliul de administraţie.  +  Articolul 25Banca Naţionala a României stabileşte regimul rezervelor obligatorii pe care societăţile bancare sînt obligate să le menţină în conturile special deschise în evidentele Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 26Banca Naţionala a României răspunde în exclusivitate pentru autorizarea şi supravegherea tuturor entitatilor care operează ca societăţi bancare în România. În acest scop, Banca Naţionala a României este imputernicita: a) sa emita reglementări şi sa ia măsuri, în conformitate cu prevederile legii, pentru a asigura viabilitatea sistemului bancar; b) sa controleze la faţa locului şi sa verifice registrele, conturile şi orice alte documente ale societăţilor bancare şi ale altor persoane juridice, pentru a obţine actele pe care Banca Naţionala a României le considera necesare pentru îndeplinirea adecvată a atribuţiilor de supraveghere.  +  Articolul 27Banca Naţionala a României va acţiona ca împrumutător de ultima instanţa pentru societăţile bancare aflate în dificultate de plată, în condiţiile stabilite de aceasta.  +  Secţiunea a III-a Operaţiuni cu Trezoreria statului  +  Articolul 28Banca Naţionala a României tine în evidentele sale contul curent al Trezoreriei statului. Metodele de înregistrare a operaţiunilor în acest cont sînt stabilite prin convenţii între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României.  +  Articolul 29Pentru toate operaţiunile efectuate pentru Trezoreria statului, Banca Naţionala a României nu va percepe comisioane şi, în acelaşi timp, nu va plati dobinzi pentru disponibilitati. Fondul de tezaur al statului este purtător de dobinda în condiţiile legii.  +  Articolul 30Banca Naţionala a României va acţiona, direct sau prin alte bănci, ca agent al statului în ceea ce priveşte emisiunea obligaţiunilor şi altor înscrisuri de stat, vînzarea şi răscumpărarea acestora, precum şi plata dobinzilor şi altor speze aferente.  +  Articolul 31Banca Naţionala a României poate acorda bugetului administraţiei centrale de stat împrumuturi pentru acoperirea decalajului temporar dintre venituri şi cheltuieli. Suma totală a acestor împrumuturi nu poate depăşi în nici un an fiscal echivalentul pînă la 10% din totalul bugetului aprobat. Împrumuturile acordate statului de Banca Naţionala a României nu pot depăşi dublul capitalului Băncii Naţionale a României şi fondul de rezerva constituit potrivit prevederilor art. 5 şi 6.  +  Secţiunea a IV-a Operaţiuni cu aur şi valuta  +  Articolul 32Banca Naţionala a României stabileşte şi conduce politica valutară a statului, cooperind cu alte organisme ale acestuia. Banca Naţionala a României va acţiona ca agent al statului în aplicarea prevederilor oricărei legi vizind controlul valutar. Declaraţiile de venit, datele contabile şi informaţiile necesare pentru aplicarea oricăror prevederi legale privind controlul valutar trebuie transmise Băncii Naţionale a României, la cererea acesteia.  +  Articolul 33Banca Naţionala a României răspunde de: a) emiterea reglementărilor cu privire la operaţiunile cu aur şi valuta, în vederea protejării monedei naţionale; b) elaborarea balanţei de plati externe şi a balanţei creanţelor şi angajamentelor externe; c) stabilirea şi publicarea cursurilor de schimb la care Banca Naţionala a României şi alte persoane juridice autorizate efectuează operaţiunile lor cu aur şi valuta; d) autorizarea şi retragerea autorizaţiei, precum şi reglementarea şi supravegherea persoanelor juridice care au obţinut autorizaţia de a efectua tranzacţii valutare; e) stabilirea plafoanelor activelor în aur şi valuta pe care persoanele juridice autorizate le pot tine în depozit; f) păstrarea şi administrarea rezervelor internaţionale ale statului; g) stabilirea unor limite la poziţiile valutare nete ale societăţilor bancare, precum şi a condiţiilor şi plafonului indatorarii externe a numitelor societăţi.  +  Articolul 34Banca Naţionala a României poate să încheie, în nume propriu sau în numele statului, în contul şi din dispoziţia acestuia, acorduri de clearing şi de plati sau poate încheia orice alte contracte, avînd acelaşi scop, cu instituţiile centrale de clearing, publice şi private, care îşi au sediul în străinătate.  +  Articolul 35Banca Naţionala a României, respectînd prevederile privind lichiditatea şi riscul specific unor astfel de active, va stabili şi menţine, în astfel de condiţii încît să poată determina periodic mărimea lor exactă, rezerve internaţionale constind din toate sau numai din unele din următoarele elemente: a) aur; b) active externe, sub forma bancnotelor şi monedelor metalice sau a soldurilor conturilor la bănci în străinătate, exprimate în acele valute şi deţinute în acele tari pe care Banca Naţionala a României le aproba pentru îndeplinirea scopului prezentului articol; c) orice alte active de rezerva recunoscute pe plan internaţional, inclusiv dreptul de a efectua cumpărări de la Fondul Monetar Internaţional în cadrul transei de rezerva, precum şi detinerile statului de drepturi speciale de tragere; d) cambii, cecuri şi bilete la ordin exprimate şi plătibile în valută şi în locurile aprobate de Banca Naţionala a României pentru realizarea scopului prezentului articol; e) bonuri de tezaur şi alte titluri emise sau garantate de acele guverne străine sau instituţii financiare interguvernamentale, exprimate şi plătibile în valută şi în locurile aprobate de Banca Naţionala a României pentru îndeplinirea scopului prezentului articol; f) alte asemenea active pe care Banca Naţionala a României le aproba pentru îndeplinirea scopului prezentului articol.  +  Articolul 36Banca Naţionala a României va urmări menţinerea rezervelor internaţionale prevăzute în art. 35 la un nivel pe care ea îl apreciază ca fiind adecvat tranzacţiilor externe ale statului. În cazul scaderii rezervelor internaţionale sau dacă, potrivit aprecierilor Băncii Naţionale a României, exista pericolul diminuării rezervelor pînă la un nivel care ar periclita tranzacţiile internaţionale ale statului, Banca Naţionala a României va prezenta Guvernului şi Parlamentului un raport privind situaţia rezervelor internaţionale şi cauzele care au condus sau pot conduce la o astfel de reducere. Raportul va conţine şi recomandările Băncii Naţionale a României necesare pentru preintimpinarea sau remedierea situaţiei.  +  Articolul 37Banca Naţionala a României este autorizata, în condiţii pe care le va stabili şi le va putea modifica periodic, să efectueze următoarele operaţiuni: a) sa cumpere, sa vinda şi să facă alte tranzacţii cu monede şi lingouri de aur şi alte metale preţioase; b) sa cumpere, sa vinda şi să facă alte tranzacţii cu valute; c) sa cumpere, sa vinda şi să facă alte tranzacţii cu bonuri de tezaur şi alte titluri emise sau garantate de către guverne străine ori instituţii financiare interguvernamentale; d) sa deschidă şi sa menţină conturi la instituţii financiare interguvernamentale, bănci centrale, autorităţi monetare şi organizaţii financiare din străinătate; e) sa deschidă, sa menţină conturi şi sa acţioneze ca agent sau corespondent pentru instituţii financiare interguvernamentale, bănci centrale, autorităţi monetare şi organizaţii financiare din străinătate, guverne străine şi agenţiile lor.  +  Articolul 38Diferenţele înregistrate în bilanţul anual de Banca Naţionala a României din modificarea evaluării activelor sau pasivelor ei exprimate în aur, drepturi speciale de tragere şi monede străine, rezultate ca urmare a modificării valorii sau cursului în lei al acestora, vor fi regularizate cu bugetul administraţiei centrale de stat.  +  Secţiunea a V-a Controlul valutar  +  Articolul 39Banca Naţionala a României emite reglementări privind controlul tranzacţiilor valutare pe teritoriul tarii. Reglementările se pot referi la emiterea de ordine şi circulare cu privire la: efectuarea şi controlul tranzacţiilor valutare; emiterea autorizaţiilor pentru transferuri în străinătate; tranzacţiile pe pieţele valutare şi alte operaţiuni specifice.  +  Articolul 40Persoanele juridice autorizate sa desfăşoare operaţiuni valutare vor raporta Băncii Naţionale a României asupra tranzacţiilor valutare efectuate. Banca Naţionala a României va stabili forma şi conţinutul documentelor prin care să aibă loc o raportare corespunzătoare.  +  Capitolul 4 Conducerea şi administrarea Băncii Naţionale a României  +  Articolul 41Banca Naţionala a României este condusă de un consiliu de administraţie. Gestiunea zilnica este încredinţată guvernatorului. Activitatea consiliului de administraţie este reglementată de prevederile prezentei legi şi de regulamentele Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 42Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte asupra măsurilor în domeniul politicii monetare, valutare, de credit şi de plati. El stabileşte direcţiile principale în conducerea operaţiunilor şi răspunderile ce revin aparatului Băncii Naţionale a României. Totodată, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte asupra organizării interne şi asupra salariilor personalului acesteia.  +  Articolul 43Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României este compus din: - guvernatorul Băncii Naţionale a României - preşedinte- primul-viceguvernator al Băncii Naţionalea României - vicepreşedinte- doi viceguvernatori ai Băncii Naţionale aRomâniei- alţi cinci membri.  +  Articolul 44Membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României sînt numiţi de Parlament, la propunerea primului-ministru. Numirile se fac pe o perioadă de 8 ani. Mandatul poate fi reînnoit.  +  Articolul 45În cazul descompletarii consiliului de administraţie, completarea locurilor vacante se face pe funcţia şi numai pentru perioada rămasă pînă la expirarea mandatului celor înlocuiţi, cu respectarea prevederilor de la art. 44.  +  Articolul 46Revocările din funcţie ale membrilor consiliului de administraţie se fac de către Parlament, la propunerea primului-ministru.  +  Articolul 47Numirile, retragerile şi revocările din funcţie se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 48Membrii consiliului de administraţie nu pot fi membri ai Parlamentului şi nu pot face parte din justiţie sau din administraţia de stat. De asemenea, ei nu pot face parte din administraţia unei firme, fără a fi delegaţi de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 49Guvernatorul dispune măsuri pentru executarea dispoziţiilor legale şi a reglementărilor privind Banca Naţionala a României, precum şi pentru executarea deciziilor consiliului de administraţie. Guvernatorul numeşte în funcţie personalul din aparatul central al băncii şi directorii sucursalelor, filialelor şi agentiilor. Guvernatorul reprezintă Banca Naţionala a României în relaţiile cu terţii, semnînd, direct sau prin persoane împuternicite de el, toate tratatele sau convenţiile încheiate de aceasta. În numele consiliului de administraţie, guvernatorul prezintă anual Parlamentului României darea de seama cu privire la situaţia monetara şi a creditului. În cazul absentei sau imposibilităţii de a acţiona a guvernatorului, acesta va fi suplinit de primul-viceguvernator.  +  Articolul 50Consiliul de administraţie numeşte o comisie de cenzori, formată din 5 membri, dintre care unul este preşedinte. Comisia de cenzori verifica respectarea normelor legale privind evaluarea patrimoniului băncii, existenta valorilor în casa, precum şi a titlurilor de proprietate sau primite în gaj, cauţiune sau custodie. Anual, comisia de cenzori întocmeşte raportul sau asupra bilanţului şi contului de profit şi pierderi.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 51Operaţiunile Băncii Naţionale a României sînt supuse legislaţiei comerciale, în măsura în care legea privind activitatea bancară şi prezenta lege nu dispun altfel.  +  Articolul 52Actele de împrumut încheiate de Banca Naţionala a României constituie titluri executorii în caz de neplata pentru întreg soldul creanţei de plătit. Organele de stat financiare sau judecătoreşti sînt obligate să execute creanta Băncii Naţionale a României numai pe baza unei notificări din partea acesteia.  +  Articolul 53În cazul în care debitorul nu îşi onorează angajamentele asumate, Banca Naţionala a României are dreptul sa procedeze la vînzarea totală sau parţială a titlurilor şi efectelor ce i-au fost date în garanţie, în termen de 3 zile, după o simpla somaţie printr-un act extrajudiciar. Banca Naţionala a României îşi recuperează avansurile de capital, dobinzile şi cheltuielile din venitul net rezultat din vînzare. Eventualul surplus este remis împrumutatului.  +  Articolul 54Banca Naţionala a României va putea efectua unele operaţiuni în favoarea terţilor, numai în condiţiile prezentării documentelor pe care Banca Naţionala a României le considera necesare. Ea poate, ori de cîte ori considera necesar, sa ceara constituirea de garanţii reale sau personale.  +  Articolul 55Capitalul Băncii Naţionale a României, fondul de rezerva, lingourile şi monedele de metal pretios, pietrele preţioase şi semipretioase, precum şi instalaţiile tehnologice şi materiile prime deţinute sau importate de Monetaria statului şi Imprimeria Băncii Naţionale a României sînt scutite de taxe şi impozite. Banca Naţionala a României este scutită de orice taxe pentru operaţiunile pe care le face, inclusiv de taxa de timbru.  +  Articolul 56Operaţiunile Băncii Naţionale a României sînt contabilizate potrivit planului de conturi, pe exercitii anuale începînd cu 1 ianuarie şi terminind cu 31 decembrie. Pentru eventualele erori la plati sau înregistrări în conturile titularilor, Banca Naţionala a României răspunde numai pînă la limita sumei eronat plătite sau înregistrate în cont, inclusiv de penalităţile aferente ce se vărsa la bugetul administraţiei centrale de stat, suportate de titularii de cont în cazuri prevăzute de lege, dacă nu se dovedeşte ca erorile respective s-au produs din culpa titularilor. Răspunderea Băncii Naţionale a României încetează dacă nu este sesizată ca reclamaţie scrisă pînă la expirarea termenului stabilit şi comunicat titularilor de cont.  +  Articolul 57Membrii Consiliului de administraţie şi angajaţii Băncii Naţionale a României sînt obligaţi sa păstreze secretul asupra oricărei informaţii nedestinate publicării, de care au luat cunoştinţa în cursul exercitării funcţiunilor lor şi nu vor folosi aceasta informaţie pentru obţinerea de avantaje personale, orice abatere fiind pedepsita conform legii.  +  Articolul 58Membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi cenzorii primesc indemnizaţie.  +  Articolul 59Banca Naţionala a României nu poate participa, direct sau indirect, cu capital, la nici o societate comercială sau regie autonomă, cu excepţia propriilor sale întreprinderi de imprimare a biletelor de banca şi de batere a monedei metalice şi alte societăţi care pot contribui la realizarea atribuţiilor sale.  +  Articolul 60Banca Naţionala a României nu poate cumpara alte proprietăţi imobiliare decît acelea care îi sînt necesare pentru funcţionarea sa şi nevoile personalului.  +  Articolul 61Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi ale Băncii Naţionale a României se vor publică de îndată ce vor fi confirmate de comisia de cenzori şi adoptate de către consiliul de administraţie.  +  Articolul 62Toate reglementările emise de Banca Naţionala a României se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 63Banca Naţionala a României publică periodic un buletin privind evoluţia monedei şi creditului.  +  Articolul 64Dispoziţiile legale privitoare la titlurile la purtător pierdute sau furate nu sînt aplicabile bancnotelor emise de Banca Naţionala a României. Contrafacerea monedelor şi bancnotelor este pedepsita de lege.  +  Articolul 65Prezenta lege intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 66Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 124 din 17 martie 1970 privind organizarea şi funcţionarea Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România, publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 18 martie 1970, Decretul nr. 504 din 16 decembrie 1970 privind aprobarea Statutului Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România, publicat în Buletinul Oficial nr. 143 din 16 decembrie 1970, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 martie 1991. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 25 martie 1991. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind Statutul Băncii Naţionale a României şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU------------------