DECIZIE nr. 376 din 29 mai 2013privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 iunie 2013  În temeiul prevederilor art. 3 lit. b) pct. 3 şi 4, art. 10 alin. (2) pct. 5, 8 şi 10, art. 11 alin. (1), precum şi ale art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 14, art. 38 alin. (1)-(3), art. 39-41, art. 42 alin. (1) şi (3), precum şi ale art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta decizie stabileşte condiţiile în care un furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului dobândeşte şi îşi poate exercita dreptul de a utiliza resursele de numerotaţie prevăzute în Planul naţional de numerotaţie, adoptat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 375/2013, pentru o perioadă limitată. (2) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, poate acorda dreptul de utilizare a unor resurse de numerotaţie prevăzute în Planul naţional de numerotaţie, denumit în continuare PNN, unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care face dovada înregistrării în România, în condiţiile legii. (3) Furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice poate dobândi dreptul de utilizare numai pentru următoarele resurse de numerotaţie prevăzute în PNN: a) numere geografice; b) numere independente de locaţie; c) numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile. (4) Prezenta decizie nu se aplică în cazul numerelor cu valoare economică deosebită, stabilite de ANCOM, care se acordă printr-o procedură de selecţie competitivă sau comparativă.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel: a) alocare - atribuirea primară de către ANCOM a unor numere, blocuri de numere sau indicative de selectare a transportatorului furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie, denumită în continuare LURN; b) asignare - atribuirea secundară a unor numere individuale abonaţilor de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, cărora li s-au alocat resurse de numerotaţie de către ANCOM sau cărora le-au fost transferate resurse de numerotaţie; c) activare - începerea furnizării serviciilor către un abonat căruia i s-a asignat un număr, astfel încât să fie posibilă originarea sau terminarea apelurilor la numărul respectiv ori începerea furnizării serviciilor prin intermediul unui număr alocat; d) perioadă de carantină - perioadă în care, în urma încetării furnizării serviciilor prin intermediul unui număr activat, numărul respectiv nu poate fi asignat altui abonat decât celui căruia i s-au furnizat servicii prin intermediul numărului respectiv. (2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, la art. 2 alin. (1) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 2 alin. (1) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 375/2013.  +  Articolul 3 (1) Dreptul unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului de a utiliza resursele de numerotaţie prevăzute în PNN se dobândeşte numai prin LURN, emisă de ANCOM, cu excepţia cazurilor de transfer al resurselor de numerotaţie. (2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice care sunt şi furnizori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau care asigură furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice prin intermediul unor terţi autorizaţi în acest sens, ce au dobândit prin LURN dreptul de utilizare a unor resurse de numerotaţie din domeniile 0Z = 02, 0Z = 03, 0Z = 06, 0Z = 07 ale PNN, au dreptul de a utiliza resursele de numerotaţie prevăzute în PNN cu statut de numere naţionale scurte interne, în condiţiile stabilite prin reglementări specifice. (3) Resursele de numerotaţie care pot face obiectul LURN sunt următoarele: a) blocuri de 10.000 de numere geografice formate din 9 cifre, pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe, prevăzute în PNN în domeniile 0Z = 02 şi 0Z = 03; b) blocuri de 10 numere geografice formate din 6 cifre pentru servicii de interes general la nivel local, prevăzute în PNN în domeniile 0Z = 02 şi 0Z = 03; c) blocuri de 10.000 sau de 100.000 de numere independente de locaţie pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate, în principal, la puncte fixe, prevăzute în PNN în domeniul 0Z = 03; d) blocuri de 100.000 sau de 1.000.000 de numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile, prevăzute în PNN în domeniile 0Z = 06 şi 0Z = 07, cu excepţia celor prevăzute în subdomeniul 0ZA = 070; e) blocuri de 100.000 de numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile pentru furnizorii de reţele mobile virtuale, prevăzute în PNN în subdomeniul 0ZA = 070; f) blocuri de 1.000 de numere nongeografice, prevăzute în PNN în domeniile 0Z = 08 şi 0Z = 09; g) blocuri rezultate ca urmare a cesiunii dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie, cu respectarea dispoziţiilor art. 17 alin. (4); h) indicative individuale de forma 10xy şi 16xy pentru selectarea transportatorului; i) alte categorii de resurse de numerotaţie din PNN, pe baza unor reglementări speciale.  +  Capitolul II Acordarea LURN  +  Articolul 4 (1) În vederea acordării LURN, solicitantul va transmite o cerere la ANCOM, prin completarea în mod obligatoriu a formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1. (2) Formularul-tip poate fi obţinut de la sediul central sau de la structurile teritoriale ale ANCOM ori de pe pagina de internet a ANCOM. (3) Transmiterea cererii se poate efectua către sediul central sau către structura teritorială a ANCOM în a cărei rază se situează domiciliul ori sediul solicitantului, numai în unul dintre următoarele moduri: a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură; b) printr-un serviciu poştal; c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice. (4) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei al ANCOM, data confirmării primirii documentelor la sediul central al ANCOM printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.  +  Articolul 5 (1) La formularul-tip vor fi anexate următoarele informaţii şi documente, care fac parte integrantă din cererea de acordare a LURN: a) specificaţia de implementare pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie solicitată, conform anexei nr. 2, pentru prima solicitare de resurse de numerotaţie dintr-o anumită categorie; b) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al asociaţiei familiale autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, în copie, ori, în cazul persoanei juridice de drept privat fără scop patrimonial, certificatul de înregistrare fiscală, precum şi certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau în Registrul federaţiilor, după caz, în copie, în situaţia în care astfel de documente nu au fost transmise ANCOM în cadrul procedurii de autorizare generală; c) previziunile de creştere a gradului de utilizare a resurselor de numerotaţie în următoarele 12 luni, însoţite de justificarea acestor previziuni (ritmul de creştere din ultima perioadă, lansarea unor noi tipuri de servicii, extinderea ariei de furnizare a serviciilor etc.), numai în cazul în care printr-o cerere iniţială se solicită resurse de numerotaţie care depăşesc cantităţile prevăzute la art. 7 alin. (5) lit. a); d) modul de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate anterior solicitantului şi gradul de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate, pentru solicitările ulterioare de alocare a unor blocuri suplimentare de numere (în cazul numerelor geografice, pentru aceeaşi arie geografică de utilizare); e) în vederea alocării unor blocuri de numere pentru servicii de interes general la nivel local din domeniile 0Z = 02 şi 0Z = 03, descrierea serviciilor ce urmează a fi furnizate prin intermediul acestor numere; solicitantul va transmite copii ale antecontractelelor sau acordurilor încheiate în vederea furnizării de servicii din această categorie, pentru cel puţin unul dintre numerele aparţinând blocului de 10 numere solicitat, precum şi informaţii privind capacitatea în reţea alocată pentru furnizarea acestor servicii; f) în vederea alocării de numere pentru furnizarea de servicii de către furnizorii de reţele mobile virtuale, dovada începerii negocierilor relevante cu un furnizor de reţele publice mobile cu privire la furnizarea accesului la reţeaua acestuia; g) alte informaţii şi documente considerate de solicitant relevante pentru analizarea cererii. (2) Informaţiile privind modul de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate anterior solicitantului, prevăzute la alin. (1) lit. d), vor cuprinde: a) resursele de numerotaţie activate, inclusiv în cazul introducerii portabilităţii numerelor, numerele portate; b) resursele de numerotaţie asignate şi neactivate; c) resursele de numerotaţie aflate în perioada de carantină; d) resursele de numerotaţie tehnice (numere utilizate în procesul de rutare a apelurilor către numere nongeografice, numere utilizate pentru teste şi măsurători etc.); e) în cazul resurselor de numerotaţie din domeniile 0Z = 06 şi 0Z = 07, resursele de numerotaţie care nu au fost asignate, dar pentru care au fost comandate cartele SIM; f) resursele de numerotaţie transferate. (3) Gradul de utilizare a resurselor de numerotaţie prevăzut la alin. (1) lit. d) se calculează pe baza următoarei formule:N(1)GU = ----- x 100 [%],N(2)unde N(1) reprezintă totalul resurselor de numerotaţie din aceeaşi categorie utilizate, prevăzute la alin. (2), iar N(2) reprezintă totalul resurselor de numerotaţie din aceeaşi categorie alocate solicitantului prin LURN; în cazul numerelor geografice, formula se aplică pentru resursele de numerotaţie având aceeaşi arie geografică de utilizare. (4) Solicitantul poate preciza în cererea de acordare a LURN un anumit format al resurselor de numerotaţie. Dacă ANCOM nu poate aloca resursele de numerotaţie solicitate, îl va informa pe solicitant, propunându-i o soluţie alternativă, acolo unde este disponibilă, pe baza căreia acesta îşi poate modifica sau retrage cererea.  +  Articolul 6 (1) În cazuri temeinic justificate, la cererea titularului LURN, ANCOM poate modifica formatul unor resurse de numerotaţie alocate anterior prin LURN. (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), titularul LURN va transmite la ANCOM o cerere, prin completarea formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, precizând formatul noilor resurse de numerotaţie solicitate, la care vor fi anexate următoarele documente: a) justificarea necesităţii modificării formatului resurselor de numerotaţie deja alocate; b) formatul resurselor de numerotaţie prevăzute în LURN care necesită modificarea; c) alte informaţii şi documente considerate de solicitant relevante pentru analizarea cererii. (3) În condiţiile prezentului articol, titularul LURN nu poate solicita resurse de numerotaţie având altă destinaţie, conform PNN, decât a resurselor de numerotaţie al căror format se modifică. (4) Titularul LURN are dreptul de a solicita aplicarea unei perioade tranzitorii în care să poată utiliza atât resursele de numerotaţie în noul format solicitat, cât şi resursele de numerotaţie pentru care s-a solicitat modificarea de format, transmiţând în acest sens ANCOM justificarea solicitării. (5) Dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate iniţial încetează de la data modificării prevederilor LURN sau de la o dată ulterioară, în situaţia în care ANCOM a admis solicitarea privind aplicarea unei perioade tranzitorii potrivit dispoziţiilor alin. (4). (6) Dacă ANCOM nu poate aloca resursele de numerotaţie solicitate, îl va informa pe solicitant, propunându-i o soluţie alternativă, acolo unde este disponibilă, pe baza căreia acesta îşi poate modifica sau retrage cererea.  +  Articolul 7 (1) ANCOM verifică îndeplinirea cerinţelor legale privind transmiterea, forma şi conţinutul cererii. (2) În cazul în care ANCOM consideră că informaţiile prezentate sunt insuficiente, va solicita informaţii suplimentare. (3) ANCOM analizează cererile privind resursele de numerotaţie pe baza principiilor obiectivităţii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii. (4) Criteriile generale de analizare a cererilor privind resursele de numerotaţie sunt următoarele: a) necesitatea obţinerii resurselor de numerotaţie respective; b) natura serviciului furnizat de solicitant; c) asigurarea unei utilizări eficiente şi raţionale a resurselor de numerotaţie, avându-se în vedere şi resursele de numerotaţie alocate anterior solicitantului şi altor furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului; d) poziţia pe piaţă a solicitantului. (5) Criteriile speciale de analizare a cererilor privind resursele de numerotaţie sunt următoarele: a) iniţial, se alocă, de regulă, câte un singur bloc de numere pentru fiecare dintre categoriile de resurse de numerotaţie solicitate; în cazul numerelor geografice se alocă, de regulă, câte un singur bloc de numere pentru o arie geografică, fie în domeniul 0Z = 02, fie în domeniul 0Z = 03; b) dacă există resurse de numerotaţie disponibile, alocările suplimentare de blocuri de numere se realizează în acelaşi domeniu sau subdomeniu din PNN; c) furnizorilor de reţele mobile virtuale li se alocă resurse de numerotaţie din subdomeniul 0ZA = 070 prevăzut în PNN. (6) Alocările iniţiale şi ulterioare de resurse de numerotaţie se vor face în blocuri de numere de dimensiunile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a)-f). Indicativele individuale de forma 10xy şi 16xy de selectare a transportatorului se alocă câte unul pentru fiecare furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. (7) În vederea alocării unor blocuri suplimentare de numere, gradul minim de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate anterior solicitantului pentru furnizarea aceluiaşi tip de serviciu va fi: a) 50%, în cazul numerelor geografice formate din 9 cifre din domeniile 0Z = 02 şi 0Z = 03 din PNN; b) 80%, în cazul numerelor geografice formate din 6 cifre din domeniile 0Z = 02 şi 0Z = 03 din PNN; c) 60%, în cazul numerelor independente de locaţie din domeniul 0Z = 03 din PNN; d) 60%, în cazul numerelor nongeografice din domeniile 0Z = 06 şi 0Z = 07 din PNN; e) 40%, în cazul numerelor din domeniile 0Z = 08 şi 0Z = 09 din PNN. (8) Prin excepţie, la cererea temeinic justificată a solicitantului, ANCOM poate decide alocarea de blocuri suplimentare de numere fără a fi îndeplinit gradul minim de utilizare a resurselor de numerotaţie prevăzut la alin. (7).  +  Articolul 8 (1) În urma analizei unei cereri privind resursele de numerotaţie, pe baza informaţiilor furnizate în cuprinsul cererii şi a eventualelor informaţii suplimentare primite, ANCOM va decide acordarea LURN sau respingerea cererii. (2) ANCOM poate respinge o cerere de acordare a LURN în următoarele cazuri: a) solicitantul nu are calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului ori nu este autorizat pentru furnizarea serviciilor corespunzătoare de comunicaţii electronice destinate publicului; b) solicitantul se găseşte în situaţia prevăzută la art. 23 alin. (3); c) nu sunt îndeplinite condiţiile de alocare prevăzute în prezenta decizie; d) nu sunt îndeplinite condiţiile de utilizare a resurselor de numerotaţie prevăzute în Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 375/2013 sau solicitantul nu dispune de capacitatea tehnică de a implementa resursele de numerotaţie solicitate; e) data la care se estimează că resursele de numerotaţie vor fi activate depăşeşte termenul prevăzut pentru activarea resurselor de numerotaţie; f) resursele de numerotaţie solicitate au fost alocate altui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului ori resursele de numerotaţie respective nu pot fi alocate potrivit prevederilor art. 22 alin. (3); g) solicitantul are debite scadente aferente tarifului de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate anterior, stabilit de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, precum şi eventuale majorări de întârziere aferente acestuia; h) în cazul prevăzut la art. 6, dacă titularul LURN nu dovedeşte existenţa unui caz temeinic justificat sau dacă solicită alocarea unor resurse de numerotaţie având altă destinaţie, conform PNN, decât a celor pentru care se solicită modificarea. (3) ANCOM poate acorda total sau parţial resursele de numerotaţie solicitate, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 7. În cazul în care ANCOM intenţionează să acorde parţial resursele de numerotaţie, îl va informa pe solicitant. Solicitantul îşi poate modifica sau retrage cererea de acordare a resurselor de numerotaţie. (4) Respingerea totală sau parţială a cererii de acordare a LURN va fi motivată şi se va comunică solicitantului. (5) ANCOM va acorda LURN sau va comunică respingerea cererii, după caz, în termen de cel mult 3 săptămâni de la data transmiterii cererii sau a tuturor informaţiilor suplimentare solicitate de ANCOM.  +  Articolul 9 (1) În situaţia în care aceleaşi resurse de numerotaţie fac obiectul mai multor solicitări, ANCOM examinează cererile de acordare a LURN în ordinea în care acestea au fost transmise. (2) Dacă toate condiţiile prevăzute în prezenta decizie sunt îndeplinite, resursele solicitate vor fi acordate primului furnizor care a transmis cererea.  +  Articolul 10 (1) În vederea alocării unor resurse de numerotaţie suplimentare, solicitantul va depune o cerere de acordare a LURN în condiţiile art. 4 şi 5, prevederile prezentului capitol aplicându-se în mod corespunzător. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), ANCOM va putea emite LURN conţinând resursele de numerotaţie alocate suplimentar, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 7.  +  Capitolul III Drepturi şi obligaţii privind utilizarea resurselor de numerotaţie  +  Articolul 11LURN cuprinde datele de identificare ale titularului, serviciile pentru care au fost acordate resursele de numerotaţie, resursele de numerotaţie alocate şi aria geografică în care acestea pot fi utilizate, condiţiile de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate, precum şi orice alte condiţii stabilite în conformitate cu prevederile art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012.  +  Articolul 12 (1) LURN se acordă pentru o perioadă de 10 ani şi poate fi reînnoită succesiv pentru aceeaşi perioadă. (2) Reînnoirea dreptului de utilizare se realizează prin emiterea unei noi LURN, în baza unei cereri transmise de titular cu cel mult 3 luni înainte, dar cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării termenului cuprins în LURN, prin completarea formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1. (3) ANCOM poate emite o nouă LURN pentru aceleaşi resurse de numerotaţie sau numai pentru o parte dintre acestea, în funcţie de solicitarea prevăzută la alin. (2).  +  Articolul 13 (1) Titularul LURN are obligaţia de a realiza şi de a actualiza o evidenţă detaliată privind utilizarea resurselor de numerotaţie alocate prin LURN, astfel încât să poată furniza ANCOM toate informaţiile solicitate de aceasta în vederea exercitării atribuţiilor legale. (2) Titularul LURN are obligaţia de a transmite ANCOM, până la data de 28 februarie a fiecărui an, un raport privind utilizarea în anul anterior a tuturor resurselor de numerotaţie alocate, în formatul prevăzut în anexa nr. 3. (3) Raportul anual nu va include resursele de numerotaţie neactivate pentru care nu a expirat termenul de activare prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. f). (4) Titularul LURN are obligaţia de a informa ANCOM despre realizarea unei operaţiuni de fuziune sau divizare prin comunicarea datelor de identificare ale persoanei care a preluat dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie, precum şi a altor documente relevante.  +  Articolul 14Titularul LURN are obligaţia de a achita un tarif de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate, în termenii şi condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 15 (1) Principalele condiţii de utilizare a resurselor de numerotaţie sunt următoarele: a) resursele de numerotaţie nu pot fi utilizate de către titularul LURN sau, acolo unde este cazul, de furnizorul căruia i-a fost transferat dreptul de utilizare a anumitor resurse de numerotaţie, decât pentru furnizarea serviciilor pentru care au fost alocate, conform PNN; b) titularul LURN sau, acolo unde este cazul, furnizorul căruia i-a fost transferat dreptul de utilizare a anumitor resurse de numerotaţie are obligaţia de a respecta condiţiile de utilizare pentru categorii specifice de resurse de numerotaţie prevăzute în PNN; c) resursele de numerotaţie, cu excepţia indicativelor de selectare a transportatorului, alocate prin LURN sau transferate unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, se asignează în mod direct abonaţilor sau se utilizează în vederea furnizării unor servicii, conform destinaţiei şi în formatul prevăzute/prevăzut în PNN; d) resursele de numerotaţie nu se pot transfera în mod direct între furnizori fără informarea prealabilă a ANCOM în condiţiile art. 19 alin. (6), cu excepţia portabilităţii numerelor; e) titularii LURN au obligaţia de a aplica principiul nediscriminării şi transparenţei faţă de alţi furnizori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului în ceea ce priveşte secvenţele de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor; f) toate blocurile de numere, precum şi, după caz, indicativele de selectare a transportatorului prevăzute într-o LURN trebuie activate în termen de cel mult 12 luni de la data alocării acestora, titularul LURN având obligaţia de a notifica ANCOM în termen de 30 de zile de la data activării acestora; g) titularul LURN sau, acolo unde este cazul, furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotaţie are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că resursele de numerotaţie care i-au fost alocate ori transferate sunt utilizate în conformitate cu obligaţiile prevăzute în LURN, în PNN, în legislaţia secundară privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, precum şi cu alte reglementări specifice emise de ANCOM; h) titularul LURN sau, acolo unde este cazul, furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotaţie are obligaţia de a asigura o perioadă de carantină de minimum 60 de zile înainte de a reasigna un număr; i) titularul LURN sau, acolo unde este cazul, furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotaţie are obligaţia de a asigna în mod eficient resursele de numerotaţie alocate, în funcţie de caracteristicile serviciului ce urmează a fi furnizat prin intermediul numerelor respective, inclusiv pentru echipamentele de tip PBX. (2) Se consideră activate indicativele de selectare a transportatorului pentru care a fost lansată o ofertă comercială pentru accesul la servicii de transport. (3) Se consideră activate blocurile de numere din care cel puţin un număr a fost activat. În cazul blocurilor de numere care nu se asignează abonaţilor, acestea se consideră activate dacă pentru cel puţin un număr din blocul respectiv a fost lansată o ofertă comercială pentru accesul la servicii.  +  Articolul 16 (1) Titularul LURN sau, acolo unde este cazul, furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotaţie are obligaţia de a asigura abonaţilor următoarele drepturi: a) dreptul de a utiliza numărul asignat, în condiţiile stabilite de furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi de ANCOM; b) dreptul de a păstra numărul asignat; modificarea numărului în cazuri justificate se realizează motivat, după notificarea abonatului, cu cel puţin 30 de zile înainte, stabilindu-se totodată o perioadă de minimum 15 zile după modificarea numărului în care sunt transmise mesaje vocale în mod gratuit cu privire la schimbarea numărului, în cazul apelării de către terţi a vechiului număr; c) dreptul de a-şi păstra numărul asignat atunci când schimbă furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului în condiţiile stabilite de ANCOM; d) dreptul de a solicita modificarea numărului asignat în condiţiile în care acesta este apelat din greşeală sau abuziv, în mod frecvent; e) dreptul de a li se include numărul asignat în bazele de date necesare în vederea furnizării serviciilor de informaţii privind abonaţii sau a registrelor abonaţilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; f) dreptul de a accesa numerele destinate pentru furnizarea serviciilor de informaţii privind abonaţii. (2) Titularul LURN sau, acolo unde este cazul, furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotaţie are obligaţia de a se asigura că abonaţii respectă următoarele obligaţii cu privire la numerele care le-au fost asignate: a) obligaţia de a utiliza numerele doar în formatul în care leau fost asignate; b) obligaţia de a nu subasigna numărul; c) obligaţia de a utiliza numărul numai pentru serviciul pentru care le-a fost asignat.  +  Capitolul IV Cedarea LURN  +  Articolul 17 (1) LURN poate fi cedată total sau parţial către un terţ, furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, cu acordul prealabil al ANCOM şi cu asumarea de către cesionar a tuturor obligaţiilor care decurg din aceasta. (2) În vederea obţinerii acordului prealabil al ANCOM cu privire la cedarea LURN, titularul acesteia va depune o cerere care va cuprinde: a) datele de identificare ale cedentului; b) datele de identificare ale cesionarului; c) resursele de numerotaţie ce urmează a fi cedate. (3) Cererea va cuprinde semnătura reprezentantului legal şi ştampila cedentului, fiind însoţită de următoarele documente: a) angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligaţiilor cuprinse în LURN care conţine resursele de numerotaţie ce urmează a fi cedate, semnat de reprezentantul legal şi purtând ştampila cesionarului; b) documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) aferente cesionarului şi specificaţiile de implementare de către acesta pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie cedate, conform anexei nr. 2; c) un document semnat de reprezentantul legal şi purtând ştampila cedentului iniţial din care să rezulte acordul acestuia cu privire la cesionarea subsecventă a uneia sau mai multora dintre tranşele de numere prevăzute la alin. (4) care fac obiectul cererii de cedare a LURN; d) dovada începerii de către cesionar a negocierilor relevante cu un furnizor de reţele publice mobile cu privire la furnizarea accesului la reţeaua acestuia sau o copie a contractului de acces la reţeaua unui furnizor de reţele publice mobile al cedentului aferent serviciilor furnizate prin intermediul numerotaţiei cedate, după caz, în cazul cedării resurselor de numerotaţie prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. e). (4) Pot face obiectul unei cereri de cedare a LURN blocurile de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a)-f), în integralitate sau după cum urmează: a) una sau mai multe tranşe de 1.000 de numere din acelaşi bloc, în cazul blocurilor de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a); b) una sau mai multe tranşe de 10.000 de numere din acelaşi bloc, în cazul blocurilor de 100.000 numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. c); c) una sau mai multe tranşe de 100.000 de numere din acelaşi bloc, în cazul blocurilor de 1.000.000 de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. d); d) una sau mai multe tranşe de 10.000 de numere din acelaşi bloc, în cazul blocurilor de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. e). (5) Cesionarea tranşelor de numere prevăzute la alin. (4) se poate realiza numai dacă se menţin condiţiile de rutare aplicabile blocurilor de numere din care fac parte tranşele respective. (6) ANCOM analizează dacă cesionarul îndeplineşte condiţiile de alocare a resurselor de numerotaţie ce urmează a fi cedate, dacă se păstrează destinaţia numerelor prevăzută în PNN şi condiţiile tehnice de rutare a apelurilor originate de la numerele cedate şi a apelurilor terminate la aceste numere, după caz, precum şi dacă prin cedarea LURN se restrânge, se împiedică sau se denaturează concurenţa. (7) Dacă informaţiile furnizate nu sunt suficiente, ANCOM poate solicita cedentului sau cesionarului informaţii suplimentare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii cererii. (8) Acordul prealabil cu privire la posibilitatea cedării LURN se emite în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data transmiterii cererii sau a tuturor informaţiilor suplimentare solicitate de ANCOM, după caz. (9) ANCOM poate refuza emiterea acordului prealabil dacă: a) cesionarul nu are calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului ori nu este autorizat pentru furnizarea serviciilor corespunzătoare de comunicaţii electronice destinate publicului; b) cesionarul se găseşte în situaţia prevăzută la art. 23 alin. (3); c) în urma cedării licenţei se schimbă destinaţia numerelor prevăzută în PNN; d) în urma cedării licenţei se schimbă condiţiile tehnice de rutare a apelurilor originate de la numerele cedate şi a apelurilor terminate la aceste numere, după caz, astfel încât pot rezultă probleme de natură operaţională pentru alţi furnizori de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice; e) în urma cedării licenţei se restrânge, se împiedică sau se denaturează concurenţa; f) cedentul sau cesionarul are debite scadente aferente tarifului de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate, stabilit de ANCOM, precum şi eventuale majorări de întârziere aferente acestuia.  +  Articolul 18 (1) După încheierea contractului de cesiune pe baza acordului prealabil, cesionarul va completa şi va transmite ANCOM formularul-tip prevăzut în anexa nr. 1, însoţit de o copie a contractului de cesiune. (2) Contractul de cesiune încheiat cu nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) este nul de drept. (3) În termen de 10 zile de la data transmiterii documentelor prevăzute la alin. (1), ANCOM va modifica LURN acordată cedentului, în cazul cedării parţiale, sau va emite o decizie de revocare a dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie cedate cedentului, în cazul cedării totale, şi va emite LURN cesionarului, incluzând resursele de numerotaţie cedate. (4) Utilizarea resurselor de numerotaţie cedate nu se poate realiza de către cesionar decât după emiterea LURN, în condiţiile alin. (3). (5) Cedarea LURN se publică pe pagina de internet a ANCOM. (6) În cuprinsul licenţelor emise pentru utilizarea resurselor de numerotaţie cedate se păstrează data expirării din licenţa cedentului.  +  Capitolul V Transferul dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie  +  Articolul 19 (1) Dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate prin licenţă unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului poate fi transferat numai către un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, după informarea prealabilă a ANCOM şi în condiţiile încheierii unui contract în formă scrisă între cei doi furnizori. Transferul subsecvent al resurselor de numerotaţie nu este permis. (2) Pot face obiectul transferului resurse de numerotaţie din blocurile de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a) şi lit. c)-f). (3) Furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotaţie dobândeşte exclusiv drepturile şi obligaţiile prevăzute expres de dispoziţiile legale în vigoare. (4) Titularul LURN are obligaţia de a se asigura că furnizorul căruia i-a transferat resurse de numerotaţie respectă condiţiile privind utilizarea acestora. (5) Asigurarea rutării apelurilor originate de la numerele transferate şi a apelurilor terminate la aceste numere, respectiv a serviciului de portabilitate a numerelor transferate în calitate de furnizor donor se va realiza de către titularul LURN. (6) Informarea ANCOM prevăzută la alin. (1) se realizează prin transmiterea unei adrese semnate de reprezentantul legal şi purtând ştampila titularului LURN, respectiv a furnizorului căruia urmează a-i fi transferate resursele de numerotaţie, cu cel puţin 15 zile înainte de data încheierii contractului între părţi, şi va cuprinde: a) datele de identificare ale titularului LURN; b) datele de identificare ale furnizorului căruia urmează a-i fi transferate resursele de numerotaţie; c) resursele de numerotaţie ce urmează a fi transferate; d) data estimativă a transferului; e) descrierea serviciului care va fi furnizat prin intermediul resurselor de numerotaţie transferate; f) o copie a contractului titularului LURN de acces la reţeaua unui furnizor de reţele publice mobile în cazul transferului unor resurse de numerotaţie prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. e). (7) Orice modificare a datelor transmise potrivit alin. (6) va fi comunicată ANCOM în termen de 10 de zile de la data apariţiei acesteia. Dacă este necesar, ANCOM poate solicita părţilor informaţii şi clarificări suplimentare. (8) În termen de 10 zile de la data transmiterii informării, ANCOM va comunică părţilor dacă sunt sau nu sunt îndeplinite condiţiile pentru realizarea transferului. (9) Dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate nu poate fi transferat dacă: a) persoana către care se intenţionează a se realiza transferul dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie nu are calitatea de furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului ori nu este autorizată pentru furnizarea serviciilor corespunzătoare de comunicaţii electronice destinate publicului; b) persoana către care se intenţionează a se realiza transferul dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie se găseşte în situaţia prevăzută la art. 23 alin. (3); c) titularul LURN sau furnizorul căruia urmează a-i fi transferate resursele de numerotaţie are debite scadente aferente tarifului de utilizare a resurselor de numerotaţie alocate, stabilit de ANCOM, precum şi eventuale majorări de întârziere aferente acestuia; d) în urma transferului se încalcă condiţiile de utilizare a resurselor de numerotaţie transferate.  +  Articolul 20 (1) În cazul nerespectării de către furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotaţie a obligaţiilor care, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, îi revin în legătură cu acestea, la solicitarea ANCOM şi în termenul stabilit de aceasta, titularul LURN are obligaţia de a lua toate măsurile necesare în scopul redobândirii dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie transferate. (2) După expirarea termenului stabilit potrivit alin. (1), titularul LURN va fi ţinut responsabil pentru orice încălcare a condiţiilor de utilizare a resurselor de numerotaţie care au fost transferate. (3) În termen de 10 zile de la data încetării, în orice mod, a contractului privind transferul unor resurse de numerotaţie titularul LURN are obligaţia de a informa ANCOM cu privire la acest fapt.  +  Capitolul VI Modificarea şi încetarea LURN  +  Articolul 21 (1) ANCOM va putea modifica prevederile LURN, din oficiu sau la cererea titularului, în următoarele cazuri: a) este necesar pentru respectarea obligaţiilor României ce decurg din acorduri internaţionale sau din calitatea de membru într-o organizaţie internaţională; b) este necesar pentru asigurarea siguranţei naţionale, a apărării naţionale sau a ordinii publice; c) s-au schimbat circumstanţele în care LURN a fost emisă; d) s-a modificat PNN; e) titularul renunţă la dreptul de utilizare a unor resurse de numerotaţie prevăzute în LURN; f) s-au modificat datele de identificare ale titularului LURN; g) se cedează parţial LURN; h) se modifică formatul unor resurse de numerotaţie prevăzute în LURN, în conformitate cu prevederile art. 6. (2) În vederea renunţării la dreptul de utilizare a unor resurse de numerotaţie, titularul LURN va depune o cerere în condiţiile prevăzute la art. 22 alin. (2). (3) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) lit. f), titularul LURN va depune o cerere, însoţită de actele doveditoare. (4) În urma modificării prevederilor LURN, ANCOM va elibera o nouă licenţă, păstrându-se data expirării din licenţa anterioară. (5) În cazul în care modificarea LURN este determinată de modificarea formatului resurselor de numerotaţie prevăzute în PNN, ANCOM poate stabili şi o perioadă în care resursele de numerotaţie în format nou şi cele în format vechi vor fi rutate în paralel. (6) Dacă în urma modificării PNN sunt modificate caracteristicile serviciilor care pot fi furnizate prin intermediul anumitor resurse de numerotaţie, ANCOM poate stabili o perioadă de tranziţie pentru ca titularul LURN să înceapă furnizarea noilor servicii. (7) În urma modificării prevederilor LURN, eliberarea noii licenţe se va realiza după depunerea, în original, a licenţei anterioare.  +  Articolul 22 (1) Dreptul de a utiliza resursele de numerotaţie prevăzute în LURN încetează în următoarele cazuri: a) ca urmare a încetării existenţei titularului LURN; b) ca urmare a încetării dreptului de a furniza serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului pentru care au fost acordate resursele de numerotaţie ori, dacă este cazul, a dreptului de a furniza reţele publice de comunicaţii electronice; c) la cererea titularului LURN; d) ca urmare a cedării resurselor de numerotaţie; e) în vederea respectării obligaţiilor României ce decurg din acorduri internaţionale sau din calitatea de membru într-o organizaţie internaţională; f) la expirarea duratei de valabilitate; g) dacă în urma divizării, fuziunii sau dizolvării dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie este preluat de o persoană care nu are calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului ori nu este autorizat pentru furnizarea serviciilor corespunzătoare de comunicaţii electronice destinate publicului; h) ca urmare a retragerii acestui drept, în condiţiile art. 23; i) ca urmare a modificării formatului unor resurse de numerotaţie prevăzute în LURN, în conformitate cu prevederile art. 6. (2) Cererea de renunţare parţială sau totală la dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie prevăzute în LURN va fi transmisă ANCOM de către titularul LURN prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 4. Cererea produce efecte de la data transmiterii către ANCOM, determinată conform art. 4 alin. (4), cu excepţia cazului în care titularul LURN precizează o dată ulterioară. (3) După încetarea dreptului de utilizare a unor resurse de numerotaţie, acestea nu pot fi alocate o perioadă de 30 de zile, în cazul blocurilor de numere sau al indicativelor de selectare a transportatorului care nu au fost activate, sau de 90 de zile, în cazul blocurilor de numere sau al indicativelor de selectare a transportatorului care au fost activate, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (1) lit. d). În aceste termene, resursele de numerotaţie nu pot fi alocate de către ANCOM decât furnizorului de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului care a beneficiat anterior de dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie respective. (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în cazuri justificate, ANCOM poate decide reducerea perioadei în care resursele de numerotaţie nu pot fi alocate sau, în vederea protejării intereselor utilizatorilor finali, neaplicarea unei astfel de perioade.  +  Articolul 23 (1) ANCOM poate suspenda sau retrage, total ori parţial, LURN în următoarele cazuri: a) încălcări grave sau repetate ale condiţiilor ori obligaţiilor prevăzute în LURN sau ale reglementărilor ANCOM privind resursele de numerotaţie; b) ca urmare a suspendării sau retragerii dreptului de a furniza serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului pentru care au fost acordate resursele de numerotaţie ori, dacă este cazul, a dreptului de a furniza reţele publice de comunicaţii electronice; c) măsura este necesară pentru asigurarea siguranţei sau apărării naţionale, a ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor sau pentru eliminarea ameninţării creării unor probleme grave de natură economică ori operaţională altor furnizori de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice; d) neactivarea resurselor de numerotaţie alocate în termenul prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. f); în acest caz, vor fi retrase doar resursele de numerotaţie neactivate; e) în cazul prevăzut la art. 148 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012; f) blocurile de numere sau indicativele de selectare a transportatorului nu sunt utilizate pentru o perioadă mai mare de 12 luni, cu excepţia situaţiilor justificate ce nu au făcut posibilă utilizarea respectivelor resurse de numerotaţie. (2) LURN se retrage sau se suspendă prin decizie a preşedintelui ANCOM, care se comunică titularului LURN şi se publică pe pagina de internet a ANCOM. (3) Persoana căreia i-a fost retrasă, total sau parţial, LURN pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) nu mai poate dobândi dreptul de utilizare a unor resurse de numerotaţie pentru o perioadă de un an de la data comunicării deciziei preşedintelui ANCOM privind retragerea LURN. (4) Măsura suspendării LURN nu se poate dispune pentru o perioadă mai mare de 6 luni. Suspendarea LURN încetează în situaţia eliminării cauzelor care au determinat luarea acestei măsuri. Dacă, pe perioada suspendării LURN, nu sunt eliminate cauzele care au determinat luarea acestei măsuri, ANCOM va dispune retragerea LURN. (5) Pe baza informării transmise de ANCOM, în urma retragerii dreptului de a utiliza resursele de numerotaţie prevăzute în LURN unui furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului ori a suspendării acestui drept, furnizorii care originează apeluri nu vor mai ruta la destinaţie apelurile către numerele pentru care a fost suspendat sau retras dreptul de utilizare.  +  Articolul 24ANCOM va informa în avans şi motivat titularul LURN cu privire la intenţia de modificare a LURN sau cu privire la încetarea dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie, în cazurile prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a) şi d) şi la art. 22 alin. (1) lit. e), stabilind totodată un termen de la care modificarea sau încetarea îşi va produce efectele.  +  Articolul 25În cazul în care LURN a fost pierdută, deteriorată sau furată, ANCOM poate elibera, la solicitarea scrisă a titularului LURN, în urma depunerii unei declaraţii pe propria răspundere cu privire la pierderea, deteriorarea sau furtul LURN, un duplicat al licenţei, pe care se va menţiona cu majuscule "DUPLICAT".  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 26Deschiderea pentru alocare a domeniilor sau subdomeniilor din PNN prevăzute la art. 31 alin. (1) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 375/2013 va fi stabilită de ANCOM prin publicare pe pagina de internet proprie, precizându-se şi data de la care pot fi transmise cereri de acordare a LURN pentru resursele de numerotaţie din domeniile sau subdomeniile respective.  +  Articolul 27 (1) Cererile privind acordarea, cesionarea, modificarea sau încetarea LURN transmise până la data intrării în vigoare a prezentei decizii vor fi analizate în conformitate cu procedura prevăzută în Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În situaţia în care cererile prevăzute la alin. (1) nu ar fi putut fi admise în conformitate cu procedura stabilită prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.896/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru nerespectarea unor condiţii de formă sau de fond care, potrivit prevederilor prezentei decizii, nu mai subzistă, vor prevala dispoziţiile prezentului act normativ de la momentul intrării în vigoare a acestuia.  +  Articolul 28LURN emise anterior intrării în vigoare a prezentei decizii rămân valabile până la data încetării acestora, supunându-se, de la data stabilită în conformitate cu art. 31 alin. (1), dispoziţiilor prezentului act normativ şi celorlalte prevederi legale în vigoare aplicabile.  +  Articolul 29Transmiterea raportului anual prevăzut la art. 13 alin. (2) şi a notificării prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. f) se realizează, începând cu data de 1 ianuarie 2014, în condiţiile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 336/2013 privind mijloacele şi modalitatea de transmitere a unor documente, date sau informaţii către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi privind modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 77/2009 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.  +  Articolul 30Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 31 (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la două zile de la data publicării. (2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 4 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.Preşedintele Autorităţii Naţionale pentruAdministrare şi Reglementare în Comunicaţii,Marius Cătălin MarinescuBucureşti, 29 mai 2013.Nr. 376.  +  Anexa 1 FORMULAR-TIPde acordare a licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie1. Date necesare identificării solicitantului şi comunicării eficiente cu acesta: 2. Resurse de numerotaţie pentru care se solicită acordarea dreptului de utilizare:    [] a) Numere geografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate          la puncte fixe, din domeniul 0Z = 02
  Nr. crt. Indicativ de destinaţie naţională 2A (B) Dimensiunea blocului de numere Blocul solicitat*) (B) PQ (M) Aria de utilizare Data estimativă de activare
  . . . . . . . .
      [] b) Numere geografice pentru servicii de comunicaţii electronice          furnizate la puncte fixe, din domeniul 0Z = 03
  Nr. crt. Nr. cifre (6 cifre/ 9 cifre) Indicativ de destinaţie naţională 3A (B) Dimensiunea blocului de numere Blocul solicitat*) (B) PQ (M) Aria de utilizare Data estimativă de activare
  . . . . . . . . .
      [] c) Numere independente de locaţie pentru servicii de comunicaţii          electronice furnizate, în principal, la puncte fixe, din          domeniul 0Z = 03
  Nr. crt. Indicativ de destinaţie naţională ZA Dimensiunea blocului de numere Blocul solicitat*) BPQ Aria de utilizare Data estimativă de activare
  37
  38
  39
      [] d) Numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice          furnizate la puncte mobile, din domeniul 0Z = 07
  Nr. crt. Subdomeniul Dimensiunea blocului de numere Blocul solicitat*) AB (P) Data estimativă de activare
  0ZA = 07A (B)
  . . . . .
  0ZA = 07A (B)
      [] e) Numere nongeografice pentru servicii diverse, din domeniul 0Z = 08
  Nr. crt. Indicativ de destinaţie naţională 8AB Dimensiunea blocului de numere Blocul solicitat*) PQM Data estimativă de activare
  ZAB = 800
  . . . . .
  ZAB = 870
      [] f) Numere nongeografice pentru servicii cu tarif special, din          domeniul 0Z = 09
  Nr. crt. Indicativ de destinaţie naţională 9AB Dimensiunea blocului de numere Blocul solicitat*) PQM Data estimativă de activare
  ZAB = 900
  ZAB = 903
  ZAB = 906
  ZAB = 910
      [] g) Indicative de selectare a transportatorului
  Nr. Serviciul furnizat Categoriile de apeluri care Data
  crt.(selectare/preselectare) pot fi originate estimativă
  (cu ton intermediar/ Indicativ de
  preselectare/ soli- Locale NaţionaleInterna- activare
  fără ton intermediar) citat*) ţionale
  -------- Notă *) Completarea acestei coloane este opţională. Dacă solicitantul nu optează pentru alocarea unui anumit format al resurselor de numerotaţie, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va aloca resurse de numerotaţie pe baza criteriilor generale şi speciale de analizare a cererilor privind resursele de numerotaţie.Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului..................................................
   +  Anexa 2 SPECIFICAŢIEde implementare a resurselorde numerotaţie solicitate*1)-------*1) Se va întocmi câte o specificaţie pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie solicitată, pentru prima solicitare de resurse de numerotaţie dintr-o anumită categorie.I. Categoria de resurse de numerotaţie solicitată, în conformitate cu pct. 2 din anexa nr. 1 la decizieII. Serviciile de comunicaţii electronice care vor fi furnizate prin intermediul resurselor de numerotaţie solicitate a) Tipul serviciilor:[] servicii de telefonie destinate publicului;[] alte servicii de comunicaţii electronice care permit servicii de voce;[] alte servicii de comunicaţii electronice care permit accesul la servicii de conţinut;[] alte tipuri de servicii care necesită resurse de numerotaţie. b) Caracteristicile serviciilor:- Se permite originarea de apeluri:[] Apeluri naţionale[] Apeluri internaţionale- Se permite primirea de apeluri:[] Apeluri naţionale[] Apeluri internaţionale- Metoda de rutare utilizată pentru rutarea apelurilor către numere portate:[] ACQ[] OR*2)--------*2) În situaţia în care furnizorul intenţionează să utilizeze pentru rutarea apelurilor către numerele portate metoda de rutare OR, va anexa la cererea de acordare a LURN justificarea temeinică a utilizării acestei metode.III. Condiţiile tehnice de implementare*3)--------*3) Solicitantul va transmite toate informaţiile relevante, în funcţie de caracteristicile serviciului furnizat, cu respectarea cerinţelor minime de specificaţie. a) Informaţii privind configuraţia hardware şi software a echipamentelor necesare abonaţilor pentru accesul la servicii: terminale, modemuri (xDSL, cablu, PLC, radio), PC, soft (standard sau dedicat) b) Informaţii privind modalitatea de acces al abonaţilor/utilizatorilor finali la serviciile furnizate de solicitant- tipul conexiunii la platforma furnizorului de servicii de comunicaţii electronice (conexiune dedicată serviciului de telefonie sau conexiune de acces la internet);- controlul accesului utilizatorului final la servicii (înregistrare, autentificare etc.);- protocolul de semnalizare utilizat în reţeaua de acces (IP, ISDN etc.);- mobilitatea abonatului (punct fix, nomadicitate, mobilitate limitată, servicii la puncte mobile);- posibilităţile tehnice de localizare a apelantului. c) Informaţii privind reţeaua de transport: tipul reţelei de transport (reţea dedicată traficului pentru serviciul de telefonie - comutare de circuite, IP, ATM -, reţea IP), protocoalele de semnalizare utilizate d) Informaţii privind modalitatea de utilizare a resurselor de numerotaţie în procesul de rutare:- rutare directă pe baza numărului de abonat;- translatare a numerelor E.164/E.164 (prin utilizarea funcţiilor unei platforme IN sau ale VLR);- translatare a numerelor E.164/IP [baze de date locale, ENUM (User, Infrastructure, Private) etc.].IV. Condiţiile economice de implementare*3)--------*3) Solicitantul va transmite toate informaţiile relevante, în funcţie de caracteristicile serviciului furnizat, cu respectarea cerinţelor minime de specificaţie. a) Descrierea condiţiilor de acces al abonaţilor/utilizatorilor finali la serviciile furnizate, precum şi posibilităţile de acces la numerele din alte reţele publice de comunicaţii electronice b) Modalitatea de plată (plata în avans/ulterior furnizării serviciilor) şi principiile de tarifare (tarife diferenţiate: local/naţional, în interiorul reţelei/în afara reţelei, gratuite pentru apelant/cu valoare adăugată, tarife maxime etc.).  +  Anexa 3 RAPORT ANUALprivind utilizarea resurselor de numerotaţie alocateprin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţieTitular LURN ............................A. Raport privind utilizarea numerotaţiei ..........- geografice de 9 cifre/geografice de 6 cifre/independente de locaţie/nongeografice mobile -Tabelul 1
    Nr. crt.Indicativ de destinaţie naţională ZA(B)Numere alocateTotal numere utilizateGrad de utilizare (Total numere utilizate/numere alocate)
    Numere asignateNumere tehniceNumere transferate la alţi furnizori
    ActivateNeactivate + CarantinăPortateTransferate direct
      . .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. ..
                     
  Note tabelul 1:1. Se completează câte un tabel pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie alocată.2. Pentru numerotaţia geografică, informaţiile se furnizează detaliat pentru fiecare arie geografică.B. Raport privind utilizarea numerotaţiei ..........- nongeografice pentru servicii diverse din domeniul 0Z=08/nongeografice pentru servicii cu tarif special din domeniul 0Z=09-Tabelul 2
    Nr. crt.Indicativ de destinaţie naţională ZA(B)Numere alocateTotal numere utilizateGrad de utilizare (Total numere utilizate/numere alocate)
    Numere asignateNumere transferate la alţi furnizori (portate)
    ActivateNeactivate + Carantină
    1. .. .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ..  
                 
  Note tabelul 2:1. Se completează câte un tabel pentru fiecare categorie de resurse de numerotaţie alocată.2. În cadrul aceleiaşi categorii, informaţiile se furnizează detaliat pentru fiecare indicativ de destinaţie naţională ZAB (de exemplu: 800, 801,..).C. Raport privind utilizarea indicativelor de selectare a transportatoruluiSe precizează:- dacă indicativele alocate au fost activate;- numărul estimativ de utilizatori finali care au originat apeluri prin intermediul acestor indicative;- categoriile de apeluri care pot fi originate prin intermediul acestor indicative.D. Raport privind utilizarea numerelor naţionale scurte interne ..........Tabelul 3
  Nr. crt. Număr naţional scurt intern Serviciul furnizat Entitatea căreia i-a fost asignat numărul
  1
  Note tabelul 3:1. Se completează câte un tabel pentru fiecare subdomeniu de numere naţionale scurte interne.2. Informaţiile se furnizează numai de către titularii LURN care asigură propriilor abonaţi accesul la servicii prin intermediul acestei categorii de resurse de numerotaţie.
   +  Anexa 4 CERERE-TIPde renunţare totală sau parţială la dreptulde utilizare a resurselor de numerotaţie prevăzuteîn licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţieSolicitantul ........, titular al Licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie nr. ...... din ......, cu sediul/domiciliul în ......, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........, codul unic de înregistrare ......., reprezentat legal prin domnul/doamna ......, renunţă, începând cu data de .......*), la dreptul de a utiliza următoarele resurse de numerotaţie alocate:--------- Notă *) Cererea de renunţare totală sau parţială la resursele de numerotaţie produce efecte de la data transmiterii. Solicitantul poate preciza o dată ulterioară.1. ...............................................2. ...............................................**)--------- Notă **) Se vor preciza, pe categorii de resurse de numerotaţie, blocurile de numere sau indicativele individuale de selectare a transportatorului la care se renunţă. În cazul renunţării totale la dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie, se va preciza "renunţare totală".Anexăm, în original, Licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie nr. ..... din .......Semnătura reprezentantului legalşi ştampila solicitantului................................-------