ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 iunie 2013privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013    Având în vedere Decizia Comisiei Europene nr. 4.938/13.07.2011: Ajutorul de stat SA 33134(2011/N) - România - "Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie", precum şi obiectivele naţionale privind ponderea energiei electrice din surse regenerabile asumate de România în Planul naţional de acţiune în domeniul energiei regenerabile (PNAER), potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de efectele aplicării calendarului prevăzut în Foaia de parcurs pentru liberalizarea pieţei de energie electrică, conform memorandumului încheiat de Guvernul României cu Fondul Monetar Internaţional,în vederea atât a sistării efectului de creştere necontrolată a preţurilor la clienţii finali de energie electrică, ce poate atrage blocarea investiţiilor în domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile şi, implicit, inaplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi a menţinerii predictibilităţii cadrului legislativ privind promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile, precum şi în vederea menţinerii competitivităţii principalelor sectoare economice mari consumatoare de energie,întrucât neluarea unor măsuri imediate va avea consecinţe ireversibile în zona competitivităţii produselor industriale şi va duce la relocarea în afara României a unor mari unităţi de producţie, va conduce la creşteri de preţuri peste indicele de creştere prognozat, la consecinţe pe plan social prin creşterea bruscă a preţului energiei facturate peste limitele suportabile, la supracompensarea unor producători de energie electrică din resurse regenerabile în contradicţie cu decizia de aprobare a schemei de ajutor de stat, va fi afectată siguranţa în funcţionare a sistemului energetic naţional şi vor fi afectate bugetul estimativ alocat pentru implementarea schemei de sprijin şi resursele destinate funcţionării schemei de sprijin, conducând la blocarea investiţiilor în acest domeniu,elemente care vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (6), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:"e) energia electrică produsă în centrale electrice fotovoltaice situate pe terenuri care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, erau în circuitul agricol; f) cantităţile de energie electrică livrate suplimentar de unităţile dispecerizabile faţă de cantităţile de energie electrică din notificările fizice orare transmise de producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie la operatorul de transport şi sistem."2. La articolul 4, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) În prima decadă a lunii decembrie, ANRE publică pe siteul propriu cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi estimată pentru anul următor, numărul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informaţiilor privind energia electrică estimată a se produce din surse regenerabile de energie pentru anul următor şi consumul final de energie electrică estimat pentru anul următor."3. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) În perioada 1 iulie 2013-31 martie 2017 se amână temporar acordarea unui număr de certificate verzi din cele prevăzute la alin. (2), pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, după cum urmează: a) un certificat verde pentru centralele hidroelectrice noi, cu puteri instalate de cel mult 10 MW; b) un certificat verde pentru centralele electrice eoliene; c) două certificate verzi pentru centralele electrice solare.(2^2) Recuperarea certificatelor verzi amânate potrivit prevederilor alin. (2^1) se va face începând cu data de 1 aprilie 2017 pentru centralele prevăzute la alin. (2^1) lit. a) şi c), respectiv începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru centralele prevăzute la alin. (2^1) lit. b), eşalonat cel mult până la 31 decembrie 2020. Modalitatea de recuperare eşalonată a numărului de certificate verzi amânate potrivit prevederilor alin. (2^1) se stabileşte de ANRE şi se aprobă prin ordin al preşedintelui instituţiei."4. La articolul 6, alineatele (7), (8) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), (4) sau (5), după caz, indiferent de tipul sursei regenerabile utilizate, producătorii de energie electrică beneficiază de: a) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat din centrale electrice pe perioada de probă; b) un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (2), (4) sau (5), după caz, diminuând valoarea de referinţă a investiţiei per MW cu valoarea ajutorului primit per MW şi păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate în calculele furnizate Comisiei Europene în cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, dacă centralele electrice beneficiază suplimentar de ajutor de stat. (8) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie beneficiază de certificate verzi conform prevederilor deciziei de acreditare emise de ANRE în baza regulamentului prevăzut la alin. (6) lit. a), începând cu data emiterii acesteia..................................................................... (10) Mecanismul de reducere a numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (7) lit. b) se stabileşte prin regulamentul prevăzut la alin. (6) lit. a)."5. La articolul 6, alineatul (7^1) se abrogă.6. La articolul 8, alineatele (2), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să achiziţioneze trimestrial un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, potrivit prevederilor art. 4 alin. (7), şi cantitatea de energie electrică prevăzută la alin. (1), exprimată în MWh, furnizată trimestrial consumatorilor finali..................................................................... (4) În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzacţionate pe pieţele centralizate de certificate verzi în cele mai recente 3 luni de tranzacţionare încheiate. În cazul în care, în cele 3 luni precedente, cantitatea cumulată de certificate verzi tranzacţionată pe piaţa centralizată a certificatelor verzi este mai mică de 100.000 de certificate verzi, durata de calcul al preţului mediu ponderat se extinde la cele mai recente 6 luni de tranzacţionare încheiate...................................................................... (6) Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) vor regulariza valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior în funcţie de cota anuală stabilită de către ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9), energia electrică facturată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior."7. La articolul 8, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7), (8) şi (9), cu următorul cuprins:"(7) Contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, datorată potrivit prevederilor art. 12 alin. (2), nu poate fi inclusă în factura către consumatorul final. (8) Se exceptează de la aplicarea prevederilor prezentei legi un procent din cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor finali, cu respectarea reglementărilor europene incidente. Condiţiile de calificare pentru mecanismul de exceptare, precum şi cantitatea exceptată, condiţionată de aplicarea programelor anuale de creştere a eficienţei energetice, vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului şi fac obiectul unei reglementări ANRE separate, după notificarea acestora la Comisia Europeană şi obţinerea unei decizii pozitive din partea acesteia. (9) Tranzacţionarea certificatelor verzi este permisă numai producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie şi operatorilor economici prevăzuţi la art. 8 alin. (1), în mod transparent, centralizat şi nediscriminatoriu pe pieţele centralizate administrate de operatorul comercial al pieţei de energie electrică."8. La articolul 9, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) La emiterea avizului tehnic de racordare, operatorii de reţea au dreptul să solicite constituirea de garanţii financiare.(1^2) Cuantumul garanţiilor financiare şi modul de utilizare a acestora se stabilesc prin reglementări ale ANRE."9. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Racordarea producătorilor de energie electrică din surse regenerabile la reţelele de energie electrică se realizează în baza Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, emis cu respectarea prevederilor legale incidente în materie."10. La articolul 12, alineatul (2^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2^2) Fondul de garantare, prin operatorul comercial al pieţei de energie electrică, cumpără de la toţi producătorii de energie electrică din surse regenerabile care solicită, certificatele verzi ofertate şi netranzacţionate, conform unui regulament elaborat de operatorul comercial al pieţei de energie electrică şi aprobat de către ANRE. Certificatele verzi vândute fondului de garantare se anulează."11. La articolul 13 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) elaborează, împreună cu ANRE, cadrul unitar de norme şi reglementări privind utilizarea surselor regenerabile de energie."12. La articolul 25 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) informaţii privind garanţia financiară pentru racordare."13. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) ANRE monitorizează semestrial producătorii beneficiari ai sistemului de promovare prin certificate verzi şi întocmeşte şi publică pe site-ul propriu un raport semestrial de monitorizare în termen de 90 de zile de la încheierea perioadei monitorizate. (2) În cazul în care din raportul de monitorizare prevăzut la alin. (1), elaborat pe baza datelor ce rezultă din studiile de fezabilitate pentru proiectele de investiţii noi din România şi pe baza monitorizării costurilor investiţionale şi de operare/ veniturilor producătorilor, se constată că parametrii specifici fiecărei tehnologii diferă semnificativ de cei avuţi în vedere în calculul efectuat pentru autorizarea sistemului de promovare prevăzut în prezenta lege, ceea ce poate conduce la supracompensarea în ansamblu pentru una sau mai multe dintre tehnologiile prevăzute la art. 3 alin. (1), ANRE propune Guvernului, în termen de 30 de zile de la publicarea raportului de monitorizare, măsuri pentru reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2), pentru noii beneficiari, care să ajusteze ratele interne de rentabilitate, agregate pe tehnologii, unde este cazul, până la valorile considerate la autorizarea schemei-suport. (3) Măsurile de reducere a numărului de certificate verzi potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data comunicării acestora de către ANRE potrivit prevederilor alin. (2), şi se aplică centralelor/grupurilor electrice deţinute de producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie, acreditate de către ANRE pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi după data intrării în vigoare a acestei hotărâri a Guvernului."  +  Articolul II (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, acreditarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a grupurilor/centralelor electrice care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi se realizează până la nivelul valorilor anuale totale ale capacităţilor instalate în centrale electrice de producere a energiei din surse regenerabile, stabilite pentru fiecare an calendaristic prin hotărâre a Guvernului pe baza datelor reactualizate din Planul naţional de acţiune în domeniul energiei regenerabile (PNAER). (2) În cazul în care se constată atingerea nivelului valorilor prevăzute la alin. (1), Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sistează acreditarea grupurilor/centralelor electrice până la apariţia posibilităţii de încadrare în nivelul valorilor anuale totale ale capacităţilor instalate care vor fi prevăzute şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. (3) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei are obligaţia de a reglementa prin cote anuale cantitatea de energie electrică din surse regenerabile care se va prelua în Sistemul electroenergetic naţional, cu beneficiul sistemului de promovare prin certificate verzi, pe baza unor contracte ferme cu fiecare producător acreditat.  +  Articolul IIIEnergia electrică produsă din surse regenerabile de energie susţinută prin sistemul de promovare poate fi comercializată şi prin contracte reglementate, conform reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul IVAlineatul (3) al articolului II şi articolul III din Legea nr. 134/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 23 iulie 2012, se abrogă.  +  Articolul V (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 iulie 2013. (2) Măsurile nou-introduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă se vor notifica Comisiei Europene. (3) După intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (7) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de cel mult 30 de zile, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va recalcula şi va publică pe site-ul propriu cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi estimată pentru semestrul II al anului 2013.  +  Articolul VIPrimul raport de monitorizare în baza căruia se adoptă măsurile prevăzute la art. 29 din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este aferent anului 2012, ca perioadă monitorizată.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru energie,Constantin NiţăViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul economiei,Varujan VosganianMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanMinistrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana Plumbp. Ministrul delegat pentru întreprinderimici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,Anca-Laura Ionescu,secretar de statBucureşti, 4 iunie 2013.Nr. 57.----