DECIZIE nr. 375 din 29 mai 2013privind Planul naţional de numerotaţie
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 6 iunie 2013  În temeiul prevederilor art. 3 lit. b) pct. 3 şi 4, art. 10 alin. (2) pct. 4, 5 şi 10, art. 11 alin. (1), precum şi ale art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 14, 37 şi art. 38 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta decizie stabileşte regulile de administrare şi gestionare la nivel naţional a resurselor de numerotaţie din Planul naţional de numerotaţie, denumit în continuare PNN, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel: a) arie geografică - una dintre cele 41 de zone în care este împărţită România din punct de vedere al resurselor de numerotaţie geografice, corespunzătoare unui indicativ de arie geografică; un indicativ de arie geografică identifică un judeţ, cu excepţia indicativelor 21 (în domeniul 0Z = 02) şi 31 (în domeniul 0Z = 03), care identifică municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov; b) cod de ţară - secvenţa de cifre care indică ţara de destinaţie a apelului; codul de ţară pentru servicii de telefonie destinate publicului alocat României de către Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (ITU) este 40; c) indicativ de selectare a transportatorului - indicativ care permite selectarea sau preselectarea, după caz, a serviciilor oferite de un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, care realizează, fără a afecta conţinutul informaţiei, transportul apelului din reţeaua în care este originat către reţeaua de destinaţie; d) numere cu acces gratuit pentru apelant - numere nongeografice a căror apelare nu presupune plata unui tarif de către apelant, indiferent de reţeaua din care este originat apelul; e) numere de acces universal - numere nongeografice care permit abonaţilor să recepţioneze apeluri prin intermediul unui număr unic la diferite puncte terminale ale aceleiaşi reţele de comunicaţii electronice, conform indicaţiilor de rutare furnizate de abonat; f) Acasă direct (Home Country Direct - HCD) - serviciu care permite ca un apelant aflat pe teritoriul unei ţări (ţara vizitată) să acceseze în mod direct un furnizor de servicii dintr-o altă ţară (ţara de origine), care acceptă informaţiile pentru plata serviciului, efectuează procesul de verificare şi înregistrează detaliile apelului, în vederea rutării şi, acolo unde este cazul, a terminării apelului la destinaţie, în ţara de origine sau în afara acesteia; g) numere pentru servicii cu trafic atipic - numere nongeografice care asigură accesul la servicii care presupun originarea unui număr mare de apeluri în intervale scurte de timp (de exemplu, televotare); h) numere pentru servicii cu tarif special - numere nongeografice care asigură accesul la unele servicii cu valoare adăugată, la tarife mai mari decât cele aferente apelurilor naţionale, iar tariful perceput este partajat între furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi un terţ care furnizează direct sau indirect serviciul cu valoare adăugată, indiferent de modalitatea de plată; i) serviciu cu valoare adăugată - un serviciu de conţinut accesibil prin intermediul unui serviciu de comunicaţii electronice care răspunde nevoilor utilizatorilor finali de a obţine informaţii din diverse domenii de activitate, divertisment, posibilitatea exprimării unor opinii, accesul la servicii interactive sau facilitează plata unor servicii/produse etc.; j) serviciu specific de reţea - serviciu care răspunde nevoilor utilizatorilor finali de a obţine informaţii referitoare la serviciile de comunicaţii electronice furnizate sau la reţeaua prin care li se furnizează aceste servicii; k) domeniu (subdomeniu) nealocabil - domeniu sau subdomeniu din PNN rezervat pentru extinderea unor domenii definite sau pentru dezvoltări viitoare, a cărui destinaţie nu a fost încă stabilită, în sensul asocierii resurselor de numerotaţie cu anumite servicii, ori blocat în vederea utilizării ca resurse tehnice, iar blocurile de numere din aceste domenii sau subdomenii nu pot fi alocate prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie; destinaţia acestor numere se stabileşte prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii; l) furnizor de reţele mobile virtuale (mobile virtual network operator - MVNO) - furnizor de servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile care nu deţine o licenţă de utilizare a frecvenţelor radio, ci furnizează servicii prin utilizarea unor elemente ale altor reţele publice mobile, pe baza unor acorduri încheiate cu operatorii acestor reţele. (2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012 şi la art. 2 alin. (1) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) PNN cuprinde: a) resurse de numerotaţie care identifică puncte terminale ale reţelelor publice de comunicaţii electronice; b) resurse de numerotaţie care identifică anumite servicii furnizate prin intermediul reţelelor publice de comunicaţii electronice; c) indicative de selectare a transportatorului; d) domenii (subdomenii) nealocabile. (2) Resursele de numerotaţie prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt: a) resursele de numerotaţie definite în conformitate cu Recomandarea ITU-T E.164 - Planul internaţional de numerotaţie pentru servicii publice de telecomunicaţii; b) resurse de numerotaţie definite numai la nivel naţional (numerele naţionale scurte).  +  Articolul 4PNN asigură, în principal: a) dezvoltarea serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului pe baze nediscriminatorii, cu respectarea principiului neutralităţii tehnologice; b) transparenţa faţă de utilizatorii finali în ceea ce priveşte localizarea punctelor terminale apelate, categoriile de servicii furnizate şi modalitatea de tarifare a acestora; c) asigurarea posibilităţii de selectare şi preselectare a transportatorului; d) implementarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de urgenţă şi pentru alte servicii armonizate la nivel european; e) implementarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional şi pentru servicii de interes general; f) implementarea numerelor naţionale scurte interne pentru furnizarea unor servicii cu valoare adăugată sau a unor servicii specifice de reţea.  +  Capitolul II Structura şi destinaţia resurselor de numerotaţie din PNN  +  Articolul 5 (1) Resursele de numerotaţie incluse în PNN sunt: a) prefixul internaţional; b) prefixul naţional; c) numerele naţionale semnificative (NSN); d) numerele naţionale scurte; e) indicativele de selectare a transportatorului. (2) Numerele incluse în PNN sunt folosite de utilizatorii finali pentru efectuarea apelurilor către alţi utilizatori ai unor reţele publice de comunicaţii electronice, pentru accesul la alte servicii de comunicaţii electronice sau la servicii de conţinut furnizate prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice.  +  Articolul 6Prefixul internaţional precedă codul de ţară, în cazul originării unui apel internaţional. Prefixul internaţional al României este 00.  +  Articolul 7Prefixul naţional este 0 şi precedă numărul naţional semnificativ, în cazul originării unui apel naţional.  +  Articolul 8 (1) Numerele naţionale semnificative sunt secvenţe de 9 cifre, de forma ZABPQMCDU, sau, în mod excepţional, de 6 cifre, de forma ZABPQM, unde primele cifre (Z, ZA, ZAB) reprezintă indicativul de destinaţie naţională. (2) Numărul naţional este format din prefixul naţional, urmat de numărul naţional semnificativ, şi are forma 0ZABPQMCDU sau, în mod excepţional, forma 0ZABPQM. (3) Numărul internaţional este format din codul de ţară al României şi numărul naţional semnificativ, precedate de prefixul internaţional.  +  Articolul 9 (1) Indicativele de destinaţie naţională sunt secvenţe de cifre de lungimi variabile care oferă utilizatorului final informaţii în ceea ce priveşte aria geografică în care sunt situate punctele terminale apelate, categoriile de servicii furnizate sau modalitatea de tarifare a acestora, precum şi informaţii privind rutarea apelurilor. (2) În funcţie de semnificaţia şi formatul indicativelor de destinaţie naţională, numerele naţionale semnificative se împart în următoarele categorii: a) numere geografice, unde indicativul de destinaţie naţională are semnificaţie geografică, fiind utilizat pentru rutarea apelurilor către locaţia fizică la care se află punctul terminal al reţelei; b) numere independente de locaţie, numere nongeografice unde indicativul de destinaţie naţională arată că serviciul este furnizat, în principal, la puncte terminale fixe, punctul terminal al reţelei identificat de numărul respectiv neputând fi asociat unei anumite arii geografice; c) numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile, unde indicativul de destinaţie naţională arată că serviciul este furnizat la puncte mobile, prin intermediul unei reţele publice mobile; d) numere nongeografice, altele decât numerele independente de locaţie şi cele pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile, unde indicativul de destinaţie naţională oferă informaţii privind serviciul furnizat sau modalitatea de tarifare a acestuia. (3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), indicativul de destinaţie naţională este format din două cifre (ZA) pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov şi din trei cifre (ZAB) pentru celelalte judeţe, unde Z poate lua valorile 2 sau 3, iar grupul AB poate lua valori între 30 şi 69, aşa cum sunt prevăzute în PNN. (4) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), indicativul de destinaţie naţională este format din două cifre (ZA), unde Z = 3, iar A poate lua valorile 7, 8 sau 9. (5) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), indicativul de destinaţie naţională este format dintr-o singură cifră (Z), unde Z = 6 sau Z = 7. (6) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. d), indicativul de destinaţie naţională este format din trei cifre (ZAB), unde Z poate lua valorile 8 sau 9, iar grupul AB poate lua valorile prevăzute în PNN.  +  Articolul 10 (1) Numerele geografice, în funcţie de numărul de cifre al numărului semnificativ naţional, se împart în: a) numere geografice de 9 cifre; b) numere geografice de 6 cifre. (2) Numerele geografice de 6 cifre sunt de forma 219xxx, 2AB9xx, 319xxx şi 3AB9xx, unde AB poate lua valori între 30 şi 69.  +  Articolul 11 (1) Numerele naţionale scurte sunt de forma generală Ztv(xyz), unde Z = 1, Z = 8, Z = 9, iar t poate lua valorile prevăzute în PNN, şi au o lungime de 3-6 cifre. (2) Numerele naţionale scurte de forma 11v (xyz) sunt utilizate pentru accesul la servicii de urgenţă şi la alte servicii armonizate la nivel european. (3) Numerele naţionale scurte de forma 19vx sau de forma 19vxy sunt utilizate pentru furnizarea unor servicii de interes public la nivel naţional sau a unor servicii de interes general. (4) Numerele naţionale scurte interne de forma 12vx(y), 14vx(y), 15vx(y), 83vx(y), 84vx(y), 88v(x), 96vx(y), 97vx(y), 98vx(y) şi 99vx(y) sunt utilizate pentru furnizarea unor servicii cu valoare adăugată sau a unor servicii specifice de reţea.  +  Articolul 12 (1) Indicativele de selectare a transportatorului sunt de forma 10xy sau 16xy şi au o lungime de 4 cifre. (2) Indicativele de selectare a transportatorului de forma 10xy se utilizează pentru formarea cu ton intermediar a secvenţei numerice formate din acest indicativ şi numărul naţional sau internaţional apelat. (3) Indicativele de selectare a transportatorului de forma 16xy se utilizează pentru formarea fără ton intermediar a secvenţei numerice formate din acest indicativ şi numărul naţional sau internaţional apelat sau pentru preselectarea transportatorului.  +  Articolul 13 (1) PNN este structurat pe domenii de numerotaţie. (2) Destinaţia resurselor de numerotaţie dintr-un anumit domeniu este indicată de valorile grupului 0Z, în cazul numerelor naţionale, şi de valorile grupului Zt, în cazul numerelor naţionale scurte. (3) Destinaţiile definite ale grupului 0Z prevăzute în PNN sunt: a) 0Z = 02 - numere geografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe; b) 0Z = 03 - numere geografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe şi numere independente de locaţie pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate, în principal, la puncte fixe; c) 0Z = 06 şi 0Z = 07 - numere pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile; d) 0Z = 08 - numere pentru servicii diverse; e) 0Z = 09 - numere pentru servicii cu tarif special. (4) Destinaţiile definite ale grupului Zt prevăzute în PNN sunt: a) Zt = 11 - numere pentru accesul la servicii de urgenţă şi la alte servicii armonizate la nivel european; b) Zt = 19 - numere pentru servicii de interes public la nivel naţional sau pentru servicii de interes general; c) Zt = 12, 14, 15, 83, 84, 88, 96, 97, 98 şi 99 - numere pentru servicii cu valoare adăugată sau pentru servicii specifice de reţea. (5) Destinaţiile posibile ale grupului 0Z şi Zt sunt detaliate în PNN.  +  Capitolul III Reguli de formare a numerelor din PNN  +  Articolul 14PNN este un plan de numerotaţie închis, originarea apelurilor către numerele din PNN realizându-se prin formarea unui număr naţional sau a unui număr naţional scurt.  +  Articolul 15Originarea apelurilor din afara teritoriului naţional către numere din PNN se realizează prin formarea prefixului internaţional al ţării din care este originat apelul, urmat de codul de ţară al României şi de numărul naţional semnificativ.  +  Articolul 16Originarea unui apel către un număr din planul naţional de numerotaţie al unei alte ţări de la un număr din PNN se realizează prin formarea prefixului internaţional, urmat de codul ţării de destinaţie şi de numărul naţional semnificativ asociat utilizatorului apelat.  +  Articolul 17 (1) Originarea unui apel prin utilizarea procedurii de selectare a transportatorului cu ton intermediar se realizează prin formarea indicativului de selectare a transportatorului 10xy, a unui indicativ suplimentar de autentificare (PIN), dacă este cazul, urmat: a) în cazul apelurilor internaţionale, de prefixul internaţional, de codul ţării de destinaţie şi de numărul naţional semnificativ asociat utilizatorului apelat; b) în cazul apelurilor naţionale, de numărul naţional asociat utilizatorului apelat. (2) Originarea unui apel prin utilizarea procedurii de selectare a transportatorului fără ton intermediar se realizează prin formarea indicativului de selectare a transportatorului 16xy, urmat: a) în cazul apelurilor internaţionale, de prefixul internaţional, de codul ţării de destinaţie şi de numărul naţional semnificativ asociat utilizatorului apelat; b) în cazul apelurilor naţionale, de numărul naţional asociat utilizatorului apelat. (3) Originarea unui apel prin utilizarea procedurii de preselectare a transportatorului se realizează, în cazul apelurilor internaţionale, conform art. 16, iar în cazul apelurilor naţionale, prin formarea numărului naţional asociat utilizatorului apelat.  +  Capitolul IV Reguli de utilizare a resurselor de numerotaţie din PNN  +  Articolul 18 (1) Numerele geografice se alocă pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului la puncte fixe situate în ariile geografice corespunzătoare indicativelor de arie geografică ale numerelor respective. (2) Numerele geografice se asignează abonaţilor în vederea furnizării către aceştia de servicii de comunicaţii electronice la puncte terminale fixe, constând inclusiv în echipamente de tip PBX, ale reţelelor situate în ariile geografice corespunzătoare indicativelor de arie geografică ale numerelor respective. (3) Apelurile originate către un număr geografic pot fi redirecţionate numai în condiţiile în care utilizatorul final care originează apelul nu plăteşte un tarif mai mare decât cel corespunzător apelurilor către respectivul număr geografic. (4) Numerele geografice de 6 cifre vor fi utilizate pentru furnizarea unor servicii de interes general la nivel local pentru utilizatorii finali din aria geografică asociată indicativului de arie geografică respectiv. Sunt considerate servicii de interes general la nivel local atât unele servicii furnizate în mod comercial în vederea satisfacerii nevoilor comunitare, cât şi unele servicii publice de interes general. (5) Tarifele apelurilor către numerele geografice de 6 cifre nu vor putea depăşi tarifele apelurilor către numerele geografice de 9 cifre.  +  Articolul 19 (1) Numerele independente de locaţie se alocă pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate, în principal, la puncte fixe. (2) Localizarea echipamentului terminal al abonatului căruia i s-a asignat un număr independent de locaţie nu este în mod necesar asociată permanent cu un anumit punct terminal al reţelei. (3) Pentru rutarea apelurilor către numere independente de locaţie nu este necesară conversia acestora în numere geografice. (4) Numerele independente de locaţie nu vor fi utilizate pentru furnizarea serviciilor pentru care există numere specifice. (5) Tarifele cu amănuntul practicate de un furnizor de servicii de comunicaţii electronice pentru apelurile către numerele independente de locaţie nu pot depăşi tarifele practicate de acesta pentru apelurile naţionale către numere geografice.  +  Articolul 20 (1) Numerele nongeografice mobile se alocă pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile. (2) Serviciile de comunicaţii electronice la puncte mobile sunt servicii furnizate prin intermediul unor reţele mobile celulare care asigură predarea gestiunii apelului de la o celulă la alta.  +  Articolul 21 (1) Numerele având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 800 sunt numere cu acces gratuit pentru apelant. (2) Numerele cu acces gratuit pentru apelant nu vor fi utilizate pentru reoriginarea de apeluri naţionale sau internaţionale.  +  Articolul 22 (1) Numerele pentru servicii cu costuri partajate, având indicativele de destinaţie naţională ZAB = 801 şi ZAB = 803, sunt utilizate pentru accesul la servicii pentru care tariful apelului către aceste numere este partajat între apelant şi abonatul căruia i s-a asignat numărul respectiv. (2) În cazul serviciilor cu costuri partajate furnizate prin intermediul numerelor având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 801, tariful perceput apelantului nu poate depăşi tariful corespunzător unui apel local în interiorul reţelei sau tariful unic aplicabil apelurilor în interiorul reţelei, după caz. (3) În cazul serviciilor cu costuri partajate furnizate prin intermediul numerelor având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 803, tariful perceput apelantului nu poate depăşi tariful corespunzător unui apel naţional în interiorul reţelei. (4) Numerele pentru servicii cu costuri partajate pot fi utilizate şi ca numere de acces universal. (5) Numerele pentru servicii cu costuri partajate pot fi utilizate pentru terminarea apelurilor la puncte terminale de pe teritoriul României, precum şi pentru originarea cu ton intermediar a unor apeluri naţionale sau internaţionale. (6) Modalitatea de plată a tarifelor pentru apelurile naţionale sau internaţionale originate prin utilizarea numerelor pentru servicii cu costuri partajate se stabileşte de furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului prin intermediul căruia se originează apelurile.  +  Articolul 23 (1) Numerele având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 805 sunt utilizate pentru servicii cu trafic atipic pentru terminarea apelurilor la puncte terminale aflate pe teritoriul României. (2) Este interzisă utilizarea altor resurse de numerotaţie pentru serviciile cu trafic atipic, cu excepţia numerelor pentru servicii cu tarif special din subdomeniul ZAB = 900 sau a unor numere naţionale scurte interne a căror apelare generează în mod specific un astfel de trafic.  +  Articolul 24 (1) Numerele având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 808 sunt utilizate pentru accesul indirect la servicii prin intermediul funcţiilor unei platforme inteligente. (2) Pot fi furnizate prin intermediul numerelor prevăzute la alin. (1) serviciile de tip "Acasă direct", precum şi serviciile a căror modalitate de plată o constituie cartelele virtuale sau cartelele preplătite. (3) Accesul la serviciul furnizat se realizează după autentificarea apelantului, metoda de autentificare fiind stabilită de către furnizorul de servicii (cod de identificare, PIN etc.). (4) Accesul la platforma inteligentă prin intermediul resurselor de numerotaţie prevăzute la alin. (1) este gratuit pentru apelant. Tariful datorat pentru efectuarea unui apel prin modalitatea prevăzută la alin. (3) este perceput apelantului identificat, modalitatea de plată fiind stabilită de către furnizorul de servicii.  +  Articolul 25Numerele având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 870 sunt utilizate pentru accesul la servicii de transmisiuni de date şi la internet.  +  Articolul 26 (1) Numerele din domeniul 0Z = 09 sunt utilizate pentru servicii cu tarif special. (2) Serviciile cu valoare adăugată care pot fi furnizate prin intermediul numerelor pentru servicii cu tarif special sunt: a) divertisment, jocuri şi concursuri, prin intermediul numerelor având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 900; b) informaţii diverse (generale, de afaceri, de marketing, utilitare etc.), divertisment, jocuri şi concursuri, prin intermediul numerelor având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 903; c) divertisment pentru adulţi, prin intermediul numerelor având indicativul de destinaţie naţională ZAB = 906. (3) Numerele pentru servicii cu tarif special se alocă furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în funcţie de serviciile de conţinut ce urmează a fi furnizate, şi se utilizează de către aceştia pentru propriile servicii sau se asignează furnizorilor de servicii cu valoare adăugată. (4) Numerele pentru servicii cu tarif special vor fi utilizate numai pentru terminarea apelurilor. (5) Numerele pentru servicii cu tarif special nu pot fi utilizate pentru furnizarea altor servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau pentru reoriginarea unor apeluri naţionale ori internaţionale. (6) Este interzisă utilizarea altor resurse de numerotaţie decât cele prevăzute la alin. (1) în vederea furnizării de servicii cu tarif special, cu excepţia numerelor naţionale scurte interne, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile acestora.  +  Articolul 27Numerele naţionale scurte pentru servicii de urgenţă şi pentru alte servicii armonizate la nivel european de forma 11v(xyz), inclusiv numerele de forma 116(xyz) şi 118(xyz), se alocă şi se utilizează în conformitate cu reglementări speciale.  +  Articolul 28Numerele naţionale scurte de forma 19vx sau 19vxy sunt utilizate pentru furnizarea unor servicii de interes public la nivel naţional sau a unor servicii de interes general, precum: a) siguranţa cetăţeanului (poliţie, jandarmerie etc.); b) servicii de asistenţă medicală; c) deranjamente utilităţi publice (telefon, gaze, energie electrică, apă/canal etc.); d) asistenţa şi informarea cetăţeanului (protecţia consumatorului, Avocatul Poporului etc.); e) servicii de informaţii (transporturi feroviare, transporturi aeriene, starea vremii, starea drumurilor, culturale, sportive etc.); f) asistenţă abonaţi servicii de comunicaţii electronice (relaţii cu clienţii, ghidul serviciilor etc.); g) servicii de consultanţă din diferite domenii de activitate (activităţi medicale, legislative, bancare etc.); h) alte servicii de interes general (asistenţă rutieră, suport tehnico-profesional etc.).  +  Articolul 29 (1) Numerele naţionale scurte interne de forma 12vx(y), 14vx(y), 15vx(y), 83vx(y), 84vx(y), 88v(x), 96vx(y), 97vx(y), 98vx(y) şi 99vx(y) sunt utilizate pentru furnizarea unor servicii cu valoare adăugată sau a unor servicii specifice de reţea. (2) În cazul în care anumite numere interne utilizate exclusiv în cadrul unei reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor alocate prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie şi a celor prevăzute la alin. (1), limitează sau împiedică utilizarea resurselor de numerotaţie prevăzute în PNN sau dezvoltările ulterioare ale PNN, acestea vor fi eliberate de furnizorul de servicii de comunicaţii electronice care le utilizează, în termenul stabilit de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 30 (1) Alocarea de către ANCOM a resurselor de numerotaţie din PNN furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului se realizează conform procedurii de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie stabilite de ANCOM. (2) Resursele de numerotaţie prevăzute la art. 28 se alocă şi se utilizează în conformitate cu reglementări speciale. (3) Resursele de numerotaţie prevăzute la art. 29 se utilizează în conformitate cu reglementări speciale.  +  Articolul 31 (1) Deschiderea pentru alocare a următoarelor domenii sau subdomenii din PNN se va realiza de la data stabilită în conformitate cu procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie: a) 0ZA = 038 şi 0ZA = 039 - numere independente de locaţie; b) 0Z = 06 - numere nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile; c) 0ZAB = 0803 - numere pentru servicii cu costuri partajate (tarif naţional în interiorul reţelei pentru apelant) şi numere de acces universal. (2) Deschiderea pentru alocare a unui domeniu sau subdomeniu dintre cele rezervate pentru dezvoltări viitoare se va realiza prin decizie a preşedintelui ANCOM prin care se vor stabili serviciile ce urmează a fi furnizate prin intermediul respectivelor resurse de numerotaţie, precum şi condiţiile în care solicitanţii vor putea dobândi dreptul de utilizare a acestora.  +  Articolul 32 (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării. (2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.895/2007 privind Planul naţional de numerotaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 4 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, se abrogă.Preşedintele Autorităţii Naţionale pentruAdministrare şi Reglementare în Comunicaţii,Marius Cătălin MarinescuBucureşti, 29 mai 2013.Nr. 375.  +  Anexa PLANUL NAŢIONAL DE NUMEROTAŢIESecţiunea A0 - Prefixe
  0 Prefix naţional
  00 Prefix internaţional
  Secţiunea A - Numere Naţionale Semnificative (ZABPQMCDU)
    Indicativ de destinaţie naţională Z/ZA/ZAB (NDC)Nr. de cifre al numărului naţional semnificativDestinaţieAria de utilizare
    Nr. max.Nr. min.
    Z = 0Neutilizabil
    Z = 1Numere scurte - Secţiunile B.1 şi C
    Z = 2Servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe
    20Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    21 (NDC)96Numere geograficemunicipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov
    22Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    230 (NDC)96Numere geograficejudeţul Suceava
    231 (NDC)96Numere geograficejudeţul Botoşani
    232 (NDC)96Numere geograficejudeţul Iaşi
    233 (NDC)96Numere geograficejudeţul Neamţ
    234 (NDC)96Numere geograficejudeţul Bacău
    235 (NDC)96Numere geograficejudeţul Vaslui
    236 (NDC)96Numere geograficejudeţul Galaţi
    237 (NDC)96Numere geograficejudeţul Vrancea
    238 (NDC)96Numere geograficejudeţul Buzău
    239 (NDC)96Numere geograficejudeţul Brăila
    240 (NDC)96Numere geograficejudeţul Tulcea
    241 (NDC)96Numere geograficejudeţul Constanţa
    242 (NDC)96Numere geograficejudeţul Călăraşi
    243 (NDC)96Numere geograficejudeţul Ialomiţa
    244 (NDC)96Numere geograficejudeţul Prahova
    245 (NDC)96Numere geograficejudeţul Dâmboviţa
    246 (NDC)96Numere geograficejudeţul Giurgiu
    247 (NDC)96Numere geograficejudeţul Teleorman
    248 (NDC)96Numere geograficejudeţul Argeş
    249 (NDC)96Numere geograficejudeţul Olt
    250 (NDC)96Numere geograficejudeţul Vâlcea
    251 (NDC)96Numere geograficejudeţul Dolj
    252 (NDC)96Numere geograficejudeţul Mehedinţi
    253 (NDC)96Numere geograficejudeţul Gorj
    254 (NDC)96Numere geograficejudeţul Hunedoara
    255 (NDC)96Numere geograficejudeţul Caraş-Severin
    256 (NDC)96Numere geograficejudeţul Timiş
    257 (NDC)96Numere geograficejudeţul Arad
    258 (NDC)96Numere geograficejudeţul Alba
    259 (NDC)96Numere geograficejudeţul Bihor
    260 (NDC)96Numere geograficejudeţul Sălaj
    261 (NDC)96Numere geograficejudeţul Satu Mare
    262 (NDC)96Numere geograficejudeţul Maramureş
    263 (NDC)96Numere geograficejudeţul Bistriţa-Năsăud
    264 (NDC)96Numere geograficejudeţul Cluj
    265 (NDC)96Numere geograficejudeţul Mureş
    266 (NDC)96Numere geograficejudeţul Harghita
    267 (NDC)96Numere geograficejudeţul Covasna
    268 (NDC)96Numere geograficejudeţul Braşov
    269 (NDC)96Numere geograficejudeţul Sibiu
    27Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    28Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    29Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    Z = 3Servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe
    30Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    31 (NDC)96Numere geograficemunicipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov
    32Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    330 (NDC)96Numere geograficejudeţul Suceava
    331 (NDC)96Numere geograficejudeţul Botoşani
    332 (NDC)96Numere geograficejudeţul Iaşi
    333 (NDC)96Numere geograficejudeţul Neamţ
    334 (NDC)96Numere geograficejudeţul Bacău
    335 (NDC)96Numere geograficejudeţul Vaslui
    336 (NDC)96Numere geograficejudeţul Galaţi
    337 (NDC)96Numere geograficejudeţul Vrancea
    338 (NDC)96Numere geograficejudeţul Buzău
    339 (NDC)96Numere geograficejudeţul Brăila
    340 (NDC)96Numere geograficejudeţul Tulcea
    341 (NDC)96Numere geograficejudeţul Constanţa
    342 (NDC)96Numere geograficejudeţul Călăraşi
    343 (NDC)96Numere geograficejudeţul Ialomiţa
    344 (NDC)96Numere geograficejudeţul Prahova
    345 (NDC)96Numere geograficejudeţul Dâmboviţa
    346 (NDC)96Numere geograficejudeţul Giurgiu
    347 (NDC)96Numere geograficejudeţul Teleorman
    348 (NDC)96Numere geograficejudeţul Argeş
    349 (NDC)96Numere geograficejudeţul Olt
    350 (NDC)96Numere geograficejudeţul Vâlcea
    351 (NDC)96Numere geograficejudeţul Dolj
    352 (NDC)96Numere geograficejudeţul Mehedinţi
    353 (NDC)96Numere geograficejudeţul Gorj
    354 (NDC)96Numere geograficejudeţul Hunedoara
    355 (NDC)96Numere geograficejudeţul Caraş-Severin
    356 (NDC)96Numere geograficejudeţul Timiş
    357 (NDC)96Numere geograficejudeţul Arad
    358 (NDC)96Numere geograficejudeţul Alba
    359 (NDC)96Numere geograficejudeţul Bihor
    360 (NDC)96Numere geograficejudeţul Sălaj
    361 (NDC)96Numere geograficejudeţul Satu Mare
    362 (NDC)96Numere geograficejudeţul Maramureş
    363 (NDC)96Numere geograficejudeţul Bistriţa-Năsăud
    364 (NDC)96Numere geograficejudeţul Cluj
    365 (NDC)96Numere geograficejudeţul Mureş
    366 (NDC)96Numere geograficejudeţul Harghita
    367 (NDC)96Numere geograficejudeţul Covasna
    368 (NDC)96Numere geograficejudeţul Braşov
    369 (NDC)96Numere geograficejudeţul Sibiu
    37 (NDC)9-Numere independente de locaţieNaţională
    38 (NDC)9-Numere independente de locaţieNaţională
    39 (NDC)9-Numere independente de locaţieNaţională
    Z = 4Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    Z = 5Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    Z = 6 (NDC)Servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile
    609   Numere nongeografice pentru furnizorii de reţele mobile virtualeNaţională
    619   Numere nongeograficeNaţională
    629   Numere nongeograficeNaţională
    639   Numere nongeograficeNaţională
    649   Numere nongeograficeNaţională
    659   Numere nongeograficeNaţională
    669   Numere nongeograficeNaţională
    679   Numere nongeograficeNaţională
    689   Numere nongeograficeNaţională
    69129Numere nongeograficeNaţională
    Z = 7 (NDC)Servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile
    709   Numere nongeografice pentru furnizorii de reţele mobile virtualeNaţională
    719   Numere nongeograficeNaţională
    729   Numere nongeograficeNaţională
    739   Numere nongeograficeNaţională
    749   Numere nongeograficeNaţională
    759   Numere nongeograficeNaţională
    769   Numere nongeograficeNaţională
    779   Numere nongeograficeNaţională
    789   Numere nongeograficeNaţională
    799   Numere nongeograficeNaţională
    Z = 8Servicii diverse (servicii cu valoare adăugată)
    800 (NDC)9-Numere cu acces gratuit pentru apelantNaţională
    801 (NDC)9-Numere pentru servicii cu costuri partajate (tarif local în interiorul reţelei pentru apelant) Numere de acces universalNaţională
    8029-Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    803 (NDC)9-Numere pentru servicii cu costuri partajate (tarif naţional în interiorul reţelei pentru apelant) Numere de acces universalNaţională
    804Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    805 (NDC)9-Numere pentru servicii cu trafic atipicNaţională
    806Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    8079-Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    808 (NDC)9-Numere pentru accesul indirect la serviciiNaţională
    809Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    81-82Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    83-85Numere scurte - Secţiunea B.2
    86Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    870 (NDC)9-Numere de acces la servicii de transmisiuni de date şi la internetNaţională
    871-879Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    88Numere scurte - Secţiunea B.2
    89Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    Z = 9Servicii cu valoare adăugată, servicii cu tarif special (Premium rate)
    900 (NDC)9   Divertisment, jocuri, concursuriNaţională
    901Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    902Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    903 (NDC)9   Informaţii diverse (generale, de afaceri, de marketing, utilitare etc.), divertisment, jocuri şi concursuri  
    904-905Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    906 (NDC)9   Divertisment adulţi  
    907-909Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    91-94Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
    95-99Numere scurte - Secţiunea B.3
  Secţiunea B.1 - Numere naţionale scurte 1tv(xyz)
    DomeniuDestinaţieAria de utilizare
    Zt = 11 (NDC)Servicii de urgenţă şi alte servicii armonizate la nivel european
    110Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)  
    111Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)  
    112Număr unic pentru apeluri de urgenţăNaţională
    113Nealocabil (Blocat pentru resurse tehnice servicii de urgenţă)Naţională
    114Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)  
    115Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)  
    116(xyz)Numere naţionale pentru servicii armonizate cu caracter socialNaţională
    117Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)  
    118 (xyz)Numere naţionale pentru serviciul de informaţii privind abonaţiiNaţională
    119Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)  
    Zt = 12 (NDC)Servicii cu valoare adăugată sau specifice de reţeaNaţională
    Zt = 13Blocat resurse tehnice *
    Zt = 14 (NDC)Servicii cu valoare adăugată sau specifice de reţeaNaţională
    Zt = 15 (NDC)Servicii cu valoare adăugată sau specifice de reţeaNaţională
    Zt = 17Blocat resurse tehnice *
    Zt = 18Blocat resurse tehnice *
    Zt = 19 (NDC)Servicii de interes public la nivel naţional şi servicii de interes generalNaţională
  _______ Notă *) Pot fi utilizate şi ca numere naţionale scurte interne pentru furnizarea unor servicii specifice de reţea sau pentru furnizarea unor servicii cu valoare adăugată numai dacă această utilizare nu contravine folosirii acestora ca resurse tehnice.Secţiunea B.2 - Numere naţionale scurte 8tv(xy)
  *Font 9*
  Domeniu Destinaţie Aria de utilizare
  Zt = 83 (NDC) Servicii cu valoare adăugată sau specifice de reţea Naţională
  Zt = 84 (NDC) Servicii cu valoare adăugată sau specifice de reţea Naţională
  Zt = 85 Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  Zt = 88 (NDC) Servicii cu valoare adăugată sau specifice de reţea Naţională
  Secţiunea B.3 - Numere naţionale scurte 9tvx(y)
  *Font 9*
  Domeniu Destinaţie Aria de utilizare
  Zt = 95 Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  Zt = 96 (NDC) Servicii cu valoare adăugată sau specifice de reţea Naţională
  Zt = 97 (NDC) Servicii cu valoare adăugată sau specifice de reţea Naţională
  Zt = 98 (NDC) Servicii cu valoare adăugată sau specifice de reţea Naţională
  Zt = 99 (NDC) Servicii cu valoare adăugată sau specifice de reţea Naţională
  Secţiunea C - Indicative de selectare a transportatorului
  *Font 9*
  Domeniu Destinaţie
  10
  10xy Indicative de selectare a transportatorului pentru formarea cu ton intermediar
  16
  16xy Indicative de selectare a transportatorului pentru formarea fără ton intermediar şi pentru preselectarea transportatorului
  ____________