HOTĂRÂRE nr. 321 din 29 mai 2013pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul privatizării
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 195^9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 195^9. - (1) Instituţia publică implicată va publică anunţul de privatizare potrivit prevederilor art. 78. Oferta de privatizare este valabilă 360 de zile de la data publicării anunţului de privatizare. Instituţia publică implicată poate decide justificat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei de privatizare pentru perioade succesive ce nu pot depăşi 180 de zile fiecare şi care nu pot însuma mai mult de 360 de zile."2. La articolul 195^11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Garanţia se depune în una din formele prevăzute la art. 33 şi se restituie integral tuturor participanţilor, cu excepţia investitorului selectat, în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal de licitaţie. În cazul investitorului selectat, instituţia publică implicată poate permite acestuia să opteze ca garanţia de participare să constituie vărsământ parţial al capitalului social subscris de către investitorul selectat sau ca garanţia de participare să i se restituie în următoarele condiţii: a) dacă investitorul optează ca garanţia de participare să constituie îndeplinirea parţială a obligaţiei de vărsământ a capitalului social subscris de către acesta, instituţia publică implicată execută în acest scop garanţia şi efectuează transferul sumei consemnate drept garanţie către societate în termen de maximum 10 zile de la data semnării contractului de privatizare; sau b) în cazul în care investitorul selectat nu optează ca garanţia de participare să constituie vărsământ parţial al capitalului social subscris de către acesta, garanţia de participare se restituie investitorului selectat după plata integrală de către acesta a acţiunilor subscrise, inclusiv prima de emisiune, după caz, în termen de 10 zile de la data plăţii integrale."  +  Articolul IILa articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 31 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi 6), cu următorul cuprins:"(5) Termenul de valabilitate a ofertei de privatizare a Companiei Naţionale «Poşta Română» - S.A. este până la data de 30 octombrie 2014, iar termenul-limită de depunere a ofertelor preliminare şi neangajante este data de 30 iunie 2014. (6) Termenele prevăzute la alin. (5) pot fi prelungite pentru perioade succesive ce nu pot depăşi 180 de zile fiecare şi care nu pot însuma mai mult de 360 de zile."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul pentrusocietatea informaţională,Dan NicaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 29 mai 2013.Nr. 321.---------