ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 29 mai 2013pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013    Întrucât, în lipsa unor reglementări imediate, există riscul imobilizării unor sume aferente bugetului general consolidat reprezentând excedent din anii precedenţi înregistrat ca disponibilităţi,având în vedere necesitatea asigurării unui nivel sporit de eficienţă în utilizarea fondurilor publice, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri cu caracter excepţional.Ţinând seama de faptul că majorarea veniturilor bugetului de stat în condiţiile menţinerii deficitului bugetului de stat în limite sustenabile creează premisele relansării economice,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLa articolul 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în anul 2013, din disponibilităţile înregistrate de ANCOM, reprezentând excedent din anii anteriori, suma de 100.000 mii lei se virează la bugetul de stat, în contul de venituri al bugetului de stat - 36.01.05 «Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice», în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul pentru societatea informaţională,Dan NicaPreşedintele Autorităţii Naţionale pentruAdministrare şi Reglementare în Comunicaţii,Marius Cătălin MarinescuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 29 mai 2013.Nr. 53.-------