LEGE nr. 171 din 31 mai 2013pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 77^1 se introduc două noi articole, articolele 77^2 şi 77^3, cu următorul cuprins:"Art. 77^2. - Personalul Ministerului Apărării Naţionale poate fi detaşat în cadrul organismelor şi organizaţiilor internaţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.Art. 77^3. - Personalul militar şi civil beneficiază de despăgubiri pentru cazurile de invaliditate, iar membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaş, pentru cazurile de deces, produse ca urmare a unor acţiuni militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului. Modalităţile de stabilire şi acordare a despăgubirilor se reglementează prin ordin al conducătorului instituţiei."2. La articolul 85 alineatul 1, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:"i^1) când nu promovează baremele de pregătire fizică, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei;".3. La articolul 85, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Trecerea în rezervă sau direct în retragere se face din oficiu, în condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f), i^1), l), m) şi n), la propunerea consiliilor de judecată, în condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. i) şi j), iar, în celelalte condiţii, la propunerea comandanţilor unităţilor din care fac parte, înaintată ierarhic."4. La articolul 86, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Limitele de vârstă în grad până la care generalii şi amiralii pot fi menţinuţi în activitate sunt: a) pentru general de brigadă cu o stea, respectiv general de flotilă aeriană cu o stea, pentru cei din arma aviaţie, şi contraamiral de flotilă cu o stea, pentru cei din arma marină - 56 de ani; b) pentru general-maior cu două stele, respectiv contraamiral cu două stele, pentru cei din arma marină - 57 de ani; c) pentru general-locotenent cu trei stele, respectiv viceamiral cu trei stele, pentru cei din arma marină - 58 de ani; d) pentru general cu patru stele, respectiv amiral cu patru stele, pentru cei din arma marină - 59 de ani."5. La articolul 86, după alineatul 2 se introduc două noi alineate, alineatele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:"În situaţia în care limitele de vârstă în grad prevăzute la alin. 2 sunt mai mici decât vârstele standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislaţia asigurărilor sociale şi pensiilor care reglementează sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, generalii şi amiralii sunt menţinuţi în activitate până la vârsta standard.Prevederile alin. 2 se aplică exclusiv Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne."6. La articolul 86, alineatul 3 va avea următorul cuprins:"În raport cu nevoile de încadrare, cadrele militare pot fi menţinute în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani, cu aprobarea anuală a conducătorului instituţiei."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 31 mai 2013.Nr. 171.----