LEGE nr. 112 din 5 iunie 1998privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT
 • Parlament
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 9 iunie 1998  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 11 din 29 ianuarie 1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, emisă în temeiul art. 1 lit. t) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 3, articolul 9 alineatul (7) va avea următorul cuprins:(7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de transcripțiuni și inscriptiuni și, după caz, a extraselor sau copiilor de carte funciară se taxeaza cu 5.000 lei pentru fiecare exemplar.2. La articolul I punctul 4, articolul 15 litera f^1) va avea următorul cuprins:f^1) stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice;3. La articolul I punctul 5, articolul 15 litera r) va avea următorul cuprins:r) cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și cererile accesorii și incidente.4. La articolul I punctul 6, articolul 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile și acțiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Guvernul României, de Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte instituții publice, când au ca obiect venituri publice.5. La articolul I punctul 7, articolul 17^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17^1Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau mixte, adresate judecătoriei, precum și transcrierea titlurilor de proprietate sau, după caz, a contractelor de dobândire a apartamentelor din clădirile cu mai multe locuințe, în vederea constituirii asociațiilor de proprietari, de locatari sau mixte.6. La articolul I punctul 8, articolul 19 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar sau prin virament, în contul bugetului de stat, la unitățile trezoreriei statului sau ale Casei de Economii și Consemnațiuni.(2) Persoanele juridice plătesc taxele judiciare de timbru în numerar sau prin virament, în contul bugetului de stat, la unitatea trezoreriei statului în raza căreia își au sediul fiscal.7. La articolul I, după punctul 8 se introduc punctele 9 și 10, cu următorul cuprins:9. Articolul 25 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Sumele realizate din încasarea taxelor prevăzute de prezenta lege constituie venituri la bugetul de stat și se cuprind distinct în bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Justiției.(2) Veniturile realizate din taxele judiciare de timbru se vor folosi pentru funcționarea judecătoriilor, tribunalelor, curților de apel, Curții Supreme de Justiție și a parchetelor de pe lângă aceste instanțe, a Ministerului Justiției, pentru cheltuielile de personal, pentru magistrați, asimilații acestora, precum și pentru celelalte categorii de personal, pentru cheltuielile gospodărești, cheltuielile de procedura, cheltuielile de reparații curente și capitale, publicațiile de specialitate, cheltuielile de capital în vederea construirii de sedii pentru instanțe și parchete, dotări, construirea și cumpărarea de locuințe de serviciu.(3) Repartizarea veniturilor din taxele judiciare de timbru pe beneficiari și destinații de cheltuieli se face prin ordin al ministrului justiției, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii și al Ministerului Finanțelor.(4) Disponibilitățile de la finele anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceeași destinație.10. Articolul 26 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Sumele provenind din taxele de timbru, plătite pentru activitatea notarială, impozitele încasate din onorariile avocaților și ale notarilor publici constituie venituri la bugetul de stat și se cuprind distinct în bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Justiției.(2) Prevederile art. 25 alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător și acestor categorii de venituriAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  PAULA MARIA IVANESCU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  PETRE ROMAN
  -----------