HOTĂRÂRE nr. 274 din 15 mai 2013privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 28 mai 2013    Având în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor, aprobată prin Legea nr. 78/2009, cu completările ulterioare,în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis şi ale art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, care îşi desfăşoară activitatea în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3. (2) Ajutorul de minimis reprezintă un ajutor de stat care nu depăşeşte plafonul prevăzut de reglementările dreptului Uniunii Europene în vigoare. (3) Ajutoarele de minimis nu sunt supuse procedurii de notificare şi sunt reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006, denumit în continuare Regulament.  +  Articolul 2Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi ale Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita echivalentului în lei al valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.  +  Capitolul II Criterii de eligibilitate  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulament: a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură; b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare Tratat; c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în transformarea şi comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari ori introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză; d) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în transformarea şi comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari; e) ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către state membre ale Uniunii Europene, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie ori destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; f) ajutoarelor subordonate folosirii mărfurilor autohtone în locul celor importate; g) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui; h) ajutoarelor pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor; i) ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în dificultate.  +  Articolul 4Beneficiarii ajutorului de minimis în temeiul prezentei hotărâri sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt înregistrate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, sunt încadrate în categoria IMM-urilor, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în România; b) desfăşoară activitate economică; c) nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori, sau, dacă au primit ajutoare de minimis în această perioadă, acestea cumulate nu depăşesc plafonul echivalent în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finanţare; d) prezintă un plan de investiţii pentru care se solicită finanţarea, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile; e) prezintă un studiu tehnico-economic din care rezultă viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei; f) prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a:(i) 5 locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro inclusiv;(îi) 7 locuri de muncă, din care cel puţin 3 locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro inclusiv; g) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat; h) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare; i) nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004; j) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.  +  Capitolul III Reguli procedurale  +  Articolul 5 (1) Întreprinderile vor depune la Ministerul Finanţelor Publice o declaraţie scrisă referitoare la toate ajutoarele de minimis primite pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului fiscal în curs. (2) În conformitate cu principiile care reglementează ajutoarele ce fac obiectul art. 107 alin. (1) din Tratat, se consideră că ajutoarele de minimis se acordă în momentul în care întreprinderea obţine dreptul legal de principiu de a primi ajutorul, respectiv data aprobării acordului pentru finanţare. (3) Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor, informează în scris întreprinderile beneficiare cu privire la cuantumul ajutorului aprobat şi la caracterul de minimis al acestuia, făcând referire explicită la prevederile dreptului Uniunii Europene în domeniu.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Finanţelor Publice acordă ajutor de minimis după verificarea respectării condiţiilor prevăzute la art. 4. (2) Plafoanele prevăzute la art. 4 lit. c) se exprimă în valori brute, înainte de deducerea oricărui impozit sau oricărei altei taxe.  +  Articolul 7Ministerul Finanţelor Publice păstrează o evidenţă a ajutoarelor de minimis acordate în baza schemei instituite prin prezenta hotărâre pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care este acordat ultimul ajutor de minimis în cadrul schemei.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor, verifică periodic, pe parcursul a 3 ani de la finalizarea investiţiei, respectarea îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri. (2) Nerespectarea de către întreprinderile beneficiare de ajutor de minimis a condiţiilor prevăzute de prezenta hotărâre, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării determină aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor, a măsurilor legale necesare în vederea recuperării ajutorului de minimis acordat.  +  Articolul 9 (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la data deschiderii sesiunii până la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, pentru emiterea acordurilor pentru finanţare, în limita bugetului alocat pentru aceasta. (2) Plata ajutorului de minimis se efectuează până la 31 decembrie 2016, în limita bugetului anual alocat schemei. (3) Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel: a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare, pentru perioada 2013-2014; b) credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis, pentru perioada 2014-2016. (4) Numărul estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 1.000. (5) În cazul în care legislaţia Uniunii Europene în domeniul acordării ajutoarelor de minimis se modifică, prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi modificate corespunzător.  +  Articolul 10Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de IMM-uri este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanMinistrul delegat pentruîntreprinderi mici şi mijlocii,mediul de afaceri şi turism,Maria GrapiniBucureşti, 15 mai 2013.Nr. 274.  +  AnexăPROCEDURA 15/05/2013