LEGE nr. 101 din 26 mai 1998privind Statutul Băncii Naţionale a României
EMITENT
  • Parlament
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 1 iunie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Statutul legal (1) Banca Naţionala a României este banca centrala a statului român, având personalitate juridică. (2) Banca Naţionala a României are sediul central în Bucureşti şi poate avea sucursale şi agenţii în capitala şi în alte localităţi din ţara.  +  Articolul 2Obiectivul fundamental (1) Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a României este asigurarea stabilitatii monedei naţionale, pentru a contribui la stabilitatea preţurilor. (2) Pentru atingerea obiectivului sau fundamental, Banca Naţionala a României elaborează, aplica şi răspunde de politica monetara, valutară, de credit, de plati, precum şi de autorizarea şi supravegherea prudentiala bancară, în cadrul politicii generale a statului, urmărind funcţionarea normală a sistemului bancar şi participarea la promovarea unui sistem financiar specific economiei de piaţa.  +  Articolul 3Colaborarea cu autorităţile statului (1) Banca Naţionala a României colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale pentru îndeplinirea obiectivelor sale. (2) În vederea îndeplinirii obiectivului sau fundamental, Băncii Naţionale a României i se va solicita punctul de vedere asupra actelor normative ale autorităţilor publice, care privesc direct politica monetara, activitatea bancară, regimul valutar şi datoria publică. (3) La elaborarea proiectelor bugetelor administraţiei publice centrale, Banca Naţionala a României este consultata în ceea ce priveşte stabilirea condiţiilor împrumuturilor sectorului public. (4) Pentru necesităţile proprii şi ale autorităţilor publice, Banca Naţionala a României elaborează studii şi analize privind moneda, regimul valutar, creditul şi operaţiunile sistemului bancar şi de plati.  +  Articolul 4Cooperarea internationala (1) Din împuternicirea Parlamentului, Banca Naţionala a României poate participa la organizaţii internaţionale cu caracter financiar, bancar, monetar sau de plati şi poate să devină membru al acestora. (2) Banca Naţionala a României poate participa, în numele statului, la tratative şi negocieri externe în probleme financiare, monetare, valutare, de credit şi de plati, precum şi în domeniul autorizării şi supravegherii bancare. (3) Banca Naţionala a României exercita drepturi şi îndeplineşte obligaţii care revin României în calitate de membru al Fondului Monetar Internaţional, inclusiv utilizarea facilităţilor acestei instituţii de finanţare pe termen mediu şi lung pentru nevoile balanţei de plati şi consolidarea rezervelor internaţionale ale tarii. (4) Banca Naţionala a României poate negocia şi încheia acorduri, convenţii sau alte înţelegeri privind împrumuturi pe termen scurt şi alte operaţiuni financiar-bancare cu instituţii financiare internaţionale, bănci centrale, societăţi bancare şi nebancare, cu condiţia rambursarii acestora în termen de un an. (5) Banca Naţionala a României poate încheia în nume propriu sau în numele statului, în contul şi din dispoziţia acestuia, acorduri de decontare şi de plati sau orice alte contracte având acelaşi scop cu instituţii publice sau private care îşi au sediul în străinătate.  +  Capitolul 2 Politica monetara şi valutară  +  Articolul 5Politica monetaraÎn cadrul politicii monetare pe care o promovează, Banca Naţionala a României utilizează proceduri şi instrumente specifice pentru operaţiuni de piaţa monetara, de creditare a băncilor şi de control al lichidităţii prin rezerve minime obligatorii.  +  Articolul 6Operaţiuni de piaţa monetaraBanca Naţionala a României poate sconta, dobândi, lua în gaj sau vinde creanţe, titluri sau alte valori asupra statului, băncilor sau altor persoane juridice şi poate atrage depozite de la bănci, în condiţiile pe care le considera necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare.  +  Articolul 7Operaţiuni de creditare (1) Banca Naţionala a României poate acorda credite în condiţii de rambursare, garantare şi dobânda, care se stabilesc prin reglementări proprii, în conformitate cu prevederile prezentei legi. (2) Creditarea de către Banca Naţionala a României pe descoperit de cont este interzisă.  +  Articolul 8Rezerve minime obligatorii (1) Banca Naţionala a României stabileşte regimul rezervelor minime obligatorii pe care băncile trebuie să le menţină în conturi deschise la aceasta. (2) Pentru depozitele în valută, rezervele obligatorii se constituie numai în valută. (3) La rezervele minime obligatorii, Banca Naţionala a României va bonifica dobânzi cel puţin la nivelul ratei dobânzii medii la depunerile la vedere practicate de băncile comerciale.  +  Articolul 9Politica valutară (1) Banca Naţionala a României elaborează şi aplica politica privind cursul de schimb, stabileşte şi urmăreşte aplicarea regimului valutar pe teritoriul României. (2) Banca Naţionala a României este agent al statului în ceea ce priveşte aplicarea reglementărilor legale vizând controlul valutar la persoanele juridice cărora le-a acordat autorizaţie şi de la care este în drept să solicite şi sa primească toate informaţiile şi orice documente necesare îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin, fiind imputernicita a lua măsuri pentru impunerea respectării reglementărilor sale.  +  Articolul 10Stabilirea regimului valutarÎn administrarea regimului valutar, Banca Naţionala a României răspunde de: a) emiterea reglementărilor cu privire la operaţiunile cu active externe şi aur, în vederea protejării monedei naţionale; b) elaborarea balanţei de plati şi a altor lucrări privind poziţia investitionala internationala a tarii; c) stabilirea cursurilor de schimb pentru operaţiuni proprii pe piaţa valutară, calcularea şi publicarea cursurilor medii pentru evidenta statistica; d) autorizarea şi retragerea autorizaţiei, precum şi supravegherea persoanelor juridice care au obţinut autorizaţia de a efectua tranzacţii valutare; e) stabilirea de platforme şi alte limite pentru deţinerea de active externe şi operaţiuni cu aur şi active externe pentru persoane juridice şi fizice; f) stabilirea plafonului şi a condiţiilor indatorarii externe a persoanelor juridice şi fizice care intra sub incidenţa regimului valutar; g) păstrarea şi administrarea rezervelor internaţionale ale statului.  +  Articolul 11Reglementări valutareBanca Naţionala a României elaborează reglementări privind monitorizarea, controlul tranzacţiilor valutare pe teritoriul tarii şi emite autorizaţii pentru transferuri în străinătate, tranzacţii pe pieţele valutare şi pentru alte operaţiuni specifice.  +  Articolul 12Monitorizare şi raportarePentru monitorizarea tranzacţiilor valutare, persoanele juridice autorizate sa desfăşoare operaţiuni valutare raportează Băncii Naţionale a României asupra tranzacţiilor efectuate, prin documente ale căror forma şi conţinut se stabilesc de aceasta.  +  Capitolul 3 Emisiunea monetara  +  Articolul 13Dreptul exclusiv de emisiuneBanca Naţionala a României este unica instituţie autorizata sa emita însemne monetare, sub forma de bancnote şi monede metalice, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României.  +  Articolul 14Unitatea monetaraMoneda naţionala este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul.  +  Articolul 15Însemnele monetare (1) Banca Naţionala a României este singura în drept sa stabilească valoarea nominală, dimensiunile, greutatea, desenul şi alte caracteristici tehnice ale bancnotelor şi monedelor metalice. (2) Bancnotele poarta semnatura guvernatorului Băncii Naţionale a României şi a casierului central. (3) Falsificarea sau contrafacerea bancnotelor şi monedelor metalice constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii. (4) Dispoziţiile legale privitoare la titlurile la purtător pierdute sau furate nu sunt aplicabile bancnotelor şi monedelor metalice emise de Banca Naţionala a României. (5) Grafica bancnotelor şi a monedelor metalice este protejata prin înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România. Orice reproducere color a acestora, la scara 1/1, parţială sau integrală, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale se poate face numai cu acordul prealabil, în scris, al Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 16Programul de emisiune monetara (1) Banca Naţionala a României elaborează programul de emisiune a bancnotelor şi a monedelor metalice, astfel încât să se asigure necesarul de numerar în stricta concordanta cu nevoile reale ale circulaţiei băneşti. (2) Suma totală a bancnotelor şi monedelor metalice în circulaţie, care exclude rezerva de numerar, se evidenţiază ca pasiv în contabilitatea Băncii Naţionale a României. (3) Transa de numerar în circulaţie, emisă de Banca Naţionala a României peste nivelul rezervelor internaţionale stabilite şi menţinute conform prevederilor art. 31, trebuie acoperită integral de următoarele active: a) titluri de stat deţinute în portofoliul de investiţii; b) active rezultate din credite acordate băncilor şi altor persoane juridice, în condiţiile legii; c) cecuri, cambii şi alte titluri de credit scontate sau deţinute în portofoliu.  +  Articolul 17Mijloace legate de platăBancnotele şi monedele metalice emise şi neretrase din circulaţie de către Banca Naţionala a României reprezintă însemne monetare care trebuie acceptate la valoarea nominală pentru plata tuturor obligaţiilor publice şi private.  +  Articolul 18Emisiunea şi punerea în circulaţie a însemnelor monetare (1) Banca Naţionala a României asigura tipărirea bancnotelor şi baterea monedelor metalice şi ia măsuri pentru păstrarea în siguranţa a celor care nu sunt puse în circulaţie, precum şi pentru custodia şi distrugerea, când aceasta este necesară, a matritelor, cernelurile şi a bancnotelor şi monedelor metalice retrase din circulaţie. (2) Banca Naţionala a României distribuie emisiunea monetara realizată şi administrează rezerva de numerar sub forma de bancnote şi monede metalice. (3) Bancnotele şi monedele metalice uzate sau necorespunzătoare vor fi retrase din circulaţie şi distruse de către Banca Naţionala a României, inlocuindu-se cu bancnotele şi/sau cu monede metalice noi. (4) Banca Naţionala a României înlocuieşte, fără taxe şi comisioane, bancnotele şi monedele metalice emise şi neretrase din circulaţie. (5) Banca Naţionala a României poate refuza înlocuirea bancnotelor şi a monedelor metalice care prezintă deformari, sunt ilizibile sau dacă lipseşte mai mult de 40% din suprafaţa lor. Aceste însemne monetare vor fi retrase din circulaţie şi distruse fără acordarea de compensaţii deţinătorilor, exceptând cazurile speciale menţionate în regulamentele proprii. (6) Banca Naţionala a României nu poate fi obligată sa acorde compensaţii pentru bancnotele sau monedele metalice care au fost pierdute, furate, distruse, contrafăcute sau falsificate.  +  Articolul 19Schimbarea însemnelor monetare (1) Banca Naţionala a României poate hotărî anularea sau retragerea din circulaţie a oricăror bancnote sau monede metalice care au fost emise şi, în locul acestora, punerea în circulaţie a altor tipuri de însemne monetare. (2) Modalitatea şi perioada de preschimbare se publică în Monitorul Oficial al României şi în cel puţin două ziare de circulaţie naţionala. (3) La expirarea perioadei de preschimbare, bancnotele şi monedele metalice retrase din circulaţie, fără a intră în contradictie cu prevederile art. 17, nu mai pot fi utilizate pentru plata obligaţiilor publice şi private. (4) Suma totală a bancnotelor şi monedelor metalice retrase din circulaţie, dar nepreschimbate în termenul stabilit, se scade din totalul numerarului în circulaţie înregistrat în evidentele contabile şi se înregistrează ca venit al Băncii Naţionale a României.  +  Capitolul 4 Operaţiuni cu băncile  +  Articolul 20Creditarea băncilorÎn cadrul politicii sale monetare, valutare, de credit şi plati, Banca Naţionala a României poate acorda băncilor credite pe termene ce nu pot depăşi 90 de zile, garantate cu: a) titluri de stat provenite din emisiuni publice cu scadente de plată în termen de maximum un an de la data constituirii garanţiei prin remiterea lor în portofoliul Băncii Naţionale a României; b) cambii şi bilete la ordin trase sau subscrise pentru plata unor prestaţii comerciale, industriale sau agricole de către persoane juridice eligibile, potrivit normelor emise de Banca Naţionala a României; c) warante sau recipise de depozit emise cu privire la bunuri fungibile sau alte bunuri valabil asigurate contra riscurilor de pierdere, distrugere sau deteriorare; d) depozite constituite la Banca Naţionala a României sau la alte persoane juridice agreate de Banca Naţionala a României, constând din orice active pe care aceasta le poate vinde, cumpara ori tranzacţiona.  +  Articolul 21Condiţii şi costuri de creditare (1) Banca Naţionala a României stabileşte şi face publice condiţiile de creditare, nivelul minim al ratei dobânzii la creditele care se acordă băncilor şi criteriile ce trebuie îndeplinite de bănci pentru a putea solicita credite pe baze competitive. (2) Banca Naţionala a României poate stabili plafoane de creditare, niveluri ale ratei dobânzii, termene de rambursare şi alte condiţii în care se pot acorda credite discretionare sau pe baze competitive. (3) Pentru toate operaţiunile efectuate, Banca Naţionala a României stabileşte şi încasează dobânzi, comisioane şi alte forme de acoperire a costurilor de funcţionare şi a riscurilor asumate, cu excepţia operaţiunilor efectuate prin contul curent general al Trezoreriei statului.  +  Articolul 22Conturi bancare (1) Banca Naţionala a României deschide câte un cont curent pentru Trezoreria statului, pentru fiecare banca şi pentru fiecare sucursala a unei bănci, persoana juridică străină, autorizata sa funcţioneze în România. (2) Banca Naţionala a României poate deschide conturi curente de decontare şi alte conturi pentru case de compensaţii interbancare rezidente, precum şi pentru bănci centrale şi instituţii internaţionale nerezidente. (3) Prin conturile curente se efectuează decontarea finala şi irevocabilă a operaţiunilor de încasări şi plati între titularii de conturi.  +  Articolul 23Sisteme de platiBanca Naţionala a României emite reglementări generale privind instrumentele de plată, coordonează şi supraveghează sistemele de plati de interes naţional şi stabileşte măsurile necesare pentru prevenirea şi eliminarea oricărei situaţii care periclitează buna funcţionare a sistemelor de plati.  +  Articolul 24Servicii de compensare, depozitare şi plata (1) Banca Naţionala a României poate asigura servicii de compensare, depozitare şi plata prin intermediul conturilor deschise în evidentele sale. (2) Banca Naţionala a României poate, pe cont propriu ori în numele şi pe contul statului, sa participe la aranjamente de compensare, depozitare şi plata sau la alte contracte având acest scop, încheiate cu instituţii centrale sau cu organizaţii colective de specialitate, publice şi private, având sediul în străinătate.  +  Articolul 25Prevenirea şi limitarea riscurilorPentru prevenirea şi limitarea riscurilor de plată şi credit, Banca Naţionala a României prestează servicii de colectare şi difuzare, la cerere, contra cost, de date şi informaţii privind incidentele de plati şi riscurile de creditare în sistemul bancar, în condiţii de asigurare a secretului operaţiunilor bancare.  +  Capitolul 5 Supravegherea bancară  +  Articolul 26Autorizarea şi supravegherea prudentiala bancară (1) Banca Naţionala a României are competenţa exclusiva de autorizare a funcţionarii băncilor şi răspunde de supravegherea prudentiala a băncilor pe care le-a autorizat sa opereze în România, în conformitate cu prevederile Legii bancare. (2) Pentru asigurarea viabilitatii şi funcţionarii sistemului bancar, Banca Naţionala a României este imputernicita: a) sa emita reglementări, sa ia măsuri pentru impunerea respectării acestora şi să aplice sancţiunile legale în cazurile de nerespectare; b) sa controleze şi sa verifice pe baza raportarilor primite şi prin inspecţii la faţa locului registrele, conturile şi orice alte documente ale băncilor autorizate, pe care le considera necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale de supraveghere.  +  Articolul 27Protejarea contra riscului de sistem bancarÎn scopul limitării riscului de sistem bancar şi de plati, în mod excepţional şi numai de la caz la caz, Banca Naţionala a României poate acorda băncilor şi alte credite negarantate sau garantate cu alte active decât cele prevăzute la art. 20.  +  Capitolul 6 Operaţiuni pe contul statului  +  Articolul 28Contul Trezoreriei statului (1) Banca Naţionala a României tine în evidentele sale contul curent general al Trezoreriei statului, deschis pe numele Ministerului Finanţelor. (2) Funcţionarea contului curent general al Trezoreriei statului şi înregistrarea operaţiunilor în acest cont se stabilesc prin convenţii încheiate între Banca Naţionala a României şi Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 29Operaţiuni cu Trezoreria statului (1) Banca Naţionala a României primeşte încasările pentru contul curent general al Trezoreriei statului şi efectuează plăţile în limita disponibilităţilor existente în acest cont. (2) Banca Naţionala a României nu percepe comisioane la decontarea operaţiunilor prin contul curent general al Trezoreriei statului, deschis în evidentele sale, şi plăteşte dobânzi la disponibilităţile din acest cont. (3) În cursul exerciţiului financiar anual, pentru acoperirea decalajului temporar dintre încasările şi plăţile din contul curent general al Trezoreriei statului, Banca Naţionala a României poate acorda împrumuturi cu termene de rambursare de cel mult 180 de zile şi în condiţii de dobânda la nivelul pieţei, pe bază de convenţii încheiate cu Ministerul Finanţelor. (4) Suma totală a împrumuturilor acordate nu poate depăşi în nici un exerciţiu financiar anual echivalentul a 7% din veniturile bugetului de stat realizate în anul precedent, iar soldul permanent al împrumuturilor acordate şi nerambursate nu poate depăşi în nici un moment suma totală rezultată din dublarea capitalului şi a fondului de rezerva al Băncii Naţionale a României. (5) Banca Naţionala a României poate acţiona ca agent al statului în stabilirea băncilor eligibile a primi depozite ale Trezoreriei statului, în condiţii care vor fi stabilite împreună cu Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 30Operaţiuni cu titluri de stat (1) În baza convenţiilor încheiate în prealabil cu Ministerul Finanţelor şi în conformitate cu reglementările proprii, Banca Naţionala a României poate acţiona ca agent pe contul statului, în ceea ce priveşte: a) plasarea emisiunilor de titluri de stat şi alte efecte negociabile de îndatorare a statului român; b) exercitarea funcţiilor de agent de înregistrare, depozitare şi transfer al titlurilor de stat; c) plata capitalului, dobânzilor, comisioanelor şi a spezelor aferente; d) executarea decontărilor în contul curent general al Trezoreriei statului; e) alte operaţiuni în conformitate cu obiectivele şi responsabilităţile principale ale băncii centrale; f) efectuarea de plati aferente celor de mai sus prin conturi deschise în evidentele sale, inclusiv a celor aferente serviciului datoriei emitenţilor şi altor costuri de tranzactionare şi operare. (2) Împrumuturile pe bază de titluri de stat se efectuează conform convenţiilor încheiate între Banca Naţionala a României şi Ministerul Finanţelor, prin care se stabilesc cel puţin următoarele elemente: valoarea împrumutului, data scadentei, rata dobânzii şi modul de calcul al dobânzii pe toată durata creditului, costurile serviciului datoriei, precum şi date privind titlurile de stat negociabile, emise pentru fiecare împrumut.  +  Capitolul 7 Operaţiuni cu aur şi active externe  +  Articolul 31Rezervele internaţionale (1) Banca Naţionala a României, respectând regulile generale privind lichiditatea şi riscul specific activelor externe, stabileşte şi menţine rezerve internaţionale, în astfel de condiţii încă să poată determina periodic mărimea lor exactă, rezerve alcătuite cumulativ ori selectiv din următoarele elemente: a) aur deţinut în tezaur în ţara sau depozitat în străinătate; b) active externe, sub forma de bancnote şi monede metalice sau disponibil în conturi la bănci sau la alte instituţii financiare în străinătate, exprimate în acele monede şi deţinute în acele tari pe care le stabileşte Banca Naţionala a României; c) orice alte active de rezerva recunoscute pe plan internaţional, inclusiv dreptul de a efectua cumpărări de la Fondul Monetar Internaţional în cadrul transei de rezerva, precum şi detinerile de drepturi speciale de tragere; d) cambii, cecuri, bilete la ordin, precum şi obligaţiuni şi alte valori mobiliare, negociabile sau nu, emise sau garantate de persoane juridice nerezidente, clasificate în primele categorii de către agenţiile de apreciere a riscurilor, recunoscute pe plan internaţional, exprimate şi plătibile în valută în locuri acceptabile pentru Banca Naţionala a României; e) bonuri de tezaur, obligaţiuni şi alte titluri de stat, emise sau garantate de guverne străine sau de instituţii financiare interguvernamentale, negociabile sau nu, exprimate şi plătibile în valută în locuri acceptabile pentru Banca Naţionala a României. (2) Banca Naţionala a României, urmăreşte, împreună cu Ministerul Finanţelor, menţinerea rezervelor internaţionale la un nivel pe care îl apreciază ca fiind adecvat tranzacţiilor externe ale statului. (3) Dacă exista pericolul diminuării rezervelor internaţionale până la un nivel care ar periclita tranzacţiile internaţionale ale statului, precum şi în cazul în care diminuarea s-a produs, Banca Naţionala a României va prezenta Guvernului şi Parlamentului un raport privind situaţia rezervelor internaţionale şi cauzele care au condus sau care pot conduce la o astfel de reducere. Raportul va conţine recomandări şi propuneri de măsuri ale Băncii Naţionale a României, necesare pentru preîntâmpinarea sau remedierea situaţiei.  +  Articolul 32Administrarea rezervelor internaţionaleBanca Naţionala a României este autorizata, în condiţiile pe care le stabileşte şi le poate modifica periodic, să efectueze următoarele operaţiuni: a) sa cumpere, sa vândă şi să facă alte tranzacţii cu lingouri şi monede din aur şi cu alte metale preţioase; b) sa cumpere, sa vândă şi să facă alte tranzacţii cu valute; c) sa cumpere, sa vândă şi să facă alte tranzacţii cu bonuri de tezaur, obligaţiuni şi alte titluri emise sau garantate de guverne străine sau de organizaţii financiare interguvernamentale; d) sa cumpere, sa vândă şi să facă alte tranzacţii cu valori mobiliare emise sau garantate de bănci centrale, de instituţii financiare internaţionale, de societăţi bancare şi nebancare; e) sa deschidă şi sa menţină conturi la bănci centrale şi autorităţi monetare, societăţi bancare şi la instituţii financiare internaţionale; f) sa deschidă şi sa ţină conturi şi să efectueze operaţiuni de corespondent pentru instituţii financiare internaţionale, bănci centrale şi autorităţi monetare, societăţi financiare şi bancare, organizaţii financiare interguvernamentale din străinătate, precum şi pentru guverne străine şi agenţiile lor.  +  Capitolul 8 Conducerea şi administrarea  +  Articolul 33Conducerea Băncii Naţionale a României (1) Banca Naţionala a României este condusă de un consiliu de administraţie. (2) Conducerea executivă a Băncii Naţionale a României se exercită de către guvernator, prim-viceguvernator şi de doi viceguvernatori, în condiţiile stabilite prin regulamentul intern aprobat de consiliul de administraţie. (3) Activitatea consiliului de administraţie este reglementată de prevederile prezentei legi şi de regulamentele Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 34Consiliul de administraţie (1) Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte, în condiţiile legii: a) politicile în domeniile monetar, valutar, de credit şi de plati, urmărind aducerea la îndeplinire a acestora; b) măsurile în domeniul autorizării şi supravegherii prudentiale a băncilor pe care le-a autorizat; c) direcţiile principale în conducerea operaţiunilor şi răspunderile ce revin personalului Băncii Naţionale a României; d) organizarea interna, indemnizaţiile, salariile şi alte drepturi băneşti ale personalului; e) delegarea temporară a competentelor sale către conducerea executivă, atunci când situaţii speciale pot impune aceasta soluţie. (2) Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României este compus din 9 membri, astfel: a) un preşedinte, care este şi guvernator al Băncii Naţionale a României; b) un vicepreşedinte, care este şi prim-viceguvernator; c) şapte membri, dintre care doi sunt şi viceguvernatori, iar ceilalţi cinci membri nu sunt salariaţi ai Băncii Naţionale a României. (3) Membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, cu nominalizarea conducerii executive, sunt numiţi de Parlament, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului. (4) Numirile se fac pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. (5) În cazul descompletarii Consiliului de administraţie, completarea locurilor vacante se face pe funcţia respectiva şi numai pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului celor înlocuiţi, cu respectarea prevederilor alin. (3). (6) Revocarea din funcţie a oricărui membru al consiliului de administraţie se face de Parlament, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului, pentru fiecare caz în parte, dacă: a) nu mai este eligibil în conformitate cu prevederile art. 35; b) împotriva acestuia a fost pronunţată o condamnare penală cu pedeapsa privativă de libertate şi dacă hotărârea este definitivă; c) în timpul mandatului s-a angajat în acţiuni vadit inadecvate, care prejudiciază în mod substanţial interesele Băncii Naţionale a României. (7) Nici un membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României nu va fi schimbat din funcţie din alte motive sau prin alta procedura decât cea prevăzută la alin. (6). (8) Numirile, retragerile şi revocările din funcţie ale membrilor Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României se publică în Monitorul Oficial al României. (9) La şedinţele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României pot participa ministrul finanţelor şi directorul Trezoreriei statului, fără drept de vot.  +  Articolul 35Incompatibilităţi şi conflicte de interese (1) Membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României nu pot fi parlamentari sau membri ai unui partid politic şi nu pot face parte din autoritatea judecătorească sau din administraţia publică. (2) Membrilor consiliului de administraţie şi angajaţilor cu funcţii de conducere ai Băncii Naţionale a României li se interzice sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de alta natura care i-ar pune într-o poziţie în care interesul lor personal ar intră în conflict cu obligaţiile şi îndatoririle lor faţă de Banca Naţionala a României. (3) Fără aprobarea expresă a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României: a) pe timpul mandatului lor, guvernatorul, prim-viceguvernatorul şi viceguvernatorii nu îşi vor consacra capacitatile profesionale altor interese decât celor ale Băncii Naţionale a României şi nu vor putea ocupa nici o alta funcţie, remunerată sau onorifica, în societăţi comerciale financiare, bancare sau nebancare, cu excepţia activităţii didactice; b) pe durata cat este angajat cu contract individual de muncă la Banca Naţionala a României, nici un salariat al acesteia nu va putea deţine concomitent o alta funcţie, remunerată sau onorifica, la o societate comercială sau la alt agent economic care, prin activitatea sa statutara, urmăreşte obţinerea de profit.  +  Articolul 36Atribuţiile guvernatorului Băncii Naţionale a României (1) Guvernatorul Băncii Naţionale a României dispune măsuri pentru executarea dispoziţiilor legale, a hotărârilor consiliului de administraţie, precum şi a altor reglementări privind Banca Naţionala a României. Guvernatorul poate delega prim-viceguvernatorului şi viceguvernatorilor unele dintre atribuţiile sale, în condiţiile stabilite de consiliul de administraţie. (2) Guvernatorul numeşte în funcţie personalul din aparatul central al Băncii Naţionale a României şi pe directorii sucursalelor şi ai agentiilor. (3) Guvernatorul reprezintă Banca Naţionala a României în relaţiile cu terţii, semnand, direct sau prin persoane împuternicite de el, toate tratatele sau convenţiile încheiate. (4) În numele consiliului de administraţie, guvernatorul prezintă Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al Băncii Naţionale a României, care cuprinde: a) principalele evolutii economice, financiare, monetare şi valutare; b) politica monetara în anul precedent şi orientările pentru anul următor; c) reglementarea şi supravegherea prudentiala bancară; d) activităţile Băncii Naţionale a României, bilanţul anual şi contul de profit şi pierderi. (5) În cazul absentei sau imposibilităţii guvernatorului de a acţiona, acesta va fi suplinit de prim-viceguvernator.  +  Articolul 37Comisia de cenzori (1) Comisia de cenzori, formată din 5 membri, dintre care unul este preşedinte, se numeşte în condiţiile art. 34 alin. (3) şi (4). (2) Comisia de cenzori verifica respectarea normelor legale privind evaluarea patrimoniului Băncii Naţionale a României, întocmirea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, în concordanta cu registrele, existenta valorilor în casa, precum şi a titlurilor în proprietate sau primite în gaj, cauţiune sau custodie, precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. (3) Anual, comisia de cenzori întocmeşte un raport asupra bilanţului contabil şi contului de profit şi pierderi, precum şi asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 38Expertiza externaConturile şi evidentele Băncii Naţionale a României vor putea fi supuse analizei unor firme de audit financiar, care vor fi selectate de către consiliul de administraţie pe bază de licitaţie.  +  Capitolul 9 Situaţii financiare  +  Articolul 39Capitalul Băncii Naţionale a României (1) Capitalul Băncii Naţionale a României este de 100 miliarde lei şi aparţine în întregime statului. Majorarea capitalului va fi efectuată prin utilizarea parţială a profitului net anual, până la un nivel echivalent cu 5% din pasivele monetare agregate din bilanţul de la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar anual. (2) Capitalul de 100 miliarde lei se constituie prin preluarea capitalului înregistrat la data de 31 decembrie 1997, de 5 miliarde lei, şi prin alocarea sumei de 95 miliarde lei de la fondul de rezerva a Băncii Naţionale a României. (3) Pasivele monetare agregate ale Băncii Naţionale a României se stabilesc ca suma totală a bancnotelor şi monedelor metalice în circulaţie şi a valorilor mobiliare emise, precum şi a soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise, pe titulari, în evidentele sale.  +  Articolul 40Fondul de rezervaFondul de rezerva al Băncii Naţionale a României se constituie în limita unei cote de 20% din profitul brut până când acesta ajunge să fie egal cu capitalul propriu, după care cota respectiva se reduce la 10% până când fondul de rezerva ajunge să fie egal cu dublul capitalului propriu şi, ulterior, cota se stabileşte la 5% .  +  Articolul 41Planul de conturi (1) Operaţiunile Băncii Naţionale a României sunt contabilizate potrivit planului propriu de conturi, avizat de Ministerul Finanţelor, pe exercitii financiare anuale, începând cu data de 1 ianuarie şi terminand cu data de 31 decembrie. (2) Banca Naţionala a României va menţine conturi şi evidente şi va întocmi rapoarte anuale care să reflecte operaţiunile şi rezultatele financiare, inclusiv provizioanele constituite pentru credite neperformante, în conformitate cu legislaţia în domeniu şi cu principiile acceptate pe plan internaţional pentru băncile centrale.  +  Articolul 42Bugetul de venituri şi cheltuieliBugetul anual de venituri şi cheltuieli se aproba de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României şi se verifica în execuţie de comisia de cenzori.  +  Articolul 43Contul de profit şi pierderi (1) Pentru fiecare exerciţiu financiar anual, profitul sau pierderea Băncii Naţionale a României se calculează, în concordanta cu standardele contabile internaţionale, ca diferenţa între veniturile şi cheltuielile din activitatea operationala. (2) În cazul în care în bilanţul Băncii Naţionale a României valoarea activelor scade sub suma angajamentelor, fondului de rezerva şi a capitalului propriu, Ministerul Finanţelor va transfera Băncii Naţionale a României, la cererea acesteia, titluri de stat negociabile la preţul pieţei, în suma necesară acoperirii acestui deficit. În termen de 5 ani aceste titluri de stat vor fi răscumpărate prin utilizarea profiturilor nete realizate de Banca Naţionala a României sau vor fi renegociate.  +  Articolul 44Reevaluarea activelor şi pasivelorBanca Naţionala a României efectuează anual reevaluarea activelor şi pasivelor exprimate în aur, argint, alte metale şi pietre preţioase, drepturi speciale de tragere şi monede străine, ca urmare a modificării valorii sau a cursului în lei al acestora, iar diferenţele rezultate se evidenţiază într-un cont special de reevaluari.  +  Articolul 45Determinarea şi utilizarea profitului net (1) Profitul brut al Băncii Naţionale a României se constituie numai din veniturile nete din activitatea operationala. (2) Diferenţele favorabile nete din reevaluari, după deducerea pierderilor nete din operaţiuni, se aloca contului special de reevaluari. (3) Profitul net al Băncii Naţionale a României se aloca şi se utilizează în următoarea ordine de prioritate: a) pentru creşterea capitalului propriu până la un nivel echivalent cu 5% din pasivele monetare agregate, înregistrate în bilanţ la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar anual; b) pentru răscumpărarea titlurilor de stat transferate Băncii Naţionale a României de către Ministerul Finanţelor, în condiţiile prevăzute la art. 43 alin. (2); c) pentru constituirea fondului de dezvoltare; d) pentru fondul de participare a salariaţilor la profit, în limita a 10%; e) pentru alte destinaţii care se stabilesc de către Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României; f) profitul rămas se virează în totalitate la bugetul de stat, până cel mai târziu la data de 1 iunie a urmatorului exerciţiu financiar anual.  +  Articolul 46Repartizarea pierderilor neteDacă într-un exerciţiu financiar anual Banca Naţionala a României înregistrează o pierdere neta, aceasta se repartizează astfel: a) dacă pierderea neta este compusa din pierderi nete din operaţiuni şi diferenţe nefavorabile nete din reevaluari, suma pierderilor nete din operaţiuni se suporta, în ordine, din fondul de rezerva şi din capitalul propriu, iar suma diferenţelor nefavorabile nete din reevaluari se aloca contului special de reevaluari; b) dacă pierderea neta este compusa din venituri nete din operaţiuni şi diferenţe nefavorabile nete din reevaluari, veniturile nete din operaţiuni se constituie în profit brut, iar diferenţele nefavorabile nete din reevaluari vor fi alocate contului special de reevaluari; c) dacă pierderea neta este compusa din pierderi nete din operaţiuni şi diferenţe favorabile nete din reevaluari, pierderea neta se acoperă, în ordine, din fondul de rezerva şi din capitalul propriu; d) dacă pierderea neta nu se acoperă din fondul de rezerva, capitalul propriu şi disponibilul din contul special de reevaluari, pentru suma rămasă Ministerul Finanţelor va transfera Băncii Naţionale a României titluri de stat, în condiţiile prevăzute la art. 43 alin. (2).  +  Articolul 47Răspunderea de înregistrarePentru eventualele erori la plati sau la înregistrări în conturile titularilor, Banca Naţionala a României răspunde numai până la limita sumei eronat plătite sau înregistrate în cont, inclusiv de penalităţile aferente care se vărsa la bugetul de stat, suportate de titularii de cont în cazurile prevăzute de lege, dacă este sesizată cu reclamaţie scrisă până la expirarea termenului stabilit şi comunicat titularilor de cont.  +  Articolul 48Publicarea bilanţuluiBilanţul anual şi contul de profit şi pierderi al Băncii Naţionale a României, certificate de comisia de cenzori, după adoptarea lor de către consiliul de administraţie, se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Capitolul 10 Dispoziţii finale  +  Articolul 49Legislaţia aplicabilă (1) Operaţiunile Băncii Naţionale a României sunt supuse legislaţiei generale, în măsura în care Legea bancară şi prezenta lege nu dispun altfel. (2) Operaţiunile comerciale efectuate de Banca Naţionala a României, care se reflecta în bugetul de venituri şi cheltuieli, în bilanţul anual şi în contul de profit şi pierderi, sunt supuse controlului ulterior al Curţii de Conturi.  +  Articolul 50Reglementările Băncii Naţionale a României (1) Banca Naţionala a României este imputernicita sa emita reglementările necesare pentru a pune în aplicare şi a impune respectarea prevederilor legale. (2) Reglementările Băncii Naţionale a României pot fi sub forma de regulamente, ordine, norme şi circulare, având caracter obligatoriu pentru persoanele juridice publice şi private, precum şi pentru persoanele fizice.  +  Articolul 51Informaţii statistice (1) Banca Naţionala a României va contribui la armonizarea regulilor şi practicilor privind colectarea, prelucrarea şi distribuirea informaţiilor statistice în domeniile sale de competenţa. (2) Banca Naţionala a României colectează informaţii statistice primare, care sunt necesare pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor sale legale, de la autorităţile publice, bănci, instituţii financiare şi alte persoane juridice şi fizice. (3) Băncile şi celelalte persoane juridice publice sau private, care au fost autorizate sau care au conturi la Banca Naţionala a României, sunt obligate sa furnizeze acesteia orice date sau informaţii solicitate pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor stabilite prin lege. (4) Banca Naţionala a României poate publică astfel de date şi informaţii, în întregime sau în parte, dar numai în forma agregata.  +  Articolul 52Garanţii speciale (1) Convenţiile, contractele sau orice alte aranjamente de creditare încheiate de Banca Naţionala a României constituie titluri executorii, în caz de neplata pentru întregul sold al creanţei de plătit, inclusiv dobânzile sau alte costuri aferente. (2) Organele de stat financiare sau judecătoreşti executa creanta Băncii Naţionale a României pe baza simplei notificări din partea acesteia. (3) În cazul în care debitorul nu îşi îndeplineşte angajamentele asumate, Banca Naţionala a României este în drept sa procedeze la recuperarea creanţelor prin executarea garanţiilor, astfel: a) vânzarea totală sau parţială, pe contul debitorului, a titlurilor şi efectelor care i-au fost date în garanţie, în termen de maximum 3 zile, după o simpla somaţie printr-un act extrajudiciar; b) din venitul rezultat din vânzare se recuperează creanţele, avansurile, dobânzile şi orice alte cheltuieli efectuate de Banca Naţionala a României, iar eventualul surplus rămas se remite debitorului.  +  Articolul 53Operaţiuni în favoarea terţilor (1) Banca Naţionala a României poate efectua unele operaţiuni în favoarea terţilor, numai în condiţiile prezentării documentelor pe care le considera necesare. Banca Naţionala a României poate, ori de câte ori considera necesar, sa ceara constituirea de garanţii reale sau personale. (2) Cu excepţia cazurilor în care prezenta lege autorizeaza în mod expres aceasta, Banca Naţionala a României nu va acorda asistenţa financiară sub forma de credite, angajamente de resurse, preluare integrală sau parţială a obligaţiilor aferente unui împrumut ori altui instrument de îndatorare, asumare a unei datorii sau a unui pasiv adiacent ori în vreo alta forma. (3) Cu respectarea prevederilor de la alin. (2), Banca Naţionala a României poate: a) să investească resursele sale financiare în valori mobiliare cu grad mare de lichiditate, emise de debitori cu bonitate; b) sa achizitioneze, în cursul executării creanţelor pe care le are, orice fel de drepturi care pot fi valorificate; c) sa acorde salariaţilor săi câte un credit pentru locuinţe şi credite pentru bunuri de folosinţă îndelungată, cu dobânda la nivelul dobânzii medii lunare de la băncile comerciale.  +  Articolul 54Facilităţi fiscaleCapitalul Băncii Naţionale a României, fondul de rezerva şi provizioanele de risc, lingourile, monedele şi alte obiecte din aur, argint şi din alte metale şi pietre preţioase sunt scutite de taxe şi impozite.  +  Articolul 55Secretul profesional bancar (1) Membrii Consiliului de administraţie şi salariaţii Băncii Naţionale a României sunt obligaţi sa păstreze secretul asupra oricărei informaţii nedestinate publicării, de care au luat cunoştinţa în cursul exercitării funcţiilor lor, şi nu vor folosi aceste informaţii pentru obţinerea de avantaje personale, orice abatere fiind pedepsita conform legii. (2) Dezvaluirea secretului profesional bancar se poate face în cadrul unei proceduri judiciare, numai în condiţiile aprobate de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 56IndemnizaţiiMembrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi cenzorii primesc indemnizaţii.  +  Articolul 57Participatii de capitalBanca Naţionala a României nu poate participa cu capital, direct sau indirect, la nici o societate comercială sau regie autonomă, cu excepţia propriilor sale întreprinderi de imprimare a biletelor de banca şi de batere a monedei metalice şi a altor societăţi care pot contribui la realizarea atribuţiilor sale.  +  Articolul 58Proprietăţi imobiliareBanca Naţionala a României poate face investiţii imobiliare numai pentru necesităţile sale de funcţionare şi pentru nevoile colective ale personalului, stabilite de consiliul sau de administraţie.  +  Articolul 59Comunicarea cu publicul (1) Toate reglementările emise de Banca Naţionala a României se publică în Monitorul Oficial al României. (2) Banca Naţionala a României va deschide şi va menţine un registru public al reglementărilor sale publicate în Monitorul Oficial al României. (3) Banca Naţionala a României publică periodic raportul anual, rapoarte privind balanţa de plati şi poziţia investitionala internationala a tarii, buletine privind evoluţia monedei şi a creditului, studii şi alte materiale cuprinzând informaţii destinate publicităţii.  +  Articolul 60Sancţiuni (1) Pentru nerespectarea reglementărilor emise de către Banca Naţionala a României, în cazurile care nu cad sub incidenţa Legii bancare, conducerea executivă a Băncii Naţionale a României poate aplica următoarele sancţiuni: a) avertisment scris; b) amenda de la 1 milion lei la 10 milioane lei; amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat; c) suspendarea, pe un termen de până la 90 de zile, parţială sau totală, a autorizaţiei acordate de Banca Naţionala a României; d) retragerea autorizaţiei acordate de Banca Naţionala a României. (2) Contestaţiile pot fi formulate în termen de 15 zile de la data comunicării sancţiunii şi se soluţionează de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în maximum 30 de zile de la primirea acestora. (3) În termen de 15 zile de la comunicare, deciziile Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României pot fi contestate la Curtea Suprema de Justiţie.  +  Articolul 61Intrarea în vigoarePrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 62AbrogăriPe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 aprilie 1991, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa din 5 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORPAULA MARIA IVANESCU p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUS-------------