CIRCULARA nr. 7 din 25 mai 1998pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare
EMITENT
  • Banca Naţionala a României
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 29 mai 1998    În temeiul art. 32 şi 39 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Regulamentul nr. 3 din 23 decembrie 1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare şi normele N.R.V.1 - N.R.V.9, parte integrantă din acesta, emise de Banca Naţionala a României şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, se modifica şi se completează după cum urmează:I. REGULAMENTUL Nr. 3/1997-----------------------1. Articolul 1 punctul 1.1 litera a 3) va avea următorul cuprins:"a 3) - sucursalele, filialele, reprezentantele, agenţiile şi birourile, înregistrate şi/sau autorizate sa desfăşoare activităţi în România, ale persoanelor juridice străine;"2. Articolul 1 punctul 1.1 litera b 2) va avea următorul cuprins:"b 2) - persoanele fizice de alta cetăţenie şi persoanele fizice fără cetăţenie (apatrizi), cu domiciliul în România, atestat cu act de identitate emis de organele abilitate prin lege;"3. Articolul 1 punctul 1.1 litera b 3) se abroga.4. Articolul 1 punctul 1.2 litera b 2) va avea următorul cuprins:"b 2) - persoanele fizice, cetăţeni străini, precum şi persoanele fără cetăţenie (apatrizi), cu domiciliul în străinătate;"5. Articolul 1 punctul 1.2 litera b 3) va avea următorul cuprins:"b 3) - persoanele fizice, cetăţeni români cu domiciliul în străinătate."6. Articolul 1 punctul 1.17.1.4 se abroga.7. Articolul 1 punctul 1.17.2.4 partea introductivă va avea următorul cuprins:"1.17.2.4. - Operaţiuni cu valori mobiliare specifice pieţei de capital (acţiuni sau alte valori mobiliare de natura participativa, precum şi obligaţiuni sau alte titluri de credit, cu scadenţa iniţială, de regula, mai mare de un an):"8. Articolul 1 punctul 1.17.2.5 partea introductivă va avea următorul cuprins:"1.17.2.5. - Operaţiuni cu instrumente specifice pieţei monetare (efecte de comerţ, titluri de stat emise de administraţia publică centrala sau locală, alte titluri emise de agenţii guvernamentale şi instrumente derivate, precum şi orice alte valori mobiliare, cu scadente iniţiale, de regula, mai mici de un an):"9. Articolul 1 punctul 1.17.2.8 partea introductivă va avea următorul cuprins:"1.17.2.8. - Credite şi împrumuturi financiare, inclusiv leasing financiar:"10. Articolul 1 punctul 1.17.2.13 partea introductivă va avea următorul cuprins:"1.17.2.13. - Asigurări de viaţa (transfer de capital reprezentând prime, anuitati, despăgubiri, alte transferuri) decurgând din contracte de asigurare de viaţa:"11. Articolul 1 punctul 1.17.2.14 litera f) va avea următorul cuprins:"f) economii ale lucrătorilor nerezidenti."12. Articolul 2 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"În România, rezidentii şi nerezidentii au dreptul sa dobândească, să deţină şi sa utilizeze instrumente de plată, valori mobiliare, precum şi orice alte active exprimate în valută, în condiţiile legii, ale regulamentului şi ale normelor de aplicare a acestora."13. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Rezidentii pot efectua în mod liber şi fără restrictii operaţiuni valutare curente, asa cum sunt ele definite la pct. 1.17.1, în condiţiile legii, ale regulamentului şi ale normelor de aplicare a acestora."14. Articolul 5 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Operaţiunile valutare de capital, cu excepţia celor prevăzute de lege, a celor care nu sunt prevăzute în Normele privind modul de autorizare şi de raportare a operaţiunilor valutare de capital - N.R.V.3., precum şi a celor de natura datoriei publice externe pot fi efectuate numai cu autorizarea prealabilă a Băncii Naţionale a României şi/sau pe baza numărului alocat din Registrul datoriei private externe, respectiv din Registrul datoriei publice externe, conform acestor norme."15. Articolul 5 alineatul 2 litera b) va avea următorul cuprins:"b) garanţiile, avalurile şi alte facilităţi financiare auxiliare prevăzute la pct. 1.17.2.9 lit. a) şi b);"16. Articolul 5 alineatul 2 se completează cu litera e) cu următorul cuprins:"e) credite şi împrumuturi financiare, prevăzute la pct. 1.17.2.8, cu termen de rambursare mai mic de un an."17. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Nerezidentii pot transfera în străinătate fără restrictii disponibilităţile valutare deţinute în conturi deschise la bănci în condiţiile legii, ale regulamentului şi ale normelor de aplicare a acestora."18. Articolul 9 alineatul 2 partea introductivă va avea următorul cuprins:"Nerezidentii pot deschide la bănci conturi curente în moneda naţionala (leu), (conturi tip A şi conturi tip B - purtătoare de dobânda la vedere):"19. La articolul 9 alineatul 2 Conturi tip A - litera b) de la rubrica încasări din: şi litera a) de la rubrica plati pentru: vor avea următorul cuprins:"b) operaţiuni valutare curente cu rezidenţi, prevăzute de lege şi de art. 10;"................................................................."a) operaţiuni valutare curente cu rezidenţi, prevăzute de lege şi de art. 10;"20. Articolul 10 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Operaţiunile valutare curente în lei între rezidenţi şi nerezidenti, precum şi între nerezidenti sunt interzise."21. Articolul 10 alineatul 2 prima liniuţa va avea următorul cuprins:"- plăţile efectuate de rezidenţi, în favoarea nerezidentilor, sub forma de profit, dividende, dobânzi şi alte venituri realizate în condiţiile prevederilor legale în vigoare;"22. Articolul 10 alineatul 2 liniuţa a treia va avea următorul cuprins:"- plăţile efectuate de nerezidenti, persoane fizice, în favoarea rezidenţilor, pe durata şederii acestora în România;"23. Articolul 11 alineatul 1 litera a) va avea următorul cuprins:"a) pentru sumele deţinute în conturile tip A şi B, nerezidentii trebuie să prezinte documente justificative prevăzute de lege, autorizaţia Băncii Naţionale a României, după caz, precum şi orice alte documente prevăzute de regulament şi de normele de aplicare a acestora;"24. Articolul 11 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"La data intrării în vigoare a prezentului regulament, sumele din conturile de depozit se transfera în conturi curente. În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, băncile vor proceda la transferarea soldurilor în lei din conturile existente la acea data în conturi tip A şi/sau B deschise pentru nerezidenti - clienţi ai acestora; orice astfel de sume în lei pot fi convertite în valută în termen de 180 de zile, începând cu data de 1 iunie 1998."25. Articolul 11 alineatul 3 se abroga.26. Articolul 18 alineatul 2 litera b) va avea următorul cuprins:"b) persoanele juridice - care efectuează plati în valută decurgând din contracte de comerţ exterior (export, import de bunuri), pe baza contractelor de comision între comisionar şi comitent şi a contractelor de comerţ exterior respective;"27. Articolul 18 alineatul 2 litera c) va avea următorul cuprins:"c) persoanele fizice şi juridice - pentru operaţiuni valutare reprezentând taxe sau care decurg din acte de comerţ derulate în zone libere, porturi, aeroporturi, puncte de control al trecerii frontierei de stat, trenuri internaţionale, la bordul aeronavelor şi navelor, pe parcurs extern;"28. Articolul 18 alineatul 2 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:"f) persoanele juridice - pentru operaţiuni valutare ce decurg din organizarea sau prestarea de lucrări şi/sau servicii externe, cum ar fi transportul internaţional de mărfuri şi de persoane, turismul internaţional."29. Articolul 19 se completează cu un alineat cu următorul cuprins:"Băncile vor credita conturile clienţilor acestora cu sumele în valută încasate de la rezidenţi în condiţiile încadrării corecte în prevederile art. 18 sau în baza copiei de pe autorizaţia Băncii Naţionale a României, după caz."30. După alineatul 2 al articolului 26 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Documentele prezentate Băncii Naţionale a României şi care sunt redactate în limbi străine vor fi însoţite de traduceri autorizate ale acestora."II. N.R.V.1:--------Punctul 3 va avea următorul cuprins:"3. Piaţa valutară interbancara din România funcţionează în fiecare zi lucrătoare între orele 9,00 şi 14,00."III. N.R.V.2:--------1. Anexa nr. 1 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:"g) În situaţii obiective (cadere de tensiune, defectiuni ale computerelor etc.), buletinele de schimb valutar pot fi întocmite şi manual, cu respectarea formei prezentate şi a regimului special al acestora, urmând ca la remedierea defectiunilor, acestea să fie preluate în computer şi păstrate ca documente justificative pe care se face menţiunea lt; lt;preluat în baza de date gt; gt;."2. Nota la anexa nr. 2 se completează cu o liniuţa cu următorul cuprins:"- coloanele situaţiei se marcheaza de la stanga la dreapta cu litere de la a) la j)."IV. N.R.V.3:--------1. Punctul 3 litera d) va avea următorul cuprins:"d) În cazul operaţiunilor cu instrumente specifice pieţei monetare prevăzute la pct. 1.17.2.5 lit. a), b), c) şi d):"2. Punctul 3 litera f) va avea următorul cuprins:"f) În cazul creditelor de comerţ internaţional cu termen de rambursare mai mare de un an, al creditelor şi împrumuturilor financiare, inclusiv leasing financiar, cu sau fără participarea unui rezident în tranzacţia respectiva, prevăzute la pct. 1.17.2.7 şi 1.17.2.8 lit. a) şi b):"3. La punctul 3 literele c 3) şi f 1) se elimina D7.4. Punctul 3 litera g) va avea următorul cuprins:"g) În cazul garanţiilor, avalurilor şi altor facilităţi financiare auxiliare, prevăzute la pct. 1.17.2.9 lit. a) - pentru operaţiuni cu termen de peste un an - şi lit. b) şi c), autorizaţia se emite concomitent cu autorizarea operaţiunii de baza, când este cazul, în temeiul documentaţiei prevăzute pentru operaţiunea de baza, precum şi ale următoarelor documente prezentate de emitentii garanţiilor, avalurilor sau altor facilităţi;"5. Punctul 3 litera i) va avea următorul cuprins:"i) În cazul asigurărilor de viaţa prevăzute la pct. 1.17.2.13 lit. a) şi b), cu excepţia rezidenţilor - persoane fizice, pentru asigurările de viaţa derulate pe perioada şederii în străinătate - D5, D6 şi D11."6. Punctul 5 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Pentru angajamentele de natura datoriei private externe, contractate înainte de data intrării în vigoare a regulamentului, rezidentii vor solicita, în baza documentaţiei prevăzute de norme, Băncii Naţionale a României - Direcţia generală politica monetara şi valutară luarea în evidenta a operaţiunii şi comunicarea numărului alocat din Registrul datoriei private externe pentru fiecare tranzacţie."7. Punctul 9 partea introductivă va avea următorul cuprins:"9. Banca Naţionala a României înregistrează şi urmăreşte datoria privată externa a României, care reprezintă obligaţiile pecuniare derivând din credite şi împrumuturi financiare, inclusiv leasing financiar, precum şi din alte angajamente externe, cu termene de rambursare mai mari de un an, altele decât cele de natura datoriei publice externe."8. Punctul 9 litera a) va avea următorul cuprins:"a) În acest scop, după obţinerea autorizaţiei, băncile şi rezidentii care contractează angajamente de natura datoriei private externe - operaţiunile prevăzute la pct. 1.17.2.4 lit. a) şi d 2) pentru obligaţiuni şi titluri de credit româneşti, la pct. 1.17.2.7 lit. a) şi la pct. 1.17.2.8 lit. a) - vor completa formularele 1A, 1B, 2, 2A, după caz, pe care le vor transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia generală politica monetara şi valutară, ca raportări cu periodicitatea menţionată în instrucţiunile de completare a formularelor."9. Punctul 10 va avea următorul cuprins:"10. Băncile vor tine evidenta tuturor operaţiunilor valutare de capital efectuate şi le vor raporta la Direcţia generală operaţiuni monetare, valutare şi de credit până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, conform modelului de raportare - anexa nr. 2 la prezentele norme, separat pentru încasări şi separat pentru plati, cu excepţia operaţiunilor de natura datoriei publice externe."V. N.R.V.4:--------1. Punctul 6.1 se completează cu un alineat cu următorul cuprins:"În cazul efectuării importului prin comisionari, plăţile externe pot fi efectuate atât de comisionari, cat şi de comitenţi, pe baza documentelor prevăzute de norme şi a contractului de comision."2. Punctul 6.3 se completează cu următorul text:"Justificarea se face în aceleaşi condiţii şi în situaţia schimbării specificatiei mărfurilor."3. Punctul 6.4 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Plăţile externe ordonate de clienţi pot fi efectuate de către bănci şi pe baza datelor transmise prin sistem computerizat (Electronic Banking) sau prin alte modalităţi de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), urmând ca în maximum 5 zile lucrătoare băncile să între în posesia documentelor originale respective. În vederea efectuării plăţilor externe prin sistem computerizat sau prin alte modalităţi de teletransmisie, clienţii vor transmite în mod obligatoriu informaţiile necesare efectuării transferului extern, prevăzute de formularele DPVE/CDA, precum şi în documentele de plată."4. Punctul 6.4 se completează cu un alineat cu următorul cuprins:"În situaţia livrării, către un nerezident, de mărfuri care nu tranziteaza frontiera României, plăţile externe şi justificarea acestora se vor efectua astfel:- în cazul plăţilor în avans, plata externa se efectuează pe bază de documente (contract extern sau orice alt document cu astfel de valoare); justificarea plăţilor în avans se face pe baza facturilor externe;- în cazul celorlalte categorii de plati, pe baza facturii externe. În situaţia efectuării de lucrări şi prestaţii de servicii în România, plata externa se va face pe baza documentelor ce atesta efectuarea lucrării ori prestarea serviciului."5. Punctul 6.5 alineatul 2 se completează cu următorul text:"În cazul plăţilor contra documente la incasso se va retine doar copia de pe centralizatorul facturilor."VI. N.R.V.5:--------Punctul 4 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"4. Autorizaţiile se emit pe termen de maximum un an, termen după care vor fi reînnoite pe baza documentaţiei prezentate cu 30 de zile înainte de data expirării."VII. N.R.V.7:--------1. Punctul 1 va avea următorul cuprins:"1. În sensul prezentelor norme, prin valuta efectivă se înţelege numerar sub forma bancnotelor străine şi monedelor străine, în circulaţie."2. Punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. Persoanele fizice pot intră în ţara cu sume în valută efectivă în echivalent de maximum 10.000 dolari S.U.A./persoana/călătorie, fiind obligate sa declare organelor vamale române sumele în valută efectivă aflate asupra lor, care depăşesc echivalentul a 10.000 dolari S.U.A."3. Punctul 5 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"5. La ieşirea din România, persoanele fizice sunt obligate sa declare organelor vamale române sumele în valută efectivă aflate asupra lor, care depăşesc echivalentul a 10.000 dolari S.U.A., şi să le depună la organele vamale care vor întocmi chitanţe de consemnare pe numele titularilor, sumele urmând a fi eliberate la întoarcerea în ţara."4. Punctul 8 se abroga.VIII. N.R.V.8:--------1. Punctul 1 alineatul 3 litera a) va avea următorul cuprins:"a) în cazul persoanelor juridice rezidente, plati externe de orice natura către nerezidenti, efectuate prin transferuri bancare în afară teritoriului României sau prin creditarea unui cont pe care o persoană juridică/fizica nerezidenta îl deţine la o banca din România."2. Punctul 1 alineatul 3 litera b) va avea următorul cuprins:"b) - în cazul persoanelor fizice, reprezentante ale persoanelor juridice, ridicari de valuta sub forma de numerar în vederea efectuării de plati externe, inclusiv cheltuieli pentru deplasări externe;- în cazul altor persoane fizice, plati externe şi ridicari de valuta sub forma de numerar pentru efectuarea de plati externe (plati turism extern, alte operaţiuni valutare curente), care depăşesc echivalentul a 5.000 dolari S.U.A./plata ori ridicare de numerar;"3. Punctul 1 se completează, după alineatul 3, cu un alineat cu următorul cuprins:"Băncile care efectuează plati externe în nume şi în cont propriu nu au obligaţia completării formularului DPVPE/CDA."4. Punctul 1 alineatul 5 va avea următorul cuprins:"Formularele DPVE şi CDA sunt documente cu regim special, având menţionate în antet seria şi numărul format din 7 caractere."5. Anexa nr. 1 litera A punctul 2 alineatul 5 va avea următorul cuprins:"Completarea formularului se poate face cumulativ (pentru mai multe facturi, contracte etc.)."6. Anexa nr. 1 litera A punctul 2 se completează cu alineatul 6 cu următorul cuprins:"Pentru o operaţiune externa a carei plata se face în transe, justificarea trebuie să fie facuta pe baza aceleiaşi facturi sau a aceluiaşi set de facturi pentru fiecare transa. În aceasta situaţie, setul de formulare DPVE corespunzător fiecărei plati parţiale va fi completat la caseta 21 cu aceleaşi documente şi aceeaşi "Suma conform documentelor prezentate" ca şi setul de formulare DPVE prin care s-a făcut prima plata parţială. În caseta 4 se evidenţiază procentul reprezentat de suma transferata (caseta 16) din suma evidenţiată în caseta 21."7. Anexa nr. 1 litera A punctul 2 - Caseta 21 - se completează cu alineatul 8, introdus înainte de "Observaţii", cu următorul cuprins:"Pentru sumele în avans nejustificate ori nerepatriate, aflate în litigiu, se marcheaza cu X casuta lt; lt;Alte documente gt; gt;, se specifică lt; lt;Litigiu gt; gt;, se completează numărul de înregistrare al procedurii judiciare şi data declanşării ei.Pentru cazurile de forta majoră confirmate de organe competente (menţionate la pct. 1.3 din N.R.V.4), se marcheaza cu X casuta lt; lt;Alte documente gt; gt;, se menţionează documentul şi se completează numărul de înregistrare şi data emiterii lui.În cazul returnarii mărfii pentru care s-a efectuat plata în avans (vezi pct. 1.3 din N.R.V.4), se vor menţiona documentele prin care se justifica definitiv avansul, precum şi Declaraţia vamală de export (DVE) prin care s-a returnat marfa. DVE, numărul şi data se menţionează după marcarea cu X a casutei lt; lt;Alte documente gt; gt;."IX. N.R.V.9:--------1. Punctul 13 va avea următorul cuprins:"13. Unitatea bancară va tine evidenta tuturor titularilor de DIV care nu au depus exemplarul nr. 3 al DIV într-un termen de maximum 30 de zile calendaristice, calculate de la datele prevăzute la pct. 12 şi 17. Lista acestora cu elementele de identificare a agenţilor economici (sediu, cod fiscal, serie şi număr DIV) va fi transmisă lunar de centralele băncilor la Banca Naţionala a României - Direcţia generală operaţiuni monetare, valutare şi de credit, care poate să o transmită Ministerului Finanţelor în vederea luării de măsuri pentru respectarea normelor."2. Punctul 19 se completează cu litera c) cu următorul cuprins:"c) în situaţii deosebite, când încasarea sumei în valută din exporturi nu se realizează de titularul DIV, încheierea acesteia se va face în baza confirmării în scris date băncii avizatoare de către banca incasatoare, pe baza comunicării prevăzute la lit. a) şi a avizului Băncii Naţionale a României - Direcţia generală operaţiuni monetare, valutare şi de credit."3. Punctul 31 prima propozitie va avea următorul cuprins:"31. Lunar, până la data de 10 a lunii curente, banca va întocmi "Situaţia executarilor de lucrări şi a prestărilor de servicii în străinătate neîncasate în termenele legale" pe suport hârtie, în doua exemplare, conform anexei nr. 5."4. Anexa nr. 1 punctul 2 Caseta 4 - Fără încasare: - ALT - Altele, alineatul 1 se completează cu literele e) şi f) cu următorul cuprins:"e) exporturi decurgând din operaţiuni valutare de capital şi reexporturi de mărfuri străine, efectuate cu respectarea prevederilor legale; f) diverse comisioane, precum comisionul pentru operaţiuni de factoring, taxa de forfetare, taxa scontului."5. Anexa nr. 1 punctul 2 Caseta 4 - Fără încasare: - ALT - Altele, alineatul 3 va avea următorul cuprins:"Pentru mărfurile prevăzute mai sus, se vor completa în spaţiul rezervat licenţei de export, dacă este cazul, numărul şi data acesteia şi data avizului Ministerului Industriei şi Comerţului (caseta 5)."6. Anexa nr. 1 punctul 2 Caseta 6 alineatul 5 va avea următorul cuprins:"Pentru exporturile cu încasare, suma trebuie să coincida cu valoarea facturii/facturilor externe care va/vor evidenţia suma neta de încasat în valută; diferenţa dintre valoarea facturii (suma bruta) şi valoarea efectivă de încasat (suma neta) reprezintă valoarea importului de completare (diferenţa respectiva reprezentând export fără încasare, bifat la caseta 4 BRT), ori a altor costuri reprezentând comision pentru operaţiuni de factoring, taxa de forfetare, taxa scontului (export fără încasare bifat la caseta 4 ALT)."7. Anexa nr. 2 punctul 5 se completează cu următoarele texte:"- export decurgând din operaţiuni valutare de capital şi reexporturi de mărfuri străine;- comisioane decurgând din operaţiuni de factoring, taxa de forfetare, taxa scontului."X. În N.R.V.3 (anexa nr. 2), N.R.V.8 (anexa nr. 2), N.R.V.9 (anexa nr. 6), la rubrica Cod/ţara/valuta, codul corespunzător DST se modifica din 752 în 960, iar anexa nr. 5 la N.R.V.9 va avea următorul titlu: "Situaţia executarilor de lucrări şi a prestărilor de servicii în străinătate neîncasate în termenele legale."XI. Autorizaţiile emise de Banca Naţionala a României, în baza Regulamentului nr. 3/1997, persoanelor juridice pentru operaţiuni valutare ce decurg din organizarea sau prestarea de lucrări şi/sau servicii externe, cum ar fi transportul internaţional de mărfuri şi de persoane, turismul internaţional, îşi pierd valabilitatea la intrarea în vigoare a prezentei circulare.XII. Prevederile prezentei circulare intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.A. La data intrării în vigoare a prezentei circulare se abroga prevederile următoarelor reglementări emise de Banca Naţionala a României:1. Circulara nr. 3 privind efectuarea de către bănci a operaţiunilor legate de virarea la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri în valută datorate de către agenţii economici, emisă de Banca Naţionala a României la 29 ianuarie 1993 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 30 august 1993;2. Circulara nr. 12 privind încasarea taxelor pentru prelungirea dreptului de şedere temporară în România a cetăţenilor străini, emisă de Banca Naţionala a României la 26 aprilie 1993 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 30 august 1993;3. Circulara nr. 32 pentru modificarea Circularei nr. 3/1993, emisă de Banca Naţionala a României la 22 noiembrie 1993 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 29 noiembrie 1993;4. Circulara nr. 15 privind încasarea taxelor de viza, emisă de Banca Naţionala a României la 10 aprilie 1997 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 18 aprilie 1997;B. Sunt şi rămân abrogate prevederile următoarelor reglementări emise de Banca Naţionala a României:1. Normele nr. V/400/6 privind organizarea şi funcţionarea ghiseelor de schimb valutar în cadrul societăţilor comerciale de turism, emise de Banca Naţionala a României la 10 februarie 1992 şi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 6 octombrie 1992;2. Circulara nr. 23 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare, emisă de Banca Naţionala a României la 8 mai 1995 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 18 mai 1995;3. Normele nr. 11 privind urmărirea operaţiunilor bănci-clienţi în cadrul sistemului informatic al pieţei valutare interbancare, emise de Banca Naţionala a României la 1 august 1995 şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995;4. Circulara nr. 32 pentru modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoanele fizice pe teritoriul României (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare), emisă de Banca Naţionala a României la 3 august 1995 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 19 septembrie 1995;5. Circulara nr. 45 pentru modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare), emisă de Banca Naţionala a României la 24 noiembrie 1995 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995;6. Normele metodologice nr. 17 privind autorizarea şi raportarea împrumuturilor şi creditelor externe, fără garanţia statului, emise de Banca Naţionala a României la 6 decembrie 1995 şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 21 decembrie 1995;7. Circulara nr. 47 pentru modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare), emisă de Banca Naţionala a României la 8 decembrie 1995 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995;8. Circulara nr. 54 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/1994 privind efectuarea operaţiunilor valutare, emisă de Banca Naţionala a României la 21 decembrie 1995 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995;9. Normele privind funcţionarea pieţei valutare interbancare (anexa nr. 3 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare), emise de Banca Naţionala a României la 13 martie 1996 şi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 13 martie 1996;10. Circulara nr. 18 cu privire la modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare), emisă de Banca Naţionala a României la 30 iulie 1996 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 8 august 1996;11. Circulara nr. 11 emisă de Banca Naţionala a României la 7 martie 1997 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997;12. Circulara nr. 12 emisă de Banca Naţionala a României la 7 martie 1997 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997;13. Circulara nr. 16 pentru modificarea Normelor privind sumele în valută şi în lei care pot fi introduse şi scoase din România (anexa nr. 1 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare) şi a Normelor privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României (anexa nr. 4 la regulamentul menţionat), emisă de Banca Naţionala a României la 15 aprilie 1997 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997;14. Circulara nr. 21 privind majorarea disponibilităţilor caselor de schimb valutar, emisă de Banca Naţionala a României la 16 mai 1997 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 26 mai 1997;15. Circulara nr. 29 referitoare la modificarea capitolului III (Principii de desfăşurare a tranzacţiilor pe piaţa valutară interbancara) litera b) (Principii în relaţia intermediar-client) din Normele privind funcţionarea pieţei valutare interbancare - anexa nr. 3 la Regulamentul Băncii Naţionale a României privind efectuarea operaţiunilor valutare, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 13 martie 1996, cu modificările ulterioare, emisă de Banca Naţionala a României la 12 august 1997 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 21 august 1997.GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALEA ROMÂNIEI,MUGUR ISARESCU----------