REGULAMENT din 7 mai 2013de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 21 mai 2013     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Direcţia generală pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului, denumită în continuare direcţia generală, este structura de specialitate a aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare ministerul, fără personalitate juridică, având competenţă în domeniul îndrumării metodologice şi controlului ierarhic de specialitate asupra activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului din cadrul instituţiilor prefectului. (2) Direcţia generală asigură în activitatea sa aplicarea legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi a instrucţiunilor emise de ministrul afacerilor interne, precum şi a dispoziţiilor secretarului de stat care coordonează direcţia generală, în domeniul său de competenţă.  +  Articolul 2Direcţia generală este subordonată ministrului afacerilor interne, denumit în continuare ministru, şi se află în coordonarea secretarului de stat desemnat în acest sens prin ordin al ministrului.  +  Capitolul II Organizarea direcţiei generale  +  Articolul 3 (1) Direcţia generală are următoarea structură organizatorică: a) conducerea; b) Serviciul monitorizarea situaţiilor de urgenţă; c) Serviciul de monitorizare a activităţii instituţiilor prefectului în relaţia cu serviciile publice deconcentrate; d) Compartimentul monitorizarea activităţii de verificare a legalităţii actelor; e) Compartimentul analize, sinteze şi elaborare acte administrative; f) Compartimentul coordonarea activităţii instituţiilor prefectului în domeniul electoral; g) Unitatea de management al Proiectului de diminuare a riscului în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătire pentru situaţii de urgenţă, denumită în continuare Unitatea de management al Proiectului. (2) Organigrama direcţiei generale este prezentată în anexa nr. 1.  +  Articolul 4Între structurile de specialitate ale direcţiei generale, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b)-g), se stabilesc relaţii de cooperare, în vederea îndeplinirii atribuţiilor.  +  Articolul 5Personalul direcţiei generale este format din funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special şi personal contractual, repartizaţi pe domenii de activitate.  +  Articolul 6 (1) Direcţia generală are relaţii de cooperare intraministerială cu alte structuri din cadrul aparatului central al ministerului şi cu structuri aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, desfăşoară relaţii de colaborare cu autorităţi publice, instituţii şi organizaţii pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin şi are relaţii de autoritate funcţională şi de control ierarhic de specialitate cu instituţiile prefectului. (2) Diagrama principalelor relaţii ale direcţiei generale este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 7 (1) Sistemul informaţional-decizional derulat în cadrul direcţiei generale este prevăzut în anexa nr. 3. (2) Legătura dintre componenta decizională şi cea informaţională a sistemului prevăzut la alin. (1) se prezintă astfel: a) la intrare, componenta informaţională furnizează componentei decizionale informaţia pe care aceasta din urmă o transmite spre prelucrare structurilor de specialitate; b) la ieşire, componenta informaţională dirijează deciziile luate în cadrul componentei decizionale pentru a fi executate şi aplicate de către structurile de specialitate ale direcţiei generale, respectiv instituţiile prefectului; c) componenta informaţională necesită un circuit intern de informaţii. (3) Componenta informaţională şi cea decizională sunt cuplate, variabilele de intrare ale uneia fiind variabilele de ieşire ale celeilalte.  +  Capitolul III Atribuţiile direcţiei generale  +  Articolul 8Principalele obiective ale direcţiei generale sunt: a) crearea cadrului de referinţă corespunzător aplicării legislaţiei specifice într-un mod coerent şi unitar la nivelul instituţiilor prefectului; b) perfecţionarea managementului în cadrul instituţiilor prefectului în ceea ce priveşte gestionarea problematicilor din diferite sectoare de activitate; c) creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor publice prestate de instituţiile prefectului.  +  Articolul 9Direcţia generală are următoarele atribuţii principale: a) îndrumarea metodologică a activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului din cadrul instituţiilor prefectului cu privire la exercitarea atribuţiilor stabilite prin acte normative şi realizarea sarcinilor încredinţate de către Guvern ori date de conducerea ministerului; b) realizarea, din însărcinarea conducerii ministerului, a controlul ierarhic de specialitate asupra activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a instituţiilor prefectului, cu privire la exercitarea atribuţiilor prevăzute în acte normative, a sarcinilor încredinţate de către Guvern ori date de conducerea ministerului; c) monitorizarea evoluţiei situaţiilor de urgenţă, a măsurilor întreprinse de către prefecţi şi de către autorităţile administraţiei publice locale, în vederea informării conducerii ministerului; d) monitorizarea îndeplinirii de către prefecţi a atribuţiilor constituţionale privind conducerea serviciilor publice deconcentrate; e) îndrumarea şi controlul îndeplinirii de către prefecţi a atribuţiilor referitoare la verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale; f) întocmirea, din însărcinarea conducerii ministerului, de informări, sinteze, note, analize şi rapoarte, pe diverse teme din domeniul de competenţă, pe baza datelor transmise de către instituţiile prefectului; g) coordonarea şi îndrumarea activităţii instituţiilor prefectului în vederea aplicării într-un mod coerent şi unitar a legislaţiei specifice din domeniul electoral; h) realizarea responsabilităţilor pentru implementarea părţii A din cadrul Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă; i) participarea la întocmirea proiectelor de răspuns la interpelările şi întrebările adresate prim-ministrului României şi ministrului de către membrii Parlamentului României, în domeniul său de competenţă; j) participarea la elaborarea proiectelor de legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, precum şi alte acte normative care privesc activitatea instituţiei prefectului, precum şi a ministerului în relaţia cu acestea; k) participarea la organizarea, în baza dispoziţiilor primite, de întâlniri de lucru între prim-ministru şi alţi reprezentanţi ai Guvernului, conducerea ministerului, pe de o parte, şi prefecţi, subprefecţi, reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate şi ai autorităţilor administraţiei publice locale, pe de altă parte.  +  Capitolul IV Conducerea direcţiei generale  +  Articolul 10 (1) Conducerea direcţiei generale este exercitată de către directorul general, ajutat de 2 directori generali adjuncţi. (2) Întregul personal al direcţiei generale este subordonat nemijlocit directorului general şi răspunde în faţa acestuia pentru executarea sarcinilor de serviciu încredinţate potrivit fişelor posturilor. (3) Unitatea de management al Proiectului de diminuare a riscului în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătire pentru situaţii de urgenţă funcţionează sub directa coordonare a secretarului de stat desemnat să coordoneze activitatea direcţiei generale. (4) Directorul general răspunde în condiţiile legii, potrivit fişei postului, prevăzute în anexa nr. 4, de întreaga activitate pe care o desfăşoară direcţia generală în faţa conducerii ministerului. (5) În condiţiile legii, directorul general poate delega atribuţii din competenţa sa unui director general adjunct sau altor persoane din subordine, după caz.  +  Articolul 11În baza şi executarea actelor normative, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului, precum şi a dispoziţiilor secretarului de stat desemnat să coordoneze activitatea direcţiei generale, directorul general poate emite dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine şi pentru instituţiile prefectului.  +  Articolul 12Directorul general reprezintă direcţia generală în relaţiile cu celelalte structuri din cadrul aparatului central al ministerului şi cu structuri aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, cu autorităţi publice din administraţia publică centrală şi locală, cu instituţii publice, precum şi cu organizaţii ale societăţii civile.  +  Articolul 13 (1) Directorii generali adjuncţi se află în subordinea nemijlocită a directorului general. (2) Raporturile de coordonare şi îndrumare a activităţilor structurilor direcţiei generale de către directorii generali adjuncţi se stabilesc prin dispoziţie a directorului general. (3) Directorii generali adjuncţi răspund în condiţiile legii, potrivit fişelor posturilor prevăzute în anexele nr. 5 şi 6, în faţa directorului general de activitatea serviciilor şi compartimentelor care le sunt încredinţate spre coordonare, de către acesta, precum şi de îndeplinirea altor atribuţii sau competenţe, care le sunt dispuse, respectiv delegate de către directorul general.  +  Capitolul V Atribuţiile structurilor din cadrul direcţiei generale  +  Secţiunea 1 Atribuţiile Serviciului monitorizarea situaţiilor de urgenţă  +  Articolul 14Principalul obiectiv al Serviciului monitorizarea situaţiilor de urgenţă este asigurarea managementului informaţiei între toate structurile implicate în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, prin intermediul instituţiilor prefectului.  +  Articolul 15Serviciul monitorizarea situaţiilor de urgenţă are următoarele atribuţii principale: a) întocmirea de informări, note, rapoarte şi sinteze privind evoluţia situaţiilor de urgenţă, măsurile întreprinse de către prefecţi şi de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu privire la pagubele produse ca urmare a manifestării fenomenelor naturale periculoase, în vederea informării conducerii direcţiei generale; b) asigurarea funcţionării circuitelor şi fluxurilor informaţionale necesare informării prefecţilor cu privire la iminenţa producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în baza atenţionărilor/avertizărilor emise de către instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu, precum şi la măsurile ce trebuie luate de către aceştia; c) elaborarea de materiale pentru videoconferinţe sau comunicate de presă ale ministerului cu privire la producerea fenomenelor naturale periculoase; d) elaborarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind alocarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, în baza propunerilor prefecţilor şi ale consiliilor judeţene/Consiliului General al Municipiului Bucureşti; e) elaborarea, împreună cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, a proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind acordarea unor ajutoare umanitare de urgenţă, cu titlu gratuit, populaţiei afectate de dezastre, în baza propunerilor prefecţilor şi ale consiliilor judeţene/Consiliului General al Municipiului Bucureşti; f) centralizarea, pe judeţe, atât a sumelor alocate din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, cât şi a ajutoarelor umanitare de urgenţă acordate, cu titlu gratuit, populaţiei afectate de dezastre; g) organizarea, în cadrul direcţiei generale, a serviciului permanent de monitorizare a eventualelor situaţii de urgenţă ce ar putea apărea la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile Serviciului de monitorizare a activităţii instituţiilor prefectului în relaţia cu serviciile publice deconcentrate  +  Articolul 16Principalul obiectiv al Serviciului de monitorizare a activităţii instituţiilor prefectului în relaţia cu serviciile publice deconcentrate este perfecţionarea managementului în cadrul instituţiilor prefectului în ceea ce priveşte gestionarea problematicilor în domeniul serviciilor publice deconcentrate.  +  Articolul 17Serviciul de monitorizare a activităţii instituţiilor prefectului în relaţia cu serviciile publice deconcentrate are următoarele atribuţii principale: a) monitorizarea şi îndrumarea metodologică a activităţii structurilor de specialitate în domeniul serviciilor publice deconcentrate, din cadrul instituţiilor prefectului; b) monitorizarea activităţii colegiilor prefecturale şi întocmirea, la solicitarea conducerii direcţiei generale, de informări, sinteze, rapoarte, situaţii şi note privind activitatea serviciilor publice deconcentrate, pe domenii de activitate, precum şi cu privire la problemele esenţiale ce se desprind din şedinţele colegiilor prefecturale, în baza datelor transmise de către instituţiile prefectului; c) întocmirea corespondenţei referitoare la problemele esenţiale ce se desprind din şedinţele colegiilor prefecturale a căror soluţionare este în competenţa ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale; d) monitorizarea activităţii principalelor structuri funcţionale de specialitate constituite în cadrul instituţiilor prefectului, precum şi a acţiunilor de verificare desfăşurate în cadrul comisiilor mixte înfiinţate prin ordin al prefectului.  +  Secţiunea a 3-a Atribuţiile Compartimentului monitorizarea activităţii de verificare a legalităţii actelor  +  Articolul 18Principalul obiectiv al Compartimentului monitorizarea activităţii de verificare a legalităţii actelor este asigurarea unui cadru unitar şi coerent cu privire la aplicarea de către instituţiile prefectului a legislaţiei privind verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 19Compartimentul monitorizarea activităţii de verificare a legalităţii actelor are următoarele atribuţii principale: a) monitorizarea, îndrumarea şi controlul de specialitate al modului de organizare şi desfăşurare în cadrul instituţiilor prefectului a activităţii de verificare a legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale; b) monitorizarea, îndrumarea şi controlul de specialitate al modului de respectare a prevederilor legale referitoare la eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrative; c) verificarea ordinelor cu caracter normativ emise de către prefecţi, precum şi a proiectelor de acte normative iniţiate de către prefecţi şi consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu formularea de propuneri conform prevederilor legale; d) verificarea documentaţiei transmise de către prefecţi şi elaborarea proiectului de aviz al ministerului pentru înfiinţarea/desfiinţarea de oficii prefecturale; e) verificarea modului de implementare a standardelor de control intern/managerial la nivelul tuturor compartimentelor instituţiilor prefectului, prin analizarea rapoartelor prevăzute de lege; f) realizarea, din însărcinarea conducerii direcţiei generale, a controlului de specialitate asupra activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a instituţiilor prefectului, cu privire la exercitarea atribuţiilor prevăzute de acte normative, a sarcinilor încredinţate de către Guvern ori date de conducerea ministerului; g) redactarea de propuneri de proiecte în scopul obţinerii de finanţare în vederea creşterii performanţei activităţilor desfăşurate în direcţia generală şi în instituţiile prefectului, precum şi participarea la implementarea acestora; h) asigurarea datelor necesare publicării, pe paginile de internet şi intranet ale ministerului, a informaţiilor de interes public referitoare la unele activităţi ale direcţiei generale, respectiv ale instituţiilor prefectului.  +  Articolul 20În situaţia în care, în urma controalelor efectuate, se constată aspecte care necesită verificări suplimentare, Compartimentul monitorizarea activităţii de verificare a legalităţii actelor înaintează conducerii direcţiei generale propuneri în acest sens.  +  Secţiunea a 4-a Atribuţiile Compartimentului analize, sinteze şi elaborare acte administrative  +  Articolul 21Principalul obiectiv al Compartimentului analize, sinteze şi elaborare acte administrative este asigurarea managementului informaţiei în ceea ce priveşte gestionarea problematicilor din diferite sectoare de activitate.  +  Articolul 22Compartimentul analize, sinteze şi elaborare acte administrative are următoarele atribuţii principale: a) întocmirea, la solicitarea conducerii direcţiei generale, de informări, sinteze, note, analize şi rapoarte, în baza datelor transmise de către instituţiile prefectului, pe diverse teme din domeniul de competenţă al direcţiei generale; b) participarea la organizarea de întâlniri de lucru între prim-ministru şi alţi reprezentanţi ai Guvernului, conducerea ministerului, pe de o parte, şi prefecţi, subprefecţi, reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate şi ai autorităţilor administraţiei publice locale, pe de altă parte; c) participarea la elaborarea de materiale pentru videoconferinţele cu prefecţii şi urmărirea modului de aplicare a dispoziţiilor date în cursul acestora; d) pregătirea şi elaborarea proiectelor de hotărâre a Guvernului pentru numirea, respectiv eliberarea din funcţie a prefecţilor şi a subprefecţilor, precum şi a actelor administrative de modificare a raporturilor de serviciu ale acestora; e) asigurarea funcţionării circuitelor şi fluxurilor informaţionale necesare realizării activităţilor direcţiei generale.  +  Secţiunea a 5-a Atribuţiile Compartimentului coordonarea activităţii instituţiilor prefectului în domeniul electoral  +  Articolul 23Principalul obiectiv al Compartimentului coordonarea activităţii instituţiilor prefectului în domeniul electoral este crearea cadrului de referinţă corespunzător aplicării legislaţiei specifice într-un mod coerent şi unitar la nivelul instituţiilor prefectului, în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale şi pentru Parlamentul European, precum şi a referendumului naţional.  +  Articolul 24Compartimentul coordonarea activităţii instituţiilor prefectului în domeniul electoral are următoarele atribuţii principale: a) coordonarea activităţii instituţiilor prefectului în ceea ce priveşte gestionarea problematicilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale şi pentru Parlamentul European, precum şi a referendumului naţional; b) îndrumarea instituţiilor prefectului în aplicarea într-un mod coerent şi unitar a legislaţiei specifice din domeniul electoral; c) participarea la elaborarea proiectelor de acte normative necesare asigurării unui cadru unitar în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale şi pentru Parlamentul European, precum şi a referendumului naţional; d) asigurarea evidenţei unităţilor administrativ-teritoriale unde este necesară organizarea de alegeri parţiale şi elaborarea proiectelor de hotărâre a Guvernului privind stabilirea datei alegerilor parţiale, pe baza propunerilor prefecţilor; e) elaborarea, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, a proiectelor de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale locale şi parlamentare.  +  Secţiunea a 6-a Atribuţiile Unităţii de management al Proiectului  +  Articolul 25Principalul obiectiv al Unităţii de management al Proiectului este consolidarea capacităţii de finanţare şi management în situaţii de urgenţă a populaţiei şi elaborarea unui program de asigurare la catastrofe, prin realizarea unui sistem de management informaţional pentru situaţii de urgenţă, elaborarea unui scenariu seismic pentru Vrancea şi elaborarea unui program de conştientizare.  +  Articolul 26Unitatea de management al Proiectului are următoarele atribuţii principale: a) realizarea implementării activităţilor stabilite pentru partea A a Proiectului, conform planului de implementare şi documentului de evaluare a Proiectului; b) realizarea managementului financiar-contabil al Proiectului; c) realizarea şi îndeplinirea atribuţiilor ce revin ministerului pe linia raportării, monitorizării şi evaluării progresului Proiectului şi a celor referitoare la monitorizarea financiară, în termenii agreaţi cu instituţia finanţatoare; d) realizarea obligaţiilor asumate de minister prin acordul de împrumut subsidiar încheiat cu Ministerul Finanţelor Publice pentru realizarea părţii A a Proiectului; e) asigurarea derulării procedurilor de achiziţie de bunuri, servicii şi servicii de consultanţă, în conformitate cu prevederile reglementărilor şi ghidurilor pentru serviciile de consultanţă ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi în conformitate cu Planul de achiziţii al Proiectului; f) înfiinţarea şi organizarea, din dispoziţia şefului Unităţii de management al Proiectului, a comisiilor de evaluare a ofertelor primite în cadrul procedurilor de achiziţii derulate; g) elaborarea proiectelor contractelor, încheierea acestora cu ofertanţii declaraţi câştigători, asigurarea derulării şi implementării contractelor încheiate, prin coordonarea în mod direct a activităţii consultanţilor sau furnizorilor; h) asigurarea coordonării grupurilor de lucru formate din specialiştii desemnaţi de instituţiile implicate în Proiect; i) asigurarea secretariatelor grupurilor de lucru formate din specialiştii desemnaţi de instituţiile implicate în Proiect, precum şi a secretariatului Comitetului Naţional de Asigurare la Dezastre şi Comitetului de coordonare a implementării Sistemului de management informaţional pentru situaţii de urgenţă, denumit în continuare SMISU; j) îndrumarea şi asigurarea de asistenţă pe perioada derulării proiectelor finanţate din fonduri externe implementate de către instituţiile prefectului, în domeniul de specialitate al ministerului; k) predarea soluţiei şi a echipamentelor aferente sistemului integrat către beneficiari, după finalizarea Proiectului; l) asigurarea derulării contractelor pentru perioada de garanţie şi mentenanţă a sistemului; m) identificarea modalităţii de predare a rezultatelor serviciilor de consultanţă derulate în subcomponenta de asigurări către PAID; n) arhivarea şi predarea documentelor reprezentând corespondenţa cu instituţiile implicate în proiectele derulate.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 27Activităţile, metodele, mijloacele, procedeele utilizate şi sarcinile concrete ce revin personalului direcţiei generale se stabilesc prin dispoziţii, proceduri şi fişele posturilor.  +  Articolul 28Personalul direcţiei generale este obligat să cunoască, în părţile ce îl privesc, şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, potrivit atribuţiilor specifice.  +  Articolul 29Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 la regulamentORGANIGRAMADirecţiei generale pentru îndrumarea şi controlulinstituţiei prefectului                           ┌────────────────────┐                           │ DIRECTOR GENERAL │░                           └────────────────────┘░                            ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░       ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐       │ DIRECTOR GENERAL ADJUNCT │ │ DIRECTOR GENERAL ADJUNCT │       └──────────────────────────┘ └──────────────────────────┘ ┌────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ SERVICIUL │ │ SERVICIUL DE │ │ MONITORIZAREA │ │ MONITORIZARE A │ │ SITUAŢIILOR │ │ INSTITUŢIILOR │ ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐ │ DE URGENŢĂ │ │ PREFECTULUI │ │ MONITORIZAREA │ │ ANALIZA, SINTEZE │ │ │ │ ÎN RELAŢIA CU │ │ ACTIVITĂŢII │ │ ŞI ELABORARE │ │ │ │ SERVICIILE │ │ DE VERIFICARE │ │ ACTE │ │ │ │ PUBLICE │ │ A LEGALITĂŢII │ │ ADMINISTRATIVE │ │ │ │ DECONCENTRATE │ │ ACTELOR │ │ │ └────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘ └──────────────────┘         ┌────────────────┐ ┌--------------------------┐         │ COORDONAREA │ | U.M.P. |         │ ACTIVITĂŢII │ | de "Diminuare a riscului |         │ INSTITUŢIILOR │ | în cazul producerii |         │ PREFECTULUI │ | calamităţilor naturale |         │ ÎN DOMENIUL │ | şi pregătirea pentru |         │ ELECTORAL │ | situaţii de urgenţă" |         └────────────────┘ | (la nivel de serviciu) |                                                 └--------------------------┘NOTĂ:Unitatea de management al Proiectului de diminuare a riscului în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă funcţionează sub directa coordonare a secretarului de stat desemnat să coordoneze activitatea direcţiei generale.  +  Anexa 2 la regulamentDIAGRAMAprincipalelor relaţii ale Direcţiei generalepentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului                         ┌──────────────────┐                         │ MINISTRU │                         └─────────┬────────┘                                   ║                                   ║                        ┌──────────┴─────────┐                        │ SECRETAR DE STAT │                        │ │                        └────────┬───┬───────┘                                 ║ ●                                 ║ ●                                 ║ ●                                 ▼ ▼  ┌───────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌───────────────────┐  │ │ │ │ │ ALTE STRUCTURI │  │ │ │ DIRECTIA GENERALĂ │ │ DIN CADRUL │  │ AUTORITĂŢI │ │ PENTRU ÎNDRUMAREA │ │APARATULUI CENTRAL │  │ PUBLICE │ │ ŞI CONTROLUL │ │AL MAI ŞI STRUCTURI│  │ INSTITUŢII, │◄-.-.-►│ INSTITUŢIEI │◄-..-..-►│ AFLATE ÎN │  │ ORGANIZAŢII │ │ PREFECTULUI │ │ SUBORDINEA/ │  │ │ │ │ │ COORDONAREA MAI │  │ │ │ │ │ │  └───────────────┘ └─────┬────┬─────────┘ └───────────────────┘                                │ |                                │ |                                │ |                                │ |                                │ |                                │ |                                │ |                                ▼ ▼                           ┌─────────────────┐                           │ INSTITUŢIILE │                           │ PREFECTULUI │                           └─────────────────┘                                                   LEGENDĂ                                   ======= Relaţii de autoritate ierarhică                                   ●●●●●●● Relaţii de coordonare                                   _______ Relaţii de autoritate funcţională                                   ------- Relaţii de control de specialitate                                   -..-..- Relaţii de cooperare                                   -.-.-.- Relaţii de colaborare  +  Anexa 3 la regulamentSISTEMUL INFORMAŢIONAL-DECIZIONALîn cadrul Direcţiei generale pentruîndrumarea şi controlul instituţiei prefectului                       ┌─────────────────────────┐                       │ ALTE AUTORITĂŢI PUBLICE,│                       │ INSTITUŢII, ORGANIZAŢII │                       └─────────────────────────┘                              │                              │                      ┌───────│──────────────────────────────┐                      │ │ ┌─────────┐ │                      │ │ │COMPARTI-│ │                      │ ▼ │MENTE DE │ │┌───────────────┐ │ ┌──────────┐ │SPECIALI-│ ││ALTE STRUCTURI │ │ │CONDUCEREA│--------► │ TATE │ ││ DIN CADRUL │ │ │DIRECŢIEI │ ├─┬─┬─┬─┬─┤ ││ APARATULUI │ │ │ GENERALE │◄-------- │ │ │ │ │ │ ││CENTRAL AL MAI │─────────►│ │ │ │ │ │ │ │ ││ ŞI STRUCTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ AFLATE ÎN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SUBORDINEA/ │ │ │ │=========►│ │ │ │ │ │ ││COORDONAREA MAI│ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┘ │ ┌────────────┐└───────────────┘ │ │ │ │ │INSTITUŢIILE│                      │ │ │=========================►│PREFECTULUI │                      │ └──────────┘ │ └────────────┘                      │ ▲ │                      └────────│─────────────────────────────┘                               │                               │ ┌────────────────────────────┐                               │ │ LEGENDĂ │                               │ │ _______ INFORMAŢII PRIMARE │                     ┌─────────────────┐ │ │                     │ PERSOANE FIZICE │ │ ------- INFORMAŢII ÎN CURS │                     └─────────────────┘ │ DE PRELUCRARE │                                                  │ │                                                  │ ======= DECIZII │                                                  └────────────────────────────┘  +  Anexa 4 la regulamentMINISTERUL AFACERILOR INTERNEAprob.Ministrul afacerilor interne,............................Direcţia generală pentru îndrumareaşi controlul instituţiei prefectuluiFIŞA POSTULUINr. ..........Informaţii generale privind postul1. Denumirea postului: director general2. Nivelul postului: de conducere3. Scopul principal al postului: organizarea şi conducerea activităţii direcţiei generale pentru îndeplinirea atribuţiilor de monitorizare, coordonare, îndrumare metodologică şi control ierarhic de specialitate asupra activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului din cadrul instituţiilor prefectului cu privire la exercitarea atribuţiilor prevăzute de acte normative şi realizarea sarcinilor încredinţateCondiţii specifice pentru ocuparea postului1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna2. Perfecţionări (specializări): studii de masterat sau postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare pe calculator, nivel mediu4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit şi vorbit, nivel mediu5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de lucru sub presiunea timpului, aptitudini de analiză şi diagnoză, oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor, abilităţi de comunicare, disponibilitate la schimbare şi spirit de iniţiativă6. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit, disponibilitate pentru călătorii frecvente şi delegări, capacitate de a îndeplini atribuţii şi sarcini ce implică accesul la informaţii clasificate ca secret de serviciu7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): calităţi organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control, abilităţi în gestionarea resurselor umane, obiectivitateAtribuţiile postului1. Organizarea şi conducerea activităţii Direcţiei generale pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului2. Organizarea şi conducerea activităţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a prefecţilor, subprefecţilor şi personalului din cadrul instituţiilor prefectului cu privire la realizarea atribuţiilor prevăzute de acte normative, precum şi a sarcinilor încredinţate3. Organizarea activităţii privind realizarea, din însărcinarea conducerii ministerului, a controlului ierarhic de specialitate asupra activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului instituţiilor prefectului, cu privire la realizarea atribuţiilor prevăzute de acte normative, precum şi a sarcinilor încredinţate4. Coordonarea activităţii de monitorizare a îndeplinirii de către prefecţi a atribuţiilor referitoare la controlul legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale5. Asigurarea întocmirii, la solicitarea conducerii ministerului, de informări, sinteze, note, analize şi rapoarte, pe diverse teme din domeniul de competenţă a direcţiei generale, pe baza datelor transmise de către instituţiile prefectului6. Conducerea activităţii de monitorizare a evoluţiei situaţiilor de urgenţă, de întocmire de informări, sinteze, rapoarte şi note privind evoluţia situaţiilor de urgenţă, măsurile întreprinse de către prefecţi şi de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu privire la pagubele produse ca urmare a manifestării fenomenelor naturale periculoase, în vederea informării conducerii ministerului7. Conducerea activităţii de elaborare a proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind alocarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, respectiv de acordare a unor ajutoare umanitare de urgenţă, cu titlu gratuit, populaţiei afectate de dezastre, în baza propunerilor prefecţilor şi ale consiliilor judeţene/Consiliului General al Municipiului Bucureşti8. Conducerea activităţii de monitorizare şi îndrumare metodologică a activităţii structurilor de specialitate din cadrul instituţiilor prefectului, în domeniul serviciilor publice deconcentrate9. Asigurarea caracterului coerent şi unitar al activităţilor desfăşurate de instituţiile prefectului în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale şi pentru Parlamentul European, precum şi a referendumului naţional10. Organizarea activităţii de verificare a ordinelor cu caracter normativ emise şi transmise de către prefecţi, în vederea formulării de propuneri privind anularea acestora, dacă este cazul, şi informarea conducerii ministerului11. Organizarea activităţii de verificare a proiectelor de acte normative iniţiate de către prefecţi, de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în vederea formulării de propuneri conform prevederilor legale12. Conducerea activităţii de pregătire şi elaborare a proiectelor de hotărâre a Guvernului pentru numirea, respectiv eliberarea din funcţie a prefecţilor şi a subprefecţilor, precum şi a actelor administrative de modificare a raporturilor de serviciu ale acestora13. Conducerea activităţii de elaborare a unor proiecte de materiale în vederea informării Parlamentului, precum şi de răspuns la întrebările şi interpelările formulate de către deputaţi sau senatori, în temeiul art. 111 alin. (1) şi ale art. 112 alin. (1) din Constituţia României, republicată14. Asigurarea participării direcţiei generale la organizarea, în baza dispoziţiilor primite, de întâlniri de lucru între prim-ministru, alţi reprezentanţi ai Guvernului, conducerea ministerului, pe de o parte, şi prefecţi, subprefecţi, reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate şi ai autorităţilor administraţiei publice locale, pe de altă parte15. Asigurarea participării direcţiei generale la elaborarea proiectelor de legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, precum şi alte acte normative care privesc activitatea instituţiei prefectului, precum şi a ministerului în relaţia cu aceste instituţiiIdentificarea funcţiei publice corespunzătoare postului1. Denumire: director general2. Clasa: I3. Gradul profesional:4. Vechimea (în specialitate necesară): minimum 3 aniSfera relaţională a titularului postului1. Sfera relaţională internă: a) Relaţii ierarhice:- subordonat faţă de: ministru, prin secretarul de stat care coordonează direcţia generală- superior pentru: directorii generali adjuncţi, şefii de serviciu şi celelalte persoane din cadrul direcţiei generale b) Relaţii funcţionale: conduce întreaga activitate a direcţiei generale; în aplicarea prevederilor legale, a ordinelor ministrului şi a dispoziţiilor secretarului de stat care coordonează direcţia generală, directorul general emite dispoziţii pentru personalul din subordine. c) Relaţii de control: controlul activităţii structurilor direcţiei generale şi a întregului personal al acesteia, precum şi control de specialitate asupra instituţiilor prefectului d) Relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte structuri din cadrul aparatului central al ministerului ori aflate în subordinea/coordonarea ministerului2. Sfera relaţională externă: a) cu autorităţi şi instituţii publice: reprezintă direcţia generală în raporturile cu autorităţi publice, instituţii şi organizaţii din ţară şi din străinătate b) cu organizaţii internaţionale: c) cu persoane juridice private:3. Limite de competenţă: în limitele stabilite prin fişa postului şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: poate delega atribuţii din competenţa sa unui director general adjunct sau altei persoane din subordine, după caz.Întocmit de:1. Numele şi prenumele .................................2. Funcţia .............................................3. Semnătura ...........................................4. Data întocmirii .....................................Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului1. Numele şi prenumele .................................2. Semnătura ...........................................3. Data ................................................Contrasemnează:1. Numele şi prenumele .................................2. Funcţia .............................................3. Semnătura ...........................................4. Data ................................................  +  Anexa 5 la regulamentMINISTERUL AFACERILOR INTERNEDirecţia generală pentru îndrumareaşi controlul instituţiei prefectuluiAprob.Ministrul afacerilor interne,............................FIŞA POSTULUINr. ..........Informaţii generale privind postul1. Denumirea postului: director general adjunct2. Nivelul postului: de conducere3. Scopul principal al postului:- participarea la organizarea şi conducerea activităţii direcţiei generale pentru îndeplinirea atribuţiilor de monitorizare, coordonare, îndrumare metodologică şi control ierarhic de specialitate asupra activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului din cadrul instituţiilor prefectului cu privire la exercitarea atribuţiilor prevăzute de acte normative şi realizarea sarcinilor încredinţateCondiţii specifice pentru ocuparea postului1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna2. Perfecţionări (specializări): studii de masterat sau postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare executării funcţiei publice3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare pe calculator, nivel mediu4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit şi vorbit, nivel mediu5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de lucru sub presiunea timpului, abilităţi de comunicare, aptitudini de analiză şi diagnoză, disponibilitate la schimbare şi spirit de iniţiativă6. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit, capacitate de a îndeplini atribuţii şi sarcini ce implică accesul la informaţii clasificate ca secret de serviciu7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): calităţi de coordonareAtribuţiile postului1. Coordonarea şi îndrumarea activităţii structurilor direcţiei generale stabilite prin dispoziţia directorului general2. Rezoluţionarea şi repartizarea pentru soluţionare, în termenul legal, a corespondenţei şi a celorlalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă3. Coordonarea activităţilor de îndrumare, sprijin şi control desfăşurate la instituţiile prefectului, în scopul verificării îndeplinirii atribuţiilor specifice, la solicitarea directorului general4. Semnarea/Aprobarea lucrărilor elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă5. Prezentarea periodică directorului general a stadiului îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii6. Participarea la monitorizarea activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului instituţiilor prefectului cu privire la exercitarea atribuţiilor stabilite prin acte normative şi realizarea sarcinilor încredinţate de către Guvern ori date de conducerea Ministerului Afacerilor Interne7. Realizarea de acţiuni de îndrumare şi sprijin la probleme deosebite sesizate de instituţiile prefectului8. Întocmirea proiectelor fişelor de evaluare anuală ale personalului din structurile pe care le coordonează, în vederea înaintării directorului general9. Coordonarea activităţilor de elaborare a punctelor de vedere ale direcţiei generale la propunerile legislative, în domeniul de activitate al structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă10. Îndeplinirea oricăror altor atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generaleIdentificarea funcţiei publice corespunzătoare postului1. Denumire: director general adjunct2. Clasa: I3. Gradul profesional:4. Vechimea (în specialitate necesară): minimum 3 aniSfera relaţională a titularului postului1. Sfera relaţională internă: a) Relaţii ierarhice:- subordonat faţă de: este subordonat nemijlocit directorului general- superior pentru: structurile pe care le coordonează b) Relaţii funcţionale: coordonează şi îndrumă activitatea structurilor direcţiei generale stabilite prin dispoziţia directorului general c) Relaţii de control: d) Relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte structuri din cadrul aparatului central al ministerului ori aflate în subordinea/coordonarea ministerului, pe baza delegaţiei de reprezentare2. Sfera relaţională externă: a) cu autorităţi şi instituţii publice: reprezintă direcţia generală în raporturile cu autorităţi publice, instituţii şi organizaţii din ţară şi din străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare b) cu organizaţii internaţionale: c) cu persoane juridice private:3. Limite de competenţă: în limitele stabilite prin fişa postului şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare4. Delegarea de atribuţii şi competenţă:Întocmit de:1. Numele şi prenumele ............................................2. Funcţia publică de conducere ...................................3. Semnătura ......................................................4. Data întocmirii ................................................Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:1. Numele şi prenumele ............................................2. Semnătura ......................................................3. Data ...........................................................Contrasemnează:1. Numele şi prenumele ............................................2. Funcţia ........................................................3. Semnătura ......................................................4. Data ...........................................................  +  Anexa 6 la regulamentMINISTERUL AFACERILOR INTERNEDirecţia generală pentru îndrumareaşi controlul instituţiei prefectuluiAprob.Ministrul afacerilor interne,............................FIŞA POSTULUINr. ...........Informaţii generale privind postul1. Denumirea postului: director general adjunct2. Nivelul postului: de conducere3. Scopul principal al postului: participarea la organizarea şi conducerea activităţii direcţiei generale pentru îndeplinirea atribuţiilor de monitorizare, coordonare, îndrumare metodologică şi control ierarhic de specialitate asupra activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului din cadrul instituţiilor prefectului cu privire la exercitarea atribuţiilor prevăzute de acte normative şi realizarea sarcinilor încredinţateCondiţii specifice pentru ocuparea postului1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna2. Perfecţionări (specializări): studii de masterat sau postuniversitare ori, după caz, studii universitare de lungă durată în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare executării funcţiei publice3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare pe calculator, nivel mediu4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit şi vorbit, nivel mediu5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de lucru sub presiunea timpului, abilităţi de comunicare, aptitudini de analiză şi diagnoză, disponibilitate la schimbare şi spirit de iniţiativă6. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit, capacitate de a îndeplini atribuţii şi sarcini ce implică accesul la informaţii clasificate ca secret de serviciu7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): calităţi de coordonareAtribuţiile postului1. Coordonarea şi îndrumarea activităţii structurilor direcţiei generale stabilite prin dispoziţia directorului general2. Rezoluţionarea şi repartizarea pentru soluţionare, în termenul legal, a corespondenţei şi a celorlalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă3. Participarea la monitorizarea activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului instituţiilor prefectului cu privire la exercitarea atribuţiilor stabilite prin acte normative şi realizarea sarcinilor încredinţate de către Guvern ori date de conducerea Ministerului Afacerilor Interne4. Semnarea/Aprobarea lucrărilor elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă5. Prezentarea periodică directorului general a stadiului îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii6. Analizarea necesităţii şi asigurarea măsurilor necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale7. Asigurarea prin activităţile specifice, împreună cu şefii structurilor pe care le coordonează, a condiţiilor necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate8. Întocmirea proiectelor fişelor de evaluare anuală ale personalului din structurile pe care le coordonează, în vederea înaintării directorului general9. Realizarea de acţiuni de îndrumare şi sprijin la probleme deosebite sesizate de instituţiile prefectului10. Îndeplinirea oricăror altor atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generaleIdentificarea funcţiei publice corespunzătoare postului1. Denumire: director general adjunct2. Clasa: I3. Gradul profesional:4. Vechimea (în specialitate necesară): minimum 3 aniSfera relaţională a titularului postului1. Sfera relaţională internă: a) Relaţii ierarhice:- subordonat faţă de: este subordonat nemijlocit directorului general;- superior pentru: structurile pe care le coordonează. b) Relaţii funcţionale: coordonează şi îndrumă activitatea structurilor direcţiei generale stabilite prin dispoziţia directorului general. c) Relaţii de control; d) Relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului, cu celelalte structuri din cadrul aparatului central al ministerului ori aflate în subordinea/coordonarea ministerului, pe baza delegaţiei de reprezentare.2. Sfera relaţională externă: a) cu autorităţi şi instituţii publice: reprezintă direcţia generală în raporturile cu autorităţi publice, instituţii şi organizaţii din ţară şi din străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare b) cu organizaţii internaţionale: c) cu persoane juridice private:3. Limite de competenţă: în limitele stabilite prin fişa postului şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare4. Delegarea de atribuţii şi competenţă:Întocmit de:1. Numele şi prenumele ............................................2. Funcţia publică de conducere ...................................3. Semnătura ......................................................4. Data întocmirii ................................................Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:1. Numele şi prenumele ............................................2. Semnătura ......................................................3. Data ...........................................................Contrasemnează:1. Numele şi prenumele ............................................2. Funcţia ........................................................3. Semnătura ......................................................4. Data ...........................................................-------