ORDIN nr. 894 din 9 noiembrie 2010 (*actualizat*)privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor**)(actualizat până la data de 15 mai 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 mai 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 452 din 17 iunie 2011; ORDINUL nr. 738 din 26 aprilie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor---------------Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 452 din 17 iunie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 24 iunie 2011, prin înlocuirea unei expresii.Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în temeiul art. 4 lit. y) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tariful pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor, în valoare de:----------Partea introd. a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 452 din 17 iunie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 24 iunie 2011, prin înlocuirea unei expresii.- 0,325 euro/pasager îmbarcat, pentru primii 500.000 de pasageri îmbarcaţi;- 0,6 euro/pasager îmbarcat, pentru pasagerii 500.001-750.000;- 0,9 euro/pasager îmbarcat, pentru fiecare pasager începând cu 750.001.  +  Articolul 2Tariful prevăzut la art. 1 se aplică tuturor aeroporturilor civile din România deschise utilizării publice şi certificate în conformitate cu prevederile Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 479/2010pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, ediţia 1/2010, şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, ediţia 1/2010, şi se achită de administraţia fiecărui aeroport până la data de 20 a fiecărei luni pentru pasagerii îmbarcaţi în luna precedentă, după cum urmează:- 0,275 euro/pasager îmbarcat, către Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, conform procedurii de colectare şi distribuire a acestei sume, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin;- diferenţa, către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 738 din 26 aprilie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 15 mai 2013.  +  Articolul 2^1Tariful prevăzut la art. 1 se colectează de către administraţia fiecărui aeroport civil prevăzut la art. 2 prin includerea acestuia în tariful de servicii pentru pasageri perceput de la operatorii aeronavelor care efectuează zboruri cu caracter comercial pe respectivele aeroporturi, care va fi majorat cu valoarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor.-----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 452 din 17 iunie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 24 iunie 2011.  +  Articolul 3Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 28 septembrie 2007, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La capitolul 9, punctul A.9.8 se modifică şi va avea următorul cuprins:┌─────┬──────────────────────────┬────────┬─────┬─────────────────────────────┐│"9.8 │Supravegherea menţinerii │euro/ │ │lunar, până la data de 20 a ││ │obiectivelor necesare │pasager │ │fiecărei luni pentru ││ │siguranţei pasagerilor │îmbarcat│ │pasagerii îmbarcaţi în luna ││ ├──────────────────────────┤ ├─────┤precedentă" ││ │pentru primii 500.000 de │ │ │ ││ │pasageri îmbarcaţi │ │ 0,05│ ││ ├──────────────────────────┤ ├─────┤ ││ │pentru pasagerii îmbarcaţi│ │ │ ││ │500.001-750.000 │ │0,325│ ││ ├──────────────────────────┤ ├─────┤ ││ │pentru fiecare pasager │ │ │ ││ │îmbarcat începând cu │ │ │ ││ │750.001 │ │0,625│ │└─────┴──────────────────────────┴────────┴─────┴─────────────────────────────┘2. La capitolul 9 litera B, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6. Tariful prevăzut la pct. A.9.8 reprezintă diferenţa din valoarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor, aplicat fiecărui aeroport civil certificat din România deschis utilizării publice, care revine A.A.C.R. Restul tarifului, în valoare de 0,275 euro/pasager îmbarcat, indiferent de numărul de pasageri înregistraţi pe un aeroport, se achită de către administraţia fiecărui aeroport civil direct Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010."  +  Articolul 4Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi administraţiile aeroporturilor civile din România vor lua măsurile necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Anexa Procedura de colectare şi distribuire a sumei de0,275 euro/pasager îmbarcat pe aeroporturile din România din tarifulpentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor1. Administraţia fiecărui aeroport are obligaţia de a comunică Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile traficul lunar de pasageri îmbarcaţi pe aeroport, până la data de 5 a fiecărei luni pentru pasagerii îmbarcaţi în luna precedentă.2. După primirea datelor prevăzute la pct. 1, Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile va solicita Autorităţii Aeronautice Civile Române certificarea corectitudinii datelor comunicate de aeroporturi.3. În baza datelor comunicate de administraţiile aeroporturilor, Centrul de Investigaţie şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile calculează sumele datorate lunar şi emite o decizie de plată a sumelor datorate, în temeiul art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2009privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, pe care o comunică fiecărui aeroport în parte, în 3 zile de la data comunicării traficului lunar de către administraţia aeroportului, prin poştă, fax sau e-mail.4. Sumele datorate lunar se transformă din euro în lei, la cursul Băncii Naţionale a României din ziua în care a fost emisă decizia de plată.5. Obligaţiile de plată prevăzute în decizia emisă de Centrul de Investigaţie şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile trebuie achitate până la data de 20 a fiecărei luni pentru pasagerii îmbarcaţi în luna precedentă.6. Decizia de plată conţine obligatoriu următoarele elemente: suma datorată în lei, calculată potrivit pct. 3, scadenţa, consecinţele neplăţii la termen, sediul Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, sediul şi denumirea debitorului, contul bancar în care urmează să se facă plata.7. Eventualele diferenţe rezultate din raportări diferite a numărului de pasageri îmbarcaţi pe aeroporturile din România se vor regulariza în luna următoare.-----------Anexa a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 738 din 26 aprilie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 15 mai 2013 şi are conţinutul anexei din acelaşi act normativ.Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 9 noiembrie 2010.Nr. 894.------------