LEGE Nr. 31 din 22 martie 1991privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 27 martie 1991    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Salariaţii care desfăşoară efectiv şi permanent activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - beneficiază de reducerea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Reducerea duratei timpului de muncă în condiţiile prezentei legi nu afectează salariul şi vechimea în munca. (3) În sectoarele de activitate în care munca este organizată în tura, tura continua sau alta forma de organizare a timpului de lucru, durata schimburilor va fi astfel stabilită încît să se asigure pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - condiţii de menţinere a stării de sănătate şi de refacere a capacităţii de muncă.  +  Articolul 2 (1) Stabilirea categoriilor de personal, a activităţilor şi locurilor de muncă pentru care durata timpului de muncă se reduce sub 8 ore pe zi se face pe baza următoarelor criterii: a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului; b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori; c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi; d) existenta unor condiţii de muncă ce implica un efort fizic mare, în condiţii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibratii; e) existenta unor condiţii de muncă ce implica o solicitare nervoasa deosebită, atenţie foarte incordata şi multilaterala sau concentrarea intensa şi ritm de lucru intens; f) existenta unor condiţii de muncă ce implica o suprasolicitare nervoasa, determinata de un risc de accidentare sau de imbolnavire; g) structura şi nivelul morbiditatii în raport cu specificul locului de muncă; h) alte condiţii de muncă vătămătoare, grele sau periculoase, care pot duce la uzura prematura a organismului. (2) Durata timpului de muncă se va reduce tinindu-se seama de acţiunea factorilor prevăzuţi la lit. a) - h) de mai sus asupra stării de sănătate şi capacităţii de muncă şi de măsura în care consecinţele acţiunilor acestor factori pot fi diminuate sau eliminate prin micşorarea timpului de expunere.  +  Articolul 3 (1) Existenta condiţiilor deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - la locurile de muncă se stabileşte, pentru fiecare unitate, de inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii, pe baza determinarilor efectuate de către personalul încadrat în unităţile specializate ale Ministerului Sănătăţii din care rezultă depăşirea limitelor prevăzute de normele naţionale de protecţie a muncii. Inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii au obligaţia de a verifica dacă la data efectuării determinarilor s-au aplicat toate măsurile pentru normalizarea condiţiilor de muncă şi dacă instalaţiile de protecţie a muncii funcţionează normal. (2) Durata reducerii timpului de muncă şi normalizarea personalului care beneficiază de program de muncă sub 8 ore pe zi se stabilesc prin negocieri între patroni şi sindicate sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor. (3) În unităţile Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne determinarile şi confirmările se fac de organele competente cu atribuţii de protecţie a muncii din aceste ministere.  +  Articolul 4Personalul de întreţinere, reparaţii şi construcţii, precum şi celelalte categorii de salariaţi care lucrează întregul program de lucru în aceleaşi condiţii cu beneficiarii duratei reduse a timpului de muncă, au acelaşi program de muncă, stabilit în condiţiile prevăzute la art. 3 din prezenta lege.  +  Articolul 5În sensul prezentei legi, prin unitate se înţeleg regiile autonome, societăţile comerciale, alte organizaţii cu scop lucrativ, instituţiile publice, asociaţiile de orice fel şi organele de stat.  +  Articolul 6 (1) Prevederile prezentei legi intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial. (2) Pe aceeaşi dată se abroga dispoziţiile referitoare la stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite, din actele normative menţionate în anexa la prezenta lege, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 1991. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 18 martie 1991. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU  +  Anexa 1 LISTAactelor normative ale căror dispoziţii referitoare la stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite se abroga 1. H.C.M. nr. 907/18.V.1956 privind stabilirea duratei timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru anumite categorii profesionale, cu completările ulterioare. 2. H.C.M. nr. 348/29.III.1950 privind durata muncii în Întreprinderea de stat "Acumulatorul". 3. H.C.M. nr. 2596/14.XII.1956 privind stabilirea duratei timpului de lucru pentru unele activităţi din cinematografie. 4. H.C.M. nr. 1365/27.VIII.1957 privind stabilirea duratei timpului de lucru pentru personalul medical din serviciile de radiologie. 5. H.C.M. nr. 208/1959 privind stabilirea duratei timpului de lucru a unor categorii de muncitori de la Fabrica "Nivea". 6. H.C.M. nr. 741/15.XI.1961 privind regimul de lucru cu surse de radiatii nucleare. 7. H.C.M. nr. 204/1965 privind stabilirea duratei timpului de lucru pentru unele categorii de personal din cadrul întreprinderilor regionale de electricitate. 8. H.C.M. nr. 2558/1965 privind stabilirea duratei timpului de lucru a muncitorilor de la fabricarea furfurolului şi a altor produse, precum şi pentru operatorii care lucrează la maşini analitice de calcul cu cartele perforate. 9. H.C.M. nr. 905/1957 privind stabilirea duratei timpului de lucru la unele categorii de muncitori din întreprinderile economice tutelate de Ministerul Forţelor Armate. 10. H.C.M. nr. 475/1960 privind stabilirea duratei timpului de muncă pentru unele categorii de personal din sectorul de minereuri radioactive. 11. H.C.M. nr. 2486/1968 privind stabilirea duratei timpului de muncă la unele categorii de salariaţi de la Combinatul chimic Craiova şi Combinatul de fibre artificiale Brăila. 12. H.C.M. nr. 25/1971 privind stabilirea duratei timpului de muncă la instalatia clorura cianuril la Combinatul petrochimic Pitesti. 13. H.C.M. nr. 789/1971 privind stabilirea duratei timpului de muncă la unele categorii de salariaţi de la Grupul industrial de chimie Rimnicu Vilcea. 14. H.C.M. nr. 1438/1971 privind stabilirea duratei timpului de muncă la unele categorii de salariaţi ai Fabricii de antibiotice Iaşi. 15. H.C.M. nr. 695/1972 privind stabilirea duratei timpului de muncă la unele categorii de salariaţi de la Secţia distileria de gudron din cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara. 16. H.C.M. nr. 1061/1972 privind stabilirea duratei timpului de muncă la anumite categorii profesionale. 17. H.C.M. nr. 1214/1972 privind stabilirea duratei timpului de muncă la anumite categorii profesionale. 18. H.C.M. nr. 1417/1972 privind stabilirea duratei timpului de muncă la unele categorii de salariaţi de la Centrala industriala de fibre chimice Savinesti. 19. Decretul nr. 416/9.X.1953 privind durata timpului de lucru a personalului navigant profesionist din aeronautica civilă a R.P.R. 20. Decretul nr. 112/1965 privind durata timpului de lucru a angajaţilor trimişi sa lucreze în tari cu clima greu de suportat. 21. Decretul nr. 326/13.IX.1977 privind aprobarea în continuare a duratei de lucru la 6 ore pe zi pentru personalul încadrat la unele instalaţii ale Centralei industriale de produse anorganice Rimnicu Vilcea. 22. Decretul nr. 282/1.VIII.1978 pentru stabilirea unor măsuri privind activitatea de exploatare a Metroului Bucureşti. 23. Decretul nr. 344/30.XII.1978 privind aprobarea documentaţiilor tehnico - economice şi a măsurilor de realizare a unor obiective de investiţii. 24. Decretul nr. 315/28.VIII.1979 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru personalul muncitor care lucrează în condiţii deosebite de muncă la unele instalaţii din industria chimica. 25. Decretul nr. 52/23.II.1980 privind aprobarea în continuare a duratei timpului de lucru de 6 ore pe zi pentru personalul muncitor încadrat la unele instalaţii ale Centralei de produse anorganice Rimnicu Vilcea. 26. Decretul nr. 410/29.XII.1980 privind stabilirea timpului de lucru pentru personalul care lucrează la instalatia de fabricare a Gamacidului B a Combinatului petrochimic Borzesti. 27. Decretul nr. 378/15.XII.1981 privind stabilirea duratei timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru personalul din secţia de prelucrare a gudronului din cadrul Uzinei cocso-chimice a Combinatului siderurgic Galaţi. 28. Decretul nr. 295/17.VIII.1982 privind unele drepturi ce se acordă personalului muncitor de la Întreprinderea de produse carbunoase Slatina. 29. Decretul nr. 12/17.I.1984 privind aprobarea Notelor de comanda şi a măsurilor pentru realizarea unor obiective de investiţii. 30. Decretul nr. 88/5.IV.1989 privind aprobarea Notelor de comanda şi a măsurilor pentru realizarea unor obiective de investiţii. 31. Hotărîrea Guvernului României nr. 178/1990 privind acordarea unor drepturi personalului de la Întreprinderea chimica "Carbosin" Copsa Mica şi celui de la fabricarea şi ambalarea negrului de fum din cadrul Combinatului petrochimic Pitesti. 32. Hotărîrea Guvernului României nr. 236/1990 privind programul de lucru al personalului din unităţile miniere. 33. Hotărîrea Guvernului României nr. 266/1990 privind programul de lucru al personalului din industria extractiva de petrol şi gaze. 34. Hotărîrea Guvernului României nr. 267/1990 privind timpul de lucru al personalului care lucrează în subteran. 35. Hotărîrea Guvernului României nr. 314/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii geologice şi acordarea unor drepturi personalului din activitatea geologica. 36. Hotărîrea Guvernului României nr. 407/1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaţilor din unităţile de cercetare, explorare şi prelucrare a materiilor prime nucleare. 37. Hotărîrea Guvernului României nr. 453/1990 pentru stabilirea duratei timpului de muncă la 6 ore pe zi pentru personalul muncitor care lucrează în condiţii deosebite la unele locuri de muncă din cadrul Întreprinderii metalurgice neferoase Baia Mare, subordonata Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice. 38. Hotărîrea Guvernului României nr. 459/1990 privind programul de lucru al întregului personal al Întreprinderii de produse refractare "9 Mai" Turda. 39. Hotărîrea Guvernului României nr. 513/1990 privind timpul de lucru al personalului din cadrul combinatelor şi întreprinderilor din metalurgia neferoasa. 40. Hotărîrea Guvernului României nr. 582/1990 privind acordarea unor drepturi personalului care lucrează la construcţia Metroului Bucureşti şi a tunelelor executate de unităţile din subordinea Ministerului Transporturilor. 41. Hotărîrea Guvernului României nr. 674/9.VI.1990 privind reducerea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase. ------------------------