ORDIN nr. 728 din 5 aprilie 2013privind modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 14 mai 2013    Având în vedere prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei,ministrul economiei emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 10 ianuarie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:"ORDINpentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică ainstalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopullimitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţidin depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzineila terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele derecuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se aprobă Normele privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIOrganismele de inspecţie tehnică recunoscute şi desemnate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, care îşi propun continuarea activităţii, au obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, să solicite Ministerului Economiei, prin Direcţia generală politici industriale şi competitivitate, reînnoirea recunoaşterii ca organism de inspecţie tehnică, în condiţiile prevăzute de prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei,Varujan VosganianBucureşti, 5 aprilie 2013.Nr. 728.  +  Anexă(Anexa la Ordinul nr. 337/2001)NORMEprivind inspecţia tehnică a instalaţiilor,echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopullimitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţidin depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţiabenzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusivsistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a1. Normele privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, denumite în continuare norme, se referă la următoarele activităţi de avizare tehnică a proiectelor şi inspecţie tehnică în exploatare la care se supun instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate pentru executarea operaţiunilor de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili:1.1. avizarea tehnică a proiectului şi inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale;1.2. avizarea tehnică a proiectului şi inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei în şi din containere mobile la terminale, inclusiv cele la care se realizează stocarea intermediară a vaporilor şi pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a cisternelor auto;1.3. avizarea tehnică a proiectului şi inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei, la staţiile de benzină, la terminalele la care se realizează stocarea intermediară a vaporilor, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a.2. Inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, are ca scop verificarea respectării cerinţelor tehnice pentru proiectarea şi exploatarea acestor instalaţii, echipamente şi dispozitive, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.3. Activităţile de inspecţie tehnică menţionate la pct. 1 se realizează de către organisme de inspecţie tehnică de terţă parte, recunoscute şi desemnate în acest scop de către Ministerul Economiei, prin Direcţia generală politici industriale şi competitivitate.Organismele de inspecţie tehnică trebuie să îndeplinească criteriile de independenţă conform standardului de referinţă SR EN ISO/CEI 17020: 2012, cap. 4, pct 4.2.1: Organism de inspecţie de tip A - Criterii generale pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţia.4. Recunoaşterea acestor organisme de inspecţie tehnică se face în urma unui proces de evaluare, bazat pe condiţiile minime prevăzute în anexa nr. 1.5. Metodologia de evaluare a organismelor de inspecţie tehnică menţionate la pct. 3 este prevăzută în anexa nr. 2.6. Activităţile de inspecţie tehnică la care sunt supuse instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate pentru executarea operaţiunilor de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili, se efectuează pe baza condiţiilor tehnice de admisibilitate a soluţiilor stabilite la proiectare şi, respectiv, a condiţiilor tehnice de admisibilitate pentru exploatarea acestor categorii de instalaţii, echipamente şi dispozitive, precum şi a procedurilor de lucru specifice, elaborate de organismele de inspecţie tehnică şi avizate de către Ministerul Economiei, prin Direcţia generală politici industriale şi competitivitate.7. Intervalul de timp la care instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate pentru executarea operaţiunilor de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, vor fi supuse procedurilor de inspecţie tehnică în exploatare, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili, este de 2 ani.8. Titularii de activităţi care efectuează operaţii de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, trebuie să deţină, pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele noi sau supuse unor renovări majore, utilizate în astfel de operaţii, un aviz tehnic pentru proiect [Aviz tehnic compuşi organici volatili (COV)], emis de organismul de inspecţie tehnică.9. Titularii de activităţi care efectuează operaţii de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, trebuie să deţină, pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele aflate în funcţiune, utilizate în astfel de operaţii, certificat de inspecţie tehnică în exploatare (Certificat de inspecţie tehnică COV), emis de organismul de inspecţie tehnică.10. Procedurile pentru activitatea de avizare tehnică a proiectului pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate în operaţiunile de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili, se elaborează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.11. Procedurile pentru activitatea de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate în operaţiunile de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili, se elaborează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 4.12. În cazul în care organismele de inspecţie tehnică, recunoscute şi desemnate de Ministerul Economiei, constată după efectuarea activităţilor de avizare tehnică a proiectelor sau a inspecţiei tehnice în exploatare conformitatea cu legislaţia privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, emit titularului activităţii Avizul tehnic COV, respectiv Certificatul de inspecţie tehnică COV în exploatare.13. Pentru orice staţie de benzină construită până la data de 1 ianuarie 2012 sau pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizaţie de construire ori o autorizaţie de funcţionare înainte de această dată, care nu este echipată cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, la care: a) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 500 mc/an;sau b) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 100 mc/an şi staţia de benzină este situată sub spaţiile destinate activităţilor de lucru,Certificatul de inspecţie tehnică COV în exploatare se emite având anexat un program tehnic în vederea conformării cu cerinţele art. 9^2 din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Programul tehnic include lucrările ce urmează a fi executate cu ocazia unei renovări majore în scopul echipării staţiei de benzină cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a.14. Redactarea Avizului tehnic COV şi, respectiv, a Certificatului de inspecţie tehnică COV se realizează cu respectarea cerinţelor privind conţinutul-cadru al acestor documente, prevăzute în anexa nr. 5.15. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1la normeCONDIŢII MINIMEîn vederea recunoaşterii organismelor de inspecţie tehnicăÎn vederea recunoaşterii, organismele de inspecţie tehnică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime:1. să dispună de personal, mijloace şi echipamente adecvate;2. personalul acestora să aibă competenţă tehnică, experienţă în domeniu şi integritate profesională;3. să asigure independenţă în realizarea inspecţiilor, redactarea şi eliberarea avizelor tehnice de proiect şi/sau a certificatelor tehnice de inspecţie în exploatare;4. personalul să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor;5. existenţa unei asigurări de răspundere civilă.  +  Anexa 2la normeMETODOLOGIEde evaluare a organismelor de inspecţie tehnică învederea recunoaşterii şi desemnării acestorapentru a efectua inspecţia tehnică ainstalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopullimitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţidin depozitarea, încărcarea, descărcarea şidistribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină,inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a1. Documentele necesare pentru evaluarea în vederea recunoaşterii şi desemnării organismelor de inspecţie tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, sunt:1.1. cerere pentru evaluare în vederea recunoaşterii ca organism de inspecţie tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a.La formularea cererii se va avea în vedere modelul din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie;1.2. scurtă prezentare a activităţii organismului, din care să rezulte experienţa acestuia în activitatea/activităţile pentru care se solicită evaluarea;1.3. copie de pe documentele de înfiinţare a organismului (certificat de înregistrare la registrul comerţului şi statut);1.4. declaraţie prin care organismul atestă că şi-a însuşit prevederile Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv prevederile referitoare la sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a;1.5. lista cu personalul angajat, competenţa şi experienţa profesională a acestuia;1.6. declaraţie prin care organismul se angajează să păstreze confidenţialitatea şi secretul profesional în activităţile de inspecţie tehnică (avizare tehnică a proiectului şi inspecţie tehnică în exploatare) desfăşurate;1.7. copie de pe asigurarea de răspundere civilă, încheiată cu o firmă de asigurări;1.8. procedura de subcontractare a unor activităţi - contract-cadru, după caz;1.9. procedurile de lucru pentru activităţile de inspecţie tehnică şi condiţiile tehnice de admisibilitate a soluţiilor stabilite la proiectare şi, respectiv, condiţiile tehnice de admisibilitate pentru exploatarea categoriilor de instalaţii, echipamente şi dispozitive utilizate pentru executarea operaţiunilor de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină şi sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a.2. Recunoaşterea şi desemnarea2.1. Cererea de evaluare şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul Direcţiei generale politici industriale şi competitivitate din cadrul Ministerul Economiei.2.2. În termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de evaluare, Ministerul Economiei, prin Direcţia generală politici industriale şi competitivitate, realizează evaluarea în vederea recunoaşterii.2.3. În vederea luării deciziei privind recunoaşterea, se poate realiza şi o evaluare a solicitantului la sediul acestuia.2.4. În situaţia în care solicitantul evaluării întruneşte condiţiile prevăzute în prezenta metodologie, Ministerul Economiei, prin Direcţia generală politici industriale şi competitivitate, eliberează un certificat de recunoaştere, prin care organismul care a solicitat evaluarea este recunoscut ca având competenţa tehnică şi capabilitatea să realizeze avizarea tehnică a proiectelor şi/sau inspecţia tehnică în exploatare la care sunt supuse instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a.2.5. În situaţia în care solicitantul evaluării nu întruneşte condiţiile prevăzute în prezenta metodologie, Ministerul Economiei, prin Direcţia generală politici industriale şi competitivitate, face cunoscută solicitantului respingerea motivată a cererii.2.6. Modelul certificatului de recunoaştere este prezentat în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie.2.7. Organismele de inspecţie tehnică recunoscute se înscriu în Registrul de evidenţă a organismelor de inspecţie tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, gestionat de către Direcţia generală politici industriale şi competitivitate. Numărul de identificare al organismului de inspecţie tehnică este numărul cu care acesta este înscris în registrul de evidenţă. Un organism de inspecţie tehnică primeşte un singur număr de identificare, indiferent de numărul solicitărilor referitoare la extinderea domeniului de inspecţie tehnică.2.8. Organismele se consideră desemnate şi acţionează conform prevederilor din reglementările specifice, de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului economiei care aprobă lista organismelor recunoscute.2.9. Lista organismelor de inspecţie tehnică recunoscute se actualizează ori de câte ori este necesar.2.10. Perioada de valabilitate a certificatului de recunoaştere este de 5 ani. Solicitarea privind reînnoirea recunoaşterii ca organism de inspecţie tehnică va fi însoţită şi de un raport de activitate asupra activităţii desfăşurate în perioada celor 5 ani.2.11. În perioada de valabilitate a certificatului de recunoaştere, Ministerul Economiei, prin Direcţia generală politici industriale şi competitivitate, supraveghează respectarea condiţiilor pentru care a fost emis certificatul de recunoaştere, iar în situaţia în care se constată că nu mai sunt îndeplinite toate condiţiile în care acesta a recunoscut şi desemnat organismul de inspecţie tehnică, se vor lua măsuri pentru retragerea recunoaşterii acestuia.2.12. Tarifele orare percepute de către organismele de inspecţie tehnică recunoscute şi desemnate trebuie să asigure accesibilitatea operatorilor economici la avizarea tehnică a proiectelor şi inspecţia tehnică în exploatare.3. Obligaţiile organismelor de inspecţie tehnică recunoscute şi desemnate, în relaţia cu Ministerul Economiei:3.1. să informeze cu privire la orice modificare apărută în documentele ce au stat la baza evaluării în vederea recunoaşterii şi desemnării ca organism de inspecţie tehnică;3.2. să informeze, ori de câte ori este necesar, cu privire la cazurile de neconformare a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor supuse inspecţiei tehnice (avizare tehnică a proiectului şi/sau inspecţie tehnică în exploatare), avându-se în vedere termenele de conformare prevăzute în legislaţia specifică în vigoare;3.3. să prezinte, la cerere, copii de pe avizele tehnice COV şi certificatele de inspecţie tehnică COV emise;3.4. să transmită Direcţiei generale politici industriale şi competitivitate rapoarte semestriale asupra activităţii desfăşurate. Rapoartele se transmit până la sfârşitul lunii ce urmează încheierii semestrului pentru care se face raportarea;3.5. să se supună supravegherii, realizată de Ministerul Economiei - Direcţia generală politici industriale şi competitivitate, asupra activităţii de inspecţie tehnică şi să furnizeze informaţiile solicitate în acest sens.  +  Anexa 1la metodologieOrganismul................................CătreMINISTERUL ECONOMIEIDIRECŢIA GENERALĂ POLITICI INDUSTRIALE ŞI COMPETITIVITATECERERE DE EVALUARE- model -Organismul ........(denumirea completă)........., cu sediul în .................................., tel./fax ......................., şi având Certificatul de înregistrare la registrul comerţului nr. .................., reprezentat prin director/preşedinte ...........(numele şi prenumele)..........., solicită, potrivit prevederilor Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, cu modificările ulterioare, să fie recunoscut şi desemnat de către Ministerul Economiei pentru a efectua inspecţia tehnică ....................................................................................................................................................................(Se va/vor menţiona tipul/tipurile de activitate pentru care se solicită recunoaşterea şi desemnarea conform pct. 1 din Normele privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, aprobate prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001, cu modificările ulterioare.)Anexăm la prezenta cerere următoarele documente: ...................................................................................................Director/Preşedinte,............................(Conducătorul organismului)(semnătura)  +  Anexa 2la metodologieMINISTERUL ECONOMIEIDIRECŢIA GENERALĂ POLITICI INDUSTRIALE ŞI COMPETITIVITATECERTIFICAT DE RECUNOAŞTERENr. ..................................- model -În baza prevederilor Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, cu modificările ulterioare, ca urmare a cererii de evaluare, înregistrată cu nr. ................., se recunoaşte organismul de inspecţie tehnică ........(denumirea completă)......., cu sediul în ........................... şi având Certificatul de înregistrare la registrul comerţului nr. ............................................., pentru a efectua inspecţia tehnică ...............................................................................................................................(Se va/vor menţiona tipul/tipurile de activitate pentru care se acordă recunoaşterea conform pct. 1 din Normele privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, aprobate prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001.)Prezentul certificat de recunoaştere constituie temeiul desemnării şi operează din momentul publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului economiei care aprobă Lista cuprinzând organismele recunoscute pentru efectuarea inspecţii lor tehnice ale instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a.Prezentul certificat este valabil pe o perioadă de 5 (cinci) ani.Director general,...................(semnătura)Data emiterii ..................  +  Anexa 3la normeCONŢINUTUL-CADRUpentru elaborarea procedurii pentru activitateade avizare tehnică a proiectului pentru instalaţiile,echipamentele şi dispozitivele utilizate în operaţiunile dedepozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie abenzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusivsistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a,în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatiliA. În cazul proiectelor ce au ca obiect instalaţii de depozitare a benzinei la terminale - noi sau modernizate - ori instalaţii de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminale (inclusiv cele la care se realizează stocarea intermediară a vaporilor) şi echipamente de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a cisternelor auto, activitatea de avizare tehnică a proiectului va cuprinde minimum următoarele verificări:1. tema de proiectare;2. proiectul de tehnologie;2.1. schema tehnologică şi/sau schemele de montaj conducte şi automatizare pentru:2.1.1. instalaţii de depozitare a benzinei la terminal;2.1.2. instalaţii de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminal;2.1.3. instalaţii de recuperare a vaporilor şi/sau instalaţii de incinerare a vaporilor (la terminale unde se realizează încărcarea benzinei în nave fluviale);2.2. descrierea funcţională şi tehnologică referitoare la soluţiile tehnice prevăzute prin proiect pentru prevenirea şi limitarea emisiilor de compuşi organici volatili; performanţe/caracteristici;2.3. cerinţe tehnice specifice instalaţiei/echipamentului/ dispozitivului, impuse prin Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv pentru sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a;3. proiectul de plan general (încadrarea în zonă, vecinătăţi, distanţe etc.), întocmit pe baza normativelor în vigoare la data elaborării proiectului;4. documentaţia tehnică pentru utilaje, echipamente etc.:4.1. specificaţii de proiect sau relevee pentru utilaje şi echipamente de dotare a utilajelor (pompe, rezervoare, dispozitive de etanşare, supape, braţe de încărcare, separatoare, decantoare etc.);4.2. desene de execuţie pentru rezervoarele de depozitare cu detalii privind sistemele de etanşare la rezervoarele cu capac flotant sau precizarea caracteristicilor tehnice ale acestora;4.3. condiţiile tehnice de fabricaţie, control, încercări, probe;5. proiectul de montaj, legături conducte:5.1. plan de amplasare a componentelor instalaţiilor în cadrul terminalului;5.2. desene de montaj şi legături conducte la utilaje, echipamente etc.;5.3. desene cu detalii de montaj pentru braţele articulate şi dispozitivele de cuplare pentru recuperarea vaporilor;5.4. desene de detaliu pentru conductele de legătură pentru colectare vapori, conexiuni etanşe, aerisiri etc.;6. proiectul de automatizare:6.1. specificaţii de proiect pentru aparatura de măsură, control şi automatizare;6.2. specificaţii de proiect pentru detectoare şi avertizoare, dacă este cazul;7. proiectul de instalaţii electrice:7.1. plan de zonare;7.2. scheme electrice, legare la pământ etc.;8. proiectul de construcţii-instalaţii:8.1. plan de fundaţii pentru rezervoare;8.2. detalii de cămine, vase de scurgere;8.3. reţea de apă şi de canalizare aferentă.B. În cazul proiectelor ce au ca obiect instalaţii de încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la staţiile de benzină - noi sau supuse unor renovări majore -, activitatea de avizare tehnică a proiectului va cuprinde minimum următoarele verificări:1. tema de proiectare;2. proiectul de tehnologie;2.1. schema tehnologică;2.2. proiectul de tehnologie, instrucţiunile de exploatare, inclusiv prezentarea detaliată a soluţiilor tehnice prevăzute pentru prevenirea şi limitarea emisiilor de compuşi organici volatili; performanţe/caracteristici ale sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa I şi etapa a II-a;2.3. cerinţe tehnice specifice instalaţiei/echipamentului/ dispozitivului, impuse prin Hotărârea Guvernului nr. 568/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;3. proiectul de plan general (încadrarea în zonă vecinătăţi, distanţe etc.), cu respectarea normativelor în vigoare;4. documentaţia tehnică pentru utilaje, echipamente etc.:4.1. specificaţii de proiect sau relevee pentru utilaje şi echipamentele de dotare a utilajelor (pompe, rezervoare, dispozitive de etanşare, supape, sisteme de recuperare a vaporilor de benzină etapa I şi etapa a II-a, furtune de încărcare şi recuperare vapori de benzină, separatoare, decantoare etc.);4.2. condiţii tehnice de fabricaţie, control, încercări, probe;5. proiectul de montaj, legături conducte:5.1. plan de amplasare a componentelor staţiei de benzină;5.2. plan de montaj;5.3. desene cu detalii de montaj pentru capace de rezervoare, racorduri etc.;5.4. desene cu detalii pentru conducte de aerisire şi sisteme de recuperare a vaporilor de benzină etapa I şi etapa a II-a;6. proiectul de automatizare a sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a I-a şi etapa a II-a:6.1. specificaţii de proiect pentru aparatura de măsură, control şi automatizare;6.2. specificaţii de proiect pentru detectoare şi avertizoare a sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa I şi etapa a II-a, după caz;7. proiectul de instalaţii electrice a sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa I şi etapa a II-a:- plan de zonare;8. proiectul de construcţii-instalaţii:8.1. plan de fundaţii pentru rezervoare;8.2. detalii de cămine, guri de descărcare;8.3. detalii de cămine, guri de vizitare ale rezervoarelor;8.4. reţeaua de canalizare pentru apele impurificate chimic; rigole, separator de hidrocarburi.  +  Anexa 4la normeCONŢINUTUL-CADRUpentru elaborarea procedurii pentru activitateade inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile,echipamentele şi dispozitivele utilizate în operaţiunile dedepozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzineila terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemelede recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, în scopullimitării emisiilor de compuşi organici volatiliA. Pentru:- instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale, aflate în exploatare,- instalaţiile de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminale (inclusiv cele la care se realizează stocarea intermediară a vaporilor), aflate în exploatare, a căror echipamente asigură încărcarea pe la partea inferioară a cisternelor auto şi colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a cisternelor auto,activitatea de inspecţie tehnică în exploatare va cuprinde minimum următoarele verificări:1. inspecţia vizuală privind starea tehnică a instalaţiilor şi a componentelor aferente (utilaje, echipamente, dispozitive etc.) amplasate în cadrul terminalului;2. inventarierea surselor posibile de emisie de compuşi organici volatili (COV): supape de respiraţie la rezervoare, dispozitive de etanşare, başe de scurgere, neetanşeităţi - pe reţeaua de legături conducte aferente, la îmbinările prin flanşe, armături, pompe de transfer, dispozitive de cuplare la braţele de încărcare, conductele de evacuare din unitatea de recuperare a vaporilor;3. verificarea documentaţiei tehnice existente pentru:3.1. instalaţii tehnologice:3.1.1. schema tehnologică şi/sau schemele de montaj conducte şi automatizare pentru:3.1.1.1. instalaţii de depozitare a benzinei la terminal;3.1.1.2. instalaţii de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminal;3.1.1.3. instalaţii de recuperare a vaporilor şi/sau instalaţii de incinerare a vaporilor (la terminale unde se realizează încărcarea benzinei în nave fluviale);3.1.2. descrierea funcţională şi tehnologică referitoare la soluţiile tehnice prevăzute prin proiect pentru prevenirea şi limitarea emisiilor de compuşi organici volatili; performanţe/caracteristici;3.1.3. cerinţe tehnice specifice instalaţiei/echipamentului/ dispozitivului, impuse prin Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv pentru sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a.3.2. inspecţia tehnică pentru utilaje, echipamente, armături, dispozitive de etanşare la rezervoare, braţe de încărcare, dispozitive de cuplare;3.2.1. verificarea cărţilor tehnice;3.2.2. verificarea proceselor-verbale de încercări, probe şi control utilaje-echipamente etc.;3.2.3. verificarea declaraţiilor de conformitate, avizelor, aprobărilor de model etc., după caz;3.2.4. verificarea rapoartelor de expertiză;3.3. inspecţia tehnică pentru montaj, legături conducte, instalaţii de automatizare;3.3.1. verificarea cărţilor tehnice;3.3.2. verificarea proceselor-verbale de încercări, probe şi control utilaje-echipamente etc.;3.3.3. verificarea declaraţiilor de conformitate, avizelor, aprobărilor de model etc., după caz;3.3.4. verificarea rapoartelor de expertiză;4. verificarea documentelor de evidenţă privind datele rezultate din măsurătorile de emisii de compuşi organici volatili, efectuate de operatorul unităţilor de recuperare vapori, conform legislaţiei în vigoare;5. stabilirea gradului de conformare cu cerinţele tehnice pentru exploatarea instalaţiilor de depozitare a benzinei la terminale şi pentru exploatarea instalaţiilor de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminale (inclusiv a echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a acestora);6. formularea observaţiilor organismului de inspecţie (dacă este cazul) privind respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile de depozitare la terminale, încărcarea şi descărcarea containerelor mobile. (Aceste observaţii se menţionează în Fişa de constatare întocmită de organismul de inspecţie tehnică. Modalităţile de rezolvare a acestor observaţii fac obiectul Programului tehnic care însoţeşte, după caz, Certificatul de inspecţie tehnică COV.)B. În cazul instalaţiilor pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la staţiile de benzină, aflate în exploatare, activitatea de inspecţie tehnică în exploatare va cuprinde minimum următoarele verificări:1. inspecţia vizuală privind starea tehnică a instalaţiilor şi a componentelor aferente (utilaje, echipamente, dispozitive, a sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa I şi etapa a II-a etc.), amplasate în cadrul staţiei de benzină;2. inventarierea surselor posibile de emisie de COV;3. inspecţia instalaţiei tehnologice:3.1. schema tehnologică;3.2. instrucţiuni de operare pentru exploatarea sistemelor prevăzute pentru prevenirea şi limitarea emisiilor de compuşi organici volatili;3.3. cerinţe tehnice specifice instalaţiei/echipamentului/ dispozitivului, impuse prin Hotărârea Guvernului nr. 568/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;4. inspecţia tehnică pentru utilaje, echipamente, armături;4.1. verificarea cărţilor tehnice;4.2. verificarea proceselor-verbale de încercări, probe/teste şi control al eficienţei de captare a vaporilor de benzină, efectuate în cadrul programului de investiţii sau de mentenanţă al operatorului, la care au fost supuse utilajele-echipamentele, dispozitivele, sistemele de recuperare a vaporilor de benzină etapa I şi etapa a II-a etc.;4.3. verificarea declaraţiilor de conformitate, avizelor, aprobărilor de model etc., după caz;4.4. verificarea rapoartelor de expertiză;5. inspecţia tehnică pentru montaj, legături conducte, instalaţii de automatizare;5.1. verificarea cărţilor tehnice;5.2. verificarea proceselor-verbale de încercări, probe şi control pentru utilaje-echipamente etc.;5.3. verificarea declaraţiilor de conformitate, avizelor, aprobărilor de model etc., după caz;5.4. verificarea rapoartelor de expertiză;6. stabilirea gradului de conformare cu cerinţele tehnice pentru exploatarea instalaţiilor de depozitare, descărcarea şi distribuţia benzinei la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a.7. formularea observaţiilor organismului de inspecţie (dacă este cazul) pentru respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a. (Aceste observaţii se menţionează în Fişa de constatare întocmită de organismul de inspecţie tehnică care nu se transmite operatorului şi se păstrează la organismul de inspecţie ca justificare a emiterii Certificatului de inspecţie tehnică COV. Modalităţile de rezolvare a acestor observaţii fac obiectul Programului tehnic care însoţeşte, după caz, Certificatul de inspecţie tehnică COV.)  +  Anexa 5la normeCONŢINUTUL-CADRUpentru Avizul tehnic compuşi organici volatili (COV) şiCertificatul de inspecţie tehnică COV pentruinstalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate înscopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţidin depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţiabenzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusivsistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a,emise de către organismele de inspecţie recunoscute şi desemnateA. Avizul tehnic COV trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:1. denumirea organismului de inspecţie;2. datele de identificare a organismului de inspecţie (adresa, nr. de telefon, fax, e-mail, numărul de identificare al organismului de inspecţie tehnică);3. denumirea documentului: Aviz tehnic COV privind respectarea cerinţelor tehnice pentru proiectarea ........(obiectul proiectului)......., în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a.4. numărul şi data documentului;5. datele de identificare a beneficiarului şi, respectiv, a solicitantului de aviz tehnic al proiectului (adresa, nr. de telefon, fax, e-mail);6. datele de identificare a proiectului (denumirea proiectului, proiectantul, numărul de identificare a proiectului, amplasamentul obiectivului, faza, cantitatea de benzină tranzitată anual, data prezentării proiectului la avizare);7. informaţii privind verificarea şi avizarea proiectului (Aceste informaţii vor fi prezentate într-un document separat, denumit referat tehnic, care constituie anexă la Avizul tehnic COV.);8. formularea Avizului tehnic COV (Se vor menţiona conformitatea cu cerinţele tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cerinţele tehnice prevăzute pentru sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a sau, după caz, neconformităţile şi măsurile tehnice care se impun pentru asigurarea conformării cu legislaţia menţionată.);9. data eliberării Avizului tehnic COV;10. semnătura conducătorului şi ştampila organismului de inspecţie tehnică;11. semnături ale persoanei/persoanelor care a/au efectuat avizarea tehnică a proiectului, după caz.B. Documentul care certifică inspecţia tehnică în exploatare trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:1. denumirea organismului de inspecţie;2. date de identificare a organismului de inspecţie (adresă, nr. de telefon, fax, e-mail, numărul de identificare a organismului de inspecţie tehnică);3. Denumirea documentului: Certificat de inspecţie tehnică COV privind respectarea cerinţelor tehnice în exploatarea .........(denumirea obiectivului - instalaţie/echipament/dispozitiv - supus inspecţiei tehnice).............., în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a.4. numărul şi data documentului;5. date de identificare a beneficiarului şi, respectiv, a solicitantului de inspecţie tehnică în exploatare (adresă, nr. de telefon, fax, e-mail);6. date de identificare a obiectivului supus inspecţiei (denumirea obiectivului, amplasamentul obiectivului, cantitate totală anuală tranzitată/încărcată într-un terminal, sau cantitatea totală anuală de benzină descărcată din containere mobile într-o staţie de benzină, după caz, data inspecţiei tehnice în exploatare a obiectivului, descrierea obiectivului supus inspecţiei);7. informaţii privind inspecţia tehnică în exploatare a obiectivului (Aceste informaţii vor fi prezentate într-un document separat, denumit Fişă de constatare, care nu se transmite operatorului, şi se păstrează la organismul de inspecţie ca justificare a emiterii Certificatului de inspecţie tehnică COV. Certificatul va fi însoţit sau nu, după caz, de un program tehnic în vederea conformării cu cerinţele Hotărârii Guvernului nr. 568/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care se menţionează lucrările ce urmează a fi executate şi termenele de execuţie. Programul tehnic este anexă la Certificatul de inspecţie tehnică COV.);8. formularea Certificatului de inspecţie tehnică COV (Se vor menţiona conformitatea cu cerinţele tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 568/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau, după caz, neconformităţile şi măsurile tehnice ce se impun pentru asigurarea conformării cu legislaţia menţionată.);9. data eliberării Certificatului de inspecţie tehnică COV;10. semnătura conducătorului şi ştampila organismului de inspecţie tehnică;11. semnături ale persoanei/persoanelor care a/au efectuat inspecţia tehnică în exploatare a obiectivului, după caz.------