LEGE Nr. 30 din 22 martie 1991privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 27 martie 1991    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ministerul Finanţelor, în numele statului, efectuează, prin aparatul specializat, controlul administrării şi utilizării mijloacelor financiare ale organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat, precum şi ale instituţiilor de stat şi verifica respectarea reglementărilor financiar - contabile în activitatea desfăşurată de către regii autonome, societăţi comerciale şi alţi agenţi economici în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor acestora faţă de stat. Aparatul specializat al Ministerului Finanţelor acţionează operativ pentru prevenirea şi combaterea fraudelor, contravenţiilor şi infracţiunilor la regimul fiscal, vamal şi de preţuri, luînd măsurile prevăzute de lege.  +  Articolul 2Ministerele, departamentele, alte organe centrale de stat, prefecturile şi Primăria municipiului Bucureşti sînt obligate să asigure organizarea şi funcţionarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu şi a controlului financiar preventiv asupra veniturilor şi cheltuielilor pentru care sînt ordonatori de credite bugetare.  +  Articolul 3Regiile autonome, societăţile comerciale, asociaţiile şi alte persoane juridice cu activităţi economico-sociale îşi organizează controlul financiar propriu, potrivit legii, precum şi prevederilor din statutele proprii.  +  Capitolul 2 Controlul financiar al statului  +  Articolul 4Controlul financiar al statului se organizează şi funcţionează în Ministerul Finanţelor şi se realizează prin: a) Direcţia generală a controlului financiar de stat; b) Garda financiară. În judeţe şi municipiul Bucureşti se organizează direcţii sau direcţii generale ale controlului financiar de stat, avînd în structura secţii ale Gărzii financiare. Structura organizatorică, numărul de personal al Direcţiei generale a controlului financiar de stat, Gărzii financiare şi unităţilor teritoriale, nivelul salariilor şi al indemnizaţiilor de conducere, precum şi al stimulentelor ce se pot acorda, se aproba de ministrul finanţelor, în condiţiile legii.  +  Secţiunea 1 Direcţia generală a controlului financiar de stat  +  Articolul 5Direcţia generală a controlului financiar de stat din Ministerul Finanţelor şi unităţile subordonate acesteia au următoarele atribuţii: a) controlează administrarea şi utilizarea fondurilor acordate de la buget pentru cheltuielile de funcţionare şi întreţinere a organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat, unităţilor finanţate de la buget; b) controlează utilizarea fondurilor acordate de stat pentru realizarea de investiţii de interes general, subvenţionarea unor activităţi şi produse şi pentru alte destinaţii prevăzute de lege; c) verifica folosirea mijloacelor şi a fondurilor din dotare şi respectarea reglementărilor financiar-contabile în activitatea regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital de stat; d) verifica exactitatea şi realitatea înregistrărilor în evidentele prevăzute de lege şi de actele de constituire a societăţilor comerciale şi a celorlalţi agenţi economici, urmărind stabilirea corecta şi îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor financiare şi fiscale faţă de stat; e) îndeplineşte şi alte atribuţii de control stabilite, potrivit legii, în sarcina Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 6Sarcinile, condiţiile de încadrare şi promovare, precum şi exercitarea drepturilor prevăzute de lege pentru aparatul Direcţiei generale a controlului financiar de stat şi unităţile teritoriale, se stabilesc de ministrul finanţelor.  +  Articolul 7Ministerul Finanţelor, în baza constatărilor rezultate din controlul efectuat de către organele sale specializate, are dreptul sa dispună: a) luarea de măsuri în vederea inlaturarii şi prevenirii neregulilor constatate în activitatea financiar-contabila a administraţiei centrale şi locale, precum şi a regiilor autonome; b) corectarea şi completarea bilanţurilor contabile şi vărsarea la buget a impozitelor şi altor venituri legal datorate statului; c) aplicarea de măsuri pentru respectarea prevederilor legale în domeniul preţurilor şi tarifelor; d) suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor financiar - contabile şi fiscale.  +  Articolul 8La cererea organelor de control financiar, conducerile şi salariaţii administraţiei, instituţiilor de stat şi agenţilor economici supuşi controlului au obligaţia: a) sa pună la dispoziţie registrele şi corespondenta, actele, piesele justificative, dările de seama, bilanţurile contabile şi alte documente necesare controlului; b) să prezinte pentru verificare valorile de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare, care, potrivit legii, intra sub incidenţa controlului; c) sa dea informaţii şi explicaţii verbale şi în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului; d) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate în original sau copii certificate; e) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a controlului şi să-şi dea concursul pentru clarificarea constatărilor.  +  Articolul 9Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 8 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează: a) de le 15.000 la 20.000 lei, nerespectarea obligaţiilor de la art. 8 lit. a); b) de la 10.000 la 15.000 lei, nerespectarea obligaţiilor de la art. 8 lit. b); c) de la 3.000 la 5.000 lei, nerespectarea obligaţiilor de la art. 8 lit. c); d) de la 2.000 la 4.000 lei, nerespectarea obligaţiilor de la art. 8 lit. d) şi e). Limitele amenzilor prevăzute la lit. a) şi b) se dublează în cazul repetarii săvîrşirii contravenţiei, putindu-se lua şi măsura suspendării activităţii pe o perioadă de pînă la 6 luni. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control financiar împuternicite în acest scop de Ministerul Finanţelor. Dispoziţiile alin. 1-3 se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia celor din art. 25-27 din acea lege.  +  Articolul 10Într-un an calendaristic un agent economic poate face obiectul unui singur control al contabilităţii, pentru sinceritatea bilanţurilor şi determinarea sumelor datorate cu orice titlu statului; este supusă controlului întreaga perioadă scursa de la precedenta verificare de aceeaşi natura şi cu aceleaşi obiective care, potrivit legii, nu s-a prescris. De la prevederile alin. 1 fac excepţie acţiunile documentare, analiza şi urmărire a implementarii unor reglementări care se pot efectua numai după notificarea şi obţinerea acordului agentului economic, precum şi verificarea reclamatiilor cu privire la existenta unor eludari ale legilor financiare şi fiscale, care se efectuează ori de cîte ori este cazul.  +  Articolul 11Durata maxima a unei acţiuni de control prevăzută la art. 10 alin. 1, la sediul unui agent economic, este de 3 luni, indiferent de perioada supusă controlului; prin norme ale Ministerului Finanţelor se vor stabili durate maxime diferenţiate în funcţie de categorii de agenţi economici, de natura acţiunilor de control, precum şi de perioada cuprinsă în control.  +  Articolul 12Pe parcursul controlului contabilităţii pentru determinarea sumelor datorate cu orice titlu statului, agenţii economici au dreptul să fie asistaţi de către un consilier, la alegere, de regula din rindul contabililor autorizaţi sau experţilor autorizaţi.  +  Articolul 13Măsurile dispuse ca urmare a controlului se comunică celor controlati în termen de 30 de zile de la terminarea verificării la sediul acestora şi pot fi contestate, la Ministerul Finanţelor, în 30 de zile de la data primirii notificării lor. Ministerul Finanţelor va soluţiona contestaţiile şi va comunică soluţiile în termen de 45 de zile. Decizia de soluţionare a Ministerului Finanţelor este executorie şi poate fi atacată în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa, la organele judecătoreşti competente.  +  Secţiunea a 2-a Garda financiară  +  Articolul 14Garda financiară este un corp de control financiar, militarizat, neincazarmat, care funcţionează potrivit legii, în cadrul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 15Garda financiară exercita controlul operativ şi inopinat în legătură cu: a) aplicarea şi executarea legilor fiscale şi a reglementărilor vamale, urmărind împiedicarea oricărei sustrageri sau eschivari de la plata impozitelor şi taxelor; b) respectarea normelor de comerţ, urmărind sa împiedice activităţile de contrabanda şi orice procedee interzise de lege. Garda financiară îndeplineşte orice alte atribuţii şi activităţi date în competenţa, potrivit legii.  +  Articolul 16În exercitarea atribuţiilor sale, Garda financiară desfăşoară zilnic sau la anumite perioade controale de specialitate fără a fi necesar un ordin special, în cazul atribuţiilor de la art. 15 lit. a) şi b), precum şi acţiuni care se executa numai în baza ordinelor sau delegatiilor speciale date de Ministerul Finanţelor, în cazul atribuţiilor de la art. 15 alin. ultim.  +  Articolul 17În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, organele Gărzii financiare sînt în drept: a) să efectueze controale în localurile şi dependintele în care se produc, se depozitează, se comercializează bunurile sau se desfăşoară activităţi care fac obiectul impozitării; b) sa verifice existenta şi autenticitatea documentelor justificative, pe timpul transportului, precum şi în locurile de desfăşurare a unor activităţi de producţie, prestări servicii, acte şi fapte de comerţ, cînd exista indicii de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale sau de realizare a unor procedee interzise de lege; c) sa verifice registrele şi orice alte documente din care rezultă îndeplinirea obligaţiilor fiscale; d) să efectueze, în condiţiile şi potrivit dispoziţiilor Codului de procedura penală, perchezitii în localuri publice sau particulare - case, curţi, dependinţe şi grădini - dacă exista indicii ca în aceste locuri sînt ascunse mărfuri sau instalaţii cu care se fabrica produse fără îndeplinirea obligaţiilor fiscale sau dacă se comit alte fraude fiscale; e) sa confiste, în condiţiile legii, obiectele sau produsele, corpuri delicte, sustrase de la plata impozitelor şi taxelor sau a căror fabricaţie şi desfacere este interzisă, precum şi sa ridice documentele care pot servi la dovedirea fraudelor sau contravenţiilor descoperite; f) să constate contravenţii şi să aplice sancţiunile corespunzătoare potrivit competentei prevăzute de lege; g) sa sesizeze organele de urmărire penală în legătură cu infracţiunile constatate cu ocazia exercitării atribuţiilor de serviciu; h) sa poarte uniforma, sa păstreze, sa folosească şi să facă uz de armamentul şi mijloacele din dotare, în condiţiile legii.  +  Articolul 18Garda financiară este pusă sub comanda unui comisar general, iar activitatea sa este coordonata de comandamentul gărzii, condus de un secretar sau subsecretar de stat din Ministerul Finanţelor; comandamentul gărzii este alcătuit din conducătorii direcţiilor de impozite şi taxe, Direcţiei generale a controlului financiar de stat, Direcţiei generale a regiilor publice şi participatiilor statului, Direcţiei generale a vamilor, Inspecţiei generale de preţuri şi tarife, precum şi comisarul general al Gărzii financiare.  +  Articolul 19Membrii Gărzii financiare sînt funcţionari publici şi au următoarele ierarhii comisar şef, comisar principal I şi comisar principal II.  +  Articolul 20Modul de organizare şi funcţionare a aparatului Gărzii financiare, condiţiile de recrutare, drepturile şi obligaţiile personalului, precum şi procedura de constatare şi contestare a actelor încheiate, se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul finanţelor şi publicat în Monitorul Oficial al României.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 21Modul de organizare şi exercitare a controlului financiar propriu pentru unităţile prevăzute la art. 2 şi pentru regiile autonome se stabileşte prin norme ale Ministerului Finanţelor, aprobate prin hotărîre a Guvernului.  +  Articolul 22Prefecturile şi Primăria municipiului Bucureşti vor pune la dispoziţia direcţiilor controlului financiar de stat, din judeţe şi municipiul Bucureşti, spaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii, potrivit prezentei legi.  +  Articolul 23Membrii Gărzii financiare depun, la angajare, jurămîntul solemn pentru respectarea şi aplicarea dispoziţiilor legale. Conţinutul jurămîntului se stabileşte prin hotărîre a Guvernului.  +  Articolul 24Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 5/1970 privind gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi H.C.M. nr. 1047/1970 pentru aplicarea acesteia, Legea nr. 9/1974 privind controlul financiar preventiv, Decretul nr. 94/1990 privind înfiinţarea corpului de control economico-financiar al primului-ministru al Guvernului, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 1991. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 18 martie 1991. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU-------------------