LEGE nr. 149 din 30 aprilie 2013privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați și pentru modificarea altor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 9 mai 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 23 din 23 august 2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 30 august 2012, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 4, partea introductivă a articolului 27 va avea următorul cuprins:Camera, cu avizul Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, emite o hotărâre care să prevadă că onorariile negociate pentru auditurile statutare:.2. La articolul I punctul 9, alineatele (1), (4) și (5) ale articolului 68 vor avea următorul cuprins:(1) Membrii Consiliului superior al Consiliului sunt reprezentanții desemnați de următoarele instituții: Ministerul Finanțelor Publice, Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Justiției, Camera de Comerț și Industrie a României, precum și de Cameră și Corp.................................................................(4) Consiliul superior este format din 7 membri și are următoarea componență:(i) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, desemnat de ministrul finanțelor publice;(ii) un reprezentant al Ministerului Justiției, desemnat de ministrul justiției;(iii) un reprezentant al Băncii Naționale a României, desemnat de guvernator;(iv) un reprezentant al Autorității de Supraveghere Financiară, desemnat de președintele acesteia;(v) președintele Camerei sau un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei;(vi) președintele Corpului sau un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului;(vii) președintele Camerei de Comerț și Industrie a României sau un reprezentant desemnat de acesta.(5) Cu excepția reprezentantului Camerei și a reprezentantului Corpului, toți membrii Consiliului superior trebuie să fie nepracticieni.3. La articolul I punctul 11, alineatul (4) al articolului 73 va avea următorul cuprins:(4) Comisia de disciplină este compusă din 5 membri cu pregătire juridică sau economică, astfel:(i) un reprezentant desemnat de Ministerul Justiției;(ii) un reprezentant desemnat de Ministerul Finanțelor Publice;(iii) un reprezentant desemnat de Autoritatea de Supraveghere Financiară;(iv) un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei;(v) un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului.4. La articolul I punctul 16, alineatul (5) al articolului 81^1 va avea următorul cuprins:(5) Comisia de disciplină a organismului de supraveghere în interes public investighează abaterile disciplinare săvârșite de membrii organelor de conducere ale Corpului, ale filialelor acestuia, precum și de membrii Comisiei superioare de disciplină a Corpului și aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Deciziile Comisiei de disciplină se publică pe site-ul Corpului.5. La articolul III punctul 3, articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Persoanele fizice și juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activitățile de audit financiar, consultanță fiscală și evaluare numai după dobândirea, în condițiile legii, a calității de auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, după caz, și înscrierea ca membri în organizațiile care coordonează profesiile liberale respective.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 2 septembrie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, se modifică după cum urmează:– La articolul 30, litera d) va avea următorul cuprins:d) expertiză contabilă, audit financiar, reorganizare judiciară și lichidare, precum și consultanță fiscală. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de evaluator pot efectua activitățile de expertiză contabilă, audit financiar, reorganizare judiciară și lichidare, precum și consultanță fiscală, numai după dobândirea, în condițiile legii, a calității de expert contabil, auditor financiar, practician în insolvență sau consultant fiscal, după caz, și înscrierea ca membri în organizațiile care coordonează profesiile liberale respective.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 3 alineatul (3), litera d) va avea următorul cuprins:d) expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară și lichidare, precum și consultanță fiscală. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de auditor financiar pot efectua activitățile de expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară și lichidare, precum și consultanță fiscală, numai după dobândirea, în condițiile legii, a calității de expert contabil, evaluator, practician în insolvență sau consultant fiscal, după caz, și înscrierea ca membri în organizațiile care coordonează profesiile liberale respective.  +  Articolul IVOrdonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– Articolul 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Consultanții fiscali și societățile de consultanță fiscală pot desfășura, pe lângă activitatea de consultanță fiscală, și activități de:a) expertiză contabilă și audit financiar. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de consultant fiscal pot efectua activitățile de expertiză contabilă și audit financiar numai după dobândirea, în condițiile legii, a calității de expert contabil sau auditor financiar, după caz, și înscrierea ca membri în organizațiile care coordonează profesiile liberale respective;b) instruire și perfecționare în domeniul fiscal.  +  Articolul VOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 26 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:b) calitatea de avocat, expert contabil, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator ori expert tehnic judiciar, care lucrează în interiorul profesiei. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de practician în insolvență pot efectua activitățile de expertiză contabilă, evaluare și audit financiar numai după dobândirea, în condițiile legii, a calității de expert contabil, evaluator sau auditor financiar, după caz, și înscrierea ca membri în organizațiile care coordonează profesiile liberale respective.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 30 aprilie 2013.Nr. 149.