ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 30 aprilie 2013privind finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 8 mai 2013    Luând în considerare faptul că de la bugetul statului, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se asigură atât finanţarea despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în materia restituirii proprietăţilor, cât şi a cheltuielilor de personal şi a celor de funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor,ţinând cont de volumul obligaţiilor de plată aflate în sarcina Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor care, în condiţiile finanţării de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, grevează asupra bugetului acestei instituţii,constatând că, în lipsa unor măsuri imediate de separare a bugetului Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor de bugetul Secretariatului General ai Guvernului, afectarea interesului public al bunei funcţionări a Guvernului României este iminentă,având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri care să asigure, pe de o parte, evitarea blocării activităţii instituţiilor publice debitoare, realizarea adecvată şi eficientă a atribuţiilor acestora şi buna funcţionare a administraţiei publice, iar, pe de altă parte, respectarea dreptului creditorului la executarea, în termen rezonabil, a hotărârilor judecătoreşti irevocabile care reprezintă titluri executorii în cadrul procedurii de executare silită,luând în considerare că, în lumina interpretării Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, autorităţile dispun de o marjă de apreciere şi de un termen rezonabil în identificarea celor mai adecvate mijloace de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti ce stabilesc obligaţii de plată în sarcina statului sau a autorităţilor/instituţiilor publice,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:"e) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, finanţată de la bugetul de stat;"2. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulţi vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului; preşedintele are calitatea de ordonator principal de credite."  +  Articolul IIAlineatele (2) şi (3) ale articolului 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor este finanţată de la bugetul de stat. (3) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulţi vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului; preşedintele are calitatea de ordonator principal de credite."  +  Articolul III (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi în structura bugetelor Secretariatului General al Guvernului şi Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor pe anul 2013, la propunerea ordonatorilor principali de credite, în baza protocolului de predare-preluare. (2) Se autorizează ordonatorul principal de credite al Secretariatului General al Guvernului să detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice. (3) Se autorizează ordonatorul principal de credite al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor să introducă anexele la bugetul propriu, să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice. (4) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, posturile şi personalul preluate, patrimoniul aferent stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea. (5) Modificările în execuţia bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se efectuează pe baza protocolului de predare-preluare şi a instrucţiunilor comunicate de Ministerul Finanţelor Publice ordonatorilor principali de credite. (6) Până la încheierea protocolului prevăzut la alin. (4), finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Restituirea Proprietăţilor,George BăeşuViceprim-ministru, ministrulfinanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 30 aprilie 2013.Nr. 38.--------