ORDIN nr. 587 din 30 aprilie 2013privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 587 din 30 aprilie 2013
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 229 din 30 aprilie 2013
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013  Având în vedere Referatul de aprobare nr. EN 4.516 din 30 aprilie 2013 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.020 din 30 aprilie 2013 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (5) din titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014;- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 şi 174 bis din 29 martie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa 1, la capitolul III, nota de la litera F se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Consultaţia prevăzută la lit. F nu se raportează drept consultaţie prevăzută la lit. C sau lit. E."2. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) Serviciile cuprinse la cap. II lit. D, cap. III lit. B pct. 2 lit. c) şi pct. 6, lit. D, H şi I din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata «per capita»"3. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) Serviciile cuprinse la cap. I, cap. II lit. A, B, C, E şi F şi cap. III lit. A, lit. B pct. 1, pct. 2 lit. a) şi b) şi pct. 3-5, lit. C, E, F din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata pe serviciu medical, iar decontarea acestora se face prin tarif exprimat în puncte."4. În anexa 7, la capitolul I litera C "Pachetul de servicii medicale de bază", al doilea paragraf de la nota III se modifică şi va avea următorul cuprins:"Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-16 ani, care se prezintă în regim de urgenţă la medicii din specialităţile clinice, aceştia pot elibera prescripţii medicale pentru o perioadă de 3 zile"5. În anexa 7, în tabelul de la capitolul II "Pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice", după poziţia 52 se introduce o nouă poziţie, poziţia 52^1, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Cod Denumirea analizei Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate - lei -
  "52^1. 2.4323 Estradiol 22,20"
  6. În anexa 7, în tabelul de la capitolul II, după poziţia 88 se introduce o nouă poziţie, poziţia 88^1, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea analizei Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate - lei -
  "88^1. Ex. radiologic bazin*1) 15,90"
  7. În anexa 8, la articolul 6 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) La stabilirea sumei contractate pentru investigaţiile medicale paraclinice prevăzute la cap. II din anexa 7 la ordin, cu excepţia investigaţiei PET-CT, de către:".8. În anexa 8, la articolul 6 alineatul (3), ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"Sumele rezultate din economii de la investigaţiile medicale paraclinice - analize medicale de laborator, de la investigaţiile medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală (cu excepţia PET-CT) într-o lună şi de la investigaţiile medicale paraclinice - explorări funcţionale într-o lună se redistribuie furnizorilor care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract."9. În anexa 8, după articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) La contractarea serviciilor paraclinice PET-CT casele de asigurări de sănătate vor utiliza fondurile alocate cu această destinaţie la nivelul caselor de asigurări de sănătate. (2) La stabilirea sumei contractate de către un furnizor de servicii medicale paraclinice de radiologie - imagistică medicală care efectuează PET-CT se au în vedere: a) numărul de investigaţii PET-CT; b) tariful aferent PET-CT prevăzut în anexa 7 la ordin.Suma contractată de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice este prevăzută distinct în contract şi se defalcă pe trimestre şi luni. (3) Lunar, casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice serviciile furnizate, cu obligaţia încadrării în limita valorii lunare contractate pentru PET-CT.În situaţia în care la unii furnizori de servicii de PET-CT se înregistrează la sfârşitul unei luni sume neconsumate faţă de suma lunară prevăzută în contract, casa de asigurări de sănătate va diminua printr-un act adiţional la contract valoarea lunară contractată iniţial aferentă lunii respective cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de servicii PET-CT care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract cu această destinaţie. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor de PET-CT acordate asiguraţilor de la data semnării actului adiţional, pentru lunile următoare în cadrul trimestrului respectiv.În situaţia în care la nivelul casei de asigurări de sănătate există un singur furnizor de PET-CT, suma neconsumată se alocă furnizorului pentru lunile următoare în cadrul trimestrului respectiv, iar suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale de PET-CT acordate asiguraţilor de la data semnării actului adiţional. (4) Trimestrial, în situaţia în care la unii furnizori de servicii PET-CT se înregistrează la sfârşitul unui trimestru sume neconsumate, faţă de suma trimestrială prevăzută în contract cu această destinaţie, casele de asigurări de sănătate vor diminua, printr-un act adiţional la contract, valoarea trimestrială contractată aferentă trimestrului respectiv cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii se vor folosi la reîntregirea sumelor alocate cu destinaţie PET-CT la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, urmând a fi redistribuite de către aceasta caselor de asigurări de sănătate la care fondurile pentru PET-CT au fost epuizate. Casele de asigurări de sănătate care solicită repartizarea de fonduri pentru PET-CT vor fundamenta solicitarea printr-o notă justificativă pe care o vor transmite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (5) Furnizorii de servicii PET-CT vor efectua direct acest tip de investigaţie paraclinică contractată cu casele de asigurări de sănătate şi nu vor încheia subcontracte cu alţi furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea acestui tip de investigaţie paraclinică."10. În anexa 9, după poziţia 37 se introduc 34 de noi poziţii, poziţiile 38-71, cu următorul cuprins:"38. Anomaliile anatomice esofagiene (operate)39. Achalazia40. Boala de reflux gastroesofagian41. Esofagita eozinofilică42. Boala peptică ulceroasă/neulceroasă gastroduodenală43. Gastroenterocolita alergică44. Enteropatia glutenică45. Bolile inflamatorii intestinale cronice: boala Crohn, colita ulcerativă46. Insuficienţa pancreasului exocrin: fibroza chistică, sindromul Schwachmann47. Sindromul de malabsobţie48. Hepatita cronică virală (virusurile hepatitice B, C, D şi virusurile CMV, EBV)49. Steatohepatita non-alcoolică (NASH) pediatrică50. Sindromul Gilbert51. Litiaza biliară52. Malformaţiile de căi biliare intrahepatice (sindromul Caroli, hipoplazia ductulară etc.)53. Constipaţia cronică funcţională54. Pseudoobstrucţia intestinală cronică55. Boala Hirschprung56. Bolile nutriţionale (rahitism carenţial comun, malnutriţia proteinucalorică la sugar şi copii, supraponderea şi obezitatea pediatrică)57. Malformaţii congenitale renale complicate cu infecţii de tract urinar58. Displazii/Hipoplazii renale59. Nefropatii glomerulare (sindrom nefrotic, glomerulonefrite cronice progresive etc.)60. Disfuncţii urinare (enurezis, incontinenţa urinară etc.)61. Tubulopatii şi nefrocalcinoză62. Boala litiazică63. Vasculitele complicate cu boala renală de tip glomerular64. Rinita alergică65. Dermatita atopică şi urticaria cronică66. Bronşectazia şi complicaţiile pulmonare supurative67. Strabism68. Vicii de refracţie şi tulburări de acomodare69. Afecţiuni ale aparatului lacrimal 0-3 ani70. Autism infantil71. ADHD"11. În anexa 11, la capitolul II, la "Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel", după litera H se introduce o nouă literă, litera I, cu următorul cuprins:"I. Pentru furnizorii de investigaţii PET-CT, criteriile specifice de selecţie se aplică în mod corespunzător (numai investigaţiile, aparatele şi personalul specific). Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor de PET-CT potrivit reglementărilor de la lit. A-E şi H, utilizând sumele cu această destinaţie alocate casei de asigurări de sănătate."12. În anexa 13, la articolul 8, după ultima teză se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:"Suma aferentă serviciilor medicale PET-CT contractată, stabilită pentru anul 2013, se defalcă lunar şi trimestrial, după cum urmează:- Suma aferentă trimestrului I ....................... lei,din care:- luna I .................. lei- luna II ................. lei- luna III ................ lei.- Suma aferentă trimestrului II ..................... lei,din care:- luna IV ................. lei- luna V................... lei- luna VI ................. lei.- Suma aferentă trimestrului III ..................... lei,din care:- luna VII ................ lei- luna VIII ............... lei- luna IX ................. lei.- Suma aferentă trimestrului IV...................... lei,din care:- luna X .................. lei- luna XI ................. lei- luna XII ................ lei."13. În anexa 17, la articolul 4 alineatul (1) litera a), punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"14. Durata medie de spitalizare la nivel naţional - DMS_nat - este 6,65 pentru anul 2013, cu excepţia unităţilor sanitare de monospecialitate chirurgie orală şi maxilofacială, pentru care se va utiliza DMS_nat = 4,8, şi cu excepţia unităţilor sanitare prevăzute în tabelul de mai jos, pentru care se va utiliza durata medie de spitalizare prevăzută în acelaşi tabel:
  Cod CNAS Denumire CNAS DMS
  AG01 Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti 6,9
  AG02 Spitalul de Pediatrie Piteşti 4,7
  AR01 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Arad 7,0
  B_02 Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti 6,3
  B_03 Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti 5,8
  B_05 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti 4,5
  B_06 Spitalul Clinic «Filantropia» Bucureşti 3,4
  B_09 Spitalul Clinic de Chirurgie Oromaxilofacială «Prof. Dr. Dan Teodorescu» Bucureşti 3,5
  B_18 Institutul Clinic Fundeni Bucureşti 6,5
  B_19 Institutul de Boli Cardiovasculare «C. C. Iliescu» Bucureşti 5,3
  B_20 Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu» Bucureşti 5,4
  B_21 Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Bucureşti 4,7
  B_28 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S. Curie» Bucureşti 4,9
  B_29 Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Ioan» Bucureşti 5,2
  B_32 Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL «Prof. Dr. D. Hociotă» Bucureşti 6,7
  B_33 Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti 5,3
  B_34 Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Prof. Dr. Panait Sârbu» Bucureşti 3,5
  B_35 Spitalul Clinic de Urgenţă «Bagdasar-Arseni» Bucureşti 5,5
  B_36 Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti 6,9
  B_47 Institutul Naţional de Pneumoftiziologie «Marius Nasta» Bucureşti 8,3
  B_48 Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş» Bucureşti 5,4
  B_80 Spitalul Universitar de Urgenţă «Elias» Bucureşti 5,3
  BC01 Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău 6,0
  BH01 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea 6,2
  BV01 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Braşov 6,3
  BV03 Spitalul Clinic de Copii Braşov 5,0
  CJ01 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Cluj-Napoca 6,7
  CJ02 Institutul Regional de Gastroenterologie- Hepatologie «Prof. Dr. O. Fodor» Cluj-Napoca 5,9
  CJ03 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca 4,4
  CJ04 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie «Leon Daniello» Cluj-Napoca 9,7
  CJ09 Institutul Inimii «Prof. Dr. N. Stancioiu» Cluj-Napoca 6,8
  CT01 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Constanţa 6,1
  DJ01 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Craiova 5,9
  GL01 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Galaţi 6,3
  GL02 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Ioan» Galaţi 5,0
  HD01 Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva 7,3
  IS01 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi 6,5
  IS02 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi 5,7
  IS03 Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. G.I.M. Georgescu» Iaşi 7,0
  IS05 Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Cuza-Vodă» Iaşi 5,3
  IS07 Spitalul Clinic Pneumoftiziologie Iaşi 9,8
  IS11 Spitalul Clinic de Urgenţă «Prof. Dr. N. Oblu» Iaşi 7,7
  M13 Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare «Dr. Constantin Zamfir» 7,0
  MM01 Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare 6,4
  MS01 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Târgu Mureş 7,3
  PH01 Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti 7,0
  PH99 Spitalul de Pediatrie Ploieşti 4,1
  SB01 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu 6,9
  SB08 Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu 5,4
  SV01 Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Ioan Cel Nou» Suceava 6,8
  TM01 Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Timişoara 6,8
  TM02 Spitalul Municipal Clinic de Urgenţă Timişoara 5,8
  TM03 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «L. Ţurcanu» Timişoara 5,6
  TM06 Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara 5,1"
  14. Anexele 17 A, 17 B I şi 17 B II se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.15. În anexa 19, la nota I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:"5. Pentru secţiile de geriatrie şi gerontologie din structura Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie «Ana Aslan» durata optimă de spitalizare este de 14 zile."16. În anexa 25, la articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie şi de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraţilor, medici aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, conform modelului prezentat în anexa 27 C la ordin, în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului şi statusul de performanţă ECOG al acestuia, cu precizarea activităţilor zilnice pe care asiguratul nu le poate îndeplini. Medicii care recomandă servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative nu pot fi reprezentanţi legali, angajaţi, asociaţi, administratori ai unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi de îngrijiri paliative, respectiv nu pot desfăşura activitate într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu şi de îngrijiri paliative.Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate, inclusiv medicii de familie, recomandă îngrijiri medicale la domiciliu numai ca o consecinţă a consultaţiei medicale raportate la casa de asigurări de sănătate. În funcţie de statusul de performanţă ECOG, bolnavul poate fi: a) incapabil să desfăşoare activităţi casnice, este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă şi/sau alimentaţie şi/sau mobilizare) - statusul de performanţă ECOG 3; b) complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (igienă, alimentaţie, mobilizare) - statusul de performanţă ECOG 4."17. În anexa 25, la articolul 7, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv pentru îngrijiri paliative la domiciliu se eliberează în 3 exemplare, din care un exemplar rămâne la medic, care se ataşează la foaia de observaţie/fişa medicală, după caz. Un exemplar, împreună cu cererea de acordare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, se depune de către asigurat, de către unul dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), de o persoană împuternicită legal în acest sens sau de reprezentantul legal al asiguratului la casa de asigurări de sănătate la care se află în evidenţă asiguratul. Al treilea exemplar rămâne la asigurat, urmând a fi predat furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu care îi va acorda serviciile respective, dacă cererea a fost aprobată, împreună cu decizia de acordare de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu în vederea depunerii acesteia la casa de asigurări de sănătate este de 5 zile calendaristice de la data emiterii recomandării. (2) Pentru obţinerea deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, asiguratul, unul dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurări de sănătate în evidenţele căreia se află asiguratul, însoţită de un document justificativ care atestă calitatea de asigurat, actul de identitate (în copie), codul numeric personal - CNP/cod unic de asigurare, recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu şi declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că afecţiunea nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv. Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se ataşează recomandarea medicală cu specificarea domiciliului copilului şi certificatul de naştere (în copie) cu codul numeric personal - CNP/codul unic de asigurare.Documentele depuse în copie sunt certificate pentru conformitate prin sintagma «conform cu originalul» şi prin semnătura asiguratului, unuia dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), a persoanei împuternicite de acesta sau a reprezentantului legal al asiguratului. (3) Casa de asigurări de sănătate analizează cererea şi recomandarea primită, în maximum două zile lucrătoare de la data depunerii, şi este obligată să ia o hotărâre privind acceptarea sau respingerea cererii, iar cererea este aprobată în limita sumei prevăzute pentru această destinaţie. La analiza cererilor şi recomandărilor primite, casa de asigurări de sănătate va lua în considerare statusul de performanţă ECOG al asiguratului şi numărul de zile de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu de care a beneficiat asiguratul în anul respectiv, astfel încât să nu depăşească numărul de zile prevăzut la art. 2 alin. (3), respectiv art. 5 alin. (3).Respingerea cererii de către casa de asigurări de sănătate se face în scris şi motivat, cu indicarea temeiului legal. În cazul acceptării, cererea este supusă aprobării şi, respectiv, emiterii deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, în limita sumei prevăzute cu această destinaţie. Decizia se expediază prin poştă sau se predă direct asiguratului, unuia dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), persoanei împuternicite legal în acest sens sau reprezentantului legal al asiguratului, în maximum 24 de ore de la data emiterii acesteia. (4) Asiguratul, unul dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens sau reprezentantul legal al asiguratului, pe baza deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu emise de casa de asigurări de sănătate, se adresează unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate şi care este inclus în lista de furnizori, înscrisă pe versoul deciziei."18. La anexa 25, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu completează pentru fiecare asigurat căruia îi acordă servicii o fişă de îngrijire care conţine datele de identitate ale acestuia, tipul serviciilor de îngrijiri medicale/îngrijiri paliative acordate, data şi ora la care acestea au fost efectuate, durata, semnătura asiguratului, a unuia dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), a persoanei împuternicite legal de acesta sau a reprezentantului legal al asiguratului, care confirmă efectuarea acestor servicii, semnătura persoanei care a furnizat serviciul medical, precum şi evoluţia stării de sănătate."19. La anexa 27 C, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. Diagnosticul medical şi diagnostic boli asociate:........................................................................(Se va nota şi cod diagnostic; pentru înscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificaţia internaţională a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS - Lista cu 999 coduri de boală, în caractere numerice.)"20. La anexa 27 D, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. Diagnosticul medical şi diagnostic boli asociate:.......................................................................(Se va nota şi cod diagnostic; pentru înscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificaţia internaţională a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS - Lista cu 999 coduri de boală, în caractere numerice.)"
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu luna mai 2013.Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Doru Bădescu  +  Anexa 1 (Anexa 17 A la Ordinul nr. 423/191/2013)Lista spitalelor pentru care plata se face printarif pe caz rezolvat, ICM şi TCP valabil pentru anul 2013 ┌────┬────────┬─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────┐ │ │ │ Denumire spital │ ICM │ TCP │ │ │ │ │ pentru │ pentru│ │Nr. │ Cod │ │ anul │ anul │ │crt.│ spital │ │ 2013*) │2013**)│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 1│AB01 │Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia │ 1.1279│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 2│AB02 │Spitalul de Boli Cronice Câmpeni │ 1.0301│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 3│AB03 │Spitalul Municipal Blaj │ 1.1174│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 4│AB04 │Spitalul Orăşenesc Abrud │ 0.8745│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 5│AB05 │Spitalul Municipal Aiud │ 1.0335│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 6│AB06 │Spitalul Orăşenesc Câmpeni │ 0.9691│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 7│AB08 │Spitalul Municipal Sebeş │ 0.9639│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 8│AB09 │Spitalul Orăşenesc Cugir │ 0.8681│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 9│AB12 │Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud │ 0.9010│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 10│AG01 │Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti │ 1.2567│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 11│AG02 │Spitalul de Pediatrie Piteşti │ 1.1052│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 12│AG04 │Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung │ 0.9274│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 13│AG05 │Spitalul Municipal Câmpulung │ 1.0046│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 14│AG06 │Spitalul Orăşenesc "Regele Carol I" Costeşti │ 1.2817│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 15│AG07 │Spitalul Municipal Curtea de Argeş │ 0.9636│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 16│AG08 │Spitalul Orăşenesc "Sf. Spiridon" Mioveni │ 0.8307│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 17│AG13 │Spitalul de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea │ 1.2954│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 18│AG14 │Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" │ │ │ │ │ │Valea Iaşului │ 0.8606│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 19│AG15 │Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni │ 0.9391│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 20│AG22 │Dr. Irimia - S.R.L. │ 0.5175│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 21│AR01 │Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Arad │ 1.2398│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 22│AR05 │Spitalul Orăşenesc Ineu │ 0.9403│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 23│AR06 │Spitalul de Boli Cronice Lipova │ 0.6942│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 24│AR07 │Spitalul Orăşenesc Sebiş │ 0.6998│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 25│AR14 │Spitalul "Sf. Gheorghe" Chişineu-Criş │ 0.8876│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 26│AR20 │Centrul Medical Laser System │ 1.0070│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 27│AR21 │S.C. Genesys Medical Clinic - S.R.L. │ 1.0441│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 28│B_01 │Spitalul Clinic "Sf. Maria" Bucureşti │ 1.0020│ 1442│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 29│B_02 │Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti │ 1.4852│ 1800│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 30│B_03 │Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie │ │ │ │ │ │Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti │ 2.2071│ 2230│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 31│B_04 │Spitalul Clinic de Nefrologie │ │ │ │ │ │"Dr. Carol Davila" Bucureşti │ 1.0564│ 1510│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 32│B_05 │Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii │ │ │ │ │ │"Gr. Alexandrescu" Bucureşti │ 1.2476│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 33│B_06 │Spitalul Clinic "Filantropia" Bucureşti │ 0.7830│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 34│B_08 │Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice │ │ │ │ │ │Bucureşti │ 0.6218│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 35│B_09 │Spitalul Clinic de Chirurgie Oromaxilofacială│ │ │ │ │ │"Prof. Dr. Dan Teodorescu" Bucureşti │ 0.7239│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 36│B_100 │S.C. Binafarm - S.R.L. │ 0.3827│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 37│B_101 │Tinos Clinic - S.R.L. │ 1.0074│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 38│B_102 │S.C. Proestetica Medical - S.R.L. │ 0.7183│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 39│B_103 │S.C. Centrul Medical Unirea - S.R.L. │ 0.8604│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 40│B_11 │Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. │ │ │ │ │ │Trestioreanu" Bucureşti │ 0.8773│ 1800│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 41│B_113 │S.C. Delta Health │ 1.1658│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 42│B_116 │Sanador │ 1.4579│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 43│B_12 │Institutul de Endocrinologie "C. I. Parhon" │ │ │ │ │ │Bucureşti │ 0.9198│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 44│B_121 │Clinica de Angiografie şi Terapie │ │ │ │ │ │Endovasculară Hemodinamic │ 1.0787│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 45│B_124 │S.C. Medlife - S.A. - Spitalul de Pediatrie │ 0.6046│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 46│B_13 │Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" │ │ │ │ │ │Bucureşti │ 1.1687│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 47│B_14 │Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi │ │ │ │ │ │Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" │ │ │ │ │ │Bucureşti │ 1.1959│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 48│B_15 │Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie │ │ │ │ │ │şi TBC Osteoarticular "Foişor" Bucureşti │ 1.1995│ 1825│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 49│B_16 │Spitalul Clinic Colentina Bucureşti │ 1.4992│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 50│B_18 │Institutul Clinic Fundeni Bucureşti │ 1.2942│ 1808│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 51│B_19 │Institutul de Boli Cardiovasculare │ │ │ │ │ │"C. C. Iliescu" Bucureşti │ 2.2980│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 52│B_20 │Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copi- │ │ │ │ │ │lului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti │ 1.0248│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 53│B_21 │Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" │ │ │ │ │ │Bucureşti │ 1.1587│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 54│B_22 │Spitalul Clinic de Copii "Dr. V. Gomoiu" │ │ │ │ │ │Bucureşti │ 1.1920│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 55│B_23 │Spitalul Clinic "Colţea" Bucureşti │ 1.5293│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 56│B_25 │Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi │ │ │ │ │ │Tropicale "Dr. V. Babeş" Bucureşti │ 1.2062│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 57│B_27 │Spitalul Clinic de Psihiatrie │ │ │ │ │ │"Dr. Alexandru Obregia" Bucureşti │ 1.3621│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 58│B_28 │Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii │ │ │ │ │ │"M. S. Curie" Bucureşti │ 1.0232│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 59│B_29 │Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan" │ │ │ │ │ │Bucureşti │ 1.2666│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 60│B_31 │Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" │ │ │ │ │ │Bucureşti │ 1.0595│ 1658│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 61│B_32 │Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie │ │ │ │ │ │Funcţională ORL "Prof. Dr. D. Hociotă" │ │ │ │ │ │Bucureşti │ 1.4583│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 62│B_33 │Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti │ 1.1639│ 1800│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 63│B_34 │Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie │ │ │ │ │ │"Prof. Dr. Panait Sârbu" Bucureşti │ 0.8311│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 64│B_35 │Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" │ │ │ │ │ │Bucureşti │ 2.0018│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 65│B_36 │Institutul Naţional de Neurologie şi Boli │ │ │ │ │ │Neurovasculare Bucureşti │ 1.4225│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 66│B_38 │Centrul de Evaluare şi Tratament al Toxico- │ │ │ │ │ │dependenţelor pentru Tineri "Sf. Stelian" │ 1.3415│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 67│B_40 │Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ştefan" │ 0.8564│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 68│B_41 │Centrul de Boli Reumatismale "Dr. I. Stoia" │ │ │ │ │ │Bucureşti │ 1.5044│ 1580│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 69│B_42 │Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" Bucureşti │ 1.0847│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 70│B_47 │Institutul Naţional de Pneumoftiziologie │ │ │ │ │ │"Marius Nasta" Bucureşti │ 1.4301│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 71│B_48 │Institutul Naţional de Boli Infecţioase │ │ │ │ │ │"Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti │ 1.5835│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 72│B_50 │Centrul de Sănătate RATB │ 1.0523│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 73│B_80 │Spitalul Universitar de Urgenţă "Elias" │ │ │ │ │ │Bucureşti │ 1.1197│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 74│B_90 │Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr. C. Gorgos" │ 1.3663│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 75│B_91 │SC Creştină Medicală Munposan '94 - S.R.L. │ 0.8159│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 76│B_95 │Euroclinic Hospital - S.A. │ 1.1051│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 77│B_96 │S.C. Med Life - S.A. │ 1.0151│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 78│B_97 │Clinica "Sf. Lucia" - S.R.L. │ 0.7627│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 79│B_99 │S.C. Gral Medical - S.R.L. │ 1.2002│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 80│B_120 │S.C. Euroeye - S.R.L. │ 0.6058│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 81│BC01 │Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău │ 1.1163│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 82│BC02 │Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău │ 1.0264│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 83│BC03 │Spitalul Municipal Oneşti │ 1.0550│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 84│BC04 │Spitalul Orăşenesc Buhuşi │ 0.9534│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 85│BC05 │Spitalul Orăşenesc "Ioan Lascăr" Comăneşti │ 1.0071│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 86│BC06 │Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti │ 1.0306│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 87│BC08 │S.C. Polimed - S.R.L. │ 0.8929│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 88│BC14 │Clinica Palade Bacău │ 0.7211│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 89│BC15 │S.C. Eldimedmaterna - S.R.L. │ 0.7895│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 90│BH01 │Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea │ 1.1476│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 91│BH02 │Spitalul Clinic Municipal │ │ │ │ │ │"Dr. Gavril Curteanu" Oradea │ 1.1584│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 92│BH07 │Spitalul Orăşenesc Aleşd │ 0.9901│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 93│BH09 │Spitalul Municipal "Episcop N.Popovici" Beiuş│ 0.9293│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 94│BH10 │Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita │ 0.9645│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 95│BH11 │Spitalul de Psihiatrie Nucet │ 1.1251│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 96│BH12 │Spitalul Municipal Salonta │ 0.9575│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 97│BH13 │Spitalul Orăşenesc Ştei │ 0.6841│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 98│BH14 │Spitalul de Psihiatrie Ştei │ 0.9526│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 99│BH26 │Spitalul Pelican Oradea │ 1.2996│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 100│BN01 │Spitalul Judeţean Bistriţa │ 1.0393│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 101│BN02 │Spitalul Orăşenesc "Dr. G. Trifon" Năsăud │ 0.8284│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 102│BN03 │Spitalul Orăşenesc Beclean │ 0.7764│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 103│BN08 │S.C. Clinica Sanovil - S.R.L. │ 0.9112│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 104│BR01 │Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila │ 1.3371│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 105│BR05 │Spitalul Orăşenesc Făurei │ 0.8319│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 106│BR07 │Spitalul "Sf. Pantelimon" Brăila │ 1.2909│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 107│BR09 │Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila │ 1.0210│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 108│BT01 │Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati" │ │ │ │ │ │Botoşani │ 0.9900│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 109│BT02 │Spitalul "Sf. Gheorghe" Botoşani │ 0.9954│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 110│BT06 │Spitalul Municipal Dorohoi │ 0.9199│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 111│BT10 │Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani │ 0.9719│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 112│BV01 │Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Braşov │ 1.3100│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 113│BV02 │Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie │ │ │ │ │ │"Dr. I. A. Sbârcea" Braşov │ 0.8445│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 114│BV03 │Spitalul Clinic de Copii Braşov │ 1.1038│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 115│BV04 │Spitalul de Boli Infecţioase Braşov │ 1.4692│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 116│BV05 │Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov │ 1.0501│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 117│BV06 │Spitalul Municipal Făgăraş │ 0.9562│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 118│BV08 │Spitalul Municipal Codlea │ 0.9192│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 119│BV09 │Spitalul Municipal Săcele │ 0.8082│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 120│BV10 │Spitalul Orăşenesc "Dr. C. T. Sparchez" │ │ │ │ │ │Zărneşti │ 0.8133│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 121│BV12 │Spitalul Orăşenesc Rupea │ 0.7481│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 122│BV13 │Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov │ 1.2181│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 123│BV17 │S.C. Rur Medical - S.R.L. │ 0.8256│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 124│BV18 │Clinicile ICCO - S.R.L. │ 1.7789│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 125│BV20 │S.C. Vitalmed Center - S.R.L. │ 0.5956│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 126│BV21 │Spitalul Teo Health - S.A. │ 1.1546│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 127│BV22 │Clinica Newmedics │ 1.0251│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 128│BV23 │S.C. Centrul Medical Unirea - S.R.L. Braşov │ 0.8543│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 129│BZ01 │Spitalul Judeţean Buzău │ 1.0560│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 130│BZ02 │Spitalul Municipal Râmnicu Sărat │ 0.9654│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 131│BZ04 │Spitalul Orăşenesc Nehoiu │ 0.7431│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 132│BZ09 │Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri │ │ │ │ │ │de Siguranţă Săpoca │ 1.2943│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 133│CJ01 │Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă │ │ │ │ │ │Cluj-Napoca │ 1.2422│ 1800│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 134│CJ02 │Institutul Regional de Gastroenterologie- │ │ │ │ │ │Hepatologie "Prof. Dr. O. Fodor" Cluj-Napoca │ 1.5806│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 135│CJ03 │Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii │ │ │ │ │ │Cluj-Napoca │ 1.1941│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 136│CJ04 │Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie │ │ │ │ │ │"Leon Daniello" Cluj-Napoca │ 1.4366│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 137│CJ05 │Spitalul Clinic de Boli Infecţioase │ │ │ │ │ │Cluj-Napoca │ 1.3843│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 138│CJ06 │Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca │ 0.9471│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 139│CJ07 │Spitalul Municipal Clinic Cluj-Napoca │ 1.1310│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 140│CJ08 │Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă"│ │ │ │ │ │Cluj-Napoca │ 1.1640│ 1800│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 141│CJ09 │Institutul Inimii "Prof. Dr. N. Stancioiu" │ │ │ │ │ │Cluj-Napoca │ 2.1298│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 142│CJ10 │Spitalul Municipal Dej │ 0.9688│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 143│CJ11 │Spitalul Municipal Turda │ 1.0066│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 144│CJ12 │Spitalul Municipal Gherla │ 0.7720│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 145│CJ13 │Spitalul Orăşenesc Huedin │ 1.0224│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 146│CJ14 │Spitalul Municipal Câmpia Turzii │ 0.8620│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 147│CJ21 │Institutul Clinic de Urologie şi Transplant │ │ │ │ │ │Renal Cluj-Napoca │ 0.7435│ 1839│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 148│CL01 │Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi │ 0.9816│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 149│CL02 │Spitalul Municipal Olteniţa │ 0.7707│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 150│CL03 │Spitalul Orăşenesc Lehliu-Gară │ 0.7583│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 151│CL06 │Spitalul de Psihiatrie Săpunari │ 1.3214│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 152│CL07 │Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi │ 1.2011│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 153│CS01 │Spitalul Judeţean Reşiţa │ 1.1481│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 154│CS02 │Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş │ 0.9564│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 155│CS03 │Spitalul Orăşenesc Oraviţa │ 0.7390│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 156│CS05 │Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă │ 0.7103│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 157│CS07 │Spitalul Orăşenesc Oţelu Roşu │ 0.7828│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 158│CT01 │Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Constanţa│ 1.2850│ 1800│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 159│CT04 │Spitalul Municipal Medgidia │ 0.9683│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 160│CT05 │Spitalul Orăşenesc Cernavodă │ 0.9444│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 161│CT06 │Spitalul Municipal Mangalia │ 0.9823│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 162│CT07 │Spitalul Orăşenesc Hârşova │ 0.8429│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 163│CT08 │Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie şi │ │ │ │ │ │Recuperare Medicale Eforie Sud │ 0.6808│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 164│CT14 │Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa│ 1.4522│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 165│CT18 │S.C. Medical Analysis │ 1.1270│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 166│CT19 │Centrul Medical Medstar 2000 │ 1.2086│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 167│CT20 │Euromaterna │ 1.1741│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 168│CT22 │Isis Medical Center │ 1.1518│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 169│CV01 │Spitalul Judeţean "Dr. Fogolyan Kristof" │ │ │ │ │ │Sfântu Gheorghe │ 1.1009│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 170│CV03 │Spitalul Municipal Târgu Secuiesc │ 0.9476│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 171│CV04 │Spitalul Orăşenesc Baraolt │ 0.6905│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 172│CV05 │Spitalul de Cardiologie Covasna │ 0.6884│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 173│CV08 │SC Andimex - S.R.L. │ 0.6139│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 174│DB01 │Spitalul Judeţean Târgovişte │ 1.1523│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 175│DB02 │Spitalul Orăşenesc Pucioasa │ 0.9281│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 176│DB03 │Spitalul Orăşenesc Găeşti │ 0.9574│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 177│DB04 │Spitalul Orăşenesc Moreni │ 0.9155│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 178│DJ01 │Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Craiova │ 1.1580│ 1800│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 179│DJ02 │Spitalul Municipal Clinic "Filantropia" │ │ │ │ │ │Craiova │ 1.1062│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 180│DJ03 │Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi │ │ │ │ │ │Pneumoftiziologie "Victor Babeş" Craiova │ 1.0165│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 181│DJ04 │Spitalul Municipal Băileşti │ 0.8714│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 182│DJ05 │Spitalul Filişanilor Filiaşi │ 1.0435│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 183│DJ06 │Spitalul Orăşenesc Segarcea │ 0.8534│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 184│DJ07 │Spitalul Municipal Calafat │ 0.8856│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 185│DJ13 │Spitalul Orăşenesc "Aşezămintele │ │ │ │ │ │Brâncoveneşti" Dăbuleni │ 0.9177│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 186│DJ18 │Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna │ 1.1497│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 187│DJ20 │Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova │ 1.1482│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 188│GJ01 │Spitalul Judeţean Târgu Jiu │ 1.0422│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 189│GJ02 │Spitalul Municipal Motru │ 0.9105│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 190│GJ03 │Spitalul Orăşenesc Târgu Cărbuneşti │ 0.9967│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 191│GJ04 │Spitalul Orăşenesc Rovinari │ 0.8654│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 192│GJ05 │Spitalul Orăşenesc Novaci │ 0.9355│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 193│GJ06 │Spitalul Orăşenesc Bumbeşti-Jiu │ 0.9686│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 194│GJ10 │Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor │ │ │ │ │ │Vladimirescu" │ 0.8354│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 195│GJ11 │Spitalul Orăşenesc Turceni │ 0.7736│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 196│GL01 │Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă │ │ │ │ │ │"Sf. Apostol Andrei" Galaţi │ 1.2540│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 197│GL02 │Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii │ │ │ │ │ │"Sf. Ioan" Galaţi │ 1.1915│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 198│GL03 │Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" │ │ │ │ │ │Galaţi │ 1.1468│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 199│GL04 │Spitalul de Obstetrică-Ginecologie │ │ │ │ │ │"Bunavestire" Galaţi │ 0.8412│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 200│GL05 │Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi │ 1.0149│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 201│GL06 │Spitalul de Boli Infecţioase "Cuvioasa │ │ │ │ │ │Parascheva" Galaţi │ 1.1974│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 202│GL07 │Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci │ 0.8297│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 203│GL08 │Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor │ 0.7507│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 204│GR01 │Spitalul Judeţean Giurgiu │ 0.9708│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 205│GR05 │Spitalul Orăşenesc Bolintin-Vale │ 0.8046│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 206│HD01 │Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva │ 1.2493│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 207│HD02 │Spitalul Municipal "Dr. A. Simionescu" │ │ │ │ │ │Hunedoara │ 1.1635│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 208│HD03 │Spitalul Municipal de Urgenţă Petroşani │ 1.1473│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 209│HD05 │Spitalul Municipal Lupeni │ 1.0132│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 210│HD06 │Spitalul Municipal Vulcan │ 0.9171│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 211│HD07 │Spitalul Municipal Brad │ 0.9758│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 212│HD08 │Spitalul Municipal Orăştie │ 0.9345│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 213│HD09 │Spitalul Orăşenesc Haţeg │ 0.8990│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 214│HD18 │Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de │ │ │ │ │ │Siguranţă Zam │ 1.0974│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 215│HR01 │Spitalul Judeţean Miercurea-Ciuc │ 1.0990│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 216│HR02 │Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc │ 1.0395│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 217│HR03 │Spitalul Municipal Gheorgheni │ 0.8952│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 218│HR04 │Spitalul Municipal Topliţa │ 0.9117│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 219│HR07 │Spitalul de Psihiatrie Tulgheş │ 1.3455│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 220│IF01 │Spitalul Orăşenesc "Dr. Maria Burghele" │ │ │ │ │ │Buftea │ 0.9688│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 221│IF03 │Spitalul de Psihiatrie "Eftimie Diamandescu" │ │ │ │ │ │Bălăceanca │ 1.3540│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 222│IF06 │Spitalul Judeţean "Sfinţii Împăraţi │ │ │ │ │ │Constantin şi Elena" Ilfov │ 0.8647│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 223│IL01 │Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia │ 1.0718│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 224│IL02 │Spitalul Municipal Urziceni │ 0.9099│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 225│IL03 │Spitalul Municipal Feteşti │ 0.8675│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 226│IL04 │Spitalul Orăşenesc Ţăndărei │ 0.7380│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 227│IS01 │Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă │ │ │ │ │ │"Sf. Spiridon" Iaşi │ 1.3352│ 1800│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 228│IS02 │Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii │ │ │ │ │ │"Sf. Maria" Iaşi │ 1.2088│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 229│IS03 │Institutul de Boli Cardiovasculare │ │ │ │ │ │"Prof. Dr. G.I.M. Georgescu" Iaşi │ 2.4199│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 230│IS04 │Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" Iaşi │ 1.2414│ 1726│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 231│IS05 │Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie │ │ │ │ │ │"Cuza-Vodă" Iaşi │ 1.0942│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 232│IS06 │Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie │ │ │ │ │ │"Elena Doamna" Iaşi │ 0.9476│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 233│IS07 │Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi │ 1.7521│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 234│IS08 │Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iaşi │ 1.2588│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 235│IS09 │Spitalul Clinic de Boli Infecţioase │ │ │ │ │ │"Sf. Parascheva" Iaşi │ 1.2269│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 236│IS11 │Spitalul Clinic de Urgenţă │ │ │ │ │ │"Prof. Dr. N. Oblu" Iaşi │ 1.9260│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 237│IS12 │Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi │ 1.1425│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 238│IS13 │Spitalul Orăşenesc Hârlău │ 0.6912│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 239│IS14 │Spitalul Municipal Paşcani │ 0.9317│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 240│IS28 │Spitalul Providenţa │ 0.9249│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 241│IS30 │Arcadia Hospital │ 0.7989│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 242│IS31 │Arcadia Cardio │ 1.5316│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 243│IS36 │Institutul Regional de Oncologie Iaşi │ 1.4397│ 1800│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 244│M01 │Spitalul Militar de Urgenţă "Regina Maria" │ │ │ │ │ │Braşov │ 1.0649│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 245│M02 │Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Ştefan │ │ │ │ │ │Odobleja" │ 1.0549│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 246│M03 │Spitalul Militar de Urgenţă Cluj-Napoca │ 1.1447│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 247│M04 │Spitalul Militar de Urgenţă Galaţi │ 1.0118│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 248│M05 │Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Victor │ │ │ │ │ │Popescu" Timişoara │ 1.0230│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 249│M06 │Spitalul Militar de Urgenţă "Avram Iancu" │ │ │ │ │ │Oradea │ 1.0849│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 250│M07 │Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central │ 1.1975│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 251│M08 │Spitalul Militar de Urgenţă Iaşi │ 1.1090│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 252│M09 │Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru │ │ │ │ │ │Augustin" Sibiu │ 1.0326│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 253│M10 │Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Ion Jianu" │ │ │ │ │ │Piteşti │ 1.0423│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 254│M11 │Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Alexandru │ │ │ │ │ │Gafencu" Constanţa │ 0.9604│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 255│M12 │Spitalul Militar de Urgenţă Focşani │ 1.0958│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 256│M13 │Centrul Clinic de Urgenţă de Boli │ │ │ │ │ │Cardiovasculare "Dr. Constantin Zamfir" │ 2.3041│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 257│M14 │Spitalul de Urgenţă "Prof. Dr. Dimitrie │ │ │ │ │ │Gerota" │ 1.1981│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 258│M15 │Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Agrippa│ │ │ │ │ │Ionescu" │ 1.1399│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 259│M16 │Spitalul "Prof. Dr. Constantin Angelescu" │ 0.9213│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 260│MH01 │Spitalul Judeţean Drobeta-Turnu Severin │ 0.9999│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 261│MH02 │Spitalul Municipal Orşova │ 0.8877│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 262│MH05 │Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă │ 0.7643│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 263│MM01 │Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin │ │ │ │ │ │Opriş" Baia Mare │ 1.2509│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 264│MM02 │Spitalul de Boli Infecţioase, │ │ │ │ │ │Dermatovenerologie şi Psihiatrie Baia Mare │ 1.3068│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 265│MM03 │Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare │ 1.0880│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 266│MM04 │Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei │ 0.9368│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 267│MM06 │Spitalul de Psihiatrie Cavnic │ 0.9279│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 268│MM07 │Spitalul de Recuperare Borşa │ 0.8688│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 269│MM08 │Spitalul Orăşenesc Târgu Lăpuş │ 0.7782│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 270│MM09 │Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus │ 0.8761│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 271│MM12 │S.C. Euromedica Hospital - S.A. │ 1.4339│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 272│MS01 │Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă │ │ │ │ │ │Târgu Mureş │ 1.7909│ 1800│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 273│MS02 │Spitalul Clinic Judeţean Mureş │ 1.3190│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 274│MS04 │Spitalul Municipal Sighişoara │ 1.0736│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 275│MS05 │Spitalul Orăşenesc "Dr. Vaier Russu" Luduş │ 0.9271│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 276│MS06 │Spitalul Municipal "Dr. E. Nicoară" Reghin │ 0.9225│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 277│MS07 │Spitalul Municipal "Dr. Gh. Marinescu" │ │ │ │ │ │Târnăveni │ 1.0492│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 278│MS11 │Centrul de Sănătate Sângeorgiu de Pădure │ 0.6254│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 279│MS15 │Centrul Medical "Galenus" - S.C. Adria │ │ │ │ │ │Med - S.R.L. │ 0.8617│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 280│MS16 │S.C. Centrul Medical Topmed - S.R.L. │ 1.0660│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 281│MS18 │S.C. Cardio Med - S.R.L. │ 2.1663│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 282│MS19 │S.C. Nova Vita Hospital - S.A. │ 1.0980│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 283│MS20 │S.C. Cosmex - S.R.L. - Centrul Medical PULS │ 1.3038│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 284│MS21 │Spitalul Sovata-Niraj │ 0.9584│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 285│NT01 │Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ │ 1.1256│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 286│NT02 │Spitalul Municipal de Urgenţă Roman │ 1.1161│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 287│NT04 │Spitalul Orăşenesc Târgu-Neamţ │ 0.9588│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 288│NT07 │Sanatoriul TBC Bisericani │ 0.9322│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 289│OT01 │Spitalul Judeţean Slatina │ 1.0980│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 290│OT02 │Spitalul Orăşenesc Balş │ 1.0326│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 291│OT03 │Spitalul Municipal Caracal │ 1.0472│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 292│OT04 │Spitalul Orăşenesc Corabia │ 0.9098│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 293│PH01 │Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti │ 1.0871│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 294│PH04 │Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti │ 0.8444│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 295│PH05 │Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga │ 1.0049│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 296│PH06 │Spitalul Orăşenesc Băicoi │ 0.7242│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 297│PH07 │Spitalul Municipal Câmpina │ 0.9472│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 298│PH08 │Spitalul Orăşenesc Sinaia │ 0.8025│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 299│PH09 │Spitalul Orăşenesc Mizil │ 0.7736│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 300│PH101 │Spitalul Orăşenesc Urlaţi │ 0.6886│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 301│PH102 │Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna │ 0.9807│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 302│PH12 │Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte │ 0.7421│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 303│PH13 │Spitalul de Psihiatrie Voila │ 1.3119│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 304│PH14 │Spitalul de Boli Pulmonare Breaza │ 0.9085│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 305│PH20 │Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti │ 0.9902│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 306│PH96 │Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti │ 0.9208│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 307│PH98 │Spitalul Municipal Ploieşti │ 1.0033│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 308│PH99 │Spitalul de Pediatrie Ploieşti │ 0.9238│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 309│SB01 │Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu │ 1.2379│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 310│SB02 │Spitalul de Psihiatrie "Dr. Gh. Preda" Sibiu │ 1.1514│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 311│SB03 │Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu │ 1.0326│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 312│SB04 │Spitalul Municipal Mediaş │ 0.9885│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 313│SB05 │Spitalul Orăşenesc Agnita │ 0.8398│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 314│SB06 │Spitalul Orăşenesc Cisnădie │ 0.8020│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 315│SB08 │Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu │ 1.4437│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 316│SB10 │Centrul Medical Polisano │ 1.1486│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 317│SJ01 │Spitalul Judeţean Zalău │ 1.2192│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 318│SJ02 │Spitalul Orăşenesc "Prof. Dr. Ioan Puşcaş" │ │ │ │ │ │Şimleu Silvaniei │ 0.8305│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 319│SJ03 │Spitalul Orăşenesc Jibou │ 0.9006│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 320│SJ10 │S.C. Salvosan Ciobanca - S.R.L. │ 0.9644│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 321│SM01 │Spitalul Judeţean Satu Mare │ 1.0341│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 322│SM04 │Spitalul Municipal Carei │ 0.9691│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 323│SM05 │Spitalul Orăşenesc Negreşti-Oaş │ 0.9276│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 324│SM08 │Gynoprax │ 0.7208│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 325│SV01 │Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel │ │ │ │ │ │Nou" Suceava │ 1.2296│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 326│SV02 │Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc │ 0.9422│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 327│SV03 │Spitalul Municipal Fălticeni │ 0.9308│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 328│SV04 │Spitalul Orăşenesc Gura Humorului │ 0.7024│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 329│SV05 │Spitalul Municipal Rădăuţi │ 1.0212│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 330│SV06 │Spitalul Orăşenesc Siret │ 0.6432│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 331│SV07 │Spitalul Municipal Vatra Dornei │ 0.7258│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 332│SV08 │Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret │ 1.2252│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 333│SV12 │Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc │ 1.3573│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 334│SV17 │Spitalul Bethesda Suceava │ 0.9934│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 335│T01 │Spitalul General CF 2 Bucureşti │ 0.9400│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 336│T02 │Spitalul Universitar CF Witing │ 0.7717│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 337│T03 │Spitalul Clinic CF Constanta │ 0.9057│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 338│T04 │Spitalul Clinic CF Craiova │ 0.8731│ 1392│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 339│T05 │Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca │ 0.8854│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 340│T06 │Spitalul Clinic CF Iaşi │ 1.0700│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 341│T07 │Spitalul Clinic CF Timişoara │ 0.7985│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 342│T08 │Spitalul Clinic CF Oradea │ 1.0204│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 343│T09 │Spitalul General CF Braşov │ 0.8898│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 344│T10 │Spitalul General C.F. Galaţi │ 0.8409│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 345│T11 │Spitalul General CF Ploieşti │ 0.7926│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 346│T12 │Spital General CF Sibiu │ 0.8330│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 347│T13 │Spitalul General CF Drobeta-Turnu Severin │ 0.9022│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 348│T14 │Spitalul General CF Paşcani │ 0.7087│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 349│T15 │Spitalul General CF Simeria │ 0.9823│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 350│T16 │Spitalul Clinic CF Oradea - Secţia exterioară│ │ │ │ │ │CF Satu Mare │ 1.1014│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 351│T17 │Spitalul General CF Galaţi - Secţia │ │ │ │ │ │exterioară CF Buzău │ 0.9224│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 352│TL01 │Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea │ 0.9382│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 353│TL03 │Spitalul Orăşenesc Macin │ 0.9326│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 354│TM01 │Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Timişoara│ 1.4721│ 1800│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 355│TM02 │Spitalul Municipal Clinic de Urgenţă │ │ │ │ │ │Timişoara │ 1.1554│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 356│TM03 │Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii │ │ │ │ │ │"L. Ţurcanu" Timişoara │ 1.2979│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 357│TM04 │Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi │ │ │ │ │ │Pneumoftiziologie "Dr. V. Babeş" │ 1.3099│ 1481│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 358│TM06 │Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara │ 1.8818│ 1600│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 359│TM07 │Spitalul Municipal Lugoj │ 1.0029│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 360│TM09 │Spitalul Orăşenesc Deta │ 0.8176│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 361│TM10 │Spitalul "Dr. Karl Diel" Jimbolia │ 0.9274│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 362│TM11 │Spitalul Orăşenesc Sânnicolau Mare │ 0.8608│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 363│TM12 │Spitalul Orăşenesc Făget │ 0.6622│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 364│TM15 │Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de │ │ │ │ │ │Siguranţă Gătaia │ 1.3041│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 365│TM16 │Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de │ │ │ │ │ │Siguranţă Jebel │ 1.0730│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 366│TM17 │Centrul Clinic de Evaluare şi Recuperare │ │ │ │ │ │pentru Copii şi Adolescenţi "Cristian Şerban"│ │ │ │ │ │Buziaş │ 1.0359│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 367│TM19 │S.C. Brol Medica Center - S.R.L. │ 0.7590│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 368│TM21 │S.C. Gynatal - S.R.L. │ 1.1430│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 369│TM22 │Centrul de Oncologie Oncohelp │ 0.8790│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 370│TM23 │Athena Hospital │ 0.9818│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 371│TM24 │S.C. Medicorclinics - S.R.L. │ 1.0787│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 372│TR01 │Spitalul Judeţean Alexandria │ 1.0320│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 373│TR02 │Spitalul Municipal Turnu Măgurele │ 0.7027│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 374│TR03 │Spitalul Municipal "Caritas" Roşiorii de Vede│ 0.8712│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 375│TR04 │Spitalul Orăşenesc Zimnicea │ 0.6355│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 376│TR05 │Spitalul Pneumoftiziologie Roşiori de Vede │ 1.0264│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 377│TR08 │Spitalul de Psihiatrie Poroschia │ 1.3002│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 378│TR12 │Spitalul Orăşenesc Videle │ 0.6570│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 379│VL01 │Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu Vâlcea │ 1.0333│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 380│VL03 │Spitalul Municipal "Costache Nicolescu" │ │ │ │ │ │Drăgăşani │ 0.8085│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 381│VL04 │Spitalul Orăşenesc Horezu │ 0.8643│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 382│VL05 │Spitalul Orăşenesc Brezoi │ 0.7484│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 383│VL06 │Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin │ │ │ │ │ │Anastasatu" │ 1.0204│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 384│VL11 │S.C. Incarmed - S.R.L. Râmnicu Vâlcea │ 1.0419│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 385│VN01 │Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon"│ │ │ │ │ │Focşani │ 1.0807│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 386│VN02 │Spitalul Municipal Adjud │ 0.8931│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 387│VN04 │Spitalul Orăşenesc Panciu │ 0.9286│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 388│VN07 │Spitalul Comunal Vidra │ 0.8005│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 389│VN09 │Spital Materna - S.R.L. │ 1.0387│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 390│VS01 │Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui │ 1.0556│ 1444│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 391│VS02 │Spitalul Municipal de Urgenţă "Elena │ │ │ │ │ │Beldiman" Bârlad │ 1.0850│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 392│VS04 │Spitalul Municipal Huşi │ 1.0324│ 1380│ ├────┼────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────┤ │ 393│VS07 │Spitalul de Psihiatrie Murgeni │ 0.7792│ 1380│ └────┴────────┴─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┘--------- Notă *) ICM pentru anul 2013 este cel recalculat conform următoarei metodologii: a) când ICMV3>ICMV1: ICM propus pentru contractare în anul 2013 are valoarea cea mai mare dintre valorile: ICMv1, ICMv2; b) când ICMv3 c) în restul situaţiilor, ICM propus pentru contractare în anul 2013 are valoarea ICMv3,unde:ICMv1 = ICM realizat în anul 2012 de fiecare unitate sanitară;ICMv2 = ICM utilizat la contractare în vigoare la sfârşitul anului 2012 preluat din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014.Pentru spitalele desfiinţate şi redeschise - ICM V2=ICM 12 luni 2010: BH13, BV09, GJ06, IF01, IL04, PH101, SB06.Pentru spitalele nou intrate în anexa 17A - ICM V2=0: B_99, B_124, VL06; pentru B_120 ICM= 0.6049.ICMV3 = ICM recalculat pentru anul 2012 pentru fiecare unitate sanitară cu paturi din anexă, luând în considerare valori medii naţionale ale ICM-ului realizat la nivelul secţiilor de acuţi din structura tuturor spitalelor aparţinând categoriei respective; sau luat în calcul cazurile externate de spitale, din secţii ce furnizează îngrijiri de tip acut, între 01.01-31.12.2012, validate de SNSPMPDSB.Notă: pentru spitalele T8, T10, T16 şi T17, ICM a fost recalculat conform structurii;pentru spitalele reorganizate ICM a fost calculat pe toate cazurile validate din secţiile de acuţi ale spitalelor comasate (BC01, BT01, DJ01, OT01) pentru ICM V1, V2, V3. Notă **) TCP este cel prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011, privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi, pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 2 (Anexa 17 B I la Ordinul nr. 423/191/2013Lista categoriilor majore de diagnostic
  Cod CMD Categoria majoră de diagnostic Denumire categorie majoră de diagnostic
  0 Pre-CMD
  1 CMD 01 Boli şi tulburări ale sistemului nervos
  2 CMD 02 Boli şi tulburări ale ochiului
  3 CMD 03 Boli şi tulburări ale urechii, nasului, gurii şi gâtului
  4 CMD 04 Boli şi tulburări ale sistemului respirator
  5 CMD 05 Boli şi tulburări ale sistemului circulator
  6 CMD 06 Boli şi tulburări ale sistemului digestiv
  7 CMD 07 Boli şi tulburări ale sistemului hepatobiliar şi ale pancreasului
  8 CMD 08 Boli şi tulburări ale sistemului musculoscheletal şi ţesutului conjunctiv
  9 CMD 09 Boli şi tulburări ale pielii, ţesutului subcutanat şi sânului
  10 CMD 10 Boli şi tulburări endocrine, nutriţionale şi metabolice
  11 CMD 11 Boli şi tulburări ale rinichiului şi tractului urinar
  12 CMD 12 Boli şi tulburări ale sistemului reproductiv masculin
  13 CMD 13 Boli şi tulburări ale sistemului reproductiv feminin
  14 CMD 14 Sarcină, naştere şi lăuzie
  15 CMD 15 Nou-născuţi şi alţi neonatali
  16 CMD 16 Boli şi tulburări ale sângelui şi organelor hematopoietice şi tulburări imunologice
  17 CMD 17 Tulburări neoplazice (hematologice şi neoplasme solide)
  18 CMD 18 Boli infecţioase şi parazitare
  19 CMD 19 Boli şi tulburări mintale
  20 CMD 20 Consum de alcool/droguri şi tulburări mintale organice induse de alcool/droguri
  21 CMD 21 Accidente, otrăviri şi efecte toxice ale medicamentelor
  22 CMD 22 Arsuri
  23 CMD 23 Factori care influenţează starea de sănătate şi alte contacte cu serviciile de sănătate
  24 DRG abatere
   +  Anexa 3 (Anexa 17 B II la Ordinul nr. 423/191/2013)  ┌─────┬─────┬─────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────┬─────┬─────┬──────┐ │Nr │Cate-│Cate-│Grupa│ Descrierea grupelor de diagnostice │Valoare │ DMS │Limi-│Limi-│Media-│ │crt. │goria│gorie│de │ │relativă│ │ta │ta │na DS │ │ │majo-│Medi-│diag-│ │ │ │infe-│supe-│ în │ │ │ră de│cală,│nos- │ │ │ │rioa-│rioa-│secţi-│ │ │diag-│Chi- │tic │ │ │ │ră a │ră a │ile │ │ │nos- │rurgi│ │ │ │ │ DS │ DS │ ATI, │ │ │tic │cală │ │ │ │ │ │ │naţio-│ │ │(CMD)│sau │ │ │ │ │ │ │nal │ │ │ │Alte-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │le │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(M/C/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │A) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 1│ 24 │ C │91010│Proceduri extinse în sala de operaţii neînrudite cu diagnosticul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │principal │ 2.7534│ 9.26│ 2│ 36│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 2│ 24 │ C │91020│Proceduri neextinse în sala de operaţii, neînrudite cu diagnosticul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │principal │ 1.4365│ 6.39│ 1│ 23│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 3│ 24 │ C │91030│Proceduri în sala de operaţii ale prostatei neînrudite cu diagnosticul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │principal │ 3.4464│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 4│ 24 │ M │93010│Negrupabile │ 0.6490│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 5│ 24 │ M │93020│Diagnostice principale inacceptabile │ 0.1197│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 6│ 24 │ M │93030│Diagnostice neonatale neconcordante cu vârsta/greutatea │ 2.3438│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 7│ 0 │ C │A1010│Transplant de ficat │ 0.0000│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 8│ 0 │ C │A1020│Transplant de plămân/inimă sau plămân │ 0.0000│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 9│ 0 │ C │A1030│Transplant de inimă │ 0.0000│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 10│ 0 │ C │A1040│Traheostomie sau ventilaţie >95 ore │ 14.2331│ 17.67│ 3│ 68│ 6.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 11│ 0 │ C │A1050│Transplant alogenic de măduvă osoasă │ 0.0000│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 12│ 0 │ C │A1061│Transplant autolog de măduvă osoasă cu CC catastrofale │ 0.0000│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 13│ 0 │ C │A1062│Transplant autolog de măduvă osoasă fără CC catastrofale │ 0.0000│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 14│ 0 │ C │A1071│Transplant renal cu transplant de pancreas sau CC catastrofale │ 0.0000│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 15│ 0 │ C │A1072│Transplant renal fără transplant de pancreas fără CC catastrofale │ 0.0000│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 16│ 0 │ A │A2010│Oxigenoterapie extracorporală fără chirurgie cardiacă │ 28.5797│ 8.34│ 2│ 28│ 3.5│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 17│ 0 │ A │A2021│Intubaţie vârsta < 16 cu CC │ 4.1332│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 18│ 0 │ A │A2022│Intubaţie vârsta <16 fără CC │ 1.6508│ 6.42│ 1│ 22│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 19│ 1 │ C │B1010│Revizia shuntului ventricular │ 1.7579│ 10.50│ 3│ 33│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 20│ 1 │ C │B1021│Craniotomie cu CC catastrofale │ 5.8344│ 13.86│ 3│ 48│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 21│ 1 │ C │B1022│Craniotomie cu CC severe sau moderate │ 3.4275│ 12.67│ 3│ 39│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 22│ 1 │ C │B1023│Craniotomie fără CC │ 2.5833│ 11.67│ 3│ 36│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 23│ 1 │ C │B1031│Proceduri la nivelul colonei vertebrale cu CC catastrofale sau severe │ 4.2466│ 9.05│ 3│ 25│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 24│ 1 │ C │B1032│Proceduri la nivelul colonei vertebrale fără CC catastrofale sau severe │ 2.0414│ 7.25│ 3│ 18│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 25│ 1 │ C │B1041│Proceduri vasculare extracraniene cu CC catastrofale sau severe │ 2.2682│ 8.87│ 3│ 25│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 26│ 1 │ C │B1042│Proceduri vasculare extracraniene fără CC catastrofale sau severe │ 1.4176│ 6.08│ 1│ 24│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 27│ 1 │ C │B1050│Eliberarea tunelului carpian │ 0.3276│ 3.10│ 1│ 9│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 28│ 1 │ C │B1061│Proceduri pentru paralizie cerebrală, distrofie musculară, neuropatie cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CC catastrofale sau severe │ 4.3915│ 7.90│ 2│ 31│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 29│ 1 │ C │B1062│Proceduri pentru paralizie cerebrală, distrofie musculara, neuropatie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fără CC catastrofale sau severe │ 0.7561│ 5.16│ 1│ 19│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 30│ 1 │ C │B1071│Proceduri la nivelul nervilor cranieni şi periferici şi alte proceduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ale sistemului nervos cu CC │ 2.0099│ 6.10│ 2│ 19│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 31│ 1 │ C │B1072│Proceduri la nivelul nervilor cranieni şi periferici şi alte proceduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ale sistemului nervos fără CC │ 0.7120│ 4.61│ 1│ 14│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 32│ 1 │ A │B2010│Plasmafereză cu boli neurologice │ 0.8002│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 33│ 1 │ A │B2020│Monitorizare telemetrică EEG │ 0.8317│ 6.59│ 2│ 19│ 1.5│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 34│ 1 │ M │B3011│Paraplegie/tetraplegie stabilită cu sau fără proceduri în sala de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │operaţii cu CC catastrofale │ 5.0342│ 10.42│ 1│ 48│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 35│ 1 │ M │B3012│Paraplegie/tetraplegie stabilită cu sau fără proceduri în sala de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │operaţii fără CC catastrofale │ 1.5122│ 8.40│ 2│ 29│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 36│ 1 │ M │B3021│Afecţiuni ale măduvei spinării cu sau fără proceduri în sala de operaţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu CC catastrofale sau severe │ 4.8704│ 7.48│ 2│ 27│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 37│ 1 │ M │B3022│Afecţiuni ale măduvei spinării cu sau fără proceduri în sala de operaţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fără CC catastrofale sau severe │ 1.2601│ 7.69│ 2│ 25│ 0.5│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 38│ 1 │ M │B3030│Internare pentru afereză │ 0.1827│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 39│ 1 │ M │B3040│Demenţă şi alte tulburări cronice ale funcţiei cerebrale │ 1.7957│ 11.12│ 2│ 39│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 40│ 1 │ M │B3051│Delir cu CC catastrofale │ 1.7579│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 41│ 1 │ M │B3052│Delir fără CC catastrofale │ 0.8884│ 12.14│ 3│ 38│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 42│ 1 │ M │B3060│Paralizie cerebrală │ 0.3339│ 6.05│ 2│ 17│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 43│ 1 │ M │B3071│Tumori ale sistemului nervos cu CC catastrofale sau severe │ 1.6445│ 7.51│ 1│ 32│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 44│ 1 │ M │B3072│Tumori ale sistemului nervos fără CC catastrofale sau severe │ 0.7624│ 4.81│ 1│ 19│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 45│ 1 │ M │B3081│Tulburări degenerative ale sistemului nervos cu CC catastrofale sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │severe │ 2.1233│ 8.77│ 2│ 28│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 46│ 1 │ M │B3082│Tulburări degenerative ale sistemului nervos vârsta >59 fără CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 0.8821│ 7.27│ 2│ 22│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 47│ 1 │ M │B3083│Tulburări degenerative ale sistemului nervos vârsta <60 fără CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 0.4032│ 5.95│ 1│ 21│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 48│ 1 │ M │B3091│Scleroză multiplă şi ataxia de origine cerebeloasă cu CC │ 1.8776│ 7.14│ 2│ 20│ 5.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 49│ 1 │ M │B3092│Scleroză multiplă şi ataxia de origine cerebeloasă fără CC │ 0.3591│ 5.73│ 2│ 17│ 7.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 50│ 1 │ M │B3101│AIT şi ocluzie precerebrală cu CC catastrofale sau severe │ 0.9766│ 6.94│ 2│ 18│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 51│ 1 │ M │B3102│AIT şi ocluzie precerebrală fără CC catastrofale sau severe │ 0.4284│ 6.22│ 2│ 17│ 4.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 52│ 1 │ M │B3111│Accident vascular cerebral cu CC catastrofale │ 2.9991│ 12.32│ 3│ 37│ 4.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 53│ 1 │ M │B3112│Accident vascular cerebral cu CC severe │ 1.6319│ 9.01│ 3│ 25│ 4.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 54│ 1 │ M │B3113│Accident vascular cerebral fără CC catastrofale sau severe │ 1.0585│ 7.42│ 2│ 21│ 4.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 55│ 1 │ M │B3114│Accident vascular cerebral, decedat sau transferat < 5 zile │ 0.3969│ 1.90│ 1│ 5│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 56│ 1 │ M │B3121│Tulburări ale nervilor cranieni şi periferici cu CC │ 1.2223│ 6.72│ 2│ 17│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 57│ 1 │ M │B3122│Tulburări ale nervilor cranieni şi periferici fără CC │ 0.2520│ 6.04│ 2│ 17│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 58│ 1 │ M │B3131│Infecţii ale sistemului nervos cu excepţia meningitei virale cu CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 2.7786│ 9.99│ 2│ 37│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 59│ 1 │ M │B3132│Infecţii ale sistemului nervos cu excepţia meningitei virale fără CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 1.1467│ 7.42│ 2│ 26│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 60│ 1 │ M │B3140│Meningită virală │ 0.6175│ 8.21│ 2│ 30│ 5.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 61│ 1 │ M │B3150│Stupoare şi comă non-traumatică │ 0.5482│ 4.58│ 1│ 17│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 62│ 1 │ M │B3160│Convulsii febrile │ 0.2835│ 4.37│ 2│ 12│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 63│ 1 │ M │B3171│Atacuri cu CC catastrofale sau severe │ 1.1089│ 6.07│ 2│ 18│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 64│ 1 │ M │B3172│Atacuri fără CC catastrofale sau severe │ 0.3717│ 5.23│ 1│ 17│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 65│ 1 │ M │B3180│Cefalee │ 0.2709│ 4.52│ 1│ 14│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 66│ 1 │ M │B3191│Leziune intracraniană cu CC catastrofale sau severe │ 1.9973│ 6.05│ 1│ 24│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 67│ 1 │ M │B3192│Leziune intracraniană fără CC catastrofale sau severe │ 0.8191│ 3.82│ 1│ 13│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 68│ 1 │ M │B3200│Fracturi craniene │ 0.6616│ 4.45│ 1│ 15│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 69│ 1 │ M │B3210│Altă leziune a capului │ 0.2394│ 3.84│ 1│ 12│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 70│ 1 │ M │B3221│Alte tulburări ale sistemului nervos cu CC catastrofale sau severe │ 1.5059│ 6.31│ 2│ 19│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 71│ 1 │ M │B3222│Alte tulburări ale sistemului nervos fără CC catastrofale sau severe │ 0.5545│ 8.46│ 1│ 33│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 72│ 2 │ C │C1010│Proceduri pentru leziuni penetrante ale ochiului │ 1.2853│ 5.60│ 2│ 16│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 73│ 2 │ C │C1020│Enucleeri şi proceduri ale orbitei │ 1.1278│ 3.86│ 1│ 10│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 74│ 2 │ C │C1030│Proceduri la nivelul retinei │ 0.6616│ 2.74│ 1│ 6│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 75│ 2 │ C │C1040│Proceduri majore asupra corneei, sclerei şi conjunctivei │ 0.8884│ 6.17│ 2│ 17│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 76│ 2 │ C │C1050│Dacriocistorinostomie │ 0.6112│ 3.33│ 1│ 10│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 77│ 2 │ C │C1060│Proceduri pentru strabism │ 0.4284│ 2.72│ 1│ 6│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 78│ 2 │ C │C1070│Proceduri ale pleoapei │ 0.4599│ 3.51│ 1│ 10│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 79│ 2 │ C │C1080│Alte proceduri asupra corneei, sclerei şi conjunctivei │ 0.4158│ 3.59│ 1│ 11│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 80│ 2 │ C │C1090│Proceduri privind căile lacrimare │ 0.2835│ 4.49│ 1│ 13│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 81│ 2 │ C │C1100│Alte proceduri la nivelul ochiului │ 0.3150│ 3.09│ 1│ 9│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 82│ 2 │ C │C1111│Glaucom şi proceduri complexe ale cataractei │ 0.8191│ 3.90│ 2│ 9│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 83│ 2 │ C │C1112│Glaucom şi proceduri complexe ale cataractei, de zi │ 0.4284│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 84│ 2 │ C │C1121│Proceduri asupra cristalinului │ 0.6049│ 2.78│ 1│ 6│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 85│ 2 │ C │C1122│Proceduri asupra cristalinului, de zi │ 0.4095│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 86│ 2 │ M │C3011│Infecţii oculare acute şi majore vârsta >54 sau cu (CC catastrofale sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │severe) │ 1.1404│ 5.69│ 2│ 15│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 87│ 2 │ M │C3012│Infecţii oculare acute şi majore vârsta <55 fără CC catastrofale sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │severe │ 0.7057│ 3.82│ 1│ 12│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 88│ 2 │ M │C3020│Tulburări neurologice şi vasculare ale ochiului │ 0.4347│ 5.42│ 2│ 16│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 89│ 2 │ M │C3030│Hifema şi traume oculare tratate medical │ 0.2898│ 4.46│ 1│ 13│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 90│ 2 │ M │C3041│Alte tulburări ale ochiului cu CC │ 0.7498│ 4.60│ 2│ 12│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 91│ 2 │ M │C3042│Alte tulburări ale ochiului fără CC │ 0.2961│ 3.63│ 1│ 11│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 92│ 3 │ C │D1010│Implant cohlear │ 4.6436│ 11.23│ 4│ 26│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 93│ 3 │ C │D1021│Proceduri ale capului şi gâtului cu CC catastrofale sau severe │ 4.2655│ 6.56│ 2│ 19│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 94│ 3 │ C │D1022│Proceduri ale capului şi gâtului cu stare malignă sau CC moderate │ 1.8335│ 8.40│ 2│ 30│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 95│ 3 │ C │D1023│Proceduri ale capului şi gătului fără stare malignă fără CC │ 1.1152│ 7.13│ 2│ 21│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 96│ 3 │ C │D1030│Cura chirugicala a cheiloschisisului sau diagnostic privind palatul │ 1.1026│ 8.12│ 3│ 22│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 97│ 3 │ C │D1041│Chirurgie maxialo-facială cu CC │ 1.6193│ 5.26│ 2│ 16│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 98│ 3 │ C │D1042│Chirurgie maxialo-facială fără CC │ 0.9325│ 5.29│ 2│ 16│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 99│ 3 │ C │D1050│Proceduri la nivelul glandei parotide │ 1.4239│ 8.24│ 3│ 21│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 100│ 3 │ C │D1060│Proceduri la nivelul sinusului, mastoidei şi urechii medii │ 0.8947│ 7.24│ 2│ 21│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 101│ 3 │ C │D1070│Proceduri diverse ale urechii, nasului, gurii şi gâtului │ 0.5671│ 5.07│ 2│ 14│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 102│ 3 │ C │D1080│Proceduri nazale │ 0.5293│ 4.94│ 2│ 13│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 103│ 3 │ C │D1090│Amigdalectomie şi/sau adenoidectomie │ 0.4284│ 3.21│ 1│ 8│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 104│ 3 │ C │D1100│Alte proceduri ale urechii, nasului, gurii şi gâtului │ 0.6427│ 4.11│ 1│ 12│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 105│ 3 │ C │D1110│Miringotomie cu inserţie de tub │ 0.2457│ 4.58│ 1│ 15│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 106│ 3 │ C │D1120│Proceduri asupra gurii şi glandei salivare │ 0.4978│ 4.20│ 1│ 12│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 107│ 3 │ A │D2010│Extracţii dentare şi restaurare │ 0.3402│ 3.68│ 2│ 9│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 108│ 3 │ A │D2020│Proceduri endoscopice de zi, pentru afecţiuni ORL │ 0.2016│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 109│ 3 │ M │D3011│Stare malignă a urechii, nasului, gurii şi gâtului cu CC catastrofale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau severe │ 1.8146│ 6.98│ 1│ 25│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 110│ 3 │ M │D3012│Stare malignă a urechii, nasului, gurii şi gâtului fără CC catastrofale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau severe │ 0.5608│ 5.65│ 1│ 19│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 111│ 3 │ M │D3020│Dezechilibru │ 0.3213│ 5.82│ 2│ 16│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 112│ 3 │ M │D3030│Epistaxis │ 0.2961│ 4.76│ 2│ 12│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 113│ 3 │ M │D3041│Otită medie şi infecţie a căilor respiratorii superioare cu CC │ 0.5293│ 4.91│ 2│ 12│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 114│ 3 │ M │D3042│Otită medie şi infecţie a căilor respiratorii superioare fără CC │ 0.3024│ 4.68│ 2│ 13│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 115│ 3 │ M │D3050│Laringotraheita şi epiglotita │ 0.2394│ 4.63│ 2│ 12│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 116│ 3 │ M │D3060│Traumatism şi diformitate nazale │ 0.2583│ 4.00│ 1│ 11│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 117│ 3 │ M │D3071│Alte diagnostice privind urechea, nasul, gura şi gâtul cu CC │ 0.6490│ 5.29│ 2│ 14│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 118│ 3 │ M │D3072│Alte diagnostice privind urechea, nasul, gura şi gâtul fără CC │ 0.2457│ 5.12│ 2│ 15│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 119│ 3 │ M │D3081│Tulburări orale şi dentare cu excepţia extracţiilor şi reconstituirilor │ 0.5293│ 4.27│ 1│ 12│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 120│ 3 │ M │D3082│Tulburări orale şi dentare cu excepţia extracţiilor şi reconstituirilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de zi │ 0.1449│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 121│ 4 │ C │E1011│Proceduri majore la nivelul toracelui cu CC catastrofale │ 4.1017│ 12.77│ 3│ 42│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 122│ 4 │ C │E1012│Proceduri majore la nivelul toracelui fără CC catastrofale │ 2.1989│ 8.27│ 2│ 29│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 123│ 4 │ C │E1021│Alte proceduri în sala de operaţii ale sistemului respirator cu CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale │ 3.6859│ 5.52│ 1│ 20│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 124│ 4 │ C │E1022│Alte proceduri în sala de operaţii ale sistemului respirator cu CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │severe │ 1.5311│ 4.58│ 1│ 14│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 125│ 4 │ C │E1023│Alte proceduri în sala de operaţii ale sistemului respirator fără CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 0.6112│ 3.47│ 1│ 10│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 126│ 4 │ A │E2010│Diagnostic asupra sistemului respirator cu suport ventilator │ 3.6985│ 8.06│ 1│ 35│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 127│ 4 │ A │E2020│Diagnostic asupra sistemului respirator cu ventilaţie neinvazivă │ 2.6337│ 8.89│ 1│ 42│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 128│ 4 │ A │E2030│Proceduri endoscopice ale aparatului respirator, de zi │ 0.2016│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 129│ 4 │ M │E3011│Fibroză cistică cu CC catastrofale sau severe │ 2.6652│ 9.88│ 2│ 33│ 4.5│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 130│ 4 │ M │E3012│Fibroză cistică fără CC catastrofale sau severe │ 2.0036│ 5.37│ 2│ 16│ 1.5│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 131│ 4 │ M │E3021│Embolism pulmonar cu CC catastrofale sau severe │ 1.5374│ 9.19│ 2│ 34│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 132│ 4 │ M │E3022│Embolism pulmonar fără CC catastrofale sau severe │ 0.7876│ 9.06│ 2│ 32│ 3.5│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 133│ 4 │ M │E3031│Infecţii respiratorii/inflamaţii cu CC catastrofale │ 1.6697│ 7.95│ 3│ 21│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 134│ 4 │ M │E3032│Infecţii respiratorii/inflamaţii cu CC severe sau moderate │ 0.9703│ 7.17│ 2│ 19│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 135│ 4 │ M │E3033│Infecţii respiratorii/inflamaţii fără CC │ 0.5608│ 6.93│ 2│ 19│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 136│ 4 │ M │E3040│Apnee de somn │ 0.2835│ 4.55│ 2│ 13│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 137│ 4 │ M │E3050│Edem pulmonar şi insuficienţă respiratorie │ 0.8758│ 6.24│ 2│ 18│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 138│ 4 │ M │E3061│Boală cronică obstructivă a căilor respiratorii cu CC catastrofale sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │severe │ 1.1467│ 8.36│ 3│ 20│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 139│ 4 │ M │E3062│Boală cronică obstructivă a căilor respiratorii fără CC catastrofale sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │severe │ 0.6805│ 7.76│ 3│ 20│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 140│ 4 │ M │E3071│Traumatism major la nivelul toracelui vârsta >69 cu CC │ 1.4302│ 6.14│ 2│ 16│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 141│ 4 │ M │E3072│Traumatism major la nivelul toracelui vârsta >69 sau cu CC │ 0.7435│ 5.37│ 2│ 14│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 142│ 4 │ M │E3073│Traumatism major la nivelul toracelui vârsta <70 fără CC │ 0.4032│ 4.54│ 2│ 13│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 143│ 4 │ M │E3081│Semne şi simptome respiratorii cu CC catastrofale sau severe │ 0.6679│ 6.67│ 2│ 23│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 144│ 4 │ M │E3082│Semne şi simptome respiratorii fără CC catastrofale sau severe │ 0.3087│ 5.27│ 2│ 16│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 145│ 4 │ M │E3090│Pneumotorax │ 0.7309│ 7.40│ 2│ 22│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 146│ 4 │ M │E3101│Bronşită şi astm vârsta >49 cu CC │ 0.7624│ 7.67│ 3│ 19│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 147│ 4 │ M │E3102│Bronşită şi astm vârsta >49 sau cu CC │ 0.5041│ 5.78│ 2│ 15│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 148│ 4 │ M │E3103│Bronşită şi astm vârsta <50 fără CC │ 0.3339│ 5.20│ 2│ 14│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 149│ 4 │ M │E3111│Tuse convulsivă şi bronşiolită acută cu CC │ 1.0396│ 5.71│ 2│ 14│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 150│ 4 │ M │E3112│Tuse convulsivă şi bronşiolită acută fără CC │ 0.5608│ 5.03│ 2│ 14│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 151│ 4 │ M │E3121│Tumori respiratorii cu CC catastrofale │ 1.6508│ 6.69│ 2│ 23│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 152│ 4 │ M │E3122│Tumori respiratorii cu CC severe sau moderate │ 0.8758│ 6.03│ 1│ 22│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 153│ 4 │ M │E3123│Tumori respiratorii fără CC │ 0.4725│ 4.73│ 1│ 17│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 154│ 4 │ M │E3130│Probleme respiratorii apărute în perioada neonatală │ 0.9829│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 155│ 4 │ M │E3141│Revărsat pleural cu CC catastrofale │ 1.6634│ 9.38│ 2│ 29│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 156│ 4 │ M │E3142│Revărsat pleural cu CC severe │ 1.0396│ 8.41│ 2│ 27│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 157│ 4 │ M │E3143│Revărsat pleural fără CC catastrofale sau severe │ 0.6049│ 7.85│ 2│ 27│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 158│ 4 │ M │E3151│Boală interstiţială pulmonară cu CC catastrofale │ 1.6760│ 6.95│ 3│ 16│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 159│ 4 │ M │E3152│Boală interstiţială pulmonară cu CC severe │ 1.1530│ 6.12│ 3│ 14│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 160│ 4 │ M │E3153│Boală interstiţială pulmonară fără CC catastrofale sau severe │ 0.6616│ 5.66│ 2│ 13│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 161│ 4 │ M │E3161│Alt diagnostic al sistemului respirator vârsta >64 cu CC │ 0.9388│ 6.06│ 1│ 25│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 162│ 4 │ M │E3162│Alt diagnostic al sistemului respirator vârsta >64 sau cu CC │ 0.6364│ 5.70│ 1│ 20│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 163│ 4 │ M │E3163│Alt diagnostic al sistemului respirator vârsta <65 fără CC │ 0.3843│ 4.36│ 1│ 13│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 164│ 5 │ C │F1011│Implant sau înlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sistem total cu CC catastrofale sau severe │ 7.3276│ 9.27│ 2│ 33│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 165│ 5 │ C │F1012│Implant sau înlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sistem total fără CC catastrofale sau severe │ 6.3195│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 166│ 5 │ C │F1020│Implant/Înlocuire componenta AICD │ 6.3447│ 10.14│ 2│ 39│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 167│ 5 │ C │F1030│Procedură de valvă cardiacă cu pompă CPB cu investigaţie cardiacă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │invazivă │ 8.8524│ 19.84│ 7│ 49│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 168│ 5 │ C │F1041│Procedură de valvă cardiacă cu pompă CPB fără investigaţie cardiacă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │invazivă cu CC catastrofale │ 6.1557│ 16.29│ 6│ 37│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 169│ 5 │ C │F1042│Procedură de valvă cardiacă cu pompă CPB fără investigaţie cardiacă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │invazivă fără CC catastrofale │ 4.3663│ 18.13│ 7│ 38│ 1.5│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 170│ 5 │ C │F1051│Bypass coronarian cu investigaţii cardiace invazive cu CC catastrofale │ 6.5779│ 19.31│ 8│ 41│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 171│ 5 │ C │F1052│Bypass coronarian cu investigaţii cardiace invazive fără CC catastrofale│ 4.9397│ 20.78│ 8│ 48│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 172│ 5 │ C │F1061│Bypass coronarian fără investigatii cardiace invazive cu CC catastrofale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau severe │ 4.0513│ 15.23│ 6│ 33│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 173│ 5 │ C │F1062│Bypass coronarian fără investigatii cardiace invazive fără CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 3.0999│ 15.35│ 6│ 35│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 174│ 5 │ C │F1071│Alte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa CPB cu CC catastrofale │ 7.5230│ 17.48│ 4│ 62│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 175│ 5 │ C │F1072│Alte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa CPB fără CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale │ 4.5365│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 176│ 5 │ C │F1081│Proceduri majore de reconstrucţie vasculară fără pompa CPB cu CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale │ 5.2232│ 10.76│ 1│ 59│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 177│ 5 │ C │F1082│Proceduri majore de reconstrucţie vasculară fără pompa CPB fără CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale │ 2.5266│ 8.16│ 1│ 48│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 178│ 5 │ C │F1091│Alte proceduri cardiotoracice fără pompa CPB cu CC catastrofale │ 4.1143│ 10.00│ 2│ 41│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 179│ 5 │ C │F1092│Alte proceduri cardiotoracice fără pompa CPB fără CC catastrofale │ 2.6715│ 8.81│ 2│ 33│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 180│ 5 │ C │F1100│Intervenţie coronară percutanată cu IMA │ 1.8461│ 6.12│ 2│ 16│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 181│ 5 │ C │F1111│Amputaţie pentru sistemul circulator cu excepţia membrului superior şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a degetului de la picior cu CC catastrofale │ 5.9037│ 16.57│ 4│ 51│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 182│ 5 │ C │F1112│Amputaţie pentru sistemul circulator cu excepţia membrului superior şi a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │degetului de la picior fără CC catastrofale │ 2.9487│ 16.89│ 5│ 47│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 183│ 5 │ C │F1120│Implantare pacemaker cardiac │ 1.9343│ 6.64│ 2│ 19│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 184│ 5 │ C │F1130│Amputaţie a membrului superior şi a degetului pentru tulburări ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sistemului circulator │ 2.3375│ 13.44│ 3│ 45│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 185│ 5 │ C │F1141│Proceduri vasculare exceptând reconstrucţia majoră fără pompa CPB cu CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale │ 3.1881│ 6.42│ 2│ 21│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 186│ 5 │ C │F1142│Proceduri vasculare exceptând reconstrucţia majoră fără pompa CPB cu CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │severe │ 1.3420│ 5.65│ 1│ 19│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 187│ 5 │ C │F1143│Proceduri vasculare exceptând reconstrucţia majoră fără pompa CPB fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CC catastrofale sau severe │ 0.9388│ 5.27│ 2│ 16│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 188│ 5 │ C │F1150│Intervenţie coronară percutanată fără IMA cu implantare de stent │ 1.2853│ 4.51│ 2│ 13│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 189│ 5 │ C │F1160│Intervenţie coronară percutanată fără IMA fără implantare de stent │ 1.2538│ 5.23│ 1│ 17│ 1.5│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 190│ 5 │ C │F1170│Înlocuire de pacemaker cardiac │ 1.2538│ 6.34│ 2│ 20│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 191│ 5 │ C │F1180│Revizie de pacemaker cardiac exceptând înlocuirea dispozitivului │ 1.2160│ 6.10│ 2│ 19│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 192│ 5 │ C │F1190│Altă intervenţie percutanată cardiacă transvasculară │ 1.5689│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 193│ 5 │ C │F1200│Ligatura venelor şi stripping │ 0.6616│ 5.78│ 2│ 18│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 194│ 5 │ C │F1211│Alte proceduri în sala de operaţii privind sistemul circulator cu CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale │ 3.2385│ 8.58│ 2│ 35│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 195│ 5 │ C │F1212│Alte proceduri în sala de operaţii privind sistemul circulator fără CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale │ 1.2601│ 8.21│ 2│ 30│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 196│ 5 │ A │F2010│Diagnostic al sistemului circulator cu suport ventilator │ 3.4401│ 7.07│ 1│ 31│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 197│ 5 │ A │F2021│Tulburări circulatorii cu IMA cu proceduri de investigaţie cardiacă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │invazivă cu CC catastrofale sau severe │ 1.7327│ 5.74│ 2│ 18│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 198│ 5 │ A │F2022│Tulburări circulatorii cu IMA cu proceduri de investigaţie cardiacă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │invazivă fără CC catastrofale sau severe │ 1.0648│ 5.99│ 2│ 19│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 199│ 5 │ A │F2031│Tulburări circulatorii fără IMA cu proceduri de investigaţie cardiacă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │invazivă cu diagnostic principal complex │ 1.0396│ 4.68│ 1│ 14│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 200│ 5 │ A │F2032│Tulburări circulatorii fără IMA cu proceduri de investigaţie cardiacă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │invazivă fără diagnostic principal complex │ 0.5608│ 3.12│ 1│ 9│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 201│ 5 │ M │F3011│Tulburări circulatorii cu IMA fără proceduri de investigaţie cardiacă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │invazivă cu CC catastrofale sau severe │ 1.3609│ 8.14│ 2│ 27│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 202│ 5 │ M │F3012│Tulburări circulatorii cu IMA fără proceduri de investigaţie cardiacă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │invazivă fără CC catastrofale sau severe │ 0.6553│ 6.26│ 1│ 28│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 203│ 5 │ M │F3013│Tulburări circulatorii cu IMA fără proceduri de investigaţie cardiacă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │invazivă, decedat │ 0.7561│ 3.69│ 1│ 15│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 204│ 5 │ M │F3020│Endocardită infecţioasă │ 2.7471│ 17.68│ 2│ 98│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 205│ 5 │ M │F3031│Insuficienţă cardiacă şi şoc cu CC catastrofale │ 1.6886│ 6.35│ 2│ 20│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 206│ 5 │ M │F3032│Insuficienţă cardiacă şi şoc fără CC catastrofale │ 0.7561│ 6.68│ 2│ 18│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 207│ 5 │ M │F3041│Tromboză venoasă cu CC catastrofale sau severe │ 1.2538│ 8.21│ 3│ 21│ 4.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 208│ 5 │ M │F3042│Tromboză venoasă fără CC catastrofale sau severe │ 0.5734│ 7.43│ 3│ 20│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 209│ 5 │ M │F3050│Ulceraţie a pielii pentru tulburări circulatorii │ 1.5689│ 8.51│ 3│ 20│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 210│ 5 │ M │F3061│Tulburări vasculare periferice cu CC catastrofale sau severe │ 1.2853│ 6.57│ 2│ 20│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 211│ 5 │ M │F3062│Tulburări vasculare periferice fără CC catastrofale sau severe │ 0.4284│ 6.84│ 2│ 23│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 212│ 5 │ M │F3071│Ateroscleroză coronariană cu CC │ 0.5482│ 6.42│ 2│ 18│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 213│ 5 │ M │F3072│Ateroscleroză coronariană fără CC │ 0.2646│ 5.65│ 2│ 16│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 214│ 5 │ M │F3081│Hipertensiune cu CC │ 0.7246│ 6.11│ 2│ 16│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 215│ 5 │ M │F3082│Hipertensiune fără CC │ 0.3528│ 5.57│ 2│ 15│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 216│ 5 │ M │F3090│Boală congenitală de inimă │ 0.3780│ 5.12│ 1│ 17│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 217│ 5 │ M │F3101│Tulburări valvulare cu CC catastrofale sau severe │ 1.2034│ 6.48│ 2│ 18│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 218│ 5 │ M │F3102│Tulburări valvulare fără CC catastrofale sau severe │ 0.2520│ 5.03│ 2│ 14│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 219│ 5 │ M │F3111│Aritmie majoră şi stop cardiac cu CC catastrofale sau severe │ 0.9829│ 5.36│ 1│ 24│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 220│ 5 │ M │F3112│Aritmie majoră şi stop cardiac fără CC catastrofale sau severe │ 0.4473│ 5.03│ 1│ 20│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 221│ 5 │ M │F3121│Aritmie non-majoră şi tulburări de conducere cu CC catastrofale sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │severe │ 0.9514│ 6.74│ 2│ 19│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 222│ 5 │ M │F3122│Aritmie non-majoră şi tulburări de conducere fără CC catastrofale sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │severe │ 0.3654│ 4.96│ 2│ 15│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 223│ 5 │ M │F3131│Angină instabilă cu CC catastrofale sau severe │ 0.8317│ 6.27│ 2│ 17│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 224│ 5 │ M │F3132│Angină instabilă fără CC catastrofale sau severe │ 0.4221│ 5.66│ 2│ 16│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 225│ 5 │ M │F3141│Sincopă şi colaps cu CC catastrofale sau severe │ 0.7876│ 5.38│ 2│ 16│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 226│ 5 │ M │F3142│Sincopă şi colaps fără CC catastrofale sau severe │ 0.2961│ 4.06│ 1│ 12│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 227│ 5 │ M │F3150│Durere toracică │ 0.2646│ 3.89│ 1│ 12│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 228│ 5 │ M │F3161│Alte diagnostice ale sistemului circulator cu CC catastrofale │ 2.0414│ 7.34│ 2│ 23│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 229│ 5 │ M │F3162│Alte diagnostice ale sistemului circulator cu CC severe │ 0.9892│ 7.12│ 2│ 19│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 230│ 5 │ M │F3163│Alte diagnostice ale sistemului circulator fără CC catastrofale sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │severe │ 0.5230│ 5.49│ 2│ 17│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 231│ 6 │ C │G1011│Rezecţie rectală cu CC catastrofale │ 4.6940│ 17.57│ 5│ 50│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 232│ 6 │ C │G1012│Rezecţie rectală fără CC catastrofale │ 2.6841│ 16.12│ 6│ 36│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 233│ 6 │ C │G1021│Proceduri majore pe intestinul subţire şi gros cu CC catastrofale │ 4.4356│ 14.02│ 3│ 47│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 234│ 6 │ C │G1022│Proceduri majore pe intestinul subţire şi gros fără CC catastrofale │ 2.1359│ 12.19│ 3│ 36│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 235│ 6 │ C │G1031│Proceduri la nivelul stomacului, esofagului şi duodenului cu stare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │malignă │ 5.0909│ 15.31│ 4│ 50│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 236│ 6 │ C │G1032│Proceduri la nivelul stomacului, esofagului şi duodenului fără stare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │malignă cu CC catastrofale sau severe │ 3.8182│ 8.90│ 2│ 28│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 237│ 6 │ C │G1033│Proceduri la nivelul stomacului, esofagului şi duodenului fără stare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │malignă fără CC catastrofale sau severe │ 1.3672│ 6.32│ 2│ 20│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 238│ 6 │ C │G1041│Aderenţe peritoneale vârsta >49 cu CC │ 2.8920│ 10.15│ 3│ 29│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 239│ 6 │ C │G1042│Aderenţe peritoneale vârsta >49 sau cu CC │ 1.7579│ 7.09│ 3│ 17│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 240│ 6 │ C │G1043│Aderenţe peritoneale vârsta <50 fără CC │ 1.0459│ 5.62│ 2│ 14│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 241│ 6 │ C │G1051│Proceduri minore pe intestinul subţire şi gros cu CC │ 1.9532│ 7.06│ 2│ 22│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 242│ 6 │ C │G1052│Proceduri minore pe intestinul subţire şi gros fără CC │ 1.0963│ 5.58│ 2│ 16│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 243│ 6 │ C │G1060│Piloromiotomie │ 1.0648│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 244│ 6 │ C │G1071│Apendicectomie cu CC catastrofale sau severe │ 1.6886│ 5.53│ 2│ 12│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 245│ 6 │ C │G1072│Apendicectomie fără CC catastrofale sau severe │ 0.8443│ 4.76│ 2│ 10│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 246│ 6 │ C │G1081│Proceduri pentru hernie abdominală şi alte hernii vârsta >59 sau cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(CC catastrofale sau severe) │ 1.0018│ 8.17│ 3│ 23│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 247│ 6 │ C │G1082│Proceduri pentru hernie abdominală şi alte hernii vârsta 1 la 59 fără CC│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 0.5923│ 6.34│ 2│ 18│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 248│ 6 │ C │G1090│Proceduri pentru hernia inghinală şi femurală vârsta > 0 │ 0.5797│ 5.98│ 2│ 16│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 249│ 6 │ C │G1100│Proceduri pentru hernie vârsta < 1 │ 0.5293│ 4.72│ 2│ 12│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 250│ 6 │ C │G1111│Proceduri anale şi la nivelul stomei cu CC catastrofale sau severe │ 1.2097│ 6.05│ 2│ 18│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 251│ 6 │ C │G1112│Proceduri anale şi la nivelul stomei fără CC catastrofale sau severe │ 0.4221│ 5.34│ 2│ 15│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 252│ 6 │ C │G1121│Alte proceduri în sala de operaţii la nivelul sistemului digestiv cu CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 2.8479│ 9.76│ 2│ 39│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 253│ 6 │ C │G1122│Alte proceduri în sala de operaţii la nivelul sistemului digestiv fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CC catastrofale sau severe │ 0.8317│ 8.14│ 2│ 30│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 254│ 6 │ A │G2011│Alte gastroscopii pentru boli digestive majore │ 0.9577│ 6.18│ 2│ 18│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 255│ 6 │ A │G2012│Alte gastroscopii pentru boli digestive majore, de zi │ 0.1764│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 256│ 6 │ A │G2020│Colonoscopie complexă │ 0.4032│ 5.20│ 2│ 15│ 1.5│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 257│ 6 │ A │G2031│Alte colonoscopii cu CC catastrofale sau severe │ 1.5437│ 4.88│ 1│ 14│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 258│ 6 │ A │G2032│Alte colonoscopii fără CC catastrofale sau severe │ 0.6364│ 3.84│ 1│ 11│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 259│ 6 │ A │G2033│Alte colonoscopii, de zi │ 0.2079│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 260│ 6 │ A │G2041│Alte gastroscopii pentru boli digestive care nu sunt majore │ 0.7687│ 4.91│ 2│ 14│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 261│ 6 │ A │G2042│Alte gastroscopii pentru boli digestive care nu sunt majore, de zi │ 0.1701│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 262│ 6 │ A │G2051│Gastroscopie complexă cu CC catastrofale sau severe │ 1.8335│ 6.27│ 2│ 18│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 263│ 6 │ A │G2052│Gastroscopie complexă fără CC catastrofale sau severe │ 0.8380│ 4.96│ 2│ 14│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 264│ 6 │ A │G2053│Gastroscopie complexă, de zi │ 0.2394│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 265│ 6 │ M │G3011│Stare malignă digestivă cu CC catastrofale sau severe │ 0.9766│ 5.47│ 1│ 19│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 266│ 6 │ M │G3012│Stare malignă digestiva fără CC catastrofale sau severe │ 0.5041│ 4.29│ 1│ 13│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 267│ 6 │ M │G3021│Hemoragie gastrointestinală vârsta >64 sau cu (CC catastrofale sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │severe) │ 0.4978│ 6.24│ 2│ 21│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 268│ 6 │ M │G3022│Hemoragie gastrointestinală vârsta <65 fără CC catastrofale sau severe │ 0.2583│ 5.18│ 2│ 16│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 269│ 6 │ M │G3030│Ulcer peptic complicat │ 0.9199│ 5.69│ 2│ 17│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 270│ 6 │ M │G3040│Ulcer peptic necomplicat │ 0.2205│ 5.78│ 2│ 15│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 271│ 6 │ M │G3050│Boală inflamatorie a intestinului │ 0.5356│ 5.74│ 1│ 20│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 272│ 6 │ M │G3061│Ocluzie intestinală cu CC │ 0.9703│ 5.16│ 1│ 16│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 273│ 6 │ M │G3062│Ocluzie intestinală fără CC │ 0.4473│ 4.16│ 1│ 13│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 274│ 6 │ M │G3071│Durere abdominală sau adenită mezenterică cu CC │ 0.4725│ 4.18│ 1│ 12│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 275│ 6 │ M │G3072│Durere abdominală sau adenită mezenterică fără CC │ 0.2331│ 3.22│ 1│ 9│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 276│ 6 │ M │G3081│Esofagită, gastroenterită şi diverse tulburări ale sistemului digestiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vârsta >9 ani cu CC catastrofale/severe │ 0.8065│ 5.15│ 2│ 14│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 277│ 6 │ M │G3082│Esofagită, gastroenterită şi diverse tulburări ale sistemului digestiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vârsta >9 ani fără CC catastrofale/severe │ 0.2709│ 4.68│ 2│ 13│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 278│ 6 │ M │G3091│Gastroenterită vârsta <10 ani cu CC │ 0.7498│ 4.33│ 2│ 11│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 279│ 6 │ M │G3092│Gastroenterită vârsta <10 ani fără CC │ 0.3402│ 3.83│ 2│ 10│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 280│ 6 │ M │G3100│Esofagită şi diverse tulburări ale sistemului digestiv vârsta <10 ani │ 0.3717│ 3.47│ 1│ 9│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 281│ 6 │ M │G3111│Alte diagnostice ale sistemului digestiv cu CC │ 0.7813│ 4.97│ 1│ 15│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 282│ 6 │ M │G3112│Alte diagnostice ale sistemului digestiv fără CC │ 0.2394│ 4.23│ 1│ 13│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 283│ 7 │ C │H1011│Proceduri la nivel de pancreas, ficat şi shunt cu CC catastrofale │ 5.5572│ 16.22│ 3│ 59│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 284│ 7 │ C │H1012│Proceduri la nivel de pancreas, ficat şi shunt fără CC catastrofale │ 2.4825│ 13.99│ 4│ 42│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 285│ 7 │ C │H1021│Proceduri majore ale tractului biliar cu stare malignă sau CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale │ 4.2340│ 15.89│ 5│ 45│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 286│ 7 │ C │H1022│Proceduri majore ale tractului biliar fără stare malignă cu (CC moderate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau severe ) │ 2.3753│ 13.61│ 3│ 42│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 287│ 7 │ C │H1023│Proceduri majore ale tractului biliar fără stare malignă fără CC │ 1.3294│ 12.64│ 3│ 40│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 288│ 7 │ C │H1031│Proceduri de diagnostic hepatobiliar cu CC catastrofale sau severe │ 2.4320│ 7.86│ 2│ 23│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 289│ 7 │ C │H1032│Proceduri de diagnostic hepatobiliar fără CC catastrofale sau severe │ 1.0648│ 6.41│ 2│ 15│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 290│ 7 │ C │H1040│Alte proceduri în sala de operaţii hepatobiliare şi pancreatice │ 2.4825│ 7.02│ 2│ 25│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 291│ 7 │ C │H1051│Colecistectomie deschisă cu explorarea închisă a CBP sau cu CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale │ 3.4780│ 11.29│ 3│ 34│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 292│ 7 │ C │H1052│Colecistectomie deschisă fără explorarea închisă a CBP fără CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale │ 1.5563│ 10.52│ 4│ 24│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 293│ 7 │ C │H1061│Colecistectomie laparoscopică cu explorarea închisă a CBP sau cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(CC catastrofale sau severe) │ 1.7075│ 6.27│ 2│ 18│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 294│ 7 │ C │H1062│Colecistectomie laparoscopică fără explorarea închisă a CBP fără CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 0.8443│ 5.27│ 2│ 12│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 295│ 7 │ A │H2010│Proceduri endoscopice pentru varice esofagiene sângerânde │ 1.9469│ 5.70│ 2│ 17│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 296│ 7 │ A │H2021│Procedură terapeutică complexă pentru colangiopancreatografie retrogradă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │endoscopică cu CC catastrofale sau severe │ 2.0099│ 8.07│ 2│ 26│ 1.5│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 297│ 7 │ A │H2022│Procedură terapeutică complexă pentru colangiopancreatografie retrogradă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │endoscopică fără CC catastrofale sau severe │ 0.8380│ 4.77│ 1│ 14│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 298│ 7 │ A │H2031│Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrogradă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │endoscopică cu CC catastrofale sau severe │ 1.8083│ 7.46│ 2│ 25│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 299│ 7 │ A │H2032│Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrogradă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │endoscopică cu CC moderate │ 1.0144│ 5.79│ 1│ 20│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 300│ 7 │ A │H2033│Alte proceduri terapeutice pentru colangiopancreatografie retrogradă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │endoscopică fără CC │ 0.5860│ 5.16│ 1│ 17│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 301│ 7 │ M │H3011│Ciroză şi hepatită alcoolică cu CC catastrofale │ 1.9406│ 7.61│ 2│ 26│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 302│ 7 │ M │H3012│Ciroză şi hepatită alcoolică cu CC severe │ 0.9136│ 7.20│ 2│ 22│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 303│ 7 │ M │H3013│Ciroză şi hepatită alcoolică fără CC catastrofale sau severe │ 0.4347│ 6.48│ 2│ 19│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 304│ 7 │ M │H3021│Stare malignă a sistemului hepatobiliar şi pancreasului (vârsta >69 cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CC catastrofale sau severe ) sau cu CC catastrofale │ 1.3987│ 6.65│ 2│ 23│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 305│ 7 │ M │H3022│Stare malignă a sistemului hepatobiliar şi pancreasului (vârsta >69 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fără CC catastrofale sau severe) sau fără CC catastrofale │ 0.6301│ 5.42│ 1│ 19│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 306│ 7 │ M │H3031│Tulburări ale pancreasului, cu excepţia stării maligne cu CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 1.4428│ 6.99│ 2│ 21│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 307│ 7 │ M │H3032│Tulburări ale pancreasului, cu excepţia stării maligne fără CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 0.5797│ 6.10│ 2│ 18│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 308│ 7 │ M │H3041│Tulburări ale ficatului, cu excepţia stării maligne, cirozei, hepatitei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alcoolice cu CC cat/sev │ 1.4996│ 6.37│ 2│ 20│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 309│ 7 │ M │H3042│Tulburări ale ficatului, cu excepţia stării maligne, cirozei, hepatitei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alcoolice fără CC cat/sev │ 0.4095│ 5.80│ 2│ 18│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 310│ 7 │ M │H3051│Tulburări ale tractului biliar cu CC │ 0.8569│ 5.72│ 2│ 16│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 311│ 7 │ M │H3052│Tulburări ale tractului biliar fără CC │ 0.3465│ 4.75│ 2│ 14│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 312│ 8 │ C │I1010│Proceduri majore bilaterale sau multiple ale extremităţilor inferioare │ 5.7966│ 20.32│ 5│ 62│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 313│ 8 │ C │I1021│Transfer de ţesut microvascular sau (grefă de piele cu CC catastrofale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau severe), cu excepţia mâinii │ 6.9181│ 12.54│ 2│ 53│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 314│ 8 │ C │I1022│Grefe pe piele fără CC catastrofale sau severe, cu excepţia mâinii │ 2.7534│ 8.75│ 1│ 39│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 315│ 8 │ C │I1031│Revizie a artroplastiei totale de sold cu CC catastrofale sau severe │ 6.1935│ 17.19│ 5│ 45│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 316│ 8 │ C │I1032│Înlocuire şold cu CC catastrofale sau severe sau revizie a artroplastiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │totale de şold fără CC catastrofale sau severe │ 3.3834│ 14.07│ 6│ 30│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 317│ 8 │ C │I1033│Înlocuire şold fără CC catastrofale sau severe │ 2.7597│ 13.28│ 6│ 26│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 318│ 8 │ C │I1040│Înlocuire şi reataşare de genunchi │ 2.8920│ 14.17│ 5│ 36│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 319│ 8 │ C │I1050│Alte proceduri majore de înlocuire a articulaţiilor şi reataşare a unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │membru │ 2.6652│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 320│ 8 │ C │I1060│Artrodeză vertebrală cu diformitate │ 6.1683│ 16.23│ 3│ 58│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 321│ 8 │ C │I1070│Amputaţie │ 4.8767│ 20.12│ 4│ 73│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 322│ 8 │ C │I1081│Alte proceduri la nivelul şoldului şi al femurului cu CC catastrofale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau severe │ 3.1188│ 13.43│ 5│ 33│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 323│ 8 │ C │I1082│Alte proceduri la nivelul şoldului şi al femurului fără CC catastrofale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau severe │ 1.9280│ 11.82│ 4│ 28│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 324│ 8 │ C │I1091│Artrodeză vertebrală cu CC catastrofale sau severe │ 5.6517│ 7.68│ 2│ 23│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 325│ 8 │ C │I1092│Artrodeză vertebrală fără CC catastrofale sau severe │ 3.0432│ 8.76│ 2│ 28│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 326│ 8 │ C │I1101│Alte proceduri la nivelul spatelui şi gâtului cu CC catastrofale sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │severe │ 2.6967│ 8.97│ 2│ 27│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 327│ 8 │ C │I1102│Alte proceduri la nivelul spatelui şi gâtului fără CC catastrofale sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │severe │ 1.3546│ 8.14│ 2│ 24│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 328│ 8 │ C │I1110│Proceduri de alungire a membrelor │ 2.0603│ 8.32│ 1│ 39│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 329│ 8 │ C │I1121│Infecţii/inflamaţii ale oaselor şi articulaţiilor cu diverse proceduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ale sistemului muscular şi ţesutului conjunctiv cu CC catastrofale │ 4.9334│ 11.04│ 2│ 42│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 330│ 8 │ C │I1122│Infecţii/inflamaţii ale oaselor şi articulaţiilor cu diverse proceduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ale sistemului muscular şi ţesutului conjunctiv cu CC severe │ 2.6274│ 8.92│ 1│ 37│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 331│ 8 │ C │I1123│Infecţii/inflamaţii ale oaselor şi articulaţiilor cu diverse proceduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ale sistemului muscular şi ţesutului conjunctiv fără CC catastrofale sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │severe │ 1.3546│ 7.91│ 1│ 36│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 332│ 8 │ C │I1131│Proceduri ale humerusului, tibiei, fibulei şi gleznei cu CC catastrofale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau severe │ 2.9298│ 10.57│ 3│ 31│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 333│ 8 │ C │I1132│Proceduri ale humerusului, tibiei, fibulei şi gleznei vârsta >59 fără CC│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 1.6004│ 9.77│ 3│ 28│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 334│ 8 │ C │I1133│Proceduri ale humerusului, tibiei, fibulei şi gleznei vârsta <60 fără CC│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ 1.2034│ 8.41│ 2│ 25│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 335│ 8 │ C │I1140│Revizie a bontului de amputaţie │ 1.4870│ 9.80│ 1│ 44│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 336│ 8 │ C │I1150│Chirurgie cranio-facială │ 1.9343│ 8.43│ 2│ 28│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 337│ 8 │ C │I1160│Alte proceduri la nivelul umărului │ 0.8695│ 4.58│ 1│ 15│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 338│ 8 │ C │I1170│Chirurgie maxilo-facială │ 1.4113│ 6.47│ 1│ 23│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 339│ 8 │ C │I1180│Alte proceduri la nivelul genunchiului │ 0.5167│ 4.25│ 1│ 14│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 340│ 8 │ C │I1190│Alte proceduri la nivelul cotului şi antebraţului │ 0.9829│ 5.65│ 2│ 18│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 341│ 8 │ C │I1200│Alte proceduri la nivelul labei piciorului │ 0.7939│ 7.12│ 2│ 25│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 342│ 8 │ C │I1210│Excizie locală şi îndepărtare a dispozitivelor interne de fixare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şoldului şi femurului │ 0.8506│ 5.89│ 1│ 21│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 343│ 8 │ C │I1220│Excizie locală şi îndepărtare a dispozitivelor interne de fixare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │exclusiv şold şi femur │ 0.4221│ 3.95│ 1│ 12│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 344│ 8 │ C │I1230│Artroscopie │ 0.4536│ 3.70│ 1│ 11│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 345│ 8 │ C │I1240│Proceduri diagnostic ale oaselor şi a încheieturilor, incluzând │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │biopsia │ 1.8146│ 6.00│ 1│ 21│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 346│ 8 │ C │I1251│Proceduri la nivelul ţesuturilor moi cu CC catastrofale sau severe │ 2.1422│ 6.90│ 1│ 26│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 347│ 8 │ C │I1252│Proceduri la nivelul ţesuturilor moi fără CC catastrofale sau severe │ 0.6868│ 5.22│ 1│ 18│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 348│ 8 │ C │I1261│Alte proceduri la nivelul ţesutului conjunctiv cu CC │ 2.4699│ 6.51│ 1│ 24│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 349│ 8 │ C │I1262│Alte proceduri la nivelul ţesutului conjunctiv fără CC │ 0.7435│ 4.78│ 1│ 15│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 350│ 8 │ C │I1270│Reconstrucţie sau revizie a genunchiului │ 1.0711│ 4.23│ 1│ 12│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 351│ 8 │ C │I1280│Proceduri la nivelul mâinii │ 0.5545│ 4.25│ 1│ 13│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 352│ 8 │ M │I3010│Fracturi ale diafizei femurale │ 1.7579│ 6.34│ 1│ 25│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 353│ 8 │ M │I3020│Fracturi ale extremităţii distale femurale │ 1.3483│ 5.87│ 1│ 21│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 354│ 8 │ M │I3030│Entorse, luxaţii şi dislocări ale şoldului, pelvisului şi coapsei │ 0.5356│ 5.64│ 1│ 19│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 355│ 8 │ M │I3041│Osteomielită cu CC │ 2.0162│ 10.41│ 2│ 41│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 356│ 8 │ M │I3042│Osteomielită fără CC │ 0.7120│ 11.44│ 1│ 49│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 357│ 8 │ M │I3051│Stare malignă a ţesutului conjunctiv, incluzând fractura patologică cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CC catastrofale sau severe │ 1.3609│ 6.52│ 1│ 23│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 358│ 8 │ M │I3052│Stare malignă a ţesutului conjunctiv, incluzând fractura patologică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tologică fără CC catastrofale sau severe │ 0.5671│ 4.93│ 1│ 17│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 359│ 8 │ M │I3061│Tulburări inflamatorii musculoscheletale cu CC catastrofale sau severe │ 2.2178│ 6.13│ 2│ 17│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 360│ 8 │ M │I3062│Tulburări inflamatorii musculoscheletale fără CC catastrofale sau severe│ 0.4221│ 5.21│ 2│ 15│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 361│ 8 │ M │I3071│Artrită septică cu CC catastrofale sau severe │ 2.3564│ 7.96│ 2│ 22│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 362│ 8 │ M │I3072│Artrită septică fără CC catastrofale sau severe │ 0.7939│ 7.21│ 2│ 25│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 363│ 8 │ M │I3081│Tulburări nechirurgicale ale coloanei cu CC │ 1.3294│ 6.74│ 2│ 18│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 364│ 8 │ M │I3082│Tulburări nechirurgicale ale coloanei fără CC │ 0.6049│ 5.87│ 2│ 18│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 365│ 8 │ M │I3083│Tulburări nechirurgicale ale coloanei, de zi │ 0.1890│ -│ -│ -│ -│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 366│ 8 │ M │I3091│Boli ale oaselor şi artropatii specifice vârsta >74 cu CC catastrofale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau severe │ 1.5626│ 6.83│ 2│ 21│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 367│ 8 │ M │I3092│Boli ale oaselor şi artropatii specifice vârsta >74 sau cu (CC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │catastrofale sau severe ) │ 0.5923│ 5.95│ 2│ 18│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 368│ 8 │ M │I3093│Boli ale oaselor şi artropatii specifice vârsta <75 fără CC catastrofale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau severe │ 0.2898│ 5.47│ 2│ 17│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 369│ 8 │ M │I3100│Artropatii nespecifice │ 0.5482│ 6.27│ 2│ 18│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 370│ 8 │ M │I3111│Alte tulburări musculotendinoase vârsta >69 cu CC │ 0.8695│ 7.72│ 2│ 24│ 1.5│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 371│ 8 │ M │I3112│Alte tulburări musculotendinoase vârsta >69 sau cu CC │ 0.4032│ 5.90│ 2│ 18│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 372│ 8 │ M │I3113│Alte tulburări musculotendinoase vârsta <70 fără CC │ 0.2646│ 4.74│ 1│ 14│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 373│ 8 │ M │I3121│Tulburări musculotendinoase specifice vârsta >79 sau cu (CC catastrofale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau severe) │ 1.2034│ 6.87│ 2│ 21│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 374│ 8 │ M │I3122│Tulburări musculotendinoase specifice vârsta <80 fără CC catastrofale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau severe │ 0.3339│ 5.35│ 1│ 17│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 375│ 8 │ M │I3131│Îngrijiri postprocedurale ale implanturilor/protezelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │musculoscheletale vârsta >59 cu CC catastrofale sau severe │ 1.7768│ 9.56│ 2│ 40│ 0.5│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 376│ 8 │ M │I3132│Îngrijiri postprocedurale ale implanturilor/protezelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │musculoscheletale vârsta >59 sau cu (CC catastrofale sau severe) │ 0.6427│ 6.38│ 1│ 26│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 377│ 8 │ M │I3133│Îngrijiri postprocedurale ale implanturilor/protezelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │musculoscheletale vârsta <60 fără CC catastrofale sau severe │ 0.3465│ 4.29│ 1│ 15│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 378│ 8 │ M │I3141│Leziuni ale antebraţului, pumnului, mâinii sau piciorului vârsta >74 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu CC │ 1.1026│ 3.82│ 1│ 10│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 379│ 8 │ M │I3142│Leziuni ale antebraţului, pumnului, mâinii sau piciorului vârsta >74 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau cu CC │ 0.4284│ 3.54│ 1│ 9│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 380│ 8 │ M │I3143│Leziuni ale antebraţului, pumnului, mâinii sau piciorului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vârsta <75 fără CC │ 0.2835│ 2.89│ 1│ 7│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 381│ 8 │ M │I3151│Leziuni ale umărului, braţului, cotului, genunchiului, gambei sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gleznei, vârsta >64 cu CC │ 1.3861│ 4.67│ 1│ 15│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 382│ 8 │ M │I3152│Leziuni ale umărului, braţului, cotului, genunchiului, gambei sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gleznei vârsta >64 sau cu CC │ 0.5860│ 4.16│ 1│ 13│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 383│ 8 │ M │I3153│Leziuni ale umărului, braţului, cotului, genunchiului, gambei sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gleznei, vârsta <65 fără CC │ 0.2961│ 3.63│ 1│ 11│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 384│ 8 │ M │I3161│Alte tulburări musculoscheletale vârsta >69 cu CC │ 1.1467│ 7.61│ 1│ 27│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 385│ 8 │ M │I3162│Alte tulburări musculoscheletale vârsta >69 sau cu CC │ 0.4788│ 6.13│ 1│ 22│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 386│ 8 │ M │I3163│Alte tulburări musculoscheletale vârsta < 70 fără CC │ 0.2583│ 4.90│ 1│ 16│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 387│ 8 │ M │I3171│Fracturi ale pelvisului cu CC catastrofale sau severe │ 2.0477│ 7.64│ 1│ 29│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 388│ 8 │ M │I3172│Fracturi ale pelvisului fără CC catastrofale sau severe │ 0.9262│ 5.95│ 1│ 20│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 389│ 8 │ M │I3181│Fracturi ale colului femural cu CC catastrofale sau severe │ 1.2979│ 6.44│ 1│ 24│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 390│ 8 │ M │I3182│Fracturi ale colului femural fără CC catastrofale sau severe │ 0.4284│ 5.51│ 1│ 20│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 391│ 9 │ C │J1010│Transfer de ţesut microvascular pentru piele, ţesut subcutanat şi │ 4.8137│ 10.57│ 2│ 36│ 0.0│ │ │ │ │ │tulburări ale sânului │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 392│ 9 │ C │J1021│Proceduri majore pentru afecţiuni maligne ale sânului │ 1.2097│ 10.00│ 3│ 29│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 393│ 9 │ C │J1022│Proceduri majore pentru afecţiuni nemaligne ale sânului │ 0.9829│ 5.59│ 2│ 17│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 394│ 9 │ C │J1031│Proceduri minore pentru afecţiuni maligne ale sânului │ 0.5482│ 4.63│ 1│ 16│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 395│ 9 │ C │J1032│Proceduri minore pentru afecţiuni nemaligne ale sânului │ 0.3780│ 4.08│ 1│ 13│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 396│ 9 │ C │J1041│Altă grefă a pielii şi/sau proceduri de debridare cu CC catastrofale sau│ 2.0918│ 5.76│ 1│ 19│ 1.0│ │ │ │ │ │severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 397│ 9 │ C │J1042│Altă grefă a pielii şi/sau proceduri de debridare fără CC catastrofale │ 0.6112│ 4.77│ 1│ 17│ 1.0│ │ │ │ │ │sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 398│ 9 │ C │J1050│Proceduri perianale şi pilonidale │ 0.4978│ 4.57│ 1│ 13│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 399│ 9 │ C │J1060│Proceduri în sala de operaţii ale pielii, ţesutului subcutanat şi │ 0.4473│ 5.00│ 1│ 19│ 1.0│ │ │ │ │ │chirurgie plastică la nivelul sânului │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 400│ 9 │ C │J1070│Alte proceduri ale pielii, ţesutului subcutanat şi sânului │ 0.2709│ 4.34│ 1│ 15│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 401│ 9 │ C │J1081│Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulită cu CC catastrofale │ 4.7444│ 11.58│ 3│ 35│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 402│ 9 │ C │J1082│Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulită fără CC catastrofale│ 2.6148│ 18.67│ 3│ 71│ 1.0│ │ │ │ │ │cu grefă de piele/lambou de reparare │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 403│ 9 │ C │J1083│Proceduri ale membrele inferioare cu ulcer/celulită fără CC catastrofale│ 1.7768│ 9.82│ 2│ 31│ 1.0│ │ │ │ │ │fără grefă de piele/lambou de reparare │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 404│ 9 │ C │J1091│Proceduri ale membrele inferioare fără ulcer/celulită cu grefă de piele │ 2.4194│ 9.82│ 1│ 45│ 0.0│ │ │ │ │ │(CC catastrofale sau severe) │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 405│ 9 │ C │J1092│Proceduri ale membrele inferioare fără ulcer/celulită fără (grefă de │ 0.8947│ 5.98│ 1│ 22│ 0.0│ │ │ │ │ │piele şi (CC catastrofale sau severe) │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 406│ 9 │ C │J1100│Reconstrucţii majore ale sânului │ 3.5347│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 407│ 9 │ M │J3011│Ulceraţii ale pielii │ 1.4491│ 8.28│ 3│ 22│ 3.5│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 408│ 9 │ M │J3012│Ulceraţie ale pielii, de zi │ 0.1260│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 409│ 9 │ M │J3021│Tulburări maligne ale sânului (vârsta >69 cu CC) sau cu (CC catastrofale│ 0.6742│ 5.35│ 1│ 20│ 2.0│ │ │ │ │ │sau severe) │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 410│ 9 │ M │J3022│Tulburări maligne ale sânului (vârsta > 69 fără CC) sau fără (CC │ 0.2394│ 4.13│ 1│ 13│ 1.0│ │ │ │ │ │catastrofale sau severe) │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 411│ 9 │ M │J3030│Tulburări nemaligne ale sânului │ 0.2772│ 4.32│ 1│ 13│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 412│ 9 │ M │J3041│Celulită vârsta > 59 cu CC catastrofale sau severe │ 1.3420│ 8.85│ 3│ 25│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 413│ 9 │ M │J3042│Celulită (vârsta > 59 fără CC catastrofale sau severe) sau vârsta < 60 │ 0.5608│ 6.17│ 2│ 19│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 414│ 9 │ M │J3051│Traumă a pielii, ţesutului subcutanat şi sânului vârsta > 69 │ 0.5545│ 5.02│ 2│ 15│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 415│ 9 │ M │J3052│Traumă a pielii, ţesutului subcutanat şi sânului vârsta < 70 │ 0.2709│ 3.50│ 1│ 10│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 416│ 9 │ M │J3061│Tulburări minore ale pielii │ 0.5923│ 4.71│ 1│ 14│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 417│ 9 │ M │J3062│Tulburări minore ale pielii, de zi │ 0.1575│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 418│ 9 │ M │J3071│Tulburări majore ale pielii │ 0.9199│ 5.60│ 2│ 16│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 419│ 9 │ M │J3072│Tulburări majore ale pielii, de zi │ 0.0882│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 420│ 10 │ C │K1010│Proceduri ale piciorului diabetiC │ 3.7867│ 10.77│ 3│ 33│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 421│ 10 │ C │K1020│Proceduri la nivel de hipofiză │ 2.7849│ 12.39│ 2│ 53│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 422│ 10 │ C │K1030│Proceduri la nivelul suprarenalelor │ 2.6085│ 11.49│ 3│ 31│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 423│ 10 │ C │K1040│Proceduri majore pentru obezitate │ 1.5689│ 5.51│ 2│ 13│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 424│ 10 │ C │K1050│Proceduri la nivelul paratiroidelor │ 1.2664│ 5.52│ 2│ 15│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 425│ 10 │ C │K1060│Proceduri la nivelul tiroidei │ 1.1152│ 5.16│ 2│ 14│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 426│ 10 │ C │K1070│Proceduri privind obezitatea │ 1.3357│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 427│ 10 │ C │K1080│Proceduri privind tiroglosul │ 0.6616│ 5.74│ 2│ 14│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 428│ 10 │ C │K1090│Alte proceduri în sala de operaţii la nivel endocrin, nutriţional şi │ 2.7849│ 7.15│ 1│ 26│ 1.0│ │ │ │ │ │metabolic │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 429│ 10 │ A │K2010│Proceduri endoscopice sau investigative pentru tulburări metabolice fără│ 0.3843│ - │ - │ - │ - │ │ │ │ │ │CC, de zi │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 430│ 10 │ M │K3011│Diabet cu CC catastrofale sau severe │ 1.2790│ 6.52│ 2│ 17│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 431│ 10 │ M │K3012│Diabet fără CC catastrofale sau severe │ 0.5734│ 5.75│ 2│ 16│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 432│ 10 │ M │K3020│Perturbare nutriţională severă │ 2.3060│ 6.21│ 2│ 19│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 433│ 10 │ M │K3031│Diverse tulburări metabolice cu CC catastrofale │ 1.5185│ 6.10│ 2│ 17│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 434│ 10 │ M │K3032│Diverse tulburări metabolice vârsta > 74 sau cu CC severe │ 0.7246│ 4.71│ 2│ 12│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 435│ 10 │ M │K3033│Diverse tulburări metabolice vârsta < 75 fără CC catastrofale sau severe│ 0.3843│ 3.99│ 2│ 10│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 436│ 10 │ M │K3040│Erori înnăscute de metabolism │ 0.4158│ 4.40│ 1│ 13│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 437│ 10 │ M │K3051│Tulburări endocrine cu CC catastrofale sau severe │ 1.4239│ 5.10│ 2│ 13│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 438│ 10 │ M │K3052│Tulburări endocrine fără CC catastrofale sau severe │ 0.4851│ 4.27│ 2│ 10│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 439│ 11 │ C │L1011│Inserţie operatorie a cateterului peritoneal pentru dializă cu CC │ 4.0576│ 14.58│ 1│ 90│ 1.0│ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 440│ 11 │ C │L1012│Inserţie operatorie a cateterului peritoneal pentru dializă fără CC │ 1.1971│ - │ - │ - │ - │ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 441│ 11 │ C │L1021│Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, şi vezicii urinare pentru │ 4.1332│ 14.41│ 3│ 47│ 2.0│ │ │ │ │ │tumori cu CC catastrofale sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 442│ 11 │ C │L1022│Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, şi vezicii urinare pentru │ 2.7345│ 11.94│ 3│ 38│ 2.0│ │ │ │ │ │tumori fără CC catastrofale sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 443│ 11 │ C │L1031│Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, şi vezicii urinare pentru │ 3.6229│ 10.26│ 2│ 36│ 1.0│ │ │ │ │ │tumori benigne cu CC catastrofale │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 444│ 11 │ C │L1032│Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, şi vezicii urinare pentru │ 1.8461│ 8.56│ 2│ 30│ 1.0│ │ │ │ │ │tumori benigne cu CC severe sau moderate │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 445│ 11 │ C │L1033│Proceduri majore ale rinichiului, ureterului, şi vezicii urinare pentru │ 1.2790│ 8.62│ 2│ 31│ 1.0│ │ │ │ │ │tumori benigne fără CC │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 446│ 11 │ C │L1041│Prostatectomie transuretrala cu CC catastrofale sau severe │ 2.2241│ 9.81│ 4│ 22│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 447│ 11 │ C │L1042│Prostatectomie transuretrala fără CC catastrofale sau severe │ 0.8821│ 8.12│ 3│ 20│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 448│ 11 │ C │L1051│Proceduri minore ale vezicii urinare cu CC catastrofale sau severe │ 1.9847│ 8.49│ 2│ 32│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 449│ 11 │ C │L1052│Proceduri minore ale vezicii urinare fără CC catastrofale sau severe │ 0.6364│ 6.54│ 2│ 22│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 450│ 11 │ C │L1061│Proceduri transuretrale cu excepţia prostatectomiei cu CC catastrofale │ 1.2790│ 7.01│ 2│ 20│ 1.0│ │ │ │ │ │sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 451│ 11 │ C │L1062│Proceduri transuretrale cu excepţia prostatectomiei fără CC catastrofale│ 0.5230│ 5.57│ 2│ 16│ 0.0│ │ │ │ │ │sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 452│ 11 │ C │L1071│Proceduri ale uretrei cu CC │ 0.8569│ 6.13│ 2│ 18│ 0.5│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 453│ 11 │ C │L1072│Proceduri ale uretrei fără CC │ 0.5419│ 6.01│ 2│ 18│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 454│ 11 │ C │L1081│Alte proceduri pentru tulburări ale rinichiului şi tractului urinar cu │ 4.9460│ 7.94│ 1│ 38│ 1.0│ │ │ │ │ │CC catastrofal │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 455│ 11 │ C │L1082│Alte proceduri pentru tulburări ale rinichiului şi tractului urinar cu │ 2.1233│ 5.28│ 1│ 20│ 1.0│ │ │ │ │ │CC severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 456│ 11 │ C │L1083│Alte proceduri pentru tulburări ale rinichiului şi tractului urinar fără│ 1.0459│ 4.09│ 1│ 14│ 1.0│ │ │ │ │ │CC catastrofale sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 457│ 11 │ A │L2010│Ureteroscopie │ 0.6238│ 5.14│ 2│ 15│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 458│ 11 │ A │L2020│Cistouretroscopie, de zi │ 0.2016│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 459│ 11 │ A │L2030│Litotripsie extracorporeală pentru litiază urinară │ 0.3969│ 4.73│ 1│ 17│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 460│ 11 │ M │L3011│Insuficienţă renală cu CC catastrofale │ 2.2556│ 8.73│ 2│ 32│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 461│ 11 │ M │L3012│Insuficienţă renală cu CC severe │ 1.2160│ 7.08│ 2│ 23│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 462│ 11 │ M │L3013│Insuficienţă renală fără CC catastrofale sau severe │ 0.6364│ 5.90│ 2│ 20│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 463│ 11 │ M │L3020│Internare pentru dializă renală │ 0.0945│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 464│ 11 │ M │L3031│Tumori ale rinichiului şi tractului urinar cu CC catastrofale sau severe│ 1.2601│ 5.93│ 1│ 22│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 465│ 11 │ M │L3032│Tumori ale rinichiului şi tractului urinar fără CC catastrofale sau │ 0.6112│ 3.98│ 1│ 12│ 1.0│ │ │ │ │ │severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 466│ 11 │ M │L3041│Infecţii ale rinichiului şi tractului urinar cu CC catastrofale │ 1.6445│ 6.77│ 2│ 20│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 467│ 11 │ M │L3042│Infecţii ale rinichiului şi tractului urinar vârsta > 69 sau cu CC │ 0.7435│ 6.48│ 2│ 17│ 2.0│ │ │ │ │ │severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 468│ 11 │ M │L3043│Infecţii ale rinichiului şi tractului urinar vârsta < 70 fără CC │ 0.4284│ 5.35│ 2│ 14│ 1.0│ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 469│ 11 │ M │L3050│Pietre şi obstrucţie urinară │ 0.3276│ 4.45│ 2│ 13│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 470│ 11 │ M │L3061│Semne şi simptome ale rinichiului şi tractului urinar cu CC catastrofale│ 0.9262│ 5.44│ 2│ 16│ 2.0│ │ │ │ │ │sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 471│ 11 │ M │L3062│Semne şi simptome ale rinichiului şi tractului urinar fără CC │ 0.3339│ 4.33│ 1│ 12│ 1.0│ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 472│ 11 │ M │L3070│Strictură uretrală │ 0.3528│ 4.85│ 1│ 15│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 473│ 11 │ M │L3081│Alte diagnostice la nivelul rinichiului şi tractului urinar cu CC │ 2.0603│ 7.01│ 2│ 23│ 1.5│ │ │ │ │ │catastrofale │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 474│ 11 │ M │L3082│Alte diagnostice la nivelul rinichiului şi tractului urinar cu CC severe│ 0.8947│ 5.70│ 2│ 17│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 475│ 11 │ M │L3083│Alte diagnostice la nivelul rinichiului şi tractului urinar fără CC │ 0.3087│ 4.76│ 1│ 14│ 1.0│ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 476│ 12 │ C │M1010│Proceduri majore pelvine la bărbat │ 2.7723│ 16.11│ 7│ 34│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 477│ 12 │ C │M1021│Prostatectomie transuretrală cu CC catastrofale sau severe │ 1.6823│ 9.32│ 4│ 21│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 478│ 12 │ C │M1022│Prostatectomie transuretrală fără CC catastrofale sau severe │ 0.8695│ 8.42│ 4│ 19│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 479│ 12 │ C │M1031│Proceduri la nivelul penisului cu CC │ 1.0963│ 4.47│ 2│ 12│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 480│ 12 │ C │M1032│Proceduri la nivelul penisului fără CC │ 0.5734│ 3.77│ 1│ 11│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 481│ 12 │ C │M1041│Proceduri la nivelul testiculelor cu CC │ 1.0711│ 5.95│ 2│ 16│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 482│ 12 │ C │M1042│Proceduri la nivelul testiculelor fără CC │ 0.4410│ 4.43│ 2│ 12│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 483│ 12 │ C │M1050│Circumcizie │ 0.3213│ 2.96│ 1│ 8│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 484│ 12 │ C │M1061│Alte proceduri chirugicale la nivelul sistemului reproductiv masculin │ 1.9217│ 4.29│ 1│ 15│ 1.0│ │ │ │ │ │pentru starea malignă │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 485│ 12 │ C │M1062│Alte proceduri chirugicale la nivelul sistemului reproductiv masculin │ 0.6049│ 6.03│ 2│ 18│ 1.0│ │ │ │ │ │exceptând cele pentru starea malignă │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 486│ 12 │ A │M2010│Cistouretroscopie fără CC, de zi │ 0.1890│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 487│ 12 │ M │M3011│Stare malignă a sistemului reproductiv masculin cu CC catastrofale sau │ 1.0081│ 5.65│ 1│ 20│ 1.0│ │ │ │ │ │severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 488│ 12 │ M │M3012│Stare malignă a sistemului reproductiv masculin fără CC catastrofale sau│ 0.3465│ 4.18│ 1│ 14│ 1.0│ │ │ │ │ │severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 489│ 12 │ M │M3021│Hipertrofie prostatică benignă cu CC catastrofale sau severe │ 1.0837│ 5.13│ 2│ 15│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 490│ 12 │ M │M3022│Hipertrofie prostatică benignă fără CC catastrofale sau severe │ 0.2835│ 4.17│ 1│ 12│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 491│ 12 │ M │M3031│Inflamaţii ale sistemului reproductiv masculin cu CC │ 0.7687│ 5.19│ 2│ 15│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 492│ 12 │ M │M3032│Inflamaţii ale sistemului reproductiv masculin fără CC │ 0.3402│ 4.30│ 1│ 12│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 493│ 12 │ M │M3040│Sterilizare, bărbaţi │ 0.2646│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 494│ 12 │ M │M3050│Alte diagnostice ale sistemului reproductiv masculin │ 0.2520│ 4.11│ 1│ 12│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 495│ 13 │ C │N1010│Eviscerare a pelvisului şi vulvectomie radicală │ 3.3456│ 12.41│ 4│ 29│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 496│ 13 │ C │N1021│Proceduri uterine şi ale anexelor pentru stare malignă ovariană sau a │ 3.0243│ 9.18│ 3│ 25│ 1.0│ │ │ │ │ │anexelor cu CC │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 497│ 13 │ C │N1022│Proceduri uterine şi ale anexelor pentru stare malignă ovariană sau a │ 1.6949│ 6.74│ 2│ 20│ 1.0│ │ │ │ │ │anexelor fără CC │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 498│ 13 │ C │N1031│Proceduri uterine şi ale anexelor pentru stare malignă non-ovariană sau │ 2.5833│ 7.19│ 2│ 26│ 1.0│ │ │ │ │ │a anexelor cu CC │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 499│ 13 │ C │N1032│Proceduri uterine şi ale anexelor pentru stare malignă non-ovariană sau │ 1.5878│ 5.97│ 1│ 21│ 1.0│ │ │ │ │ │a anexelor fără CC │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 500│ 13 │ C │N1040│Histerectomie pentru stare nemalignă │ 1.1719│ 8.78│ 4│ 19│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 501│ 13 │ C │N1051│Ovariectomie şi proceduri complexe nemaligne ale trompei Fallope cu CC │ 1.9784│ 8.36│ 3│ 20│ 1.0│ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 502│ 13 │ C │N1052│Ovariectomie şi proceduri complexe nemaligne ale trompei Fallope fără CC│ 0.9955│ 6.98│ 2│ 18│ 1.0│ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 503│ 13 │ C │N1060│Proceduri de reconstrucţie ale sistemului reproductiv feminin │ 0.9514│ 7.09│ 3│ 18│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 504│ 13 │ C │N1070│Alte proceduri la nivel uterin şi anexe pentru stare nemalignă │ 0.5104│ 3.76│ 1│ 11│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 505│ 13 │ C │N1080│Proceduri endoscopice pentru sistemul reproductiv feminin │ 0.4536│ 4.32│ 1│ 13│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 506│ 13 │ C │N1090│Conizaţie, proceduri la nivelul vaginului, colului uterin şi vulvei │ 0.3087│ 4.07│ 1│ 12│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 507│ 13 │ C │N1100│Chiuretaj diagnostic şi histeroscopie diagnostică │ 0.2898│ 2.84│ 1│ 7│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 508│ 13 │ C │N1111│Alte proceduri în sala de operaţii ale sistemului reproductiv feminin │ 2.8668│ 4.22│ 1│ 12│ 1.0│ │ │ │ │ │vârsta > 64 cu stare malignă sau cu CC │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 509│ 13 │ C │N1112│Alte proceduri în sala de operaţii ale sistemului reproductiv feminin │ 0.3717│ 3.36│ 1│ 9│ 1.0│ │ │ │ │ │vârsta < 65 fără neoplasm fără CC │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 510│ 13 │ A │N2010│Vaginoscopie/Colposcopie de zi, pentru afecţiuni ale sistemul │ 0.1890│ - │ - │ - │ - │ │ │ │ │ │reproductiv feminin │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 511│ 13 │ M │N3011│Stare malignă a sistemului reproductiv feminin cu CC catastrofale sau │ 1.0963│ 6.69│ 1│ 25│ 2.0│ │ │ │ │ │severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 512│ 13 │ M │N3012│Stare malignă a sistemului reproductiv feminin fără CC catastrofale sau │ 0.5797│ 4.99│ 1│ 16│ 1.0│ │ │ │ │ │severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 513│ 13 │ M │N3020│Infecţii, sistem reproductiv feminin │ 0.3969│ 4.06│ 1│ 11│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 514│ 13 │ M │N3031│Tulburări menstruale şi alte tulburări ale sistemului genital feminin cu│ 0.4347│ 4.12│ 2│ 11│ 1.0│ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 515│ 13 │ M │N3032│Tulburări menstruale şi alte tulburări ale sistemului genital feminin │ 0.1827│ 3.41│ 1│ 9│ 1.0│ │ │ │ │ │fără CC │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 516│ 14 │ C │O1011│Naştere prin cezariană cu CC catastrofale │ 2.3123│ 6.39│ 2│ 16│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 517│ 14 │ C │O1012│Naştere prin cezariană cu CC severe │ 1.5752│ 6.56│ 2│ 16│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 518│ 14 │ C │O1013│Naştere prin cezariană fără CC catastrofale sau severe │ 1.2223│ 5.56│ 2│ 12│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 519│ 14 │ C │O1021│Naştere vaginală cu proceduri în sala de operaţii cu CC catastrofale sau│ 1.2412│ 5.26│ 2│ 12│ 1.0│ │ │ │ │ │severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 520│ 14 │ C │O1022│Naştere vaginală cu proceduri în sala de operaţii fără CC catastrofale │ 0.9388│ 4.68│ 2│ 10│ 0.0│ │ │ │ │ │sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 521│ 14 │ C │O1030│Sarcina ectopică │ 0.8128│ 5.59│ 2│ 14│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 522│ 14 │ C │O1040│Postpartum şi post avort cu proceduri în sala de operaţii │ 0.5860│ 3.36│ 1│ 9│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 523│ 14 │ C │O1050│Avort cu proceduri în sala de operaţii │ 0.2835│ 2.59│ 1│ 6│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 524│ 14 │ A │O2010│Vaginoscopie/Colposcopie de zi, pentru sarcină, naştere sau lăuzie │ 0.1890│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 525│ 14 │ M │O3011│Naştere vaginală cu CC catastrofale sau severe │ 1.0270│ 5.17│ 2│ 12│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 526│ 14 │ M │O3012│Naştere vaginală fără CC catastrofale sau severe │ 0.7309│ 4.53│ 2│ 10│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 527│ 14 │ M │O3013│Naştere vaginală singulară fără complicaţii fără alte afecţiuni │ 0.6238│ 4.70│ 2│ 10│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 528│ 14 │ M │O3020│Postpartum şi post avort cu proceduri în sala de operaţii │ 0.3402│ 5.66│ 2│ 17│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 529│ 14 │ M │O3030│Avort fără proceduri în sala de operaţii │ 0.2394│ 2.91│ 1│ 8│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 530│ 14 │ M │O3041│Travaliu fals înainte de 37 săptămâni sau cu CC catastrofale │ 0.3276│ 3.86│ 1│ 11│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 531│ 14 │ M │O3042│Travaliu fals după 37 săptămâni fără CC catastrofale │ 0.1449│ 3.46│ 1│ 9│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 532│ 14 │ M │O3051│Internare prenatală şi pentru alte probleme obstetrice │ 0.3654│ 4.16│ 2│ 11│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 533│ 14 │ M │O3052│Internare prenatală şi pentru alte probleme obstetrice, de zi │ 0.0945│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 534│ 15 │ C │P1010│Nou-născut externat ca deces sau transfer, la interval < 5 zile de │ 0.7561│ 2.10│ 1│ 5│ 2.0│ │ │ │ │ │internare, cu proceduri semnificative în sala de operaţii │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 535│ 15 │ C │P1020│Proceduri cardiotoracice/vasculare pentru nou-născuţi │ 15.7327│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 536│ 15 │ C │P1030│Nou-născut, greutate la internare 1000-1499 g cu procedură semnifica- │ 12.4375│ 20.85│ 1│ 129│ 16.0│ │ │ │ │ │tivă în sala de operaţii │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 537│ 15 │ C │P1040│Nou-născut, greutate la internare 1500-1999 g cu procedură semnifica- │ 9.9109│ 16.89│ 2│ 85│ 10.0│ │ │ │ │ │tivă în sala de operaţii │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 538│ 15 │ C │P1050│Nou-născut, greutate la internare 2000-2499 g cu procedură semnifica- │ 6.4140│ 15.18│ 2│ 58│ 14.0│ │ │ │ │ │tivă în sala de operaţii │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 539│ 15 │ C │P1061│Nou-născut, greutate la internare > 2499 g cu procedură semnificativă │ 10.1629│ 22.24│ 3│ 86│ 11.0│ │ │ │ │ │în sala de operaţii, cu probleme multiple majore │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 540│ 15 │ C │P1062│Nou-născut, greutate la internare > 2499 g cu procedură semnificativă │ 3.2700│ 5.14│ 2│ 11│ 3.0│ │ │ │ │ │în sala de operaţii, fără probleme multiple majore │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 541│ 15 │ M │P3011│Nou-născut externat ca deces sau transfer, la interval < 5 zile de │ 0.2709│ 1.19│ 1│ 3│ 1.0│ │ │ │ │ │internare, fără procedură semnificativă în sala de operaţii, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │diagnostic neonatal │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 542│ 15 │ M │P3012│Nou-născut sau sugar subponderal, externat ca deces sau transfer, la │ 0.4536│ 1.27│ 1│ 3│ 1.0│ │ │ │ │ │interval < 5 zile de la internare, fără procedură semnificativă în sala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de operaţii, fără diagnostic neonatal │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 543│ 15 │ M │P3020│Nou-născut, greutate la internare < 750 g │ 22.6886│ 20.60│ 1│ 108│ 18.5│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 544│ 15 │ M │P3030│Nou-născut, greutate la internare 750-999 g │ 15.7579│ 22.46│ 2│ 124│ 20.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 545│ 15 │ M │P3040│Nou-născut, greutate la internare 1000-1249 g fără procedură │ 6.0801│ 16.87│ 1│ 86│ 13.0│ │ │ │ │ │semnificativă în sala de operaţii │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 546│ 15 │ M │P3050│Nou-născut, greutate la internare 1250-1499 g fără procedură │ 4.5113│ 18.77│ 2│ 96│ 12.0│ │ │ │ │ │semnificativă în sala de operaţii │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 547│ 15 │ M │P3061│Nou-născut, greutate la internare 1500-1999 g fără procedură │ 4.6751│ 20.63│ 3│ 89│ 14.0│ │ │ │ │ │semnificativă în sala de operaţii, cu probleme multiple majore │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 548│ 15 │ M │P3062│Nou-născut, greutate la internare 1500-1999 g fără procedură │ 3.1944│ 15.53│ 2│ 67│ 8.0│ │ │ │ │ │semnificativă în sala de operaţii, cu probleme majore │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 549│ 15 │ M │P3063│Nou-născut, greutate la internare 1500-1999 g fără procedură │ 2.3312│ 13.76│ 2│ 56│ 5.0│ │ │ │ │ │semnificativă în sala de operaţii, cu alte probleme │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 550│ 15 │ M │P3064│Nou-născut, greutate la internare 1500-1999 g fără procedură │ 2.1296│ 8.35│ 1│ 38│ 2.0│ │ │ │ │ │semnificativă în sala de operaţii, fără probleme │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 551│ 15 │ M │P3071│Nou-născut, greutate la internare 2000-2499 g fără procedură │ 2.5581│ 13.01│ 2│ 50│ 6.0│ │ │ │ │ │semnificativă în sala de operaţii, cu probleme multiple majore │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 552│ 15 │ M │P3072│Nou-născut, greutate la internare 2000-2499 g fără procedură │ 2.0918│ 8.44│ 2│ 26│ 5.0│ │ │ │ │ │semnificativă în sala de operaţii, cu probleme majore │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 553│ 15 │ M │P3073│Nou-născut, greutate la internare 2000-2499 g fără procedură │ 1.4176│ 7.79│ 2│ 21│ 4.0│ │ │ │ │ │semnificativă în sala de operaţii, cu alte probleme │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 554│ 15 │ M │P3074│Nou-născut, greutate la internare 2000-2499 g fără procedură │ 0.6301│ 6.42│ 2│ 18│ 2.0│ │ │ │ │ │semnificativă în sala de operaţii, fără probleme │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 555│ 15 │ M │P3081│Nou-născut, greutate la internare > 2499 g fără procedură semnificativă │ 2.2934│ 8.60│ 2│ 25│ 6.0│ │ │ │ │ │în sala de operaţii, cu probleme multiple majore │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 556│ 15 │ M │P3082│Nou-născut, greutate la internare > 2499 g fără procedură semnificativă │ 1.3042│ 5.16│ 2│ 11│ 4.0│ │ │ │ │ │în sala de operaţii, cu probleme majore │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 557│ 15 │ M │P3083│Nou-născut, greutate la internare > 2499 g fără procedură semnificativă │ 0.7309│ 4.44│ 2│ 9│ 2.0│ │ │ │ │ │în sala de operaţii, cu alte probleme │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 558│ 15 │ M │P3084│Nou-născut, greutate la internare > 2499 g fără procedură semnificativă │ 0.3150│ 4.00│ 2│ 7│ 1.0│ │ │ │ │ │în sala de operaţii, fără probleme │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 559│ 16 │ C │Q1010│Splenectomie │ 2.3753│ 12.40│ 4│ 33│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 560│ 16 │ C │Q1021│Alte proceduri în sala de operaţii ale sângelui şi organelor │ 3.3582│ 4.97│ 1│ 14│ 1.0│ │ │ │ │ │hematopoietice cu CC catastrofale sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 561│ 16 │ C │Q1022│Alte proceduri în sala de operaţii ale sângelui şi organelor │ 0.6175│ 5.13│ 1│ 16│ 1.0│ │ │ │ │ │hematopoietice fără CC catastrofale sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 562│ 16 │ M │Q3011│Tulburări reticuloendoteliale şi de imunitate cu CC catastrofale sau │ 1.5563│ 5.54│ 2│ 16│ 2.0│ │ │ │ │ │severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 563│ 16 │ M │Q3012│Tulburări reticuloendoteliale şi de imunitate fără CC catastrofale sau │ 0.7120│ 6.23│ 2│ 21│ 1.0│ │ │ │ │ │severe cu stare malignă │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 564│ 16 │ M │Q3013│Tulburări reticuloendoteliale şi de imunitate fără CC catastrofale sau │ 0.2331│ 4.87│ 1│ 15│ 1.0│ │ │ │ │ │severe fără stare malignă │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 565│ 16 │ M │Q3021│Tulburări ale globulelor roşii cu CC catastrofale │ 1.3168│ 6.05│ 2│ 18│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 566│ 16 │ M │Q3022│Tulburări ale globulelor roşii cu CC severe │ 0.6490│ 5.81│ 2│ 17│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 567│ 16 │ M │Q3023│Tulburări ale globulelor roşii fără CC catastrofale sau severe │ 0.2268│ 5.41│ 1│ 18│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 568│ 16 │ M │Q3030│Anomalii de coagulare │ 0.3969│ 5.63│ 1│ 20│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 569│ 17 │ C │R1011│Limfom şi leucemie cu proceduri majore în sala de operaţii, cu CC │ 6.3195│ 12.60│ 2│ 45│ 1.0│ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 570│ 17 │ C │R1012│Limfom şi leucemie cu proceduri majore în sala de operaţii, fără CC │ 2.0162│ 7.87│ 2│ 27│ 1.0│ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 571│ 17 │ C │R1021│Alte tulburări neoplazice cu proceduri majore în sala de operaţii, cu │ 3.3960│ 9.90│ 2│ 41│ 1.0│ │ │ │ │ │CC catastrofale sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 572│ 17 │ C │R1022│Alte tulburări neoplazice cu proceduri majore în sala de operaţii, fără │ 1.8398│ 7.77│ 1│ 33│ 1.0│ │ │ │ │ │CC catastrofale sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 573│ 17 │ C │R1031│Limfom şi leucemie cu alte proceduri în sala de operaţii cu CC │ 4.8767│ 11.82│ 2│ 52│ 1.0│ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 574│ 17 │ C │R1032│Limfom şi leucemie cu alte proceduri în sala de operaţii fără CC │ 0.9892│ 6.15│ 1│ 25│ 1.0│ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 575│ 17 │ C │R1041│Alte tulburări neoplazice cu alte proceduri în sala de operaţii cu CC │ 1.5248│ 5.49│ 1│ 19│ 0.0│ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 576│ 17 │ C │R1042│Alte tulburări neoplazice cu alte proceduri în sala de operaţii fără CC │ 0.7120│ 4.10│ 1│ 16│ 1.0│ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 577│ 17 │ M │R3011│Leucemie acută cu CC catastrofale │ 5.3870│ 14.70│ 2│ 74│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 578│ 17 │ M │R3012│Leucemie acută cu CC severe │ 1.0648│ 6.94│ 1│ 29│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 579│ 17 │ M │R3013│Leucemie acută fără CC catastrofale sau severe │ 0.6112│ 4.33│ 1│ 15│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 580│ 17 │ M │R3021│Limfom şi leucemie non-acută cu CC catastrofale │ 3.0936│ 6.69│ 1│ 26│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 581│ 17 │ M │R3022│Limfom şi leucemie non-acută fără CC catastrofale │ 1.0207│ 4.47│ 1│ 15│ 1.5│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 582│ 17 │ M │R3023│Limfom şi leucemie non-acută, de zi │ 0.1323│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 583│ 17 │ M │R3031│Alte tulburări neoplazice cu CC │ 1.1656│ 5.75│ 1│ 20│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 584│ 17 │ M │R3032│Alte tulburări neoplazice fără CC │ 0.4914│ 4.23│ 1│ 14│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 585│ 17 │ M │R3040│Chimioterapie │ 0.1512│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 586│ 17 │ M │R3050│Radioterapie │ 0.4095│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 587│ 18 │ M │S3010│HIV, de zi │ 0.1890│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 588│ 18 │ M │S3021│Boli conexe HIV cu CC catastrofale │ 5.4627│ 8.54│ 2│ 32│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 589│ 18 │ M │S3022│Boli conexe HIV cu CC severe │ 2.4320│ 5.93│ 2│ 18│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 590│ 18 │ M │S3023│Boli conexe HIV fără CC catastrofale sau severe │ 1.5941│ 4.23│ 2│ 11│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 591│ 18 │ C │T1011│Proceduri în sala de operaţii pentru boli infecţioase şi parazitare cu │ 5.6769│ 10.00│ 2│ 39│ 2.0│ │ │ │ │ │CC catastrofale │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 592│ 18 │ C │T1012│Proceduri în sala de operaţii pentru boli infecţioase şi parazitare cu │ 2.4888│ 5.46│ 1│ 17│ 1.0│ │ │ │ │ │CC severe sau moderate │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 593│ 18 │ C │T1013│Proceduri în sala de operaţii pentru boli infecţioase şi parazitare │ 1.3231│ 6.80│ 2│ 23│ 1.0│ │ │ │ │ │fără CC │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 594│ 18 │ M │T3011│Septicemie cu CC catastrofale sau severe │ 1.7327│ 8.44│ 2│ 27│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 595│ 18 │ M │T3012│Septicemie fără CC catastrofale sau severe │ 0.8254│ 6.34│ 2│ 19│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 596│ 18 │ M │T3021│Infecţii postoperatorii şi posttraumatice vârsta > 54 sau cu (CC │ 0.9514│ 8.88│ 2│ 30│ 1.0│ │ │ │ │ │catastrofale sau severe) │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 597│ 18 │ M │T3022│Infecţii postoperatorii şi posttraumatice vârsta < 55 fără CC │ 0.5545│ 6.20│ 2│ 19│ 0.0│ │ │ │ │ │catastrofale sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 598│ 18 │ M │T3031│Febră de origine necunoscută cu CC │ 0.8443│ 5.27│ 2│ 13│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 599│ 18 │ M │T3032│Febră de origine necunoscută fără CC │ 0.3969│ 4.73│ 2│ 14│ 3.5│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 600│ 18 │ M │T3041│Boală virală vârsta > 59 sau cu CC │ 0.5734│ 5.46│ 2│ 15│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 601│ 18 │ M │T3042│Boală virală vârsta < 60 fără CC │ 0.3087│ 4.52│ 2│ 12│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 602│ 18 │ M │T3051│Alte boli infecţioase sau parazitare cu CC catastrofale sau severe │ 1.8146│ 5.96│ 2│ 16│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 603│ 18 │ M │T3052│Alte boli infecţioase sau parazitare fără CC catastrofale sau severe │ 0.5608│ 5.55│ 2│ 15│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 604│ 19 │ A │U2010│Tratament al sănătăţii mentale, de zi, cu terapie electroconvulsivă(ECT)│ 0.1197│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 605│ 19 │ M │U3010│Tratament al sănătăţii mentale, de zi, fără terapie electroconvulsivă │ 0.1134│ - │ - │ - │ - │ │ │ │ │ │(ECT) │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 606│ 19 │ M │U3021│Tulburări schizofrenice cu statut legal al sănătăţii mentale │ 2.3942│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 607│ 19 │ M │U3022│Tulburări schizofrenice fără statut legal al sănătăţii mentale │ 1.3168│ 16.23│ 3│ 57│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 608│ 19 │ M │U3031│Paranoia şi tulburare psihică acută cu CC catastrofale/sever sau cu │ 1.9280│ 12.47│ 3│ 43│ 3.0│ │ │ │ │ │statut legal al sănătăţii mentale │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 609│ 19 │ M │U3032│Paranoia şi tulburare psihică acută fără CC catastrofale/sever fără │ 0.9325│ 13.30│ 3│ 48│ 1.0│ │ │ │ │ │statut legal al sănătăţii mentale │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 610│ 19 │ M │U3041│Tulburări afective majore vârsta >69 sau cu (CC catastrofale sau severe)│ 2.2367│ 12.07│ 3│ 35│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 611│ 19 │ M │U3042│Tulburări afective majore vârsta < 70 fără CC catastrofale sau severe │ 1.4996│ 12.25│ 4│ 35│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 612│ 19 │ M │U3050│Alte tulburări afective şi somatoforme │ 0.8695│ 10.17│ 2│ 34│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 613│ 19 │ M │U3060│Tulburări de anxietate │ 0.6553│ 8.08│ 2│ 29│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 614│ 19 │ M │U3070│Supralimentaţie şi tulburări obsesiv-compulsive │ 3.3204│ 5.58│ 2│ 16│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 615│ 19 │ M │U3080│Tulburări de personalitate şi reacţii acute │ 0.8002│ 9.02│ 2│ 37│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 616│ 19 │ M │U3090│Tulburări mentale în copilărie │ 1.6634│ 5.64│ 2│ 17│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 617│ 20 │ M │V3011│Intoxicaţie cu alcool şi sevraj cu CC │ 0.5545│ 8.99│ 2│ 36│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 618│ 20 │ M │V3012│Intoxicaţie cu alcool şi sevraj fără CC │ 0.2457│ 7.99│ 1│ 34│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 619│ 20 │ M │V3020│Intoxicaţii medicamentoase şi sevraj │ 0.7309│ 10.86│ 1│ 57│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 620│ 20 │ M │V3031│Tulburare şi dependenţă datorită consumului de alcool │ 0.6805│ 9.41│ 2│ 37│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 621│ 20 │ M │V3032│Tulburare şi dependenţă datorită consumului de alcool, de zi │ 0.0882│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 622│ 20 │ M │V3041│Tulburare şi dependenţă datorită consumului de opiacee │ 0.3843│ 9.96│ 1│ 46│ 1.5│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 623│ 20 │ M │V3042│Tulburare şi dependenţă datorită consumului de opiacee, pacient plecat │ 0.3591│ - │ - │ - │ - │ │ │ │ │ │împotriva avizului medical │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 624│ 20 │ M │V3050│Alte tulburări şi dependenţe datorită consumului de droguri │ 0.3843│ 8.73│ 1│ 42│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 625│ 21 │ C │W1010│Proceduri de ventilare sau craniotomie pentru traumatisme multiple │ 15.2538│ 23.84│ 5│ 79│ 7.0│ │ │ │ │ │semnificative │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 626│ 21 │ C │W1020│Proceduri la sold, femur şi membru pentru traumatisme multiple │ 5.9478│ 18.13│ 5│ 48│ 2.0│ │ │ │ │ │semnificative, inclusiv implant │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 627│ 21 │ C │W1030│Proceduri abdominale pentru traumatisme multiple semnificative │ 4.5617│ 12.69│ 4│ 33│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 628│ 21 │ C │W1040│Alte proceduri în sala de operaţii pentru traumatisme multiple │ 5.0405│ 16.02│ 3│ 60│ 2.0│ │ │ │ │ │semnificative │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 629│ 21 │ M │W3010│Traumatisme multiple, decedat sau transferat la altă unitate de │ 0.9766│ 1.11│ 1│ 3│ 1.0│ │ │ │ │ │îngrijiri acute, LOS < 5 zile │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 630│ 21 │ M │W3020│Traumatisme multiple fără proceduri semnificative │ 2.0036│ 6.15│ 1│ 23│ 3.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 631│ 21 │ C │X1010│Transfer de ţesut microvascular sau grefă de piele pentru leziuni ale │ 0.8380│ 4.99│ 1│ 18│ 1.0│ │ │ │ │ │mâinii │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 632│ 21 │ C │X1021│Alte proceduri pentru leziuni ale membrului inferior vârsta > 59 sau cu │ 1.8272│ 9.07│ 2│ 34│ 1.0│ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 633│ 21 │ C │X1022│Alte proceduri pentru leziuni ale membrului inferior vârsta < 60 fără CC│ 0.7624│ 6.06│ 1│ 21│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 634│ 21 │ C │X1030│Alte proceduri pentru leziuni ale mâinii │ 0.5545│ 4.18│ 1│ 13│ 0.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 635│ 21 │ C │X1041│Alte proceduri pentru alte leziuni cu CC catastrofale sau severe │ 2.1611│ 5.72│ 1│ 19│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 636│ 21 │ C │X1042│Alte proceduri pentru alte leziuni fără CC catastrofale sau severe │ 0.6553│ 3.86│ 1│ 13│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 637│ 21 │ C │X1051│Grefe de piele pentru leziuni ale extremităţilor mâinii cu transfer de │ 3.5158│ 13.99│ 2│ 61│ 1.0│ │ │ │ │ │ţesut microvascular sau cu (CC catastrofale sau severe) │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 638│ 21 │ C │X1052│Grefe de piele pentru leziuni ale extremităţilor mâinii cu transfer de │ 1.5437│ 11.38│ 1│ 57│ 0.0│ │ │ │ │ │ţesut microvascular fără CC catastrofale sau severe │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 639│ 21 │ M │X3011│Leziuni vârsta > 64 cu CC │ 0.8506│ 6.73│ 2│ 21│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 640│ 21 │ M │X3012│Leziuni vârsta > 64 fără CC │ 0.2772│ 5.55│ 2│ 18│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 641│ 21 │ M │X3013│Leziuni vârsta < 65 │ 0.2268│ 4.34│ 1│ 14│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 642│ 21 │ M │X3020│Reacţii alergice │ 0.2457│ 3.48│ 1│ 10│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 643│ 21 │ M │X3031│Otrăvire/efecte toxice ale medicamentelor şi ale altor substanţe vârsta │ 0.5860│ 3.54│ 1│ 11│ 1.0│ │ │ │ │ │> 59 sau cu CC │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 644│ 21 │ M │X3032│Otrăvire/efecte toxice ale medicamentelor şi ale altor substanţe vârsta │ 0.2457│ 2.21│ 1│ 5│ 1.0│ │ │ │ │ │< 60 fără CC │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 645│ 21 │ M │X3041│Sechele ale tratamentului cu CC catastrofale sau severe │ 0.9577│ 5.29│ 1│ 18│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 646│ 21 │ M │X3042│Sechele ale tratamentului fără CC catastrofale sau severe │ 0.3906│ 6.45│ 1│ 23│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 647│ 21 │ M │X3051│Altă leziune, otrăvire şi diagnostic privind efectele toxice vârsta > 59│ 0.6490│ 7.15│ 1│ 28│ 1.0│ │ │ │ │ │sau cu CC │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 648│ 21 │ M │X3052│Altă leziune, otrăvire şi diagnostic privind efectele toxice vârsta < 60│ 0.2268│ 5.15│ 1│ 18│ 1.0│ │ │ │ │ │fără CC │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 649│ 22 │ C │Y1010│Arsuri grave, cu adâncime completă │ 28.8695│ 25.40│ 2│ 145│ 4.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 650│ 22 │ C │Y1021│Alte arsuri cu grefă de piele vârsta > 64 sau cu (CC catastrofale sau │ 5.9163│ 26.23│ 4│ 96│ 1.0│ │ │ │ │ │severe) sau cu proceduri complicate │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 651│ 22 │ C │Y1022│Alte arsuri cu grefă de piele vârsta < 65 fără (CC catastrofale sau │ 1.9469│ 18.12│ 2│ 91│ 0.0│ │ │ │ │ │severe) fără proceduri complicate │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 652│ 22 │ C │Y1030│Alte proceduri în sala de operaţii pentru alte arsuri │ 1.1971│ 10.32│ 2│ 41│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 653│ 22 │ M │Y2011│Alte arsuri vârsta > 64 sau cu (CC catastrofale sau severe) sau cu │ 1.5311│ 9.69│ 2│ 36│ 1.0│ │ │ │ │ │proceduri complicate │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 654│ 22 │ M │Y2012│Alte arsuri vârsta < 65 fără (CC catastrofale sau severe) fără proceduri│ 0.4347│ 6.09│ 1│ 21│ 1.0│ │ │ │ │ │complicate │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 655│ 22 │ M │Y3010│Arsuri, pacienţi transferaţi către alte unităţi de îngrijiri acute < 5 │ 0.2520│ 1.01│ 1│ 2│ 0.0│ │ │ │ │ │zile │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 656│ 22 │ M │Y3020│Arsuri grave │ 0.9325│ 10.41│ 2│ 46│ 2.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 657│ 23 │ C │Z1011│Proceduri în sala de operaţii cu diagnostice stabilite prin contacte cu │ 1.0585│ 4.98│ 1│ 18│ 1.0│ │ │ │ │ │alte serviciile de sănătate cu CC catastrofale/sever │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 658│ 23 │ C │Z1012│Proceduri în sala de operaţii cu diagnostice stabilite prin contacte cu │ 0.4536│ 4.60│ 1│ 16│ 1.0│ │ │ │ │ │alte serviciile de sănătate fără CC catastrofale/sever │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 659│ 23 │ A │Z2010│Monitorizare după tratament complet cu endoscopie │ 0.1701│ 3.21│ 1│ 8│ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 660│ 23 │ M │Z3011│Reabilitare cu CC catastrofale sau severe │ 2.1989│ 7.28│ 2│ 26│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 661│ 23 │ M │Z3012│Reabilitarere fără CC catastrofale sau severe │ 1.1341│ 4.72│ 1│ 16│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 662│ 23 │ M │Z3013│Reabilitare, de zi │ 0.1575│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 663│ 23 │ M │Z3020│Semne şi simptome │ 0.4410│ 5.22│ 1│ 17│ 1.0│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 664│ 23 │ M │Z3030│Monitorizare fără endoscopie │ 0.1890│ 3.89│ 1│ 13│ 2.5│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 665│ 23 │ M │Z3041│Alte post îngrijiri cu CC catastrofale sau severe │ 1.5122│ 3.40│ 1│ 11│ 0.5│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 666│ 23 │ M │Z3042│Alte post îngrijiri fără CC catastrofale sau severe │ 0.4914│ 3.54│ 1│ 11│ 0.5│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 667│ 23 │ M │Z3051│Alţi factori care influenţează starea de sănătate │ 0.5923│ 4.23│ 1│ 14│ 1.5│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 668│ 23 │ M │Z3052│Alţi factori care influenţează starea de sănătate, de zi │ 0.1323│ - │ - │ - │ - │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼──────┤ │ 669│ 23 │ M │Z3060│Anomalii congenitale multiple, nespecificate sau altele │ 0.4410│ 4.30│ 1│ 13│ 6.5│ └─────┴─────┴─────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴─────┴─────┴──────┘NOTĂ:1. "-" semnifică un număr insuficient de cazuri pentru calcularea indicatorului sau, după caz, grupa de spitalizare de zi, pentru care nu se aplică limite ale duratelor de spitalizare.2. DMS şi limitele duratei de spitalizare pentru fiecare grupă de diagnostice au fost calculate pe baza datelor raportate de spitale din anexa 17 A la ordin în perioada 1.01-31.12.2012.3. Mediana duratei de spitalizare în secţiile ATI la nivel naţional a fost calculată luând în considerare toate cazurile raportate şi validate în perioada 1.01-31.12.2012 pentru o anumită grupă de diagnostice, pentru care s-a înregistrat minimum un transfer intraspitalicesc în Secţia anestezie şi terapie intensivă - ATI.4. M - categorie medicală, C - categorie chirurgicală, A - alte categorii.Definirea termenilor utilizaţi în sistemul DRGGrupe de diagnostice (Diagnostic Related Groups - DRG): o schemă de clasificare a pacienţilor externaţi (în funcţie de diagnostic), care asigură o modalitate de a asocia tipurile de pacienţi cu cheltuielile spitaliceşti efectuate.Categorii majore de diagnostice (CMD): o clasificare mai largă a pacienţilor doar pe baza diagnosticelor.Valoare relativă (VR): număr fără unitate care exprimă raportul dintre tariful unui DRG şi tariful mediu al tuturor DRG-urilor.Coeficient atribuit în funcţie de cantitatea relativă de muncă, consumabile şi resursele de capital necesare pentru tratamentul complet al bolnavului cu afecţiunea/afecţiunile respective.Grouper: aplicaţie computerizată (software) care permite alocarea automată a unui pacient într-un anumit DRG (pe baza datelor ce caracterizează fiecare caz externat).Cazuri rezolvate (cazuri externate - CR): totalitatea cazurilor externate dintr-un spital, indiferent de tipul externării (externat, externat la cerere, transfer interspitalicesc, decedat).Durata de spitalizare (DS): numărul de zile de spitalizare ale unui caz rezolvat, între momentul internării şi cel al externării din spital.Cazuri normale (CN): cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durata de spitalizare asemănătoare din punct de vedere statistic.Cazuri extreme (ca durată de spitalizare) - "outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte diferite faţă de cea a cazurilor normale.Cazuri extreme mici (ca durată de spitalizare) CEMC - "low outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte mici faţă de cea a cazurilor normale.Cazuri extreme mari (ca durată de spitalizare) CEMR - "high outliers": cazuri externate clasificate în acelaşi DRG cu durate de spitalizare foarte mari faţă de cea a cazurilor normale.Interval de normalitate: un interval definit statistic care conţine un procent semnificativ de observaţii (de exemplu: 95% din observaţii).Intervalul de normalitate pentru durata de spitalizare: intervalul definit statistic care conţine un procent semnificativ (de exemplu: 90%) de cazuri cu durate de spitalizare asemănătoare ale cazurilor externate.Limitele intervalului de normalitate pentru durata de spitalizare: valorile extreme (ale duratei de spitalizare) ce delimitează intervalul de normalitate, adică limita inferioară şi limita superioară ale duratei de spitalizare.Limitele intervalului de normalitate se calculează pentru durata de spitalizare a fiecărei grupe de diagnostice, astfel încât se obţine o limită inferioară (LINF) şi o limită superioară (LSUP) pentru fiecare grupă de diagnostice (DRGi). Aceste valori ale limitelor sunt prezentate în anexa 17 a).Indice de echivalenţă - e: o pondere asociată fiecărui caz rezolvat, în funcţie de durata de spitalizare a cazului şi limitele de normalitate ale duratei de spitalizare pentru respectivul tip de caz (DRG).e = 1 pentru LINF e = DS/LINF pentru DS < LINFe = DS/LSUP pentru DS > LSUP, e maxim = 3Exemplu pentru un pacient externat, clasificat în DRGi, cu DS de două zile:LINF pentru DRGi este 3 zile.LSUP pentru DRGi este 18 zile.Se observă că acest caz este un caz extrem mic (DS < LINF), deci e = DS/LINF = 2/3.Cazuri echivalente (CE): cazurile externate într-o anumită perioadă, ajustate pe baza indicelui de echivalenţăCE = f2Σ (CRi x ei)Coeficientul K al cazurilor extreme (K) - un indicator ce reflectă impactul financiar al cazurilor extreme la nivelul unui spitalK = f2Σ(CEi x VRi) / Σ(CRi x VRi)Cazuri ponderate (CP): pacienţi "virtuali" generaţi prin ajustarea cazurilor externate, în funcţie de resursele asociate cu fiecare tip de caz. Se pot calcula pentru cazurile externate şi pentru cazurile echivalente.Nr. CP = f2Σ(VRDRGi x CRDRGi)Case-mix (complexitatea cazurilor): tipurile de pacienţi trataţi într-un spital, în funcţie de diagnostic şi gravitateIndicele de case-mix (Indicele de complexitate a cazurilor): Număr (fără unitate) care exprimă resursele necesare spitalului în concordanţă cu pacienţii trataţiICM pentru spitalul A = Total nr. cazuri ponderate (CP)/Total nr. cazuri rezolvate (CR) spital ACostul pe caz ponderat (rata de bază) - CCP (RB): valoare de referinţă ce reflectă costul unui caz ponderat. Poate fi calculat la nivel de spital, regional, naţional.- pentru un spital:CCPs = bugetul aferent cazurilor acute/nr. total cazuri ponderate- la nivel naţional:CCPN = bugetele aferente cazurilor acute la nivel naţional/nr. total cazuri ponderateTariful pe caz ponderat (TCP) - valoarea de rambursare a unui caz ponderat la nivel de spital.Tariful pe caz rezolvat (TCR) - valoarea de rambursare a unui caz rezolvat la nivel de spital.TCR = TCP x ICMTariful pe tip de caz (TC): valoarea de rambursare pentru fiecare tip de caz (DRG). Poate fi calculat la nivel de spital, regional, naţional.TCDRGi = TCP x VRDRGiAbrevieri:CMD = categorii majore de diagnosticeDRG = grupe de diagnosticeVR = valoare relativăDS = durată de spitalizareCR = cazuri rezolvate (externate)CN = cazuri normaleCEMC = cazuri extreme miciCEMR = cazuri extreme mariLINF = limita inferioară a intervalului de normalitateLSUP = limita superioară a intervalului de normalitatee = indicele de echivalenţăCE = cazuri echivalenteK = coeficientul cazurilor extremeCP = cazuri ponderateICM = indice de case-mix (indice de complexitate a cazurilor)CCP = costul pe caz ponderatRB = rata de bazăTCP = tariful pe caz ponderatTC = tariful pe tip de caz.--------