HOTĂRÂRE nr. 185 din 16 aprilie 2013privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 30 aprilie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale, înfiinţat prin reorganizarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi prin preluarea activităţii şi structurilor specializate de la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului. (2) Ministerul Educaţiei Naţionale are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, tehnologiei, dezvoltării tehnologice şi inovării. (3) Sediul principal al Ministerul Educaţiei Naţionale este în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1. (4) Sediul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare este în municipiul Bucureşti, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale conduce sistemul naţional de învăţământ, cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate şi realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în domeniile sale de activitate. (2) Ministerul Educaţiei Naţionale are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.  +  Articolul 3Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, are în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării următoarele responsabilităţi: a) de a defini obiectivele strategice; b) de a defini, a aplica, a monitoriza şi de a evalua politicile necesare în vederea realizării acestor obiective; c) de a asigura planificarea activităţilor, conform obiectivelor stabilite; d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar în vederea aplicării politicilor; e) de a asigura comunicarea cu celelalte autorităţi publice pentru a realiza coerenţa politicilor guvernamentale; f) de a asigura comunicarea cu structurile societăţii civile şi cu cetăţenii; g) de a defini, a finanţa, a aplica, a monitoriza şi de a evalua programe, în scopul atingerii obiectivelor; h) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internaţional.  +  Articolul 4Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educaţiei Naţionale îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, tehnologiei, dezvoltării tehnologice şi inovării; b) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate; c) de evaluare, coordonare şi control al realizării politicilor în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării, tehnologiei, dezvoltării tehnologice şi inovării; d) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcţional, operaţional, instituţional şi financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de activitate; e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate; f) de reprezentare, prin care asigură în numele Guvernului reprezentarea în organismele/instituţiile şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate; g) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă; h) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate şi promovarea de noi acorduri; i) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană şi de alte state prin acorduri bilaterale în domeniile sale de activitate.  +  Articolul 5Ministerul Educaţiei Naţionale exercită în domeniul educaţiei şi învăţământului următoarele atribuţii principale:1. realizează Programul de guvernare şi strategiile în domeniul educaţiei şi învăţământului;2. îndeplineşte obligaţiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participarea la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative europene în domeniile sale de competenţă;3. elaborează, aplică, monitorizează, controlează şi evaluează politicile educaţionale naţionale;4. monitorizează activitatea de evaluare externă;5. coordonează şi controlează sistemul naţional de învăţământ;6. avizează structura reţelei învăţământului preuniversitar;7. propune spre aprobare Guvernului României cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi învăţământul superior de stat;8. coordonează elaborarea şi aprobă curriculumul naţional şi sistemul naţional de evaluare;9. evaluează, aprobă şi achiziţionează manualele şcolare şi asigură finanţarea potrivit legii;10. aprobă, potrivit legii, regulamentele de organizare şi de funcţionare a unităţilor subordonate şi a unităţilor conexe;11. elaborează studii de diagnoză şi de prognoză în domeniul învăţământului;12. analizează modul în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune Guvernului României şi autorităţilor administraţiei publice locale abilitate măsuri corespunzătoare;13. coordonează, monitorizează şi controlează perfecţionarea şi formarea iniţială şi continuă a personalului didactic pentru politicile de interes naţional;14. elaborează politicile naţionale în domeniul resurselor umane din educaţie şi cercetare;15. răspunde de evaluarea sistemului naţional de învăţământ pe baza standardelor naţionale;16. stabileşte structura anului şcolar;17. elaborează metodologii, instrucţiuni şi regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al implementării politicilor educaţionale naţionale;18. elaborează norme specifice pentru construcţiile şcolare şi pentru dotarea acestora;19. dă publicităţii şi prezintă anual Parlamentului raportul privind starea învăţământului în România;20. coordonează colectarea şi asigură analiza şi interpretarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia;21. propune politicile şi strategiile naţionale pentru învăţământ;22. monitorizează şi verifică direct sau prin organismele abilitate în acest sens respectarea reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea învăţământului şi a furnizorilor de educaţie;23. gestionează procesul de evaluare periodică, de clasificare a universităţilor şi de ierarhizare a programelor de studii ale acestora;24. controlează gestionarea Registrului matricol unic din România;25. organizează recunoaşterea şi echivalarea diplomelor şi certificatelor potrivit normelor interne şi în conformitate cu normele europene;26. elaborează şi propune proiectul de buget, potrivit legii;27. verifică şi gestionează sistemul de indicatori statistici de referinţă pentru învăţământul superior şi bazele de date corespunzătoare, în vederea monitorizării şi prognozării evoluţiei învăţământului în raport cu piaţa muncii;28. elaborează, împreună cu alte autorităţi ale administraţiei publice, politicile în domeniul educaţiei nonprofesionale a adulţilor şi vârstnicilor;29. controlează şi coordonează activitatea, evaluează sistemul şi procedurile de organizare şi funcţionare, aprobă programul de lucru anual al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, asigurând gestionarea corespunzătoare a fondurilor comunitare;30. avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice centrale pentru domeniul său de activitate;31. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniilor sale de activitate;32. propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, în condiţiile prevăzute de lege;33. îndeplineşte funcţia de organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" şi Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", în baza acordurilor de delegare încheiate cu autorităţile de management;34. primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;35. eliberează certificatele de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor, în condiţiile legii, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat;36. editează materiale de specialitate necesare pentru cunoaşterea şi dezvoltarea activităţii din domeniile sale de activitate;37. exercită alături de ministerul de resort controlul asupra modului în care se realizează, se desfăşoară şi se finalizează formarea profesională a adulţilor şi aplică, în condiţiile legii, sancţiunile prevăzute de lege.  +  Articolul 6În vederea exercitării funcţiilor sale, Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, are în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării următoarele atribuţii:1. fundamentează, elaborează şi actualizează, periodic, politicile şi strategiile sale în domeniu;2. diseminează informaţii în domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării;3. stimulează transferul tehnologic, valorificarea rezultatelor, inovarea, absorbţia şi difuzia acestora în rândul operatorilor economici şi în economie, în general;4. susţine brevetarea unor rezultate ca primă formă de valorificare;5. participă la cofinanţarea temelor care asigură parteneriate între unităţi de cercetare şi operatori economici;6. organizează acţiuni promoţionale de imagine şi diseminare de informaţii, traduceri, precum şi altele asemenea în domeniul său de activitate;7. stimulează şi, după caz, asigură editarea, tipărirea şi difuzarea de publicaţii sau de materiale specifice domeniului său de competenţă; publicarea de rapoarte, studii şi altele asemenea;8. urmăreşte armonizarea politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comerţului, sănătăţii, muncii, precum şi din alte domenii;9. elaborează propuneri de acte normative şi de reglementări în domeniu şi asigură crearea şi dezvoltarea cadrului instituţional aferent;10. avizează proiectele de acte normative care conţin prevederi ce intră în domeniul său de competenţă, iniţiate de alte autorităţi ale administraţiei publice;11. monitorizează aplicarea normelor legale în vigoare;12. elaborează politici privind dezvoltarea resurselor umane pentru şi prin cercetare;13. stimulează şi monitorizează participarea României la programe şi la proiecte internaţionale, europene, comunitare şi bilaterale în domeniu;14. asigură atragerea, utilizarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei tehnice şi a consultanţei interne şi internaţionale pentru domeniul său specific de competenţă;15. stimulează dezvoltarea regională şi locală, prin programe şi proiecte de dezvoltare a cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, prin înfiinţarea şi iniţierea înfiinţării, în condiţiile legii, de entităţi de inovare şi transfer tehnologic şi de parcuri ştiinţifice şi tehnologice;16. sprijină transferul tehnologic al rezultatelor cercetării către întreprinderile mici şi mijlocii, în colaborare cu ministerele de resort, în baza unor programe aprobate de Guvern;17. stimulează şi susţine dialogul dintre comunitatea ştiinţifică şi alte structuri ale societăţii civile;18. defineşte procedurile specifice de analiză, de monitorizare şi de evaluare a sistemului cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;19. elaborează Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pe perioade multianuale, pe baza evaluării resurselor necesare;20. realizează studii, analize şi monitorizări, evaluări şi alte activităţi similare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, pentru monitorizarea şi evaluarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, şi în acest scop poate să contracteze servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea;21. stabileşte şi actualizează obiectivele strategiei urmărite prin Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, în concordanţă cu priorităţile politicilor economice şi sociale ale Guvernului;22. evaluează programele cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi detalierea lor anuală;23. aprobă prevederile anuale ale Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi informează Guvernul asupra realizării acestora;24. conduce, finanţează şi monitorizează programe/proiecte de cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologică şi de stimulare a inovării;25. atribuie proiecte prioritare operatorilor economici, instituţiilor publice, instituţiilor şi unităţilor cu profil de cercetare-dezvoltare şi inovare, organizaţiilor neguvernamentale cu activitate de profil, în sistem competiţional sau în mod direct, potrivit reglementărilor în vigoare;26. prognozează, planifică şi programează, după caz, bugetul aferent cercetării cuprins în bugetul de stat, şi resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul său de competenţă;27. stabileşte fondurile destinate finanţării din Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi programele de finanţare instituţională;28. coordonează activităţile de participare a României la târguri, expoziţii şi la alte asemenea manifestări interne şi internaţionale cu caracter tehnico-ştiinţific;29. elaborează planul sectorial de cercetare-dezvoltare propriu şi avizează planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare ale celorlalte autorităţi;30. exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, privind funcţionarea unităţilor aflate în subordinea sau coordonarea sa;31. monitorizează şi evaluează unităţile de cercetare, dezvoltare şi inovare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 7În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei Naţionale este autorizat: a) să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii; b) să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare şi arhivare documente; c) să încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale; d) să emită norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse în exercitarea atribuţiilor sale, potrivit legii; e) să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale; f) să efectueze acte de control potrivit reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi comunitare în domeniile sale de activitate; g) să aplice sancţiuni prevăzute de lege în competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 8Ministerul Educaţiei Naţionale acordă asistenţă de specialitate studenţilor şi structurilor asociative studenţeşti, în vederea elaborării unor proiecte şi programe care au următoarele obiective: a) impulsionarea participării studenţilor, sub diversele ei forme, şi anume: civică, culturală, economică şi educaţională, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional; b) stimularea creativităţii studenţilor; c) promovarea mobilităţii studenţilor în spaţiul european; d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială.  +  Articolul 9 (1) În structura organizatorică a Ministerului Educaţiei Naţionale funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei Naţionale este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, pot fi organizate servicii, birouri, compartimente şi colective de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister. (3) Ministerul Educaţiei Naţionale poate constitui şi alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învăţământului şi cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele europene.  +  Articolul 10În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale se organizează şi funcţionează: a) Organismul intermediar în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"; b) Organismul intermediar în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POSCCE), axa prioritară 2 - Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare tehnologică şi inovare.  +  Articolul 11 (1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectorate şcolare, cu structură aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (2) Inspectorii şcolari generali au calitatea de ordonator secundar de credite. (3) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti au în subordine unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare.  +  Articolul 12 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei Naţionale se sprijină pe organisme de nivel naţional în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării: consilii, comisii şi colegii care sunt prevăzute în anexele nr. 2a şi 2b. (2) Componenţa şi regulamentele de organizare şi funcţionare a organismelor naţionale prevăzute în anexa nr. 2a sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (3) Organismele naţionale prevăzute în anexa nr. 2a pot avea, în condiţiile legii, câte un secretariat propriu, format, de regulă, din 1-3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, şi pot folosi în activitatea lor un corp de experţi, remunerat din fondurile programelor naţionale sau internaţionale de dezvoltare a învăţământului şi cercetării şi/sau din alocaţiile de la buget şi veniturile proprii. (4) Activitatea organismelor naţionale, cu excepţia Consiliului Naţional al Rectorilor, este coordonată de către ministrul educaţiei naţionale.  +  Articolul 13 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, trec în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare prevăzute în anexele nr. 6b şi 6c şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 7. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei Naţionale exercită atribuţiile specifice ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale în coordonarea sau sub autoritatea cărora s-au aflat institutele naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 7, respectiv instituţiile prevăzute în anexele nr. 6b şi 6c, ce decurg din actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea acestora. (3) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, în condiţiile legii, regulamentele de organizare şi funcţionare ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 7, respectiv ale instituţiilor prevăzute în anexele nr. 6b şi 6c. (4) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se inventariază şi se actualizează datele de patrimoniu ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 7, respectiv ale instituţiilor prevăzute în anexele nr. 6b şi 6c.  +  Articolul 14 (1) Conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale se exercită de către ministrul educaţiei naţionale. (2) Ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat, în domeniile în care a fost învestit, reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. (3) Ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat, în domeniile pentru care a fost învestit, îndeplinesc atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În exercitarea atribuţiilor lor, ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat, în domeniile pentru care a fost învestit, emit ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (5) Ministrul educaţiei naţionale are calitatea de ordonator principal de credite şi reprezentant legal al ministerului. (6) Ministrul educaţiei naţionale poate delega calitatea de ordonator principal de credite, pentru domeniul pentru care a fost învestit, ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, secretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncţi sau altor persoane împuternicite în acest scop. (7) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale îşi desfăşoară activitatea 4 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului. (8) Atribuţiile şi responsabilităţile secretarilor de stat, ale secretarului general şi ale secretarilor generali adjuncţi se stabilesc prin ordin al ministrului. (9) Prin ordin al ministrului se pot înfiinţa organisme consultative, în condiţiile legii.  +  Articolul 15 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale are un secretar general ajutat de 2 secretari generali adjuncţi, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului.  +  Articolul 16 (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educaţiei Naţionale este de 598, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor ministrului şi ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. (2) Structura organizatorică pe compartimente, precum şi atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educaţiei Naţionale sunt aprobate prin ordin al ministrului. (3) Ministerul Educaţiei Naţionale preia personalul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, care se desfiinţează la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) În termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal. (5) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al unităţilor subordonate se pot înfiinţa unităţi de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, conduse de către un director, potrivit legislaţiei în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituţiile finanţate integral de la bugetul de stat. (6) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor de management se stabilesc prin ordin al ministrului. (7) Ministrul educaţiei naţionale numeşte personalul unităţilor de management în condiţiile legii şi stabileşte competenţele directorului.  +  Articolul 17 (1) În condiţiile legii, în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi în instituţiile/unităţile din subordine, prin ordin al ministrului, se pot înfiinţa, organiza şi pot funcţiona unităţi de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal angajat inclusiv pe perioadă determinată, în condiţiile legii, conduse de un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din fonduri structurale. Finanţarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului, prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile legii. (2) Structura organizatorică, numărul de persoane, fişele de post şi, după caz, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UIP şi numărul de unităţi se prevăd în documentele proiectului şi sunt preluate ca atare în ordinul ministrului privind înfiinţarea UIP, potrivit reglementărilor în vigoare. (3) Ministrul educaţiei naţionale numeşte personalul UIP şi stabileşte competenţele directorului.  +  Articolul 18Personalul Ministerului Educaţiei Naţionale, numit prin ordin al ministrului în echipele de management sau de implementare al/a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile în care ministerul este beneficiar sau partener, este remunerat pentru activităţile desfăşurate în proiecte, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 19 (1) Instituţiile şi unităţile care funcţionează în coordonarea şi subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. (2) Cluburile sportive studenţeşti care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale sunt prevăzute în anexa nr. 5. (3) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale sunt prevăzute în anexa nr. 6a, cele aflate în coordonarea ministerului, în anexa nr. 6b, iar cele aflate sub autoritatea ministerului, în anexa nr. 6c. (4) Normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor pentru unităţile şi instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora sunt individualizate prin ordin al ministrului, în condiţiile legii. (5) Persoanele care îndeplinesc funcţii de conducere ale unităţilor din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi, după caz, adjuncţii acestora se numesc şi se eliberează din funcţie în condiţiile legii, prin ordin al ministrului.  +  Articolul 20 (1) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare sunt prevăzute în anexa nr. 7. (2) Consiliile de administraţie ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare sunt formate din 5 membri, 3 de la Ministerul Educaţiei Naţionale şi 2 de la ministerele de linie.  +  Articolul 21 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât şi pentru programele/proiectele cu finanţare internaţională şi pentru instituţiile şi unităţile subordonate, potrivit legii, precum şi autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare şi inspecţie, potrivit anexei nr. 8. (2) Ministerul Educaţiei Naţionale preia, în condiţiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educaţionale sprijinite prin împrumuturi externe, precum şi autovehiculele cedate în condiţii legale de către instituţii sau autorităţi publice, regii autonome, societăţi cu capital majoritar de stat.  +  Articolul 22Patrimoniul Ministerului Educaţiei Naţionale se constituie prin preluarea parţială a patrimoniului fostului Minister al Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi prin preluarea integrală a patrimoniului Autorităţii Naţionale de Cercetare Ştiinţifică.  +  Articolul 23 (1) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti asigură activitatea de distribuire a manualelor şcolare către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Activitatea de distribuire a manualelor şcolare este organizată pe lângă inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, cu finanţare din venituri proprii. (2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) se obţin de la operatorii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, a tipări şi a difuza manualele şcolare sau se virează direct de Ministerul Educaţiei Naţionale în cazul în care prin contractul cu aceşti operatori economici s-au prevăzut reţinerea şi virarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale a sumelor aferente difuzării manualelor şcolare de la inspectoratele şcolare la unităţile de învăţământ. Sumele sunt suportate de operatorii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, a tipări şi a difuza manualele şcolare. (3) Cheltuielile curente şi de capital aferente activităţii prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2). (4) Disponibilităţile existente în cont la finele anului se reportează şi se utilizează în anul următor pentru destinaţiile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 24Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3-5, 6a-6c, 7 şi 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 25La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 20 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare; c) litera C din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 22 ianuarie 2013; d) litera D punctele 61-70 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 februarie 2013; e) litera C punctele 1 şi 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare; f) punctul 2 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare; g) punctul III numerele curente 3 şi 4 din anexa nr. 2 şi anexa nr. 3^1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul muncii, familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul economiei,Varujan VosganianMinistrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii,mediul de afaceri şi turism,Maria GrapiniMinistrul delegat pentru energie,Constantin NiţăMinistrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul pentru societatea informaţională,Dan Nicap. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statBucureşti, 16 aprilie 2013.Nr. 185.  +  Anexa 1  +  Anexa 2aCONSILII CONSULTATIVE LA NIVEL NAŢIONALale Ministerului Educaţiei Naţionale
  Nr. crt. Denumirea consiliului consultativ Sursa de finanţare
  1. Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S.) Bugetul de stat
  2. Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) Bugetul de stat
  3. Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.) Bugetul de stat
  4. Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (C.C.C.D.I.) Bugetul de stat
  5. Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (C.N.F.I.S.) Bugetul de stat
  6. Consiliul Naţional al Bibliotecilor Universitare (C.N.B.U.) Bugetul de stat
  7. Consiliul de Etică şi Management Universitar (C.E.M.U.) Bugetul de stat
  8. Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (C.N.E.C.S.D.T.I.) Bugetul de stat
   +  Anexa 2bCONSILII CONSULTATIVE LA NIVEL NAŢIONALpartenere ale Ministerului Educaţiei Naţionale
  Nr. crt. Denumirea consiliului consultativ Sursa de finanţare
  1. Consiliul Naţional al Rectorilor (C.N.R.) Venituri proprii
  2. Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar (C.N.F.P.I.) Bugetul de stat
  3. Consiliul Minorităţilor Naţionale (C.M.N.) Bugetul de stat
  4. Consiliul Naţional al Elevilor (C.N.E.) Bugetul de stat
   +  Anexa 3INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIORcare funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  0 1 2
  1. Universitatea "Politehnica" din Bucureşti Venituri proprii
  2. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Venituri proprii
  3. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti Venituri proprii
  4. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti Venituri proprii
  5. Universitatea din Bucureşti Venituri proprii
  6. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti Venituri proprii
  7. Academia de Studii Economice din Bucureşti Venituri proprii
  8. Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti Venituri proprii
  9. Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti Venituri proprii
  10. Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti Venituri proprii
  11. Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti Venituri proprii
  12. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti Venituri proprii
  13. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Venituri proprii
  14. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad Venituri proprii
  15. Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău Venituri proprii
  16. Universitatea "Transilvania" din Braşov Venituri proprii
  17. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Venituri proprii
  18. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca Venituri proprii
  19. Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca Venituri proprii
  20. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca Venituri proprii
  21. Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Venituri proprii
  22. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca Venituri proprii
  23. Universitatea "Ovidius" din Constanţa Venituri proprii
  24. Universitatea Maritimă din Constanţa Venituri proprii
  25. Universitatea din Craiova Venituri proprii
  26. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova Venituri proprii
  27. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi Venituri proprii
  28. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi Venituri proprii
  29. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi Venituri proprii
  30. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi Venituri proprii
  31. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi Venituri proprii
  32. Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi Venituri proprii
  33. Universitatea din Oradea Venituri proprii
  34. Universitatea din Petroşani Venituri proprii
  35. Universitatea din Piteşti Venituri proprii
  36. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti Venituri proprii
  37. Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa Venituri proprii
  38. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Venituri proprii
  39. Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava Venituri proprii
  40. Universitatea "Valahia" din Târgovişte Venituri proprii
  41. Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu Venituri proprii
  42. Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş Venituri proprii
  43. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş Venituri proprii
  44. Universitatea de Arte din Târgu Mureş Venituri proprii
  45. Universitatea "Politehnica" din Timişoara Venituri proprii
  46. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara Venituri proprii
  47. Universitatea de Vest din Timişoara Venituri proprii
  48. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara Venituri proprii
   +  Anexa 4INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea sau în coordonareaMinisterului Educaţiei NaţionaleA. Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  I. Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei Naţionale în a căror subordine funcţionează unităţi conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare Bugetul de stat
  II. Comisia Naţională a României pentru UNESCO Bugetul de stat
  III. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  IV. Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  V. Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  VI. Agenţia de Credite şi Burse de Studii Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  VII. Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  VIII. Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar Bugetul de stat
  IX. Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  X. Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  XI. Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  XII. Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  XIII. Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti Bugetul de stat
  XIV. Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iaşi Bugetul de stat
  XV. Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca Bugetul de stat
  XVI. Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timişoara Bugetul de stat
  XVII. Biblioteca Pedagogică Naţională "I. C. Petrescu" din Bucureşti Bugetul de stat
  B. Unităţi/Structuri aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  1. Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" Venituri proprii
  2. Autoritatea Naţională pentru Calificări Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  3. Oficiul român pentru ştiinţă şi tehnologie pe lângă Uniunea Europeană Bugetul de stat
  4. Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
   +  Anexa 5CLUBURILE SPORTIVE STUDENŢEŞTIcare funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  0 1 2
  1. Clubul "Sportul Studenţesc" din Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  2. Clubul Sportiv "Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport" din Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  3. Clubul Sportiv "Universitatea" din Timişoara Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  4. Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  5. Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  6. Clubul Sportiv "Universitatea" din Galaţi Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  7. Clubul Sportiv "Universitatea" din Braşov Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  8. Clubul Sportiv "Politehnica" din Iaşi Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  9. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Bacău Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  10. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Petroşani Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  11. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Constanţa Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  12. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Baia Mare Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  13. Clubul Sportiv Universitar din Sibiu Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  14. Clubul Sportiv Universitar din Ploieşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  15. Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureş Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  16. Clubul Sportiv Universitar din Oradea Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  17. Clubul Sportiv Universitar din Piteşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  18. Clubul Sportiv Studenţesc "Medicina" din Timişoara Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  19. Clubul Sportiv Universitar din Suceava Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  20. Clubul Sportiv Universitar din Reşiţa Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  21. Clubul Sportiv Universitar din Târgovişte Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  22. Clubul Sportiv Universitar din Arad Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  23. Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  24. Clubul Sportiv Universitar "Ştiinţa" Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  25. Clubul Sportiv Universitar Politehnica Cluj-Napoca Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  26. Clubul Sportiv Universitar "Neptun" Constanţa Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  NOTĂ: a) Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile de învăţământ şi cercetare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 7.425. b) Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 4.498.
   +  Anexa 6aINSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEde cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovarecare funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  1. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  2. Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior (CEPES) Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  3. Institutul Limbii Române Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  4. Centrul de Cercetări Biologice din Jibou Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  5. Agenţia Spaţială Română Venituri proprii
  6. Institutul de Fizică Atomică Venituri proprii
   +  Anexa 6bINSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEde cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovarecare funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  1. Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Venituri proprii
  2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti Venituri proprii
   +  Anexa 6cINSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEde cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovarecare funcţionează sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  1. Institutul de Cercetări în Transporturi S.C. INCERTRANS - S.A. Venituri proprii
   +  Anexa 7INSTITUTELE NAŢIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTAREcare funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale,în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică,dezvoltare tehnologică şi inovare
  *Font 9*
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  4. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  5. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini Agricole şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  6. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN HH Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  7. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  8. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  9. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  10. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  11. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  12. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată- INCEMC Timişoara conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  13. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  14. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice - INCDSB Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  15. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  16. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  17. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  18. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - Cercetări Avansate - ICPE - CA Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  19. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  20. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - INCDMTM Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  21. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  22. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  23. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploieşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  24. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  25. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  26. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  27. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - INMR Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  28. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX - S.A. Petroşani conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  29. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  30. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN - INCERC Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  31. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Comunicaţii - Bucureşti - INSCC Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  32. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont" - INCDPM Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  33. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  34. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  35. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  36. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  37. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
  38. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Fundulea Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  39. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti, Argeş Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  40. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  41. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  42. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modifi- cările şi completările ulterioare
   +  Anexa 8PARCUL AUTOal Ministerului Educaţiei Naţionale pentru activităţi specifice
  Nr. crt. Activitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim de bucăţi Consumul maxim de carburanţi/ autovehicul -litri/lună-
  1. Proiectul privind învăţământul rural - Autoturism pentru unitatea centrală - Autoturism de teren 2 3 200 200
  2. Proiectul privind reabilitarea infrastructurii şcolare - Autoturism pentru unitatea centrală - Autoturism pentru unitatea teritorială 2 7 200 200
  3. Monitorizare şi inspecţie - Autoturism - Microbuz 15 6 200 200
  4. OI POSDRU - Autoturism pentru unitatea centrală - Autoturism pentru unitatea teritorială 2 8 200 200
  5. OI POSCCE - Autoturism pentru unitatea centrală 1 200
  -------